Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 283397 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Regulamentul 882/29-apr-2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor

...REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelorPARLAMENTUL EUROPEAN......Consiliului din 26 aprilie 2004.întrucât:(1)Hrana pentru animale şi produsele alimentare ar trebui să fie sigure şi sănătoase. Legislaţia comunitară cuprinde un ansamblu de norme care vizează să garanteze atingerea acestui obiectiv. Aceste norme se aplică şi producţiei şi......introducerii pe piaţă atât a hranei pentru animale, cât şi a produselor alimentare.(2)Normele de bază cu privire la legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 987/16-sept-2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

...un răspuns în timp util la solicitările formulate de acestea. Răspunsul ar trebui furnizat cel târziu în termenele prevăzute de legislaţia privind asigurările sociale din statul membru în cauză, în cazul în care sunt prevăzute astfel de termene. Ar fi de dorit ca statele membre ale căror legislaţii privind asigurările sociale nu prevăd astfel de termene să ia în considerare posibilitatea de a adopta dispoziţii în acest sens......de familie ai acesteia, cu scopul de a stabili care este instituţia competentă, mai exact care este instituţia a cărei legislaţie se aplică în acel caz sau care este responsabilă de plata anumitor prestaţii. Ar trebui să se instituie calitatea provizorie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 30 octombrie 2009 in Jurnalul Oficial 284L

Ordinul 2544/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publiceÎn temeiul art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, solicitarea cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 septembrie 2013 in M.Of. 560 din 03-sep-2013

Acord din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin

...ACORD din 25 iulie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier......cele două state, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin,au convenit următoarele:Art. 1:Domeniul acorduluiPrevederile prezentului acord stabilesc legislaţia din România, respectiv Republica Bulgaria aplicabilă relaţiilor de muncă, securităţii sociale şi securităţii şi sănătăţii în muncă în procesul de......şi societatea comercială străină care a înfiinţat în România filiale, sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte sedii secundare în conformitate cu legislaţia română;6.angajator bulgar reprezintă o societate comercială cu sediul în Republica Bulgaria, precum şi societatea comercială străină care a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 octombrie 2009 in M.Of. 693 din 15-oct-2009

Decizia 23/2008 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 40 şi 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pe anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005, ale art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006, şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2007, referitor la posibilitatea funcţionarilor publici din cadrul instanţelor şi parchetelor de a beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de anumite drepturi băneşti reglementate de legislaţia specifică personalului auxiliar de specialitate

...cadrul instanţelor şi parchetelor de a beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de anumite drepturi băneşti reglementate de legislaţia specifică personalului auxiliar de specialitateDosar nr. 6/2008Sub preşedinţia domnului profesor universitar dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi......cadrul instanţelor şi parchetelor de a beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de anumite drepturi băneşti reglementate de legislaţia specifică personalului auxiliar de specialitate.Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004......sensul de a se stabili că funcţionarii publici din cadrul instanţelor şi parchetelor nu beneficiază de drepturile băneşti reglementate de legislaţia specifică personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor de pe lângă acestea.SECŢIILE UNITE,deliberând asupra recursului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 decembrie 2008 in M.Of. 895 din 30-dec-2008

Regulamentul 2139/04-iun-2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu

...dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre obiectivele de mediu ar trebui să se bazeze, după caz, pe legislaţia, bunele practici, standardele şi metodologiile existente în Uniunea Europeană, precum şi pe standarde, practici şi metodologii bine stabilite, elaborate de......gazelor naturale ca tehnologie importantă în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia va avea în vedere o legislaţie specifică, pentru a se asigura că activităţile care contribuie la reducerea emisiilor vor beneficia de o finanţare adecvată.(29)Criteriile......stabilit în mod uniform nu ar trebui să aducă atingere obiectivelor de gestionare a deşeurilor stabilite pentru statele membre în legislaţia Uniunii privind deşeurile. În cazul activităţilor legate de colectarea, tratarea şi furnizarea apei, precum şi al sistemelor centralizate de tratare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 9 decembrie 2021 in Jurnalul Oficial 442L

Acord din 19-oct-2018 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislaţiei, guvernanta şi schimburile comerciale în sectorul forestier

...mod, de a promova comerţul cu produse din lemn din păduri gestionate în mod durabil şi recoltate în conformitate cu legislaţia naţională a ţării de recoltare.(2)De asemenea, prezentul acord oferă o bază de dialog şi cooperare între părţi pentru......mod legal" (denumit în continuare şi "lemn legal") înseamnă produse din lemn recoltate sau importate şi produse în conformitate cu legislaţia Vietnamului prevăzută în anexa II şi cu alte dispoziţii relevante ale prezentului acord, iar în cazul lemnului importat înseamnă produse din lemn recoltate, produse şi exportate în conformitate cu legislaţia relevantă a ţării de recoltare şi cu procedurile prezentate în anexa V;(k)"punere în liberă circulaţie" înseamnă un regim...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 5 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 147L

Legea 297/2004 privind piaţa de capital

...investiţii financiare autorizate de C.N.V.M., instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară aplicabilă, precum şi entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiţii financiare......caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare sau de legislaţia străină, care urmăreşte fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăţilor......a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu răspunde petiţionarului în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, de la data înregistrării cererii.(5)În scopul exercitării activităţii de supraveghere, C.N.V.M. poate:a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 29 iunie 2004 in M.Of. 571 din 29-iun-2004

Regulamentul 142/25-feb-2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată

...coincinerare a subproduselor de origine animală sau a produselor derivate ar trebui să fie reciclate sau eliminate în conformitate cu legislaţia de mediu a Uniunii, deoarece legislaţia respectivă permite în special utilizarea componentei fosforice a cenuşilor în îngrăşăminte şi returnarea cenuşii rezultate din incinerarea animalelor de companie......să includă unităţile sau instalaţiile în care se efectuează operaţiuni care implică manipularea subproduselor de origine animală în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară a Uniunii, cu excepţia manipulărilor subproduselor de origine animală în cursul activităţilor curative desfăşurate de medici veterinari particulari...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 26 februarie 2011 in Jurnalul Oficial 54L

Acord din 1999 intre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale

...exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă asupra cărora România îşi exercită, în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional, drepturi suverane şi jurisdicţie;b)termenul legislaţie desemnează legile şi celelalte acte normative în vigoare pe teritoriul fiecărei părţi contractante şi care privesc domeniile de securitate socială......ministrul muncii şi securităţii sociale şi ceilalţi miniştri responsabili;d)termenul instituţie desemnează organismul sau autoritatea responsabilă cu aplicarea întregii legislaţii sau a unei părţi din aceasta, care reglementează domeniile prevăzute la art. 2, pe teritoriul fiecărei părţi contractante;e)expresia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 29 octombrie 2002 in M.Of. 785 din 29-oct-2002