Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 283121 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

...obligaţiile faţă de pacienţi - prin îndeplinirea prevederilor specifice din actele normative prevăzute la lit. a) şi c), precum şi din legislaţia privind drepturile pacientului;f)obligaţiile privind managementul evidenţei medicale primare şi a informaţiei medicale gestionate - prin reglementările legale în vigoare......8)Prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în cazuri medico-legale, se face numai cu consimţământul medicului legist şi nu trebuie să compromită rezultatul autopsiei medico-legale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(9)Introducerea sau scoaterea......ministrului sănătăţii publice. Criteriile de acreditare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentului titlu, în conformitate cu legislaţia europeană în domeniu.(3)Agenţia Naţională de Transplant poate suspenda sau revoca acreditarea în cazul în care inspecţiile efectuate împreună...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 aprilie 2006 in M.Of. 372 din 28-apr-2006

Regulamentul 118/02-dec-1996 de modificare şi actualizare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 de aplicare a regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71

...întrucât este necesar, în cadrul acestei coordonări, să se garanteze, în interiorul Comunităţii, egalitatea de tratament, în conformitate cu diferitele legislaţii naţionale, pentru lucrătorii care locuiesc în statele membre, persoanele aflate în întreţinerea lor, precum şi urmaşii acestora;
întrucât dispoziţiile de
......întrucât aceste obiective trebuie să fie realizate în special prin cumularea tuturor perioadelor luate în calcul în conformitate cu diferitele legislaţii naţionale în scopul dobândirii şi menţinerii dreptului la prestaţii şi al calculării cuantumului prestaţiilor, precum şi prin prevederea unor prestaţii
......posibil numărul şi importanţa cazurilor în care, prin derogare de la regula generală, un lucrător se supune simultan la două legislaţii;
întrucât, pentru a garanta în fapt egalitatea de tratament a tuturor lucrătorilor ocupaţi pe teritoriul unui stat membru, este bine
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Instructiuni din 2009 pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 14 iunie 1971 şi a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 21 martie 1972

...şi decizii în domeniile liberei circulaţii a bunurilor, liberei circulaţii a persoanelor, a legislaţiei companiilor, politicii de concurenţă, agricultură (inclusiv legislaţia veterinară şi fitosanitară), politica transporturilor, taxe şi impozite, statistică, energie, mediu, cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, uniunea vamală......Având în vedere că regulamentele comunitare sunt direct aplicabile şi obligatorii în toate elementele lor, în caz de conflict cu legislaţia română în vigoare, prevederile actelor comunitare vor prevala asupra legislaţiei naţionale.Art. 3:DefiniţiiTermenii care sunt folosiţi în continuare......sau cel puţin o dată pe săptămână la locul său de domiciliu;e)"membru de familie" are sensul definit de legislaţia pe care o aplică instituţia competentă;f)"instituţie de instrumentare" desemnează instituţia competentă să primească cererea pentru acordarea de prestaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 mai 2009 in M.Of. 355 bis din 27-mai-2009

Plan National din 2017 de Gestionare a Deşeurilor

...0:
Cuprins
I. CADRUL GENERAL
I.1 Informaţii generale privind planificarea
I.2 Problematica generală a gestionării deşeurilor
I.3 Legislaţia europeană privind deşeurile
I.4 Legislaţia naţională privind deşeurile
I.5 Politica naţională privind deşeurile
II. SITUAŢIA EXISTENTĂ
II.1 Surse de date utilizate şi metodologia
......5 Indicatori de monitorizare ai PNPGD
REFERINŢE
Lista tabele
Tabel I-1: Principalele obiective din sectorul gestionării deşeurile prevăzute în legislaţie
Tabel II-1: Evoluţia populaţiei României în perioada 2010-2014
Tabel II-2: Numărul mediu de persoane per gospodărie
Tabel
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 5 ianuarie 2018 in M.Of. 11 bis din 05-ian-2018

Reguli din 2005 privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor

...REGULI din 11 august 2005 privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelorTITLUL I......regulile organizaţiilor comune de piaţă pentru produse agricole.(3)Prezenta hotărâre nu trebuie să aducă atingere prevederilor naţionale care transpun legislaţia comunitară privind controalele oficiale.(4)Efectuarea de controale oficiale în conformitate cu prezenta hotărâre trebuie să se realizeze fără a......pe care îl efectuează autoritatea competentă ori Comisia Europeană împreună cu statele membre ale Uniunii Europene, pentru verificarea conformităţii cu legislaţia în domeniul hranei pentru animale şi cu legislaţia în domeniul alimentelor, cu regulile de sănătate şi bunăstare a animalelor;b...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 septembrie 2005 in M.Of. 804 din 05-sep-2005

