HOTĂRÂRE nr. 95 din 12 februarie 2014 pentru aprobarea măsurilor de gestionare şi a criteriilor specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deşeu
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 65 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă măsurile de gestionare şi criteriile specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deşeu, prevăzute în anexele nr. 1-3.
Art. 2
Depozitarea mercurului metalic considerat deşeu se autorizează potrivit dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.
Art. 3
(1)Operatorul depozitului de deşeuri trebuie să informeze autorităţile competente, astfel cum acestea sunt definite la pct. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, cu privire la orice efecte dăunătoare importante asupra mediului care sunt descoperite în urma procedurilor de supraveghere şi control.
(2)Operatorul depozitului de deşeuri este obligat să respecte decizia autorităţilor competente cu privire la natura şi la calendarul măsurilor de remediere, iar costurile acestor măsuri vor fi suportate de operator.
Art. 4
(1)Nerespectarea prevederilor art. 3 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.
(3)Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii sau, după caz, comunicării procesului-verbal de contravenţie jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate.
Art. 5
- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
*
Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională Directiva 2011/97/UE a Consiliului din 5 decembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/31/CE în ceea ce priveşte criteriile specifice de depozitare a mercurului metalic considerat deşeu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 328 din 10 decembrie 2011.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

p. Ministrul economiei,

Bogdan Nicolae Badea,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Depozitarea temporară a mercurului metalic
În scopul depozitării temporare a mercurului metalic pentru perioade de peste un an, se aplică următoarele cerinţe:
a)mercurul metalic se depozitează separat de alte deşeuri;
b)containerele se depozitează în bazine de colectare îmbrăcate în mod corespunzător, astfel încât să nu prezinte crăpături sau deschizături şi să fie impermeabile la mercurul metalic, având un volum adecvat pentru cantitatea de mercur depozitată;
c)amplasamentul de depozitare trebuie prevăzut cu bariere naturale sau construite care să protejeze în mod adecvat mediul împotriva emisiilor de mercur şi să aibă un volum adecvai pentru cantitatea de mercur depozitată;
d)podelele amplasamentelor de depozitare trebuie să fie acoperite cu materiale izolante rezistente la mercur. Trebuie prevăzută o pantă dotată cu un bazin de colectare;
e)amplasamentul de depozitare trebuie echipat cu un sistem de protecţie împotriva incendiilor;
f)depozitarea containerelor se efectuează astfel încât accesul la toate containerele să fie uşor de realizat.
ANEXA nr. 2: Cerinţe specifice referitoare la mercurul metalic
În scopul depozitării temporare a mercurului metalic pentru perioade de peste un an, se aplică următoarele cerinţe:
A.Compoziţia mercurului
Mercurul metalic trebuie să respecte următoarele caracteristici:
a)conţinut de mercur mai mare de 99,9% din greutate;
b)absenţa oricăror impurităţi care ar putea coroda oţelul carbon sau oţelul inoxidabil; de exemplu, soluţia de acid azotic, soluţiile de cloruri de sodiu.
B.Depozitarea în containere
Containerele utilizate pentru depozitarea mercurului metalic trebuie să fie rezistente la coroziune şi la şocuri. Prin urmare, trebuie evitate sudurile. Containerele trebuie să respecte în Special următoarele caracteristici:
a)materialul din care este realizat containerul: oţel carbon - minimum ASTM A36 sau oţel inoxidabil - AISI 304, 316L;
b)containerele trebuie să fie etanşe la gaze sau lichide;
c)partea exterioară a containerului trebuie să fie rezistentă la condiţiile de depozitare;
d)modelul de container trebuie să treacă testul de cădere şi testul de etanşeitate, conform capitolelor 6.1.5.3 şi 6.1.5.4 din Recomandările ONU privind transportul mărfurilor periculoase, Manualul de teste şi criterii.
Procentul maxim de umplere a rezervorului trebuie să fie de 80% în volum, pentru a garanta că există suficient ulaj şi pentru a se asigura că nu pot apărea nici scurgeri, nici deformări permanente ale containerului rezultate în urma unei expansiuni a lichidului cauzate de temperaturi ridicate.
C.Proceduri de acceptare
Sunt acceptate doar containerele însoţite de un certificat care respectă cerinţele prevăzute de prezenta secţiune.
Procedurile de acceptare trebuie să respecte următoarele:
a)este acceptat doar mercurul metalic care îndeplineşte criteriile minime de acceptare stabilite mai sus;
b)containerele trebuie inspectate vizual înainte de depozitare. Containerele deteriorate, corodate sau cele care prezintă scurgeri nu sunt acceptate;
c)containerele trebuie să poarte o ştampilă care să nu poată fi ştearsă, realizată prin ştanţare, care să menţioneze numărul de identificare al containerului, materialul de construcţie, greutatea la gol, datele de identificare ale producătorului şi data construcţiei;
d)containerele trebuie să poarte o placă, fixată permanent, care să indice numărul de identificare al certificatului.
D.Certificat
Certificatul prevăzut la lit. C include următoarele elemente:
a)denumirea şi adresa producătorului de deşeuri;
b)denumirea şi adresa responsabilului cu umplerea;
c)locul şi data umplerii;
d)cantitatea de mercur;
e)puritatea mercurului şi, după caz, o descriere a impurităţilor, inclusiv raportul analitic;
f)confirmarea faptului că containerele au fost utilizate exclusiv pentru transportul/depozitarea mercurului;
g)numerele de identificare ale containerelor;
h)orice observaţie specifică.
Certificatele sunt emise de producătorul de deşeuri sau, în lipsa acestuia, de persoana responsabilă cu gestionarea deşeurilor.
ANEXA nr. 3: Cerinţe specifice referitoare la mercurul metalic
În scopul depozitării temporare a mercurului metalic pentru perioade de peste un an, se aplică următoarele cerinţe;
A.Cerinţe în materie de monitorizare, inspectare şi situaţii de urgenţă
În amplasamentul de depozitare se instalează un sistem de monitorizare continuă a vaporilor de mercur, cu o sensibilitate de cel puţin 0,02 mg de mercur/m3. Senzorii trebuie poziţionaţi la nivelul solului şi la nivelul capului. Acest sistem include un sistem de alarmă vizuală şi acustică. Întreţinerea sistemului se face anual.
Amplasamentul de depozitare şi containerele trebuie inspectate vizual de o persoană autorizată, cel puţin o dată pe lună. În cazul în care sunt detectate scurgeri, operatorul trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru a evita orice emisie de mercur în mediu şi a restabili siguranţa condiţiilor de depozitare a mercurului. Orice scurgere de mercur se consideră a avea efecte negative semnificative asupra mediului, potrivit prevederilor art. 3 din hotărâre.
La amplasamentul de depozitare sunt disponibile planuri pentru situaţiile de urgenţă şi echipamente de protecţie adecvate pentru manipularea mercurului metalic.
B.Evidenţa datelor
Toate documentele care conţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 2 şi la lit. A din prezenta anexă, inclusiv certificat ui care însoţeşte containerul, precum şi documentele care conţin evidenţele referitoare la scoaterea din stoc şi expedierea mercurului metalic după depozitarea temporară a acestuia, precum şi destinaţia şi tratamentul prevăzut, se păstrează timp de cel puţin 3 ani după încetarea depozitării.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 126 din data de 20 februarie 2014