CONTRACT-CADRU din 17 martie 2014 de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2014
CAPITOLUL I: Părţile contractante
Art. 1.1
Contractul se încheie între:
Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa, cu sediul în Constanta, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanta, cod poştal 900117, telefon 0241 702 600, fax 0241 694 833, 0241 610 751, e-mail: office@oil-terminal.com, cod unic de înregistrare: RO2410163, nr. de ordine în registrul comerţului: J13/512/01.02.91 cont IBAN ................., deschis la Banca ................, reprezentată legal prin ..................., în calitate de director general, şi ......................., în calitate de director economic, în calitate de prestator şi expediţionar, denumită în continuare Prestator,
şi
....................... cu sediul în ................................, str. ................... nr. ....., cod poştal ...................., telefon ................., fax ..............., cod unic de înregistrare: ............., nr. de ordine în registrul comerţului: ......................., cod IBAN ................, deschis la Banca ...................., reprezentată legal prin .................., în calitate de director general, în calitate de beneficiar şi expeditor, denumită în continuare Beneficiar,
denumite în continuare în mod individual partea şi împreună părţile.
Părţile convin să încheie prezentul contract de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere (denumit în continuare Contract), cu următoarele termene şi condiţii:
CAPITOLUL II: Obiectul contractului
Art. 2.1
Obiectul contractului îl constituie totalitatea operaţiunilor efectuate de Prestator în legătură cu:
- primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea ţiţeiului şi produselor petroliere cuprinse în anexe (denumite în continuare produse) în rezervoarele Prestatorului, în limita spaţiului de depozitare disponibil la data solicitării operaţiunii, din:
- vagoane-cisternă CF;
- autocisterne;
- barje fluviale;
- nave maritime;
- prin in tank transfer;
- depozitarea produselor în rezervoarele Prestatorului, omogenizarea şi condiţionarea;
- amestecarea motorinei cu biodiesel în rezervoarele Prestatorului;
- încărcarea produselor din rezervoare în nave maritime/barje fluviale;
- încărcarea produselor prin transbord direct din vagoane - cisternă CF în nave;
- încărcarea produselor din rezervoare în vagoane-cisternă CF, autocisterne sau tancuri de buncheraj;
- transferul (in tank transfer) produselor depozitate în rezervoare către clienţii Beneficiarului, conform ordinelor de transfer ale Beneficiarului;
- predarea ţiţeiului la Societatea Comercială CONPET - S.A. Ploieşti pentru pompare pe conducte magistrale;
- descărcarea produselor prin transbord direct între două nave maritime/barje fluviale acostate în două dane petroliere, prin instalaţiile Prestatorului;
- descărcarea de motorină din barje sau nave maritime în cisterne CF în S.P. Sud, cu pompa barjelor/navelor.
Art. 2.2
Beneficiarul declară, iar Prestatorul recunoaşte că produsele pentru care se execută servicii conform prezentului contract sunt proprietatea Beneficiarului ori că acesta este deţinător legal al produselor.
În consecinţă, Prestatorul nu poate dispune de produsele pe care le operează şi înţelege să respecte drepturile Beneficiarului pe perioada prezentului contract.
CAPITOLUL III: Durata contractului
Art. 3.1
Contractul are valabilitate începând cu data de ............... până la data de .................. .
Părţile pot conveni prelungirea prezentului contract, scop în care vor încheia un act adiţional semnat de ambele părţi, cu cel puţin ........ zile calendaristice înainte de data expirării contractului.
Valoarea estimată a contractului: .................... .
CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile părţilor
SECŢIUNEA 1: Drepturi şi obligaţii ale Beneficiarului
SUBSECŢIUNEA 1: Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea produselor din cisterne CF în rezervoarele Prestatorului sau în nave, prin transbord direct
Art. 4.1
Beneficiarul va expedia produsele în trenuri complete formate din maximum 40 de vagoane-cisternă pe 4 osii, corespunzătoare din punct de vedere tehnic.
Beneficiarul garantează faptul că marfa este corespunzătoare standardelor sau specificaţiilor de calitate şi este liberă de orice taxe până la fronturile de descărcare ale Prestatorului.
Fiecare transport va fi însoţit de următorul set de documente complete:
- scrisoare de trăsură de cale ferată;
- aviz de expediţie;
- notă de greutate;
- declaraţie de conformitate;
- raport de încercare (test report);
- lista de sigilii;
- fişă tehnică de securitate în limba română şi în format REACH;
- document administrativ de însoţire (dacă este cazul).
În cazul în care produsele Beneficiarului sunt încărcate în alte tipuri de cisterne decât cele tip CFR, Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului instrucţiuni, planşe şi schiţe de utilizare pentru acestea, în limba română.
Prestatorul poate refuza descărcarea/încărcarea acestor tipuri de cisterne CF, dacă apreciază că se pot crea stări de pericol.
Art. 4.2
Beneficiarul va expedia produsele conform unui program zilnic stabilit cu Prestatorul sau acceptelor obţinute de la staţia CFR Constanţa Port, în funcţie de sosirea navelor, spaţiul de depozitare existent, precum şi de posibilităţile de descărcare ale Prestatorului.
Beneficiarul va menţiona pe nota de greutate şi pe documentele de transport "marfă proprietatea ......................", iar Beneficiarul va aviza prin fax sau e-mail fiecare expediere de produse.
Art. 4.3
Beneficiarul va încheia un contract de transport (denumit în continuare contract de transport) cu un operator de transport feroviar (denumit în continuare OTF).
Prin contractul de transport, Beneficiarul se obligă să plătească tariful de transport şi toate tarifele accesorii care grevează transporturile din staţiile de predare şi destinaţie.
Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului o copie a acestui contract sau a telegramei privind modul de încasare a tarifelor.
Art. 4.4
Beneficiarul îl va împuternici pe Prestator în baza unei comitenţe (prevăzută în anexa nr. 3) să lucreze pentru şi în numele acestuia în relaţia cu OTF.
Prestatorul nu va fi obligat să achite nicio taxă în numele beneficiarului în relaţia cu OTF.
În scrisoarea de trăsura, Prestatorul nu va fi expeditor sau destinatar pentru mărfurile proprietate a Beneficiarului.
Beneficiarul va înscrie datele proprii la rubrica "Destinatar", iar la rubrica "Menţiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife şi instrucţii" se scrie: "Transport destinat liniei industriale S.C. OIL TERMINAL - S.A. Constanţa conform comitentei nr. ......".
Art. 4.5
Vagoanele proprietate a OTF/Beneficiarului, predate Prestatorului şi care prezintă defecte ascunse la sistemele de descărcare, vor fi avizate de Prestator către proprietar, care va asigura echipa de intervenţie pentru remedierea neajunsului. Pe cât posibil, vagonul în cauză va fi descărcat odată cu naveta.
Vagoanele încărcate, defecte, proprietate a OTF/ Beneficiarului, care nu pot fi remediate şi descărcate, vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului şi vor fi returnate pe cheltuiala acestuia în baza notificării întocmite de OTF către Prestator, transmisă de Prestator prin fax Beneficiarului în maximum 48 de ore de la primirea notificării.
Pentru returnarea vagoanelor, Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului documentele necesare:
- aviz de expediţie;
- scrisori de trăsură;
- fişă tehnică de securitate în limba română şi în format REACH;
- document administrativ de însoţire (dacă este cazul).
Art. 4.6
Beneficiarul va suporta eventualele plăţi solicitate de OTF în cazul în care vagoanele-cisternă sosesc în afara programului stabilit şi acceptat de ambele părţi sau în cazul în care vagoanele-cisternă nu pot fi descărcate deoarece la recepţia calitativă s-a constatat produs neconform calitativ pentru care nu există posibilitate de condiţionare.
Art. 4.7
Având în vedere că toate produsele petroliere sunt încadrate în categoria mărfurilor periculoase, transportul, manevra, încărcarea/descărcarea acestora sunt supuse prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase - RID, precum şi dispoziţiilor legale aplicabile. în calitate de proprietar, Beneficiarul are următoarele obligaţii:
- să respecte prevederile cuprinse în anexa 1 RID - Regulament de transport al mărfurilor periculoase;
- să respecte normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport prevăzute în anexa nr. 2 - NUT;
- să se asigure că mărfurile periculoase sunt clasificate şi autorizate conform RID;
- să furnizeze Prestatorului date de identificare ale produsului şi pericolului;
- vagoanele utilizate trebuie să fie autorizate, să deţină agrement tehnic sau aviz tehnic de funcţionare (pentru vagoanele cu durata de viaţă depăşită) al Autorităţii Feroviare Române - AFER, proces-verbal de verificare ISCIR în termen de valabilitate. Beneficiarul va purta integral răspunderea pentru starea tehnică şi integritatea vagoanelor încărcate de acesta sau puse la dispoziţia Prestatorului pentru încărcare;
- să respecte dispoziţiile speciale privind construcţia, echipamentul, reviziile, întreţinerea, marcajul vagoanelor;
- să pună din timp la dispoziţia Prestatorului marcajele, etichetele şi sigiliile pentru mărfurile periculoase încărcate în numele Beneficiarului.
Prestatorul este îndreptăţit să refuze operarea vagoanelor care:
- au scadenţa reviziei interne a recipientului expirată;
- au lipsă plăcuţă de timbru sau tăbliţe de calibrare;
- au lipsă eticheta de pericol;
- au inscripţiile de pe vagon ilizibile;
- au neconcordanţe între inscripţiile de pe recipient şi cele de pe vagon.
Acceptarea vagoanelor de către Prestator reprezintă confirmarea de către acesta a faptului că ele îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus.
SUBSECŢIUNEA 2: Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/în autocisterne
Art. 4.8
Beneficiarul va transmite Prestatorului, în scris, comenzile de încărcare/descărcare a autocisternelor cu cel puţin 24 de ore înainte de livrare, specificând de fiecare dată: numărul autocisternei, cantitatea/calitatea produselor ce urmează a fi livrată, numele conducătorului auto, reprezentantul Beneficiarului şi actele prin care aceştia se identifică.
Suplimentar, Beneficiarul va transmite şi alte date solicitate de autorităţile vamale şi fiscale.
Autocisternele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, metrologic şi în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor.
Încărcarea/Descărcarea autocisternelor se va realiza în prezenţa reprezentantului autorizat al Beneficiarului.
Operarea autocisternelor se face numai în zilele lucrătoare.
Beneficiarul va asigura din timp şi va pune la dispoziţia Prestatorului pentru autocisternele ce urmează să fie încărcate:
- avize de expediţie;
- fişe tehnice de securitate pentru produsul respectiv, în limba română şi în format REACH, care vor fi înmânate şoferului autocisternei.
Art. 4.9
Operatorii de transport vor respecta prevederile cuprinse în Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007.
Şoferul autocisternei trebuie să posede asupra sa următoarele documente, pe care le va prezenta la cerere reprezentantului Prestatorului:
- certificat de transport în cont propriu eliberat de Autoritatea Rutieră Română - ARR (original sau copie conformă);
- certificat de inspecţie tehnică periodică - ITP, anuală - ITA (original);
- certificat de agreare pentru autovehiculele care transportă anumite mărfuri periculoase (copie);
- certificat ADR de formare a conducătorilor de autovehicule care transportă mărfuri periculoase (original);
- certificat de calibrare a autocisternei cu buletin de verificare metrologic în termenul de valabilitate (original).
Autocisterna trebuie să aibă următoarele dotări din punctul de vedere al siguranţei pe timpul transportului şi încărcării:
- trusă ADR;
- 2-3 stingătoare cu pulbere;
- o ladă cu nisip (sau un sac cu nisip) şi o lopată;
- contact general (heblu);
- dispozitiv de împământare a autocisternei;
- siguranţe electrice calibrate;
- capace etanşe la compartimente şi la rezervorul de combustibil.
