Rasfoire documente

Informatia din 23-ian-2018 privind data semnării şi a aplicării cu titlu provizoriu a Tratatului de instituire a Comunităţii transporturilor între UE şi Balcanii de Vest

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Informare din 23-ian-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Statul Independent Samoa privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 93/16-nov-2017 privind creşterea procentului de resurse bugetare alocate proiectelor sprijinite prin granturi pentru acţiuni în cadrul subprogramului pentru mediu, dedicate proiectelor care sprijină conservarea naturii şi a biodiversităţii, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 95/09-ian-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Slavonski med'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 96/09-ian-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Oignon doux des Cevennes'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 97/22-ian-2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea îndulcitorilor în produsele fine de panificaţie

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 98/22-ian-2018 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce priveşte sorbatul de calciu (E 203)

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 99/22-ian-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2378 în ceea ce priveşte formularul şi condiţiile de comunicare pentru evaluarea anuală a eficacităţii schimbului automat de informaţii şi a listei cu datele statistice care urmează să fie furnizate de statele membre în vederea evaluării Directivei 2011/16/UE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Directiva 100/22-ian-2018 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare în sensul articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, al articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului, în ceea ce priveşte caracteristicile minime care trebuie vizate în cursul verificării şi condiţiile minime pentru verificarea anumitor soiuri de specii de plante agricole şi de specii de legume

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Decizia 102/19-ian-2018 de modificare a anexei II la Decizia 93/52/CEE în ceea ce priveşte recunoaşterea comunităţilor autonome Aragon şi Catalonia din Spania ca regiuni oficial indemne de bruceloză (B. melitensis)

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Recomandarea 103/20-dec-2017 privind statul de drept în Polonia, care vine în completarea Recomandărilor (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 şi (UE) 2017/1520

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 92/18-oct-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 658/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la ajustarea în funcţie de rata inflaţiei a cuantumurilor taxelor datorate Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru desfăşurarea de activităţi de farmacovigilenţă cu privire la medicamentele de uz uman

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Regulamentul 94/16-nov-2017 de stabilire a unei reduceri forfetare a taxei la import pentru sorgul importat în Spania din ţările terţe

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Decizia 101/22-ian-2018 privind promovarea controlului eficace al exporturilor de arme

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018