ORDIN nr. 1022 din 29 iulie 2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere
În baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 86 alin. (1), art. 109 alin. (3) şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere", prevăzut în anexa nr. 1.
(2)Instrucţiunile de completare a formularului "Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 2
Actul administrativ fiscal "Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" se emite pentru fiecare persoană fizică plătitoare de impozit pe venit, pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale suplimentare.
Art. 3
(1)Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere", prevăzut în anexa nr. 4.
(2)Instrucţiunile de completare a formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" sunt prevăzute în anexa nr. 5.
(3)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" sunt prevăzute în anexa nr. 6.
Art. 4
Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor fiscale, Direcţia generală tehnologia informaţiei, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
- Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1: DECIZIE DE IMPUNERE privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia .....................

Data ....../....../.............

Nr. înregistrare ..........

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: .......

1.Date de identificare ale contribuabilului
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Numele ................. Iniţiala tatălui ..... Prenumele .........................
Denumire .............................
2.Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice
Judeţul .............., localitatea ................, sectorul ........, str. ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal ........, telefon ........, fax ........, e-mail .........
3.Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale
Judeţul .............., localitatea ................, sectorul ........, str. ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal ........, telefon ........, fax ........, e-mail .........
4.Date privind impozitul pe venit
Anul verificat:
|_|_|_|_|
4.1.Rezultatele inspecţiei fiscale privind impozitul pe venit

Venitul net anual impozabil evidenţiat în decizia de impunere anuală comunicată contribuabilului

Diferenţa de venit net anual stabilită suplimentar de organele de inspecţie fiscală

Venitul net anual impozabil recalculat de organele de inspecţie fiscală

Impozitul pe venitul net anual impozabil stabilit:

Diferenţa de impozit pe venitul net anual stabilită suplimentar de organele de inspecţie fiscală

 

Număr de evidenţă a plăţii

prin decizia de impunere anuală

de organele de inspecţie fiscală

în plus

în minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

         
4.2.Obligaţii fiscale accesorii de plată pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale accesorii

Perioada de calcul

Baza de calcul

Valoare obligaţii fiscale accesorii

Cod cont bugetar

Număr de evidenţă a plăţii

De la data

zz.ll.aaaa

Până la data

zz.ll.aaaa

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Dobânzi/Majorări de întârziere*)

      

2.

Penalităţi de întârziere**)

      
*) Se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată.
**) Se va înscrie valoarea cumulată a penalităţilor de întârziere calculate conform legii, atât pentru obligaţiile suplimentare de plată cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată.
4.3.Motivul de fapt
......................................
4.4.Temeiul de drept
Actul normativ: .............., art. ......., paragraful: ........, pct. ......., lit. ....., alin. .........;
5.Date privind contribuţiile sociale
5.1.Rezultatele inspecţiei fiscale privind contribuţiile sociale suplimentare de plată

Nr. crt.

Denumire contribuţie socială/obligaţii fiscale accesorii

Perioada verificată (rd. 1)/Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii (rd. 2 şi 3)

Baza impozabilă stabilită suplimentar/bază de calcul accesorii

- lei -

Contribuţie socială stabilită suplimentar de plată/Obligaţii fiscale accesorii

- lei -

Cod cont bugetar

Număr de evidenţă a plăţii

De la data

Până la data

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Contribuţie socială principală

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

    

2.

Dobânzi/Majorări de întârziere*)

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

    

3.

Penalităţi de întârziere**)

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

    
*) Se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată.
**) Se va înscrie valoarea cumulată a penalităţilor de întârziere calculate conform legii, atât pentru obligaţiile suplimentare de plată cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată.
5.2.Motivul de fapt
......................................
5.3.Temeiul de drept
Actul normativ: .............., art. ......., paragraful: ........, pct. ......., lit. ....., alin. .........;
6.Data comunicării
Data comunicării actului administrativ fiscal reprezintă:
- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data confirmării de primire în cazul comunicării prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile art. 44 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7.Termenul de plată
Diferenţa de impozit, taxă sau contribuţie constatată de organele de inspecţie fiscală şi stabilită de plată, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:
- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.
Diferenţa de impozit pe venitul anual stabilit în minus în sumă de ............ lei se restituie în termen de cel mult 60 de zile, cu respectarea prevederilor art. 116 sau, după caz, art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
8.Dispoziţii finale
Organele de inspecţie fiscală stabilesc dobânzi/majorări de întârziere potrivit prevederilor la art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de scadenţa obligaţiilor suplimentare de plată.
Organele de inspecţie fiscală stabilesc penalităţi de întârziere aplicând, conform legii, prevederile la art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atât pentru debitele suplimentare cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată.
Pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, cu scadenţă până la 1 iulie 2013, se va anexa la prezenta decizie de impunere Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere, care cuprinde componenţa debitului suplimentar şi termenul scadent aferent fiecăruia.
În conformitate cu art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.
La prezenta decizie de impunere se anexează raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine ........ pagini.
Prezenta reprezintă titlu de creanţă.