Conducătorii autocisternelor şi reprezentanţii vor purta echipament de protecţie: salopetă de protecţie confecţionată din materiale din fibră naturală, antistatizată, cască de protecţie, mănuşi de protecţie, bocanci antistatizaţi şi vor respecta instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă primite din partea terminalului.
Beneficiarul transmite Prestatorului copii ale Raportului de primire buncher (Bunker receipt) de la navele ce au fost buncherate cu autocisternele.
SUBSECŢIUNEA 3: Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea/descărcarea barjelor fluviale
Art. 4.10
Pentru barjele ce descarcă, Beneficiarul solicită Prestatorului avizul referitor la data plecării barjelor din portul de încărcare şi data de sosire în portul Constanţa, menţionând:
- numele convoiului/împingătorului;
- numărul barjelor;
- cantitatea încărcată în fiecare barjă;
- specificaţia de calitate a produselor încărcate.
Pentru barjele ce încarcă, Beneficiarul solicită Prestatorului avizul referitor la data de sosire în portul Constanţa, menţionând:
- numele convoiului/împingătorului;
- numărul barjelor;
- cantitatea şi specificaţia de calitate a produselor ce urmează a fi încărcate în fiecare barjă.
Beneficiarul avizează Prestatorul, prin fax, cu ......... zile şi, respectiv, cu o zi înainte, sosirea convoiului la Cernavodă, previziunile de intrare pe canalul Dunăre-Marea Neagră şi timpul estimat de sosire în portul Constanţa.
Art. 4.11
Beneficiarul se asigură şi garantează că barjele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, dotate cu pompe de descărcare (dacă este cazul), cu instalaţia de descărcare/încărcare etanşă (conducte, vane, flanşe), acceptate la operare de către Autoritatea Navală Română, libere de orice taxe, asigurate cu împingător pentru manevrarea lor şi personal de supraveghere a operării, dotate cu aparate de iluminat pentru a urmări operarea barjelor şi pe timp de noapte.
De asemenea, va asigura un număr suficient de termometre, rulete şi lavete necesare efectuării măsurătorilor la barje în cel mai scurt timp.
Manevrarea barjelor la/de la dana de operare este în sarcina Beneficiarului.
Barjele vor avea tabelă de calibrare a tancurilor valabilă din punct de vedere metrologic.
De asemenea, ruletele şi termometrele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate.
Barjele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic pentru sigilare şi cu sigilii de tip vamal cu platbandă de minimum 7 mm.
Art. 4.12
Beneficiarul va asigura primirea de către Prestator a următoarelor documente din portul de încărcare:
- scrisoare de trăsură fluvială;
- certificat de cantitate;
- certificat de calitate;
- cargo manifest;
- raportul de măsurători la tancurile navei (ullage report);
- raportul cantitate la bordul navei (OBQ report);
- certificat de conformitate;
- fişă tehnică de securitate;
- document administrativ de însoţire (dacă este cazul).
Pe documente se va menţiona: "produs proprietatea ............................".
Art. 4.13
Beneficiarul va asigura primirea de către Prestator a unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încărcare, prelevată din fiecare barjă.
Art. 4.14
Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, pentru fiecare barjă fluvială care încarcă, următoarele:
- instrucţiuni complete de încărcare;
- produsul care va fi încărcat şi instrucţiuni de calitate;
- instrucţiuni de întocmire a documentelor de încărcare şi alte documente vamale/fiscale în cazul în care au legătură cu instrucţiunile documentare ale Beneficiarului;
- fişă tehnică de securitate în limba engleză şi în format REACH ce va fi predată reprezentantului barjei.
Art. 4.15
În cazul unor dispute în ceea ce priveşte cantitatea şi/sau calitatea mărfii, care duc la staţionarea peste termen a barjelor fluviale, Beneficiarul va transmite instrucţiuni clare, precise şi rapide, care vor fi respectate în întregime de Prestator.
Beneficiarul este direct răspunzător de contrastaliile înregistrate din vina sa în astfel de situaţii.
SUBSECŢIUNEA 4: Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea/descărcarea navelor maritime
Art. 4.16
Beneficiarul va solicita Prestatorului, în scris, cu minimum .... zile calendaristice înainte, accept pentru intervalul de sosire a navelor (perioadă de 2-3 zile calendaristice) cantitatea/calitatea de Produse ce urmează a fi încărcată/descărcată în/din fiecare navă nominată şi caracteristicile tehnice ale navelor maritime (questionnaire Q88).
Prestatorul va transmite acceptul sau refuzul referitor la intervalul de sosire, în termen de două zile lucrătoare de la nominarea Beneficiarului.
În cazul sosirii navei în afara perioadei de descărcare/încărcare acceptate de Prestator, nava va fi acostată imediat ce acest lucru va fi posibil, în funcţie de:
- existenţa unei dane libere;
- programările altor nave pe aceeaşi dană;
- spaţiul de depozitare disponibil;
- stocul de marfă disponibil la Constanţa.
Nava nu va fi întârziată la operare nejustificat.
Danele interioare (69-76) în care se încarcă/se descarcă navele Beneficiarului au adâncimi de maximum 12,50 metri, iar dana 79, de maximum 17,00 metri (brackish water).
Draftul aerian în danele interioare este de 16,50 metri, iar în dana 79, de 20,00 metri.
Art. 4.17
Beneficiarul va transmite în scris Prestatorului instrucţiuni de operare pentru fiecare navă şi condiţiile de angajare ale navelor maritime (timp alocat, rata de contrastai» etc.).
Condiţiile în care navele maritime vor opera în terminalul petrolier sunt prevăzute în anexa nr. 1.
Navele nominate de Beneficiar trebuie să fie corespunzătoare să transporte produsele Beneficiarului.
Art. 4.18
În cazul navelor care sosesc pentru descărcare, Beneficiarul va asigura primirea de către Prestator a copiilor următoarelor documente din portul de încărcare:
- certificat de cantitate;
- raport de încercare;
- cargo manifest;
- conosament;
- raport pentru ullage;
- raport OBQ;
- fişa tehnica de securitate;
- certificat de conformitate;
- document administrativ de însoţire (dacă este cazul).
Beneficiarul va asigura primirea unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încărcare.
Art. 4.19
Pentru navele nominate să încarce produse, Beneficiarul va transmite Prestatorului, în scris pentru fiecare navă, următoarele:
- instrucţiuni complete de încărcare;
- produsul ce va fi încărcat şi instrucţiuni de calitate;
- instrucţiuni de întocmire a documentelor de încărcare şi alte documente vamale/fiscale în cazul în care au legătură cu instrucţiunile documentare ale Beneficiarului;
- fişă tehnică de securitate ce va fi predată reprezentantului navei.
Art. 4.20
Beneficiarul are obligaţia să asigure în timp util toată cantitatea de produse pentru export conformă din punct de vedere calitativ. În caz contrar, Prestatorul poate refuza acostarea navelor până la completarea stocului de marfă.
În cazul importului prin transbord direct, Beneficiarul are obligaţia să asigure în timp util un număr suficient de cisterne goale pentru încărcarea întregii cantităţi de marfă.
În cazul importului sau exportului prin transbord direct, în funcţie de produsul derulat anterior prin conducte, se va accepta de comun acord cantitatea necesară pentru spălarea instalaţiei de pompare. Aceasta se va încărca într-o cisternă goală pusă la dispoziţie de Beneficiar şi se va expedia Beneficiarului însoţită de Raport de încercare separat.
Art. 4.21
În cazul unor dispute în ceea ce priveşte cantitatea şi/sau calitatea mărfii care duc la staţionarea peste termen a navelor maritime, Beneficiarul va transmite instrucţiuni clare, precise şi rapide, care vor fi respectate în întregime de Prestator.
Beneficiarul este direct răspunzător de contrastaliile înregistrate din vina sa în astfel de situaţii.
SUBSECŢIUNEA 5: Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea produselor din rezervoarele Prestatorului în cisterne CF
Art. 4.22
Beneficiarul va depune la OTF şi la Prestator programul de livrări. În baza acestuia, Prestatorul confirmă OTF că poate să introducă în depozit vagoanele goale în vederea încărcării.
Expedierea navetelor de către Prestator se va face cu plată centralizată sau transmisă, dacă se acceptă de către OTF. Indiferent de forma de plată agreată, aceasta va fi făcută de către Beneficiar sau alte societăţi împuternicite de către acesta, Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa fiind exonerată de la plata expedierii, a tarifelor orare de utilizare şi a altor cheltuieli ce nu ţin de prestaţia în sine.
Art. 4.23
Comenzile de încărcare vor fi transmise Prestatorului prin fax sau e-mail cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de ziua încărcării. Beneficiarul asigură din timp numărul corespunzător de vagoane goale pe 4 osii, dotate cu tăbliţe de calibrare, pentru încărcarea întregii cantităţi solicitate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi al stării de curăţenie ţinând cont de proprietăţile specifice ale produsului ce urmează â fi încărcat şi libere de orice taxe.
Art. 4.24
Beneficiarul va asigura din timp şi va pune la dispoziţia Prestatorului:
- avize de expediţie;
- scrisori de trăsură completate, ştampilate şi semnate la rubrica "Expeditor" cu numele Beneficiarului, documente ce se vor folosi de Prestator numai pentru expedierea produselor Beneficiarului;
- instrucţiuni, date, informaţii legate de identificarea destinatarului (numele şi adresa completă, cod staţie CFR, linie garare). Aceste date vor fi transmise către Prestator, în scris (fax), în intervalul: luni-joi între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-13.00;
- fişe tehnice de securitate.
Beneficiarul obţine acceptele staţiilor CFR de destinaţie pentru primirea mărfii (pe perioade de timp şi/sau pe cantităţi) şi le transmite în timp util staţiei CFR ce deserveşte Prestatorul.
Orice modificare ulterioară atât a programului, cât şi a contractului de transport se va face de către Beneficiar către OTF şi Prestator cu suportarea tarifelor legale.
Beneficiarul reglementează problemele legate de eventualele vagoane defecte ce nu pot fi încărcate şi nu pot fi remediate de OTF.
SUBSECŢIUNEA 6: Drepturi şi obligaţii în legătură cu operarea tancurilor de buncheraj
Art. 4.25
Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, comenzile de încărcare cu motorină a tancului de buncherare, specificând de fiecare dată numele tancului şi cantitatea şi produsul ce urmează a fi livrate.
Comenzile de încărcare vor fi transmise în zilele lucrătoare cu cel puţin 24 de ore înainte de livrarea solicitată.
Art. 4.26
Beneficiarul transmite Prestatorului copii ale Bunker Receipt-ului de la navele ce au fost buncherate.
SUBSECŢIUNEA 7: Drepturi şi obligaţii în legătură cu predarea ţiţeiului la Societatea Comercială CONPET- S.A pentru pompare pe conductă
Art. 4.27
Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, programul/comanda de pompare a ţiţeiului importat, specificând de fiecare dată destinatarul şi cantitatea ce urmează a fi pompată, nava, numărul şi data declaraţiei vamale de import.
La predarea către Societatea Comercială CONPET - S.A. (dacă nu există alte înţelegeri), ţiţeiul trebuie să corespundă următoarelor condiţii:
- temperatura de congelare trebuie să fie cu 7°C mai mică decât temperatura solului, măsurată pe traseul conductelor. Temperatura solului măsurată pe traseul conductei va fi comunicată zilnic de către Societatea Comercială CONPET - S.A. Prestatorului.
- viscozitatea la temperatura minimă a solului trebuie să fie: 80 cSt sau 11°E.
- condiţia de omogenitate:
-- pentru recepţia rezervoarelor cu ţiţei omogen (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie se încadrează în limitele de +/- 5 kg/m3), se constituie proba compusă din cele 3 probe individuale prin amestecare proporţională, determinându-se caracteristicile ţiţeiului;
-- pentru recepţia rezervoarelor cu ţiţei neomogen (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie nu se încadrează în limitele de +/- 5 kg/m3), se recoltează probe punctuale de la nivelurile intermediare sau echidistante, astfel încât să fie prinse toate straturile. Din probele punctuale se constituie proba compusă, la care se determină caracteristicile ţiţeiului. De asemenea, se determină densitatea şi pentru probele intermediare;
-- se verifică conţinutul de apă la proba de aspiraţie care trebuie să fie de maximum 1% (condiţia de recepţie a ţiţeiului).
Atestarea calităţii ţiţeiului se va face prin raport de încercări pentru fiecare lot (rezervor), întocmit în conformitate cu specificaţiile de calitate prevăzute în anexa nr. 2.
SUBSECŢIUNEA 8: Drepturi şi obligaţii în legătură cu depozitarea produselor
Art. 4.28
Prestatorul va anunţa Beneficiarul în scris, cu cel puţin ........... zile înainte (cu excepţia cazurilor urgente), ori de câte ori rezervoarele în care au fost depozitate produsele Beneficiarului trebuie să fie curăţate.
Beneficiarul va trimite un inspector independent pentru măsurarea şi calcularea cantităţii de şlam ce urmează a fi evacuat, prelevarea probei de la fundul rezervorului şi efectuarea analizei şlamului, în termen de cinci (5) zile calendaristice de la comunicarea Prestatorului că rezervorul este pregătit pentru aceste operaţiuni.
Se vor întocmi procese-verbale cu această ocazie ("Procese - verbale de şlam") de către inspectorul independent.
Cantitatea din procesele-verbale de şlam se va scădea din stocul Beneficiarului depozitat, proporţional cu cantitatea de produs derulată prin rezervor.
În cazul în care inspectorul independent nominat de Beneficiar nu este prezent la termenul când procesul-verbal de şlam trebuie emis, deşi a fost invitat, procesul-verbal de şlam va fi emis de Prestator şi va fi acceptat de Beneficiar.
Rezervoarele vor fi supuse operaţiunilor de curăţare, în baza analizei probei de fund, numai dacă intervine una dintre următoarele situaţii:
- schimbarea destinaţiei rezervorului;
- recalibrarea rezervorului;
- intervenţii la rezervor ca urmare a defecţiunilor tehnice;
- depunerile de şlam afectează calitatea produselor.
În timpul curăţirii rezervoarelor, Prestatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului altă capacitate de depozitare cu aceleaşi caracteristici şi cu acelaşi volum.
În cazul în care nu va fi disponibilă o astfel de capacitate de depozitare, atunci Beneficiarului i se va acorda un timp suficient să găsească o soluţie pentru produsul rămas în rezervoare, iar părţile vor găsi de comun acord o soluţie rezonabilă în timp util.
Art. 4.29
Beneficiarul şi Prestatorul vor stabili de comun acord cantităţile ce reprezintă stocul tehnologic (nepompabil) din rezervoare şi conducte (stoc tehnologic), în funcţie de cantitatea şi calitatea produselor rulate.
Stocul tehnologic va fi returnat Beneficiarului la sfârşitul operaţiunii sau la încetarea contractului.
SUBSECŢIUNEA 9: Alte drepturi şi obligaţii ale Beneficiarului
Art. 4.30
Beneficiarul pune la dispoziţia Prestatorului, în cazul în care autorităţile vamale solicită astfel, înainte de începerea descărcării navei, Factura proformă pentru uz vamal, necesară Prestatorului pentru a completa şi a depune declaraţia sumară la Vama Constanţa, precum şi Scrisoare de garanţie bancară, pentru garantarea taxelor vamale şi accizelor aferente produsului pe perioada depozitării.
Beneficiarul asigură obţinerea liberului de vamă şi plata taxelor vamale, conform cadrului legal în vigoare la data efectuării prestaţiei, scop în care îşi va obţine toate autorizările/aprobările necesare.
Pentru operaţiunile de import. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului o copie a declaraţiei vamale de import cu liberul de vamă (inclusiv pentru consumurile tehnologice), urmând ca în baza acesteia Prestatorul să înceapă livrarea produselor importate, iar pentru export, o copie a declaraţiei vamale de export necesară la emiterea facturilor de prestaţii (cu aplicarea TVA-ului, dacă este cazul).
Copiile documentelor mai sus menţionate nu vor conţine informaţii confidenţiale (preţ, valoare etc.).
Beneficiarul va prezenta Prestatorului, înainte de încărcarea mărfii, în copie, după caz, dovada achitării accizelor sau documentele vamale/fiscale necesare pentru expedierea mărfii în regim suspensiv (copie a autorizaţiei de antrepozit fiscal al destinatarului, document administrativ de însoţire).
Art. 4.31
Dacă Beneficiarul nu îşi îndeplineşte toate obligaţiile în conformitate cu legislaţia română, incluzând, dar nelimitându-se la, Codul fiscal, Codul vamal şi normele de aplicare, după cum au fost modificate, şi dacă din cauza acestei neîndepliniri rezultă impunerea la nivelul Prestatorului de către autorităţile fiscale/vamale a unor obligaţii suplimentare de plată a accizelor, precum şi a unor penalităţi şi/sau amenzi, Prestatorul va avea dreptul de a recupera aceste sume de la Beneficiar.
Suma recuperată de Prestator de la Beneficiar va fi egală cu suma corespunzătoare percepută de autorităţile fiscale Prestatorului.
Dacă suma impusă de autorităţile fiscale/vamale este modificată ulterior, suma recuperată de Prestator de la Beneficiar va fi actualizată şi stabilită în conformitate cu aceste modificări.
Art. 4.32
Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, comenzile de condiţionare a motorinei prin amestecare cu biodiesel, specificând mijlocul de transport care aduce biodieselul şi cantitatea de biodiesel şi motorină ce se vor amesteca.
Deoarece nu există rezervor de depozitare a biodieselului, cantităţile descărcate se vor amesteca integral cu motorină.
Art. 4.33
Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, cantitatea de produs transferată prin transferul proprietăţii mărfii în rezervor, specificând:
- vânzătorul/cumpărătorul;
- data transferului;
- cantitatea transferată;
- numele navei din care a fost descărcat produsul.
Art. 4.34
Beneficiarul va nominaliza un inspector de terţă parte pentru fiecare primire/livrare de marfă, va comunica Prestatorului ori de câte ori partenerii lui contractuali au nominalizat alţi eventuali inspectori care deţin mandat de control în Constanţa şi va preciza limitele mandatelor de control ale acestora, în termene rezonabile şi atunci când Beneficiarul are cunoştinţe despre acestea.
Beneficiarul va nominaliza un inspector de terţă parte pentru a verifica starea de curăţenie a navelor/barjelor fluviale înainte de încărcare.
Beneficiarul va nominaliza un inspector de terţă parte pentru verificarea stării de curăţenie a autocisternelor/vagoanelor înainte de încărcare.
Acestea vor fi introduse la frontul de încărcare după ce vor fi declarate apte pentru încărcare din punctul de vedere al stării de curăţenie de către inspectorul de terţă parte.
Art. 4.35
În cazul în care inspectorul de terţă parte solicită întreruperea pompării la navă pentru prelevare de probe în vederea verificării calităţii produsului la 30 cm în tancurile navei sau pentru deplasamentul conductelor, timpul de întrerupere va fi în contul Beneficiarului.
În cazul în care, la cap conductă produsul este în conformitate cu specificaţia de calitate din anexa nr. 2, în timp ce în tancurile navei se găseşte marfă în afara specificaţiei de calitate, din cauza unui motiv imputabil navei, reluarea încărcării se va face numai cu avizul scris prealabil al Beneficiarului. Produsul depreciat va rămâne în tancurile navei.
Art. 4.36
Beneficiarul va respecta Convenţia pe linie de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului, prevăzută în anexa nr. 4.
Art. 4.37
Beneficiarul împuterniceşte Prestatorul prin comitentă ca, prin reprezentanţii săi legali, să încheie acte juridice de transport cu OTF privind primirea/expedierea vagoanelor încărcate cu produse sau goale.
Art. 4.38
Asigurarea produselor contra tuturor riscurilor este în sarcina Beneficiarului.
SECŢIUNEA 2: Drepturile şi obligaţiile Prestatorului
SUBSECŢIUNEA 1: Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea produselor din cisterne CF în rezervoarele Prestatorului sau în nave prin transbord direct
Art. 4.39
Prestatorul va primi de la OTF expediţiile de vagoane-cisternă pe liniile industriale proprii.
Prestatorul va verifica împreună cu agentul OTF şi cu inspectorul de terţă parte nominalizat de Beneficiar starea vagoanelor-cisternă sosite pe liniile de cale ferată proprii.
Rezultatele verificării vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare şi în lista de predare-primire ce vor fi semnate de reprezentanţii Prestatorului, agentul OTF şi inspectorul de terţă parte.
În procesul-verbal de constatare se va menţiona:
- starea tehnică şi comercială a vagoanelor-cisternă, sigiliile rafinăriei furnizoare, precizându-se dacă vagonul-cisternă a ajuns la destinaţie fără urme de violare, sustragere, scurgere, avariere şi pierderi de conţinut;
- cantitatea de produs recepţionată de Prestator;
- denumirea produsului recepţionat;
- furnizorul;
- expeditorul;
- numărul vagonului/vagoanelor-cisternă;
- numărul şi data notei de greutate şi/sau avizul de însoţire al mărfii;
- existenţa, integritatea, numărul şi seriile sigiliilor;
- dacă cele constatate cu privire la sigilii corespund cu cele înscrise în scrisoarea de trăsură, în nota de greutate şi/sau avizul de însoţire al mărfii întocmite de furnizor;
- locul în care au fost aplicate sigiliile şi dacă acestea au fost sau nu deteriorate.
În cazul în care în cursul operaţiunilor de predare-primire se depistează:
- nereguli tehnice, atunci vagoanele-cisternă se vor lua în primire cu efectuarea de menţiuni în lista de predare-primire;
- nereguli comerciale (sigilii rupte sau deteriorate, scurgeri din conţinut), atunci se vor aplica dispoziţiile Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicată (Regulamentul); se va întruni comisia de constatare alcătuită din reprezentanţii OTF, ai Prestatorului şi din inspectorul de terţă parte nominalizat de Beneficiar şi se va proceda în conformitate cu prevederile Regulamentului.
Procesul-verbal de constatare întocmit va menţiona şi cuantumul pagubei.
Art. 4.40
Când vagoanele-cisternă au ajuns la Prestator fără urme de violare, sustrageri, scurgere, avariere şi au sigiliile intacte, dar la recepţia cantitativă se constată lipsă marfă, care nu poate fi pusă în sarcina OTF, se va încheia proces-verbal de constatare ce va fi semnat de delegatul Prestatorului şi de inspectorul de terţă parte nominat de Beneficiar.
Procesele-verbale de constatare, în ambele cazuri, vor fi transmise imediat Beneficiarului pentru ca acesta să îşi poată exercita în termen legal dreptul la acţiune în pretenţii împotriva persoanei în culpă.
Prestatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului unicatul scrisorii de trăsură care a însoţit transportul, cu cesiune.
Prestatorul va informa Beneficiarul ori de câte ori transportatorul nu îi eliberează un exemplar original al acesteia, precum şi în legătură cu motivele refuzului transportatorului.
Art. 4.41
Prestatorul va informa în scris OTF, în baza unicatului scrisorii de trăsură şi a listei de predare-primire, în cazul în care constată vagoane-cisternă lipsă din tren sau vagoane-cisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale care nu au ajuns la Prestator, solicitând aducerea lor la descărcare.
În cazul în care OTF nu se conformează, aducând vagoanele-cisternă lipsă, Prestatorul va înştiinţa în scris Beneficiarul în termen de două zile calendaristice de la constatarea evenimentului pentru ca Beneficiarul să poată solicita despăgubiri de la OTF.
La înştiinţarea scrisă către Beneficiar, Prestatorul va anexa unicatul scrisorii de trăsură, precum şi documentele certificate de transportator, prin care atestă că vagonul-cisternă nu a ajuns la destinaţie (vagon nesosit, menţiune făcută în lista de primire - predare).
Prestatorul va proceda în mod similar şi în cazul vagoanelor - cisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale şi nesosite la termen.
Art. 4.42
Prestatorul obţine, la solicitarea Beneficiarului, acceptele portuare pentru livrarea produselor în limitele exporturilor în perspectiva imediată şi transmite acestuia numărul acceptului şi perioada pentru care a fost aprobat de către CFR Marfă-Constanţa Port.
Art. 4.43
Prestatorul se obligă să returneze vagoanele proprietatea Beneficiarului în stare tehnică bună, cu aceleaşi armături, şuruburi, flanşe cu care au fost predate de transportator Beneficiarului, cu toate capacele închise etanş şi sigilate, sigiliile urmând să fie menţionate pe scrisoarea de trăsură. Orice abatere de la această condiţie se va notifica în listele de predare a vagoanelor către transportator, Prestatorul urmând a achita contravaloarea reparaţiilor ulterioare ale vagoanelor de care se stabileşte că se face vinovat.
SUBSECŢIUNEA 2: Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/în autocisterne
Art. 4.44
Prestatorul asigură instalaţie pentru descărcarea biodieselului din autocisterne şi încărcarea motorinei în autocisterne conform programului stabilit cu Beneficiarul şi în baza obiectului contractului.
SUBSECŢIUNEA 3: Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea produselor din rezervoarele Prestatorului în cisterne CF
Art. 4.45
Prestatorul asigură instalaţie pentru încărcarea Produselor în cisterne CF conform programului stabilit cu Beneficiarul şi în baza obiectului contractului.
Art. 4.46
Prestatorul verifică şi asigură vagoanele pline cu sigilii şi le predă cărăuşului, care, prin aplicarea ştampilei pe duplicatul scrisorii de trăsură şi pe lista de predare-primire, preia naveta fără obiecţiuni, asumându-şi astfel întreaga răspundere asupra încărcăturii până la destinaţie.
SUBSECŢIUNEA 4: Drepturi şi obligaţii în legătură cu operarea navelor maritime, barjelor fluviale şi tancurilor de buncheraj
Art. 4.47
Prestatorul asigură operarea navelor maritime şi a barjelor fluviale angajate de Beneficiar şi condiţiile tehnice necesare realizării ratelor medii de încărcare/descărcare prevăzute în anexe.
Părţile pot conveni şi alte rate de operare, în funcţie de mărimea şi performanţele navelor.
Prestatorul este exonerat de răspundere pentru întârzierile înregistrate în perioadele în care vremea nefavorabilă (ploaie, ceaţă, ninsoare) nu permite încărcarea navelor sau în situaţiile în care poate fi invocată forţa majoră. Atât vremea nefavorabilă, cât şi forţa majoră trebuie anunţate Beneficiarului în cel mai scurt timp şi dovedite de Prestator cu acte emise de autorităţile competente.
Art. 4.48
Prestatorul întocmeşte documentele în legătură cu marfa şi operarea navei, conform instrucţiunilor primite de la Beneficiar, iar atunci când este cazul, întocmeşte documentele care pot fi utilizate de către Beneficiar în apărarea intereselor sale şi îi pune la dispoziţie un set de documente.
Prestatorul va remite Beneficiarului, prin poştă sau delegat, documentele care atestă recepţia cantitativă şi calitativă a fiecărui vas cu produse descărcat/încărcat, contrasemnate de inspectorii de terţă parte, în termen de 5 zile de la data terminării operării navei conform listei următoare:
Pentru descărcare sunt necesare următoarele documente:
- ullage report;
- ROB report;
- raport timpi de operare (time-sheet);
- raport de încercări;
- documentele primite din portul de încărcare.
Pentru încărcare sunt necesare următoarele documente:
- certificat de cantitate;
- certificat de calitate;
- ullage report;
- time-sheet;
- chitanţă de primire mostre;
- chitanţă de primire documente.
Art. 4.49
Prestatorul va prelua de la nava maritimă mostrele de arbitraj recoltate şi sigilate în portul de încărcare şi le va păstra la dispoziţia Beneficiarului timp de .......... zile calendaristice.
În cazul în care se constată diferenţe între rezultatele obţinute la recepţia calitativă efectuată înaintea descărcării şi raportul de încercare emis în portul de încărcare, Beneficiarul împreună cu toate părţile implicate pot solicita o analiză comună a mostrelor de arbitraj care vor fi desigilate şi analizate în prezenţa unui inspector independent nominat de Beneficiar şi a tuturor părţilor implicate.
Art. 4.50
Prestatorul va informa Beneficiarul, înainte de descărcare, în cazul constatării unor diferenţe în ceea ce priveşte calitatea, între cele constatate la recepţia navei maritime şi cele înscrise în Raportul de încercare emis în portul de încărcare sau în specificaţia de calitate, care depăşesc limitele de reproductibilitate ale metodelor de încercare şi va acţiona potrivit instrucţiunilor acestuia.
Art. 4.51
Prestatorul asigură încărcarea mărfii conform termenelor şi instrucţiunilor primite de la Beneficiar şi întocmeşte documentele de expediere a mărfii pe care le transmite Beneficiarului.
SUBSECŢIUNEA 5: Drepturi şi obligaţii în legătură cu predarea ţiţeiului la Societatea Comercială CONPET - S.A pentru pompare pe conductă
Art. 4.52
Prestatorul condiţionează ţiţeiul până la îndeplinirea condiţiilor de pompabilitate pe conductă şi predă la Societatea Comercială CONPET - S.A. ţiţeiul condiţionat conform comenzilor transmise în scris de Beneficiar.
Cantitatea pompată şi calitatea sunt cele înscrise în procesul-verbal de predare-primire, respectiv raportul de încercări.
Timpul de pregătire al ţiţeiului în rezervoare, pentru pompare, implică, după caz, întârzieri în stabilirea cantităţii nete descărcate şi, implicit, punerea la dispoziţia Societăţii Comerciale CONPET - S.A. pentru pompare, dar nu mai mult de 24 de ore de la terminarea descărcării navei.
SUBSECŢIUNEA 6: Drepturi şi obligaţii în legătură cu depozitarea produselor
Art. 4.53
Prestatorul asigură primirea produselor Beneficiarului în spaţiile de depozitare proprii separate, iar în cazul în care nu este posibil acest lucru, în amestec cu produsele de acelaşi tip şi aceeaşi calitate ale altor beneficiari.
Prestatorul va face dovadă prin raport de încercare emis recent de laboratorul propriu că produsele petroliere ale altor beneficiari au aceleaşi specificaţii ca cele stabilite pentru fiecare tip de produs petrolier din anexele la prezentul contract.
Prestatorul asigură şi va face dovada Beneficiarului că spaţiile de depozitare utilizate corespund din punct de vedere tehnic şi al curăţeniei şi au certificate de calibrare a rezervoarelor cu termen valabil.
Prestatorul va folosi rezervoare de depozitare corespunzătoare pentru depozitarea produselor şi va folosi conducte curate şi în stare tehnică bună pentru a evita contaminarea produselor.
Prestatorul:
- va coordona prestaţia de depozitare cu toţi participanţii ale căror servicii sunt necesare pentru executarea acestui contract;
- va ţine permanent informat Beneficiarul cu privire la cantităţile şi locaţiile mărfii în timpul executării prestaţiei de depozitare;
- va pune la dispoziţia Beneficiarului rapoarte lunare de stoc şi evidenţa înregistrărilor cantităţilor depozitate, primite, încărcate din nou şi înscrise, conform procedurilor de inspecţie prevăzute în cap. V "Stabilirea cantităţii şi calităţii''.
- va păstra produsele în siguranţă, depozitate în facilităţile de depozitare în aceeaşi cantitate ca cea primită şi conform specificaţiilor de calitate ale produsului, indicate în anexa nr. 2;
- va permite accesul reprezentantului Beneficiarului, inclusiv al inspectorilor independenţi nominaţi de acesta, pe toată perioada programului de lucru;
- va lua toate măsurile acceptabile pentru a se asigura că produsele încredinţate sunt depozitate cu atenţia corespunzătoare.
SUBSECŢIUNEA 7: Alte drepturi şi obligaţii ale Prestatorului
Art. 4.54
Prestatorul completează şi depune la autoritatea vamală declaraţia sumară.
Conform Codului vamal, mărfurile înscrise într-o declaraţie sumară trebuie să primească o destinaţie vamală (import, export, antrepozit vamal) în termen de 45 de zile de la data depunerii declaraţiei sumare.
Termenul de 45 de zile poate fi prelungit cu aprobarea autorităţii vamale.
Prestatorul asigură efectuarea formalităţilor vamale de plasare a produselor în regim de antrepozit vamal conform cadrului legal în vigoare la data efectuării prestaţiei, scop în care îşi va obţine toate autorizările/aprobările necesare. De asemenea, Prestatorul va avea grijă de îndeplinirea formalităţilor vamale legate de recepţia produsului, depozitarea acestuia în antrepozitul vamal şi transferul său către alţi beneficiari.
Art. 4.55
Prestatorul condiţionează motorina prin amestecare cu biodiesel, la solicitarea Beneficiarului, comunicând în scris Beneficiarului cantităţile de produse folosite.
Art. 4.56
Prestatorul efectuează recepţia cantitativ - calitativă a mărfii la rezervoarele terestre, cisterne CF, autocisterne şi la bordul navelor, barjelor fluviale, numai în prezenţa inspectorului de terţă parte nominat de Beneficiar, metoda de calcul al cantităţii fiind ASTM (în aer).
Art. 4.57
Prestatorul va furniza Beneficiarului certificat de in tank transfer în conformitate cu cererea Beneficiarului către Prestator de transfer al produsului şi, de asemenea, atunci când Beneficiarul a cumpărat produse de la o terţă parte prin in tank transfer.
Art. 4.58
Prestatorul garantează că respectă Codul International pentru Securitatea Navelor şi Facilităţilor Portuare (Codul ISPS).
CAPITOLUL V: Stabilirea cantităţii şi calităţii
Art. 5.1
a)Recepţia cantitativă a produselor primite/expediate cu vagoanele-cisternă se efectuează prin calibrare sau cântărire pe cântarul Prestatorului, în funcţie de depozitul unde se descarcă/se încarcă naveta.
Atunci când cântarul este defect, recepţia se efectuează prin calibrare.
Dacă metoda prin cântărire pe cântar avizat metrologic de către Biroul Român de Metrologie Legală nu poate fi aplicată la Prestator, Beneficiarul va fi informat în timp util.
Diferenţele cantitative de până la ± 0,2% din cantitatea înscrisă în documentul de livrare, pentru fiecare vagon în parte, nu se iau în consideraţie.
În cazul în care diferenţele cantitative depăşesc nivelul toleranţei de ± 0,2% se va proceda conform clauzelor prevăzute la art. 4.39 (procese-verbale de constatare).
Procesele-verbale de constatare a lipsurilor trebuie să conţină în mod obligatoriu menţiunea că numărul înscris pe sigilii este acelaşi cu cel din nota de greutate şi scrisoarea de trăsură.
Stabilirea cantităţii mărfii (recepţia) se va face numai în prezenţa inspectorului de terţă parte nominalizat de Beneficiar care va semna toate documentele după calibrare şi recepţie.
Beneficiarul are obligaţia de a asigura măsurarea cantităţii mărfii cu acelaşi tip de mijloc de măsură, atât la expeditor, cât şi la destinatar.
b)Cantităţile de ţiţei primite prin cisterne CF vor fi cele constatate efectiv la rezervoare după terminarea descărcării cisternelor CF. Cantităţile se vor determina/se vor calcula conform ASTM (în aer), iar rezultatele măsurătorilor se vor menţiona într-un proces-verbal de recepţie semnat de Prestator şi de inspectorul de terţă parte nominalizat de Beneficiar.
c)Recepţia cantitativă a produselor sosite cu autocisternele se va face prin calibrare. Autocisternele trebuie să fie încărcate astfel încât nivelul lichidului să corespundă cu semnul metrologic conform certificatului de calibrare.
d)Cantităţile de produse livrate la nave maritime/barje fluviale pentru care se emit conosamente vor fi cele măsurate la debitmetre, după terminarea încărcării. Debitmetrele trebuie să fie în stare de funcţionare şi omologate metrologic.
În cazul în care debitmetrele nu sunt în stare de funcţionare sau nu sunt omologate metrologic, după terminarea încărcării navei, pentru stabilirea conosamentului, se va face o analiză a operaţiunii de către reprezentanţii terminalului şi inspectorii independenţi nominaţi de către Beneficiar în care se vor avea în vedere următoarele aspecte:
- cantitatea măsurată la nave (ullage report), Vessel Experience Factor (VEF) al navei;
- cantitatea livrată din rezervoarele şi conductele depozitului/depozitelor, gradul de umplere a conductelor exterioare şi interioare determinat prin deplasamentul conductelor efectuat conform standardelor IP/ASTM;
- trasabilitatea parametrilor din rapoartele de încercare de la navă şi de la rezervoare folosiţi la stabilirea cantităţii (densitate, temperaturi);
- incertitudinea mijloacelor şi dispozitivelor de măsurare, reproductibilitatea şi repetabilitatea metodelor de încercări de laborator;
- alte influenţe asupra determinărilor.
e)Stabilirea cantităţilor livrate la tankurile de buncheraj/autocisterne se face prin citire la debitmetrele Prestatorului.
f)Cantităţile de produse primite din import pentru care se emite Raportul de descărcare a mărfii (Discharging Cargo Report) vor fi cele măsurate la debitmetre, după terminarea descărcării navelor maritime/barjelor fluviale. Debitmetrele trebuie să fie în stare de funcţionare şi omologate metrologic.
În cazul în care debitmetrele nu sunt în stare de funcţionare sau nu sunt omologate metrologic, după terminarea descărcării navei pentru stabilirea Discharging Cargo Report se va face o analiză a operaţiunii de către reprezentanţii terminalului şi inspectorii independenţi nominaţi de către Beneficiar în care se vor avea în vedere următoarele aspecte:
- cantitatea menţionată în conosament, ullage report în portul de încărcare, ullage report în portul de descărcare, VEF navei, cantitatea rămasă în navă (ROB) după ce comandantul declară ca a terminat descărcarea;
- cantitatea primită în rezervoarele şi conductele depozitului/depozitelor, gradul de umplere a conductelor exterioare şi interioare determinat prin deplasamentul conductelor efectuat conform standardelor IP/ASTM;
- trasabilitatea parametrilor din rapoartele de încercare de la navă şi de la rezervoare folosiţi la stabilirea cantităţii (densitate, temperaturi);
- incertitudinea mijloacelor şi dispozitivelor de măsurare, reproductibilitatea şi repetabilitatea metodelor de încercări de laborator;
- alte influenţe asupra determinărilor
g)Cantitatea de produs primită la nava maritimă prin transhipment, menţionată în conosament, se va determina în urma bilanţului cantitativ al operaţiunii în prezenţa inspectorului de terţă parte şi va fi diferenţa dintre cantităţile măsurate la bordul navei ce descarcă înainte de începerea şi după terminarea operaţiunii de transbordare.
Deplasamentul conductelor se va efectua înainte/după încărcare/descărcare conform procedurilor standard IP/ASTM pentru verificarea gradului de umplere a acestora, numai în prezenţa inspectorului independent desemnat de Beneficiar, în mod regulat pentru fiecare navă/barjă.
Art. 5.2
În cazul în care Beneficiarul dispune de produse care nu se încadrează în condiţiile de calitate contractuale menţionate în anexa nr. 2, înainte ca aceste produse să fie expediate spre Constanţa este obligat să ceară din timp acordul Prestatorului pentru livrarea acestora.
Transmiterea acestui accept nu va fi întârziată nejustificat.
În cazul în care Beneficiarul expediază către Prestator produse care nu se încadrează în condiţiile de calitate contractuale fără acordul Prestatorului, produsele vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului, acesta suportând toate cheltuielile ocazionate, procedându-se potrivit dispoziţiilor legale.
Art. 5.3
Calitatea produselor predate/primite este aceea care s-a stabilit în laboratoarele Prestatorului şi a fost acceptată de Beneficiar.
În cazul în care laboratoarele Prestatorului se află în incapacitate temporară de funcţionare, Prestatorul va încheia un contract cu un laborator terţ agreat de Beneficiar, prin care va fi preluată această activitate. Laboratorul terţ va avea acreditare RENAR.
Prestatorul va obţine de la Beneficiar agrearea pentru terţ, în forma scrisă, înainte de data de încheiere a contractului Prestator-terţ.
Costurile contractului Prestator-terţ vor fi achitate integral de către Prestator.
În cazul în care, în urma efectuării recepţiei calitative a Produselor primite de la Beneficiar, se constată că acestea nu se încadrează în condiţiile specificaţiilor de calitate cuprinse în anexele prezentului contract, Prestatorul va informa Beneficiarul, urmând a se decide de comun acord asupra situaţiei apărute.
Disputele referitoare la calitatea produselor primite/expediate se vor soluţiona pe cale amiabilă.
Art. 5.4
Prestatorul are obligaţia de a menţine calitatea produselor primite în condiţiile contractului de prestări servicii, prestatorul nu va fi răspunzător de deprecierea calitativă a Produselor dacă aceasta apare ca urmare a unor vicii inerente ale produselor.
Prestatorul nu va fi ţinut răspunzător de deprecierea calitativă a produselor cauzată de starea de curăţenie necorespunzătoare a mijloacelor de transport (nave maritime, barje fluviale, vagoane-cisternă, autocisterne).
Cu privire la produsele pe care le expediază Prestatorul în numele şi pe seama Beneficiarului, Prestatorul va fi obligat să nu înceapă încărcarea decât după ce primeşte certificatul de inspecţie din partea inspectorului de terţă parte nominat de către Beneficiar, din care să reiasă că mijloacele de transport sunt curate, în stare bună pentru a fi încărcate. Dacă Beneficiarul nu nominează un inspector, Prestatorul nu va începe încărcarea.
Art. 5.5
Mostrele de arbitraj:
a)pentru primirea produselor:
- din fiecare navetă/lot de cisterne CF/autocisternă descărcată se vor păstra câte ......... mostre de arbitraj de 1 litru timp de 30 de zile calendaristice;
- .... mostre x 1 litru amestec tancuri navă, eşantionate înainte de începerea descărcării. Mostrele vor fi eşantionate, etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte şi/sau reprezentantul navei; ............... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile calendaristice la dispoziţia Beneficiarului, iar ....... se vor preda inspectorului de terţă parte;
- după descărcarea produselor în rezervoare, se vor eşantiona ..... mostre medii x 1 litru din fiecare rezervor după primirea produselor. O mostră se va păstra în laboratorul Prestatorului timp de 10 zile calendaristice de la data golirii rezervorului, iar o mostră se predă inspectorului independent nominat de Beneficiar;
b)pentru fiecare navă încărcată se vor constitui următoarele mostre de arbitraj:
- .... x 1 litru amestec rezervoare/cisterne CF constituite din mostre individuale amestecate proporţional cu cantităţile livrate la navă. Din acestea se predau ......... mostre la navă sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei, iar .... mostre sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de ... zile calendaristice;
- .... x 1 litru amestec cap conductă constituite prin amestecarea mostrelor de arbitraj recoltate din cap conductă (sampler automat) pe tot timpul încărcării. Din acestea,... mostre se predau la navă, sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei şi ..... mostre sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de ... zile calendaristice;
- .... x 1 litru amestec tancuri constituite prin efectuarea amestecului conform Ullage a mostrelor recoltate din tancurile navei. Din acestea,... mostre sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de ..... zile calendaristice şi ...... mostre sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte se predau la navă;
- .... x 1 litru recoltate la 30 cm marfă încărcată în tancul/tancurile navei (mostră de prim picior). Din acestea se predau ............ mostră la navă sigilată împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei, iar ............ mostră sigilată împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de ....... zile calendaristice;
c)mostre de arbitraj încărcare barje fluviale:
- ... x 1 litru cap conductă recoltate înainte de începerea încărcării. Din acestea,....... mostre se predau la navă, sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei şi ...... mostre sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de ..... zile calendaristice;
- ..... x 1 litru amestec tancuri constituite prin efectuarea amestecului conform Ullage a mostrelor recoltate din tancurile navei. Din acestea,..... mostre sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de ..... zile calendaristice şi ..... mostre sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte se predau la navă;
d)pentru încărcarea în autocisterne,..... mostră de arbitraj de 1 litru din cap tub instalaţie încărcare, sigilată împreună cu reprezentantul Beneficiarului şi inspectorul de terţă parte care se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de ...... zile calendaristice;
e)pentru încărcare în cisterne CF,..... mostre de arbitraj de 1 litru recoltate din fiecare lot de vagoane CF încărcate se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de ..... de zile calendaristice;
f)pentru încărcarea tancurilor de buncheraj:
- ...... x 1 litru din cap conductă înainte de începerea încărcării, sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte şi reprezentantul navei;.... mostră se va preda reprezentantului navei şi ..... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de ...... zile calendaristice;
- ...... x 1 litru din rezervorul din care se face livrarea, sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte şi cu reprezentantul navei;.... mostră se va preda reprezentantului navei şi ...... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de ...... de zile calendaristice;
g)....... mostre x 1 litru se vor eşantiona din fiecare rezervor după primirea ţiţeiului din navă;..... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de ...... de zile de la golirea rezervorului, iar ..... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte;
h)din fiecare rezervor predat la Societatea Comercială CONPET - S.A., Prestatorul împreună cu reprezentantul Societăţii Comerciale CONPET - S.A. vor sigila ...... mostre compuse, reprezentative, care se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de ...... de zile;
Pentru ţiţei, metodologia de eşantionare este conform ASTM D4057, iar pentru celelalte produse, conform SR EN ISO 3170 sau altui standard în vigoare în cazul anulării acestuia.
Art. 5.6
În cazul în care Beneficiarul sau inspectorul de terţă parte nominalizat de către Beneficiar solicită eşantioane sau încercări suplimentare, acestea vor face obiectul unei comenzi emise sau aprobate de către Beneficiar şi vor fi facturate separat.
Beneficiarul va achita contravaloarea acestor facturi la 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii în original.
Art. 5.7
Rapoartele de încercare bazate pe efectuarea recepţiei calitative asupra mostrelor prelevate conform art. 5.5, precum şi certificatele de cantitate emise în conformitate cu procedurile de măsurare valabile la data emiterii şi semnate atât de către Prestator, cât şi de către inspectorii independenţi vor fi finale şi obligatorii pentru părţi.
Art. 5.8
Cantităţile de produse primite vor fi diminuate cu coeficienţii de consum tehnologic rezultaţi în urma manipulării acestora, conform anexelor.
Coeficienţii de consum tehnologic sunt cei avizaţi de către Ministerul Economiei şi de către Ministerul Finanţelor Publice (conform Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului şi al ministrului finanţelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al uleiurilor minerale şi produselor petroliere tipice şi atipice din activităţile specifice industriei petroliere), în baza unor studii efectuate de persoane juridice abilitate.
Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar prin balanţa (mişcarea) produselor şi trimestrial prin inventarierea stocurilor de produse în prezenţa reprezentanţilor Beneficiarului.
Art. 5.9
Prestatorul va întocmi lunar situaţia mişcării produselor (numit în continuare "Raport lunar"), care va cuprinde:
- stocul la început de lună;
- primirile de produse prin vagoane-cisternă/autocisteme, indicându-se produsul, cantitatea conform documentelor de livrare şi cantitatea recepţionată efectiv;
- primirile din nave maritime/barje fluviale conform Discharging Cargo Report;
- primirile/livrările prin in tank transfer;
- marfă pe drum (marfă nerecepţionată în cursul lunii pentru care se face raportarea), indicându-se numărul navetei, nota de greutate, produsul, numărul vagoanelor;
- livrările prin pompare la Societatea Comercială CONPET - S.A., indicându-se şi numărul procesului-verbal;
- livrările, indicându-se produsul, numele vasului/barjelor fluviale/tancului de buncheraj, numerele vagoanelor - cisternă/autocisternelor, numărul documentelor de livrare, data încărcării şi cantitatea;
- consumul tehnologic;
- stocul la sfârşit de lună.
Raportul lunar, semnat de reprezentanţii legali ai Prestatorului, va fi trimis Beneficiarului prin fax sau e-mail, până la data de 5 a lunii următoare.
Beneficiarul va răspunde în maximum 5 zile calendaristice de la data primirii acestuia, transmiţând acceptul sau observaţiile sale referitor la datele menţionate în Raportul lunar.
Dacă Prestatorul nu primeşte răspuns de la Beneficiar în termen de 5 zile de la emiterea Raportului lunar, se consideră că Beneficiarul şi-a însuşit şi este de acord cu Raportul lunar.
CAPITOLUL VI: Tarife şi condiţii de plată
Art. 6.1
Tarifele pentru serviciile prestate sunt cuprinse în anexa nr. 2 şi sunt cele stabilite de autoritatea competentă, în condiţiile legii.
Actualizarea tarifelor se va face prin notificare scrisă transmisă de Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa către Beneficiar.
Actualizarea se face pe baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier.
Fiecare parte îşi plăteşte propriile comisioane bancare.
Valoarea consumurilor tehnologice şi TVA nu sunt cuprinse în tarifele de prestaţii.
Art. 6.2
Plata se face din contul Beneficiarului cod ........................, deschis la Banca ..................., în contul Prestatorului cod .................., deschis la Banca .............. .
Art. 6.3
Calcularea şi facturarea prestaţiilor se fac astfel:
- pentru încărcarea navelor sau barjelor fluviale, pe baza cantităţilor menţionate în conosament;
- pentru descărcarea din vagoane-cistemă/autocisteme, pe baza cantităţilor menţionate în procesele-verbale încheiate cu inspectorii de terţă parte;
- pentru descărcare din nave, pe baza cantităţilor menţionate în Discharging Cargo Report încheiate cu inspectorii de terţă parte;
- pentru încărcare în vagoane CF/autocisteme/tancuri de buncheraj, pe baza cantităţilor menţionate în documentele de livrare;
- pentru amestecare motorină cu biodiesel, tariful de amestecare se aplică la întreaga cantitate de motorină rezultată în urma amestecării;
- pentru livrare prin in tank transfer, pe baza cantităţilor menţionate în certificatul de in tank transfer;
- pentru predare la Societatea Comercială CONPET - S.A., Prestatorul va factura decadal către Beneficiar contravaloarea prestaţiei pentru cantităţile de ţiţei efectiv predate la Societatea Comercială CONPET-S.A., conform proceselor - verbale de predare-primire;
- calculul şi facturarea depozitării se va efectua lunar, pe zi şi pe tonă metrică de produs. Se iau în calcul următoarele date:
- data terminării descărcării navetei/navei/autocisternei este ziua "zero";
- depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare (aviz de însoţire a mărfii, conosament, bunker receipt etc.).
În cazul în care comenzile Beneficiarului nu prevăd altfel, livrările se fac din marfa sosită în ordine cronologică.
Pentru cantitatea de produse constituită ca stoc tehnologic nu se vor calcula taxe de depozitare. Taxa de depozitare se calculează doar pentru stocul pompabil.
Termenul de emitere a facturilor este în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VII: Dobânzi şi penalităţi de întârziere
Art. 7.1
Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a facturilor emise, Beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul plafonului stabilit pentru obligaţiile fiscale prevăzute în Codul de procedură fiscală.
În cazul în care data scadentă cade într-o zi de sâmbătă sau sărbătoare legală, plata se va efectua în ziua bancară precedentă.
În cazul în care scadenţa cade într-o zi de duminică, plata seva efectua în ziua bancară următoare.
CAPITOLUL VIII: Răspunderea contractuală
Art. 8.1
Contrastaliile înregistrate se vor reglementa în baza referatului de contrastalii întocmit de Prestator şi avizat de reprezentantul Beneficiarului.
Timpul consumat pentru încărcare/descărcare se va calcula conform anexei nr. 1.
Timpul normat se calculează prin împărţirea cantităţii din conosament la rata medie minimă de încărcare/descărcare menţionată în anexe.
Contrastaliile vor fi suportate de Prestator numai în următoarele situaţii:
- în cazul neasigurării condiţiilor tehnice necesare ca nava să poată realiza rata de încărcare/descărcare prevăzută în contract, precum şi al neoperării acesteia în poziţia de comun acord convenită;
- depăşirea timpului alocat pentru măsurători şi determinări cantitativ-calitative calculat de la terminarea încărcării până la terminarea calculului mărfii încărcate conform anexelor. Timpii menţionaţi în anexe sunt calculaţi pentru eşantionarea şi încercările prevăzute în contract. În cazul în care se solicită eşantioane şi/sau încercări suplimentare timpii se pot prelungi în funcţie de solicitări;
- întreruperile în timpul încărcării/descărcării vasului la cererea sau din vina Prestatorului.
Astfel de contrastalii vor fi calculate la oră, pro rata, pentru oricare parte pentru timpul ce depăşeşte timpul alocat de stalii. Rata contrastaliilor pentru încărcarea/descărcarea navei/barjei va fi rata contrastaliilor menţionată în charter-party care guvernează contractul sau cea din acordul de transport cu barja, oricare din ele se aplică.
Art. 8.2
Fiecare parte va păstra confidenţialitatea şi:
- nu va divulga niciunei terţe părţi informaţii care nu sunt publice referitoare la o altă parte sau despre acest contract care nu este public (informaţii confidenţiale);
- nu va folosi informaţiile confidenţiale decât în scopul acestui contract;
- va limita divulgarea informaţiilor confidenţiale afiliaţilor, angajaţilor, contractorilor independenţi, agenţilor, consilierilor financiari şi furnizorilor săi de finanţare, care necesită deţinerea unor astfel de informaţii şi care au legătură cu obligaţii similare de confidenţialitate. Prevederile acestui articol vor acţiona după încetarea acestui contract o perioadă de ... ani.
Faţă de cele de mai sus, fiecare parte poate divulga informaţii confidenţiale dacă şi extinzându-se la cazurile când:
- prin lege se impune oricăreia dintre părţi furnizarea de date privind prezentul contract;
- informaţiile confidenţiale intră în domeniul public independent de acea parte; sau
- partea la care se face referire şi-a dat consimţământul scris.
Art. 8.3
Pentru fiecare navă/barjă nominată, conform contractului, Beneficiarul garantează că nava/barja este în proprietatea sau operarea (exemplu prin navlosire) unui membru al Federaţiei Internaţionale a Proprietarilor de Nave (ITOPF), în perioada voiajului către şi de la terminalul de depozitare.
Beneficiarul asigură că:
- nava/barja are la bord un certificat de asigurare valabil pentru poluarea cu produse petroliere;
- nava/barja este şi va rămâne membră a Clubului P&I, care este membră a grupului P&I Clubs, pe toată perioada voiajului către şi de la terminalul de depozitare;
- nava/barja (pe toată perioada voiajului către şi de la terminalul de depozitare) are o asigurare pentru poluarea cu produs petrolier la o valoare nu mai mică decât acoperirea de poluare pentru cel mai ridicat produs standard, valabilă conform regulamentelor grupului internaţional al P&I Clubs.
Beneficiarul se va asigura că:
- nava/barja îndeplineşte cerinţele Codului Managementului Internaţional de Siguranţă (ISIM), Codului Internaţional pentru Securitatea Navelor şi Facilităţilor Portuare şi amendamentelor respective din cap. XI al SOLAS (COD ISPS) şi va avea la bord un certificat de management al securităţii pentru navă, o copie certificată a documentului de conformitate al managerului navei, un certificat internaţional de securitate al navei, precum şi orice alte certificate şi documente valabile solicitate, emise conform Codului ISM, Codului ISPS, convenţiei SOLAS 1974 modificate;
- nava/barja va înainta o declaraţie de securitate, când i se solicită, autorităţilor corespunzătoare înainte de sosirea în terminalul petrolier.
CAPITOLUL IX: Încetarea contractului
Art. 9.1
Prezentul contract încetează de plin drept, fără altă formalitate, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părţi contractante, în următoarele cazuri:
- prin acordul părţilor exprimat în scris semnat de Prestator şi Beneficiar, iar data încetării va fi data acordului reciproc al părţilor contractante cu privire la acest aspect;
- în cazul dizolvării companiei/societăţii, iar data încetării va fi considerată data emiterii hotărârii judecătoreşti în virtutea căreia se pronunţă dizolvarea uneia dintre părţile contractante;
- la data încetării valabilităţii contractului;
- în cazul neexecutării ori al executării necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de părţi în cadrul prezentului contract, partea creditoare a obligaţiei încălcate va notifica partea în culpă, solicitându-i remedierea situaţiei create, într-un termen rezonabil, expres specificat. În cazul neconformării părţii în culpă în privinţa unei asemenea solicitări, partea creditoare va putea considera contractul ca reziliat de drept, fără altă formalitate, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, cu obligarea părţii în culpă la plata de daune, atât directe, cât şi indirecte, în cuantumul necesar acoperirii întregului prejudiciu cauzat.
Contractul nu poate înceta prin denunţare unilaterală de către niciuna din părţi, exceptând situaţia în care denunţarea este imputabilă culpei celeilalte părţi, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.
Art. 9.2
- Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja asumate între părţile contractante.
Obligaţiile asumate şi scadente până în momentul încetării contractului vor fi executate.
Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
Art. 9.3
În cazul în care evenimente neprevăzute de către părţi la momentul încheierii contractului (ca, de exemplu, şi fără a se limita la, evoluţii neaşteptate ale pieţii, acte de putere ale autorităţilor de stat) afectează termenii şi condiţiile prezentului contract, plasând o sarcină excesivă asupra uneia din părţi în executarea obligaţiilor contractuale, atunci fiecare parte va avea dreptul să solicite actualizarea unor termeni pertinenţi prevăzuţi în prezentul contract, conform prevederilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
O astfel de solicitare va fi notificată în scris celeilalte părţi într-o perioadă rezonabilă de timp din momentul în care partea solicitantă ia la cunoştinţă evenimentul şi efectul său asupra prevederilor prezentului contract,
Orice amendament se va supune acordului comun. Dacă părţile nu agreează tarifele noi în termen de ...... zile după primirea unei astfel de notificări scrise, fiecare parte va fi îndreptăţită să înceteze prezentul contract la finele numitei perioade de ...... zile.
CAPITOLUL X: Forţa majoră
Art. 10.1
Forţa majoră, aşa cum este definită de lege şi doctrină, exonerează părţile de răspundere pentru orice întârziere sau neexecuţie a oricărei obligaţii conform acestui contract (cu excepţia obligaţiilor plăţii la termen). Cauze de forţă majoră pot fi; greve spontane, lock-outuri, inundaţii, cutremure, alunecări de teren, războaie (declarate sau nedeclarate), revolte, embargouri, restricţii impuse de autorităţi guvernamentale (inclusiv alocaţii, priorităţi, rechiziţii, controlul cotaţiilor sau preţului). Partea care invocă evenimentul de forţă majoră va înainta imediat o notificare scrisă celeilalte părţi, în maximum 5 zile lucrătoare de la apariţie şi acolo unde se aplică, conform certificatului eliberat de camera de comerţ şi industrie de la sediul părţii ce invocă forţa majoră.
Ca urmare a apariţiei forţei majore, partea afectată:
- va anunţa cealaltă parte despre apariţia şi natura forţei majore, durata estimată şi obligaţiile părţii afectate;
- va da detalii săptămânal celeilalte părţi despre evoluţia problemelor menţionate şi despre măsurile luate de partea afectată de a depăşi apariţia forţei majore sau efectele acesteia şi de a executa obligaţiile sale.
Dacă durata forţei majore depăşeşte 60 de zile, părţile se vor întâlni pentru a conveni asupra modificării sau încetării prezentului contract; în cazul în care părţile nu ajung la un acord, oricare dintre părţi poate rezilia unilateral prezentul contract, fără somaţie sau altă formalitate şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părţi contractante, fără ca vreuna dintre părţi să fie îndreptăţită să pretindă plata de daune-interese.
CAPITOLUL XI: Litigii
Art. 11.1
Acest contract va fi guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legea din România.
Orice dispută, controversă sau pretenţie rezultată din contract, precum şi cele legate de interpretarea, executarea sau nulitatea prevederilor acestui contract vor fi mai întâi soluţionate pe cale amiabilă între părţi.
În caz contrar, atunci când litigiul nu se poate soluţiona prin acordul reciproc al părţilor pe cale amiabilă, un astfel de litigiu va fi soluţionat de instanţa judecătorească competentă de pe raza teritorială a sediului Prestatorului.
CAPITOLUL XII: Clauze speciale
Art. 121
Părţile contractante pot prevedea ulterior, prin acte adiţionale la contract, obligaţii şi garanţii suplimentare.
Art. 122
În cazul în care părţile nu au convenit altfel, orice notificare, cerere, comunicare sau informare făcută de una din părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea recepţionării documentului, la adresele următoare:
- pentru Beneficiar
Adresă: ...................... str. ...................... .
Telefon: .........................., fax: ........................., e-mail: .............................
Persoană de contact:
- pentru Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa
Adresă: Constanta, str. Caraiman nr. 2
Telefon: 0241 702638, fax: 0241 702688, email: dircom@oil-terminal.com
Persoană de contact: ........................
Art. 123
Nicio parte nu are dreptul fără consimţământul scris al celeilalte părţi să transfere către terţe părţi total sau parţial drepturile şi obligaţiile ce îi revin prin prezentul contract şi anexele sale. În cazul în care una dintre părţi îşi transferi drepturile şi obligaţiile fără consimţământul celeilalte părţi, aceasta din urmă are dreptul de a rezilia unilateral contractul fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, printr-o notificare trimisă părţii care a iniţiat transferul.
CAPITOLUL XIII: Definiţii, termeni şi abrevieri
Art. 13.1
Definiţiile şi abrevierile utilizate în prezentul contract sunt:
- ADR - Acordul european referitor la transport de mărfuri periculoase;
- ASTM - American Society for Testing and Materials - Asociaţia Americană pentru Testare şi Materiale;
- Brackish water - apă salmastră;
- Contrastalii - creştere a navlului, a preţului ce se plăteşte armatorului pentru nerespectarea termenului stabilit pentru încărcarea sau descărcarea vasului, a numărului de zile fixat;
- C.F.U. - căi ferate uzinale;
- Cargo Manifest - manifestul mărfii;
- CF - căile ferate;
- CFR - Căile Ferate Române;
- consum tehnologic normat - cota procentuală din cantitatea primită, admisă de părţile contractante ca pierdere pe perioada manipulării şi depozitării;
- consum tehnologic efectiv - cantitatea de produs determinată la inventarierea stocului, ţinându-se cont de stocul iniţial, cantităţile primite şi cantităţile livrate;
- Discharging Cargo Report-raport de descărcare;
- EN (European Norm) - standard european;
- ETA - timpul estimat de sosire;
- I.T.M. - inspectoratul teritorial de muncă;
- ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
- ISO (International Standard Oryanization) - Organizaţia Internaţională de Standardizare;
- ITA - inspecţie tehnică anuală;
- ITP - inspecţie tehnică periodică;
- NOR (Notice Of Readiness) - informarea şi confirmarea comandantului că este gata de începerea operaţiunilor de încărcare/descărcare;
- NUT - Normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport;
- - diametrul;
- OBQ report - Totalul volumului lichid şi nonlichid în tancurile de marfă măsurate după terminarea descărcării, excluzând clingage-ul, vaporii de hidrocarburi şi conţinutul conductelor şi pompelor aferente;
- pn - presiunea nominală;
- R.I. - regulamentul intern;
- rată încărcare/descărcare - cantitatea de marfă încărcată în unitatea de timp;
- RID-Regulament de transport al mărfurilor periculoase;
- ROB report - totalul volumului lichid şi al volumului nonlichid în tancurile de marfă măsurate înaintea începerii încărcării, excluzând clingage-ul (reziduurile petroliere care aderă la suprafaţa pereţilor tancurilor şi structurilor din tancuri care se pot observa la terminarea descărcării), vaporii de hidrocarburi şi conţinutul conductelor şi pompelor aferente;
- S.P. - secţia platformă;
- SHINC (Sunday and Holydays Included) - duminica şi sărbătorile legale incluse;
- SR - standard românesc;
- Stalii - numărul de zile convenit între armator şi încărcător sau descărcător necesare pentru efectuarea operaţiunilor respective;
- Time-sheet- istoricul operării navei;
- Ullage Report - document în care se notează măsurătorile efectuate la tancurile de marfă şi în care se calculează cantitatea de marfă încărcată în navă.
CAPITOLUL XIV: Dispoziţii finale
Art. 141
Modificările la prezentul contract se vor face numai prin acte adiţionale încheiate între părţile contractante.
Art. 142
Prezentul contract se încheie la Constanţa, astăzi ........................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi se supune legislaţiei româneşti. în caz de litigiu se va lua în considerare varianta în limba română a contractului.
Art. 143
Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:
- anexa nr. 1. - Condiţiile privind operarea navelor maritime la terminal;
- anexa nr. 2. - Condiţii specifice de manipulare a ţiţeiului şi a produselor petroliere;
- anexa nr. 3. - Comitentă;
- anexa nr. 4. - Convenţia pe linie de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului.
Prestator,
Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa
Beneficiar,
...............
-****-
ANEXA nr. 1: Condiţiile privind operarea navelor maritime prin terminalul petrolier
1.Avizarea sosirii navelor maritime
Navele maritime au obligaţia de a transmite telegrame de avizare către Prestator cu 5 zile calendaristice, 72 de ore, 48 de ore şi cu 24 de ore înaintea sosirii în portul Constanta, ETA definitiv şi ancorarea (dacă este cazul).
La sosire, nava va transmite Notice of Readiness (NOR tendered) în care precizează că a sosit în rada portului Constanţa şi că este pregătită din toate punctele de vedere (tehnice şi legale) pentru începerea descărcării/încărcării.
NOR tendered se primeşte de la comandantul navei (NOR received) de către reprezentantul Beneficiarului, după terminarea inspecţiei tehnice a navei, efectuată de reprezentantul Autorităţii Navale Române, şi după ce se emite Permisul de operare.
NOR se acceptă de reprezentantul Societăţii Comerciale OIL TERMINAL - S.A. (NOR accepted) cu ora acceptării tancurilor pentru încărcare de către inspectorul de terţă parte nominalizat de Beneficiar sau cu ora terminării încercărilor de laborator la mostrele recoltate din tancurile navei.
2.Calculul timpului de stalii
Angajarea navelor maritime se face în condiţii SHINC.
Dacă nava maritimă soseşte în perioada agreată conform art. 4.16 din contract şi începe manevra de acostare fără a aştepta la radă, timpul de stalii se calculează de la NOR tendered.
Dacă nava maritimă soseşte în perioada agreată conform art. 4.16 din contract şi ancorează la radă deoarece dana de operare este ocupată sau terminalul nu este apt pentru începerea descărcării, timpul de stalii se calculează după 6 ore de la NOR tendered sau NOR accepted, oricare ar fi prima.
Dacă nava maritimă soseşte în perioada agreată conform art. 4.16 din contract şi după ce transmite NOR tendered nu începe manevrele de acostare, deşi are dană liberă repartizată de terminal, condiţii meteo favorabile şi nu sunt restricţii din partea autorităţilor portului Constanţa, nava maritimă pierde poziţia de descărcare, iar operarea se va face "la posibilităţile" terminalului.
Dacă nava este acceptată pentru operare "la posibilităţile" terminalului, timpul de stalii contează de la ora începerii încărcării/descărcării.
Timpul de la urcarea pilotului la bord până la acostarea în dana operativă, consumat cu îndeplinirea formalităţilor de sosire, inclusiv controlul cantitativ şi calitativ al mărfii, nu intră în calculul timpului de stalii.
Perioadele de întrerupere a încărcării/descărcării la cererea inspectorului independent, din vina sau la cererea navei maritime, nu contează ca timp de stalii.
Nu va conta ca stalii timpul în care condiţiile meteorologice deosebite împiedică manevrarea şi operarea navei maritime în siguranţă sau în cazurile de forţă majoră.
Timpul de stalii încetează în momentul deconectării braţelor sau furtunurilor flexibile.
Ocuparea neoperativă a danei atrage penalităţi conform uzanţelor portului Constanţa.
Prin ocuparea neoperativă a danei se înţeleg următoarele situaţii:
- nava maritimă începe cu întârziere descărcarea/ încărcarea;
- staţionarea navei maritime la dană după ce a fost respinsă de la operare de către Autoritatea Navală Română;
- staţionarea navei maritime la dană după ce s~a constatat că marfa este neconformă şi nu este primită de Beneficiar;
- staţionarea navei la dană după ce tancurile au fost respinse pentru încărcare de către inspectorul de terţă parte;
- staţionarea navei maritime la dană în cazul în care nu are liber la descărcare/încărcare din partea charterului sau armatorului;
- întreruperea pompării din vina sau la cererea navei maritime;
- nava maritimă nu asigură rata de descărcare/încărcare stabilită pentru produs, deşi terminalul asigură condiţiile tehnice pentru realizarea acesteia;
- staţionări ale navei maritime cauzate de divergenţe cu autorităţile portuare (divergente privind: poluare, deţinere de arme, droguri, datorii faţă de autorităţi portuare, arestarea navei maritime, documente de navigaţie în neregulă, grevă la bord etc.);
- staţionare a navei maritime la dană din motive care privesc nava pentru o perioadă ce depăşeşte două ore de la terminarea formalităţilor vamale sau semnarea documentelor care atestă terminarea descărcării.
3.Alte obligaţii
Navele maritime vor avea manifoldurile sau reducţii la manifold care să permită conectarea la braţe de încărcare de 300 mm sau furtunuri flexibile de 150 mm echipate cu flanşă tip pn 25.
Tabela de calibrare a tancurilor navelor maritime va avea certificate de verificare metrologică valabile.
Ruletele şi termometrele cu care sunt echipate navele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate.
Operarea navelor se întrerupe la o viteză a vântului de 60 km/oră.
Braţele se deconectează la o viteză a vântului de peste 70 km/oră.
Operarea navelor se întrerupe pe durata furtunilor cu descărcări electrice.
Comunicarea între reprezentanţii terminalului şi ai navei se face în limba engleză sau limba română.
Prestator,
Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa
Beneficiar,
..................
ANEXA nr. 2: CONDIŢII SPECIFICE de manipulare a ţiţeiului şi a produselor petroliere
1.Produs:
2.Specificaţii de calitate:
3.Tarife (TVA nu este inclusă):
4.Consum tehnologic:
5.Rată medie de descărcare/încărcare nave:
6.Spaţiu de depozitare:
7.Ritm de descărcare/încărcare cisterne CF:
Prestator;
Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa
Beneficiar,
...............
