Rasfoire documente

Sentinta civila nr. 115 din 11-feb-2000 Pierderea calitatii de membru al unui partid este supusa numai jurisdictiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului, neputind fi cenzurata de catre instanta

publicat in

Sentinta civila nr. 2788 COM din 10-nov-2000 . Privatizare. Vânzare de acţiuni. Nulitatea licitaţiei.

publicat in

Sentinta civila nr. 1817 din 04-iul-2000 Privatizare. Vânzare de acţiuni. Încheierea actului adiţional la contract, corespunzător valorii terenului.

publicat in

Sentinta civila nr. 1904 COM din 12-iul-2000 Privatizare. Vânzare de active. Acord pentru încheierea contractului, neurmat de executare.

publicat in

Sentinta civila nr. 3160 COM din 18-dec-2000 Privatizare. Vânzare de active. Emiterea unui răspuns faţă de cererea de transformare a contractului de locaţie de gestiune.

publicat in

Sentinta civila nr. 3236 COM din 28-dec-2000 Privatizare. Vânzarea terenurilor aferente activelor privatizate.Condiţia negocierii directe a preţului.

publicat in

Sentinta civila nr. 3239 COM din 28-dec-2000 Privatizare. Vânzare de active. Invocarea nulităţii, pentru nerespectarea principiului specialităţii capacităţii de folosinţă.( I )

publicat in

Sentinta civila nr. 1338 COM din 10-mai-2000 Privatizare. Vânzare de active. Invocarea nulităţii, pentru nerespectarea principiului specialităţii capacităţii de folosinţă. ( II )

publicat in

Sentinta civila nr. 603 din 02-mar-2000 Forţă majoră. Intervenţia unui nou act normativ

publicat in

Sentinta civila nr. 2163 COM din 11-sep-2000 Îmbogăţire fără just temei. Raportare la beneficiul prezumat al posesorului unui spaţiu comercial, până la data evicţiunii.

publicat in

Sentinta civila nr. 2147 COM din 08-sep-2000 Interpretarea clauzelor contractuale. Obligaţii corelative.

publicat in

Sentinta civila nr. 396 COM din 18-feb-2000 Interpretarea contractului, conform acordului de voinţă. Clauză de impreviziune.Părţile

publicat in

Sentinta civila nr. 2430 COM din 06-oct-2000 Contract sinalagmatic. Simulaţie. Terţ faţă de actul secret, titular al acţiunii.

publicat in

Sentinta civila nr. 750 COM din 09-mar-2000 Contract sinalagmatic.Acţiune oblică.

publicat in

Sentinta civila nr. 2780 COM din 10-nov-2000 Contract de vânzare-cumpărare comercială. Respectarea clauzelor referitoare la determinarea cantitativă.

publicat in

Sentinta civila nr. 501 COM din 25-feb-2000 Contract de antrepriză. Rezoluţiune.

publicat in

Sentinta civila nr. 2145 COM din 08-sep-2000 Contract de antrepriză. Răspundere civilă contractuală pentru executarea necorespunzătoare a lucrărilor.

publicat in

Sentinta civila nr. 358 COM din 17-feb-2000 Contract de depozit. Asigurarea condiţiilor de păstrare a mărfii perisabile

publicat in

Sentinta civila nr. 492 COM din 25-feb-2000 Contract de închiriere. Clauză de impreviziune. Majorare a chiriei.

publicat in

Sentinta civila nr. 3127 COM din 15-dec-2000 Contract de locaţiune asupra unui bun mobil. Restituirea bunului după expirarea termenului. Prescripţie aplicabilă. Stabilirea posibilităţii executării prin echivalent.

publicat in

Sentinta civila nr. 1826 COM din 05-iul-2000 Transport pe calea ferată. Răspunderea cărăuşului. Termen de exercitare a acţiunii.

publicat in

Sentinta civila nr. 2258 COM din 19-sep-2000 Contract de transport pe calea ferată. Răspunderea cărăuşului pentru pierderea unei părţi din marfă.( I )

publicat in

Sentinta civila nr. 1705 COM din 21-iun-2000 Contract de transport pe calea ferată. Destinatarul mărfii. Operatorul portuar nu poate fi asimilat destinatarului.

publicat in

Sentinta civila nr. 1770 COM din 28-iun-2000 Contract de transport pe calea ferată.Tarife de imobilizare a vagoanelor.Titularul obligaţiei de plată.

publicat in

Sentinta civila nr. 2150 COM din 08-sep-2000 Pact comisoriu. Constatarea rezilierii de plin drept. Executarea obligaţiei în cursul procesului.

publicat in

Sentinta civila nr. 1712 COM din 22-iun-2000 Daune interese moratorii. Determinare în raport de rata inflaţiei.( I )

publicat in

Sentinta civila nr. 3213 COM din 22-dec-2000 Daune interese moratorii. Criteriu de determinare.

publicat in

Sentinta civila nr. 284 COM din 10-feb-2000 . Daune-interese moratorii. Penalităţi de întârziere. Datorarea lor după încheierea unui acord de compensare asupra debitului.

publicat in

Sentinta civila nr. 2724 COM din 03-nov-2000 Forţă majoră. Blocarea conturilor bugetare.

publicat in

Sentinta civila nr. 749 COM din 09-mar-2000 Împrumut acordat societăţii comerciale. Fapt subiectiv de comerţ.

publicat in

Sentinta civila nr. 3227 COM din 22-dec-2000 Bunuri ale societăţii. Patrimoniul distinct de cel al asociaţilor.

publicat in

Sentinta civila nr. 1745 COM din 26-iun-2000 Spaţiu comercial. Invocarea de către locatarul comerciant a unui drept de proprietate.

publicat in

Sentinta civila nr. 2313 COM din 25-sep-2000 Reprezentarea persoanei juridice.Director general. Mandat la încheierea actelor juridice ale regiei autonome.

publicat in

Sentinta civila nr. 1763 COM din 27-iun-2000 Reprezentarea persoanei juridice. Administrator social. Delegarea atribuţiilor prin contract de mandat. Nulitate.

publicat in

Sentinta civila nr. 475 COM din 24-feb-2000 Administrator – asociat unic.Societate comercială cu răspundere limitată. Răspundere pentru obligaţiile sociale.

publicat in

Sentinta civila nr. 1645 COM din 14-iun-2000 Administrator. Societate comercială cu capital majoritar de stat. Concurs de selecţie, urmat de contestarea rezultatelor.

publicat in

Sentinta civila nr. 2111 COM din 07-sep-2000 Dividende. Neacordarea lor datorită rezultatelor economico-financiare slabe.

publicat in

Sentinta civila nr. 3214 COM din 22-dec-2000 Dividende. Daune interese moratorii. Elemente de identificare a prejudiciului produs prin îndeplinirea cu întârziere a obligaţiei de plată.

publicat in

Sentinta civila nr. 2103 COM din 06-sep-2000 Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Modificarea datei de referinţă. Acţiune în anulare. Calitate procesuală activă.

publicat in

Sentinta civila nr. 1911 COM din 14-iul-2000 Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţiune. Acţiune în anulare. Interes.

publicat in

Sentinta civila nr. 3235 COM din 28-dec-2000 Cesiune de părţi sociale. Intervenţia instanţei în lipsa acordului asociaţilor societăţii în nume colectiv. Admisibilitate.

publicat in

Sentinta civila nr. 1727 COM din 23-iun-2000 Excludere asociat. Titularul acţiunii – succesor legal al asociatului defunct. Calitate procesuală activă.

publicat in

Sentinta civila nr. 1948 COM din 25-iul-2000 Excludere asociat. Neînţelegeri grave între asociaţi. Condiţii de admisibilitate a cererii de excludere.( I )

publicat in

Sentinta civila nr. 3122 COM din 14-dec-2000 Ipotecă. Refuz al creditorului obligaţiei executate, de a radia inscripţia ipotecară.S

publicat in

Sentinta civila nr. 700 COM din 06-mar-2000 Cerere de deschidere a procedurii.Invocarea unui caz legal de întrerupere a cursului prescripţiei extinctive.

publicat in

Sentinta civila nr. 2189 COM din 12-sep-2000 Contestaţia debitorului privind starea de încetare de plăţi. Cerere de repunere în termen.

publicat in

Sentinta civila nr. 2105 COM din 06-sep-2000 Contestaţia debitorului privind starea de încetare de plăţi. Autoritate de lucru judecat.

publicat in

Sentinta civila nr. 1956 COM din 26-iul-2000 Contestaţia debitorului privind starea de încetare de plăţi. Irelevanţa unor creanţe proprii.

publicat in

Sentinta civila nr. 2897 COM din 23-nov-2000 Drept de administrare a averii debitorului după declararea în faliment. Contract de concesiune încheiat de Agenţia Domeniilor Statului

publicat in

Sentinta civila nr. 3157 COM din 18-dec-2000 Modificarea cuantumului unei creanţe aflate pe tabelul preliminar al obligaţiilor. Calea procesuală a contestaţiei

publicat in

Sentinta civila nr. 3181 COM din 21-dec-2000 Verificarea creanţelor. Calea procesuală a contestaţiei.

publicat in

Sentinta civila nr. 3181 COM din 21-dec-2000 Verificarea creanţelor. Calea procesuală a contestaţiei.

publicat in

Sentinta civila nr. 644 COM din 03-mar-2000 Verificarea creanţelor. Proba raportului juridic generator al creanţei.

publicat in

Sentinta civila nr. 647 COM din 02-mar-2000 Verificarea creanţelor. Dobânzi şi majorări calculate după data deschiderii procedurii.

publicat in

Sentinta civila nr. 681 COM din 06-mar-2000 Verificarea creanţelor. Drepturi izvorâte din contract de muncă. Detaşare.

publicat in

Sentinta civila nr. 3226 COM din 18-dec-2000 Verificarea creanţelor. Lucrări efectuate asupra imobilului debitorului.

publicat in

Sentinta civila nr. 489 COM din 24-feb-2000 Verificarea creanţelor. Obligaţii inopozabile debitorului.

publicat in

Sentinta civila nr. 2377 COM din 29-sep-2000 Rang de prioritate. Comandament asupra navei aparţinând debitorului.

publicat in

Sentinta civila nr. 1701 COM din 21-iun-2000 Renunţarea la judecata cererii de iniţiere a procedurii, în cursul soluţionării contestaţiei debitorului. Admisibilitate.

publicat in

Sentinta civila nr. 1749 COM din 26-iun-2000 Restituirea bunului unui terţ, aflat în posesia debitorului în faliment. Contract de vânzare-cumpărare încheiat anterior deschiderii procedurii.

publicat in

Sentinta civila nr. 2428 COM din 05-oct-2000 Faliment. Avizarea de către judecătorul sindic a vânzării unui imobil al debitorului, până la definitivarea tabelului obligaţiilor. Admisibilitate. ( I )

publicat in

Sentinta civila nr. 386 COM din 08-feb-2000 Faliment. Vânzarea spaţiilor locative către angajaţi. Determinarea valorii de vânzare.

publicat in

Sentinta civila nr. 3153 COM din 18-dec-2000 Faliment. Plan de distribuire a sumelor obţinute din averea debitorului. Obiecţiuni. ( I )

publicat in

Sentinta civila nr. 3156 COM din 18-dec-2000 Faliment. Plan de distribuire a sumelor obţinute din averea debitorului. Obiecţiuni. ( III )

publicat in

Sentinta civila nr. 3154 COM din 18-dec-2000 Faliment. Plan de distribuire a sumelor obţinute din averea debitorului. Obiecţiuni. ( IV )

publicat in

Sentinta civila nr. 2751 COM din 07-nov-2000 Fonduri obţinute din vânzarea averii debitorului. Aprobarea investirii lor în titluri de credit.

publicat in

Sentinta civila nr. XXX/2011 din 12-oct-2000 Fond Funciar

publicat in

Sentinta civila nr. 258 din 03-apr-2000 revendicare

publicat in