Decizia 57/2018 [R] referitoare la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, menţiunii de la pct. VI din anexa nr. 15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare, art. 1-3 din Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, aprobat prin Legea nr. 65/1972, cu modificările şi completările ulterioare, art. II din Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, pct. 1 lit. c) din Precizarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 181.679/1992 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, art. 9 şi 51 din Legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii, republicată, cu modificările ulterioare, art. 160 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 29, art. 90, art. 76-84 din Legea nr. 10/1972 privind Codul Muncii al Republicii Socialiste România, cu modificările şi completările ulterioare, în ce priveşte veniturile reprezentând ajutor contravaloare energie electrică, în sensul de a se stabili dacă acestea trebuie luate în considerare la stabilirea cuantumului pensiei

...1972, cu modificările şi completările ulterioare, art. II din Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, pct. 1 lit. c) din Precizarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 181.679/1992 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, art. 9 şi 51 din Legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii, republicată......1972, cu modificările şi completările ulterioare, art. II din Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, pct. 1 lit. c) din Precizarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 octombrie 2018 in M.Of. 895 din 24-oct-2018

Hotarirea 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

...generale
Direcţii de acţiune
Rezultatele politicilor publice
1. Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opţiunilor de transpunere a noilor directive în legislaţia naţională
2. Coerenţa globală şi eficienţa sistemului instituţional
3. Regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii publice
4. Capacitatea autorităţilor contractante
......de achiziţii publice din România
Rezultatele acţiunilor
1. Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opţiunilor de transpunere a noilor directive în legislaţia naţională
2. Coerenţa globală şi eficienţa sistemului instituţional
3. Regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii publice
4. Capacitatea autorităţilor contractante
......evaluare
Etape ulterioare şi instituţii responsabile
Capitolul 1 - Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opţiunilor de transpunere a noilor directive în legislaţia naţională
1.1. Descrierea situaţiei curente
1.2. Direcţii de acţiune
A. Adoptarea noului cadru legislativ în materie de achiziţii
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 noiembrie 2015 in M.Of. 881 din 25-noi-2015

Protocol din 30-dec-2020 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ

...aibă un copil;(d)“prestaţii în natură” înseamnă:(i)în sensul titlului III capitolul 1, prestaţiile în natură prevăzute în legislaţia unui stat care vizează să acopere, să pună la dispoziţie, să plătească direct sau să ramburseze costul îngrijirilor medicale şi......responsabil de cazarea membrului respectiv al echipajului;(n)“instituţie” înseamnă, pentru fiecare stat, organismul sau autoritatea responsabilă de aplicarea întregii legislaţii sau a unei părţi din aceasta;(o)“instituţia de la locul de reşedinţă” şi “instituţia de la locul de şedere......are reşedinţa persoana interesată, respectiv instituţia abilitată să acorde prestaţii la locul de şedere al persoanei interesate, în conformitate cu legislaţia aplicată de instituţia respectivă sau, atunci când nu există o astfel de instituţie, de instituţia desemnată de autoritatea competentă a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 30 aprilie 2021 in Jurnalul Oficial 149L

Protocol din 30-dec-2020 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ

...în sensul titlului III capitolul 1 [Prestaţii de boală, de maternitate şi de paternitate asimilate], prestaţiile în natură prevăzute în legislaţia unui stat care vizează să acopere, să pună la dispoziţie, să plătească direct sau să ramburseze costul îngrijirilor medicale şi......responsabil de cazarea membrului respectiv al echipajului;(n)“instituţie” înseamnă, pentru fiecare stat, organismul sau autoritatea responsabilă de aplicarea întregii legislaţii sau a unei părţi din aceasta;(o)“instituţia de la locul de reşedinţă” şi “instituţia de la locul de şedere......are reşedinţa persoana interesată, respectiv instituţia abilitată să acorde prestaţii la locul de şedere al persoanei interesate, în conformitate cu legislaţia aplicată de instituţia respectivă sau, atunci când nu există o astfel de instituţie, de instituţia desemnată de autoritatea competentă a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 31 decembrie 2020 in Jurnalul Oficial 444L

Codul Fiscal din 2003 CODUL FISCAL (Legea nr. 571/2003)

...evitare a dublei impuneri.(2)Cadrul legal de administrare a impozitelor şi taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislaţia privind procedurile fiscale.(3)În materie fiscală, dispoziţiile prezentului cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz......publice.(3)Comisia fiscală centrală este coordonată de secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice care răspunde de politicile şi legislaţia fiscală.(4)Deciziile Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.CAPITOLUL III:DefiniţiiArt. 7:Definiţii......intermediere efectuate în legătură cu o operaţiune comercială;10.contribuţii sociale obligatorii - orice contribuţii care trebuie plătite, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru protecţia şomerilor, asigurări de sănătate sau asigurări sociale;11.credit fiscal - o diminuare a impozitului pe venit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 decembrie 2003 in M.Of. 927 din 23-dec-2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte