Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 230071 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Norma din 2013 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013CAPITOLUL I:Transmiterea către Autoritatea de management a Programului......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 transmit către Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial......privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.Art. 2(1)Beneficiarii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 septembrie 2013 in M.Of. 594 din 23-sep-2013

Decizia 23/2008 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 40 şi 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pe anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005, ale art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006, şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2007, referitor la posibilitatea funcţionarilor publici din cadrul instanţelor şi parchetelor de a beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de anumite drepturi băneşti reglementate de legislaţia specifică personalului auxiliar de specialitate

...cadrul instanţelor şi parchetelor de a beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de anumite drepturi băneşti reglementate de legislaţia specifică personalului auxiliar de specialitateDosar nr. 6/2008Sub preşedinţia domnului profesor universitar dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi......cadrul instanţelor şi parchetelor de a beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de anumite drepturi băneşti reglementate de legislaţia specifică personalului auxiliar de specialitate.Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004......sensul de a se stabili că funcţionarii publici din cadrul instanţelor şi parchetelor nu beneficiază de drepturile băneşti reglementate de legislaţia specifică personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor de pe lângă acestea.SECŢIILE UNITE,deliberând asupra recursului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2008 in M.Of. 895 din 30-dec-2008

Acord din 19-oct-2018 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislaţiei, guvernanta şi schimburile comerciale în sectorul forestier

...mod, de a promova comerţul cu produse din lemn din păduri gestionate în mod durabil şi recoltate în conformitate cu legislaţia naţională a ţării de recoltare.(2)De asemenea, prezentul acord oferă o bază de dialog şi cooperare între părţi pentru......mod legal" (denumit în continuare şi "lemn legal") înseamnă produse din lemn recoltate sau importate şi produse în conformitate cu legislaţia Vietnamului prevăzută în anexa II şi cu alte dispoziţii relevante ale prezentului acord, iar în cazul lemnului importat înseamnă produse din lemn recoltate, produse şi exportate în conformitate cu legislaţia relevantă a ţării de recoltare şi cu procedurile prezentate în anexa V;(k)"punere în liberă circulaţie" înseamnă un regim...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 147L

Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) - REPUBLICARE

...şi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă;c)cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi......alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.(4)Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin......prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate;d)condiţiile de climă;e)reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;f)obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 2011 in M.Of. 345 din 18-mai-2011

Regulamentul 142/25-feb-2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată

...coincinerare a subproduselor de origine animală sau a produselor derivate ar trebui să fie reciclate sau eliminate în conformitate cu legislaţia de mediu a Uniunii, deoarece legislaţia respectivă permite în special utilizarea componentei fosforice a cenuşilor în îngrăşăminte şi returnarea cenuşii rezultate din incinerarea animalelor de companie......să includă unităţile sau instalaţiile în care se efectuează operaţiuni care implică manipularea subproduselor de origine animală în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară a Uniunii, cu excepţia manipulărilor subproduselor de origine animală în cursul activităţilor curative desfăşurate de medici veterinari particulari...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 februarie 2011 in Jurnalul Oficial 54L

Legea 1/2011 a educaţiei naţionale

...ca învăţământ cu frecvenţă. În funcţie de necesităţile locale, acesta se poate organiza şi sub alte forme, în conformitate cu legislaţia în vigoare.(3)Guvernul elaborează reglementări specifice pentru serviciile educaţionale şi de asistenţă, oferite copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.Art......cu alte organisme guvernamentale sau nonguvernamentale în vederea integrării în viaţa activă, potrivit calificării obţinute şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.SECŢIUNEA 14:Învăţământul pentru copiii şi tinerii capabili de performanţe înalteArt. 57(1)Statul sprijină copiii şi......Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.(2)Angajarea personalului didactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face prin încheierea contractului individual de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 ianuarie 2011 in M.Of. 18 din 10-ian-2011

Ordinul 6/2003 privind stabilirea Clauzelor contractuale standard in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana

...Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea românăÎn temeiul Hotărârii Senatului României......Poporului, în calitate de autoritate de supraveghere, poate autoriza transferul de date cu caracter personal către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română, atunci când operatorul oferă garanţii......nr. 551 din 29 ianuarie 2003 privind clauzele contractuale standard pentru transferul datelor cu caracter personal către statele a căror legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română, având în vedere exigenţa elaborării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 martie 2003 in M.Of. 151 din 10-mar-2003

Legea 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

...LEGEA nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari socialeEMITENT : Parlamentul Romanieiaparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 26 mai 1992Art. 1Pensia suplimentara......art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORMARTIAN DANParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 mai 1992 in M.Of. 107 din 26-mai-1992

Decizia 414/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Augustin Zegrean
- preşedinte
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria
......fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stata sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 3.197/2/2014 al......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Excepţia a fost ridicată de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi într-o cauză având ca obiect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2015 in M.Of. 576 din 31-iul-2015

Acord din 30-oct-2016 ECONOMIC ŞI COMERCIAL CUPRINZĂTOR (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

...soluţionare a litigiilor, inclus în anexa 2 la Acordul OMC;întreprindere înseamnă o entitate constituită sau organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu scop lucrativ sau nu, deţinută sau controlată la nivel privat sau public, inclusiv o corporaţie, o societate......lipsa unor dispoziţii contrare:cetăţean înseamnă:(a)pentru Canada, o persoană fizică care este cetăţean al Canadei în conformitate cu legislaţia canadiană;(b)pentru partea UE, o persoană fizică care deţine cetăţenia unui stat membru; şiadministraţie centrală înseamnă:a)pentru......o perioadă de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, exportul de peşte neprelucrat în conformitate cu legislaţia în vigoare din provincia Newfoundland şi Labrador;c)accizele canadiene la alcoolul pur, astfel cum sunt enumerate la poziţia tarifară...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 ianuarie 2017 in Jurnalul Oficial 11L