ANEXA nr. 3: COMITENŢĂ
Societatea Comercială ....................
Nr. ..............................
COMITENŢĂ
Subscrisa, ......................................., cu sediul în ....................., str. ................. nr. ..................., cod poştal .................., cod unic de înregistrare: ....................., nr. de ordine în Registrul Comerţului: J ....................., cod IBAN ........................., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin .................., în calitate de ................., şi ............, în calitate de ......................., în calitate de Beneficiar şi Expeditor, numită în continuare BENEFICIAR, prin care s-au convenit următoarele:
Împuterniceşte prin prezenta Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Caraiman nr. 2, înregistrată la Registrul Comerţului Constanţa sub nr. J/13/512/1991, ca prin reprezentanţii săi legali să încheie acte juridice specifice de transport privind primirea/livrarea de produse petroliere prin cisterne CF şi primirea/expedierea cisternelor goale pentru încărcare/după descărcare pentru şi în numele ......................... .
Drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi sunt înscrise în Contractul nr. ..................... .
Dată astăzi, ...................... .
Beneficiar,
........................................
ANEXA nr. 4: CONVENŢIE pe linie de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului
Încheiată astăzi ......................, în baza prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, între Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa, în calitate de Prestator, şi Societatea Comercială ........................, în calitate de Beneficiar.
În scopul evitării accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, incendiilor, exploziilor, precum şi pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare pe linia protecţiei mediului şi securităţii instalaţiilor, se stabilesc următoarele:
1.Prestatorul va efectua un instructaj general pe probleme specifice terminalului personalului Beneficiarului la intrarea în unitate. Instructajul se înregistrează într-o Fişă de instruire colectivă sub semnătură, care se păstrează la cabinetul de instruire şi la Biroul protecţia mediului al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL - S.A.
În baza instructajului general se va elibera o legitimaţie de acces de către Serviciul resurse umane. Instructajul nu scuteşte unitatea beneficiară de a efectua instructajul introductiv general la angajare, periodic, profesional, pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă, de protecţia mediului pentru personalul propriu, conform reglementărilor în vigoare.
Obligativitatea prezentării personalului Beneficiarului la instruire revine conducerii acestuia.
2.În cadrul instruirii introductiv-generale efectuate la cabinetul de instruire al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL - S.A., personalul beneficiarului va fi instruit şi asupra:
- riscurilor privind securitatea şi sănătatea lor în muncă, la care poate fi expus pe durata desfăşurării activităţii pe teritoriul Prestatorului;
- mijloacelor de protecţie colectivă şi echipamentului individual de protecţie ce trebuie utilizate pe timpul desfăşurării activităţii pe teritoriul Beneficiarului;
- semnalului de alarmă în caz de urgenţă internă;
- măsurilor necesare pentru evacuarea persoanelor sub dirijarea conducerii secţiei;
- pericolelor pe care le prezintă substanţele toxice/inflamabile utilizate în procesele tehnologice ale prestatorului;
- mijloacelor de protecţie, a măsurilor de prim ajutor, a alarmelor de incendiu, a mijloacelor de primă intervenţie în caz de incendiu etc.;
- eventualelor riscuri privind securitatea şi sănătatea în muncă, ce pot apărea în cadrul activităţii desfăşurate, generate de desfăşurarea unor lucrări de investiţii/revizii/reparaţii în paralel cu activitatea de producţie a terminalului;
- căilor de circulaţie şi drumurilor de acces, vitezei de circulaţie în incintă a mijloacelor auto, care nu trebuie să fie mai mare de 20 km/oră;
- indicatoarelor de avertizare/informare/interzicere şi locului de amplasare a acestora, marcajelor, poziţionării punctelor/locurilor periculoase sau interzise personalului Beneficiarului etc.
3.Participarea la activităţile lucrative ale personalului Beneficiarului pe teritoriul Prestatorului este condiţionată de participarea la instructajul introductiv general şi la cel specific locului de muncă. Personalul împuternicit ori autorizat al Beneficiarului să desfăşoare activităţi pe teritoriul Prestatorului va fi însoţit de un reprezentant al Prestatorului pe durata desfăşurării activităţii.
4.Răspunderea pentru respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi protecţiei mediului, revine personalului unităţii beneficiare.
5.Echipamentul individual de protecţie specific activităţii desfăşurate pe teritoriul Prestatorului de către personalul Beneficiarului sau de inspectorii independenţi desemnaţi de acesta va fi asigurat de către unităţile unde lucrătorii sunt angajaţi, în conformitate cu actele normative în vigoare.
6.La apariţia unor situaţii anormale ce pot pune în pericol atât personalul prestatorului, cât şi personalul unităţii beneficiare, acestea sunt obligate să se avertizeze reciproc. în caz de pericol se interzice accesul în zona respectivă, până la luarea masurilor de protecţie sau remedierea deficienţelor de către Prestator.
Ambele părţi contractante sunt obligate să colaboreze îndeaproape, să asigure respectarea măsurilor de securitatea muncii, apărare împotriva incendiilor şi mediu, fiecare pe linia ei de responsabilitate.
7.Orice intervenţie în instalaţiile Prestatorului este interzisă. Aceasta se va face numai de personalul Prestatorului, autorizat şi instruit în acest scop.
8.Personalul unităţii beneficiare este obligat să respecte cu stricteţe pe tot teritoriul Prestatorului prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 256/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale regulamentului intern al societăţii, care vor fi prelucrate cu ocazia instructajului general.
9.Personalul Beneficiarului cu atribuţii de îndrumare, control şi asistenţă tehnică va intra pe teritoriul societăţii însoţit de un reprezentant al Prestatorului.
10.Societăţile care importă-exportă prin Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide prin vagoane tip cisternă, proprietatea acestora, vor asigura starea tehnică corespunzătoare a cisternelor: scări de acces pe cisternă, platforme de acces la ventile de siguranţă, dome, ventile de încărcare-descărcare, etanşări, după caz, serpentine de încălzire, izolaţii termice, marcarea poziţiei închis/deschis a robinetelor etc., pentru prevenirea accidentelor umane, pierderilor de produse, poluării, producerii de explozii/incendii. Starea tehnică corespunzătoare a cisternelor solicitate de Beneficiar de la alţi transportatori intră tot în sarcina beneficiarului.
Tancurile petroliere, barjele, navele pentru chimicale se supun reglementărilor speciale MARPOL, ISGOTT şi ANR. Accesul la bordul navelor acostate în danele petroliere este permis numai persoanelor avizate şi instruite.
Se vor folosi căile de acces indicate de către Prestator; accesul la bord se va face pe pasarele, punţi, scări de acces, cu grijă pentru a evita căderea între navă şi cheu.
Pe puntea navei se recomandă deplasarea cu atenţie pentru a se evita alunecarea şi vătămarea prin cădere. Odată urcaţi pe puntea navei, salariaţii Beneficiarului vor urma indicaţiile primite de la ofiţerul cu securitatea muncii de pe navă.
Accidentele provocate de echipamentele de muncă neconforme ale Beneficiarului sau de cele care îl deservesc pe Beneficiar vor fi înregistrate de către Beneficiar.
11.Pe teritoriul Prestatorului lucrătorii Beneficiarului vor respecta prevederile legislaţiei pe linie de apărare împotriva incendiilor, de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului.
Persoanele care intră în terminal utilizează un minimum de echipament de protecţie, alcătuit din: cască, salopetă, încălţăminte adecvată şi ochelari pe care-l va purta atâta timp cât se află în instalaţiile tehnologice. Se interzice purtarea de pantaloni scurţi, şorturi, maiouri, papuci, şlapi, adidaşi/tenişi.
Blocarea cu maşina a părţii carosabile a drumurilor din depozitele petroliere spre instalaţiile prin care se vehiculează produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide sau spre instalaţiile P.S.I. (hidranţi, centre de preparare soluţie spumantă, tunuri P.S.I. etc.) este interzisă.
Efectuarea de reparaţii la maşină pe teritoriul terminalului sau transvazarea de carburanţi şi lubrifianţi sunt interzise. Operaţiile de încărcare/descărcare a autocisternelor se efectuează în instalaţii special destinate, cu motorul oprit şi cisterna legată la pământ.
Sunt interzise abaterea de la traseul indicat şi pătrunderea sau efectuarea de manevre în instalaţiile tehnologice (case de pompe, claviaturi de vane, parcuri de rezervoare, rampe CF, posturi de transformare electrică), în cazul unei alarme chimice sau incendiu, în apropierea sau în zona în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiarului îşi va retrage mijloacele auto astfel încât să nu blocheze accesul maşinilor de intervenţie şi a pompierilor.
Se interzice introducerea pe teritoriul societăţii a ţigărilor, chibriturilor, brichetelor, băuturilor alcoolice, drogurilor, aparatelor de fotografiat, armelor de foc şi a muniţiei.
De asemenea sunt interzise fumatul, introducerea şi consumarea băuturilor alcoolice pe întreg teritoriul societăţii, precum şi sustragerea de produse petroliere, petrochimice sau alte bunuri din societate.
Pentru nerespectarea prevederilor înscrise mai sus Beneficiarul se face direct răspunzător şi va suporta consecinţele.
12.Se interzice efectuarea operaţiunilor de recepţie cantitativă-calitativă la vagoanele-cisternă cu produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide aflate pe liniile CFU electrificate: nr. 9 dană şi nr. 9 fenol din S.P. PORT şi pe cele 3 linii CFU electrificate din Antestaţia CFU din S.P. SUD pentru prevenirea accidentelor de muncă prin electrocutare.
13.În scopul prevenirii producerii de evenimente (accidente de muncă, incendii, explozii, poluări etc.) se interzice operarea cisternelor/navelor ce prezintă deficienţe, prin efectuarea unor improvizaţii la sistemele de încărcare/descărcare.
14.Mijloacele de transport auto, utilajele şi personalul beneficiarului au acces pe teritoriul Prestatorului pe baza acordului scris al conducerii terminalului. Adresa aprobată de conducerea terminalului va fi prezentată Biroului securitatea muncii - situaţii de urgenţă şi Compartimentului pază în vederea efectuării formalităţilor de instruire şi reglementării accesului.
15.Beneficiarul răspunde de asigurarea reviziei tehnice anuale, precum şi de pregătirea şi dotarea din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor a maşinilor şi utilajelor proprii.
Mijloacele auto necorespunzătoare depistate de prestator la porţile de acces sau cu ocazia controalelor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor în secţii vor fi evacuate imediat şi nu vor mai fi admise în terminal până la remedierea defecţiunilor.
16.În cazul în care se constată că salariaţii Beneficiarului încalcă normele de securitate şi sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor şi de mediu punând în pericol atât instalaţiile, cât şi personalul prestatorului şi nu răspund operativ la solicitarea de a remedia situaţia creată, acestora li se anulează dreptul de acces în terminal.
17.În cazul producerii unui accident de muncă la executant acesta va fi:
- anunţat la I.T.M. Constanţa, atât de către Beneficiar, cât şi de executant;
- anunţat la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa (asigurator) de către executant,
- cercetat de către executant;
- înregistrat în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care apar situaţii deosebite, neprevăzute, în reglementările în vigoare sau în clauze stabilite de ambele părţi, înregistrarea accidentului va fi stabilită de către I.T.M. - Constanţa.
18.Alte măsuri pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor pentru unele activităţi desfăşurate în paralel şi apărute ulterior prezentei convenţii vor fi cuprinse într-un proces-verbal încheiat între ambele părţi, care va face parte integrantă din prezenta convenţie.
19.Prevederile prezentei convenţii referitoare la stabilirea măsurilor pentru asigurarea securităţii personalului şi instalaţiilor vor fi prelucrate cu întreg personalul ambelor părţi care concură ia obiectul de activitate stipulat mai sus.
Prestator,
Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa
Beneficiar,
.................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 224 din data de 31 martie 2014