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală

Şef serviciu/Şef birou/Şef de compartiment

Numele şi prenumele

Funcţia

Semnătura

Funcţia

Numele şi prenumele

   

Numele şi prenumele

    

Semnătura şi ştampila*)

Semnătura

   
*) Ştampila se va aplica numai pentru coloana "aprobat".
Cod MEF 14.13.02.18/i.v, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.022/2013.
ANEXA nr. 2: INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a formularului "Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere"
(1)_
Formularul "Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea diferenţelor de impozit pe venit.
Acesta se va completa la încheierea unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, ca urmare a constatării de diferenţe de impozit pe venit stabilit suplimentar şi/sau accesorii aferente acestora, înscrise în "Raportul de inspecţie fiscală".
Formularul "Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" se emite pentru fiecare persoană fizică plătitor de impozit pe venit datorat pentru veniturile proprii, în baza constatărilor din raportul de inspecţie fiscală.
Formularul "Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu/birou/compartiment şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală din care face parte echipa de inspecţie fiscală.
(2)Informaţiile din conţinutul formularului "Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" se vor completa după cum urmează:
1."Date de identificare ale contribuabilului" va cuprinde:
- "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală", definit conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează astfel:
a)pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
b)pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
- "Numele şi prenumele" se va completa cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei fizice verificate.
- "Denumire" - denumirea completă a contribuabilului.
2."Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice" se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul sau adresa unde locuieşte efectiv persoana fizică.
3."Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale" se va completa cu toate informaţiile care definesc complet sediul activităţii sau locul de desfăşurare a activităţii economice autorizate sau a profesiei libere exercitate.
4."Date privind impozitul pe venit"
Rezultatele inspecţiei fiscale vor fi întotdeauna prezentate separat pentru fiecare an fiscal, care va fi înscris în cartuşul "Anul verificat".
4.1.Rezultatele inspecţiei fiscale privind impozitul pe venit vor fi înscrise în tabel astfel:
Coloana 1: va cuprinde venitul net anual impozabil, evidenţiat în decizia de impunere anuală comunicată contribuabilului.
Coloana 2: va cuprinde diferenţa de venit net anual impozabil stabilită suplimentar de organele de inspecţie fiscală.
Coloana 3: va cuprinde venitul net anual impozabil, recalculat de organele de inspecţie prin cumularea venitului net anual impozabil din coloana 1 cu diferenţa de venit net anual stabilită suplimentar înscrisă în coloana 2.
Coloana 4: va cuprinde impozitul pe venitul net anual impozabil, evidenţiat în decizia de impunere anuală comunicată contribuabilului.
Coloana 5: va cuprinde impozitul pe venitul net anual impozabil, recalculat de organele de inspecţie fiscală prin aplicarea cotei de impunere, prevăzută de lege pentru anul fiscal verificat, asupra valorii înscrise în coloana 3.
Coloana 6: va cuprinde diferenţa de impozit pe venitul net anual, calculată de organele de inspecţie fiscală. În cazul în care diferenţa dintre impozitul calculat de organele de inspecţie fiscală şi cel înscris în decizia de impunere anuală este pozitivă, aceasta va fi înscrisă în această coloană, fiind datorată de către contribuabil.
Coloana 7: va cuprinde diferenţa negativă de impozit pe venitul net anual impozabil calculat de organele de inspecţie fiscală şi care urmează a fi restituită contribuabilului de către organele fiscale competente, potrivit prevederilor legale.
Coloana 8: "Cod cont bugetar" - se completează cu simbolul codului de cont bugetar al impozitului pe venit.
Coloana 9: "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru impozitul pe venit de plată stabilit de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
4.2.Obligaţii fiscale accesorii de plată pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar
Rândul 1 va cuprinde datele pentru "Dobânzi/Majorări de întârziere"
Rândul 1 coloana 1: va cuprinde denumirea obligaţiei fiscale, respectiv "Dobânzi/Majorări de întârziere".
Rândul 1 coloana 2: va cuprinde data de la care s-au calculat dobânzile/majorările de întârziere, sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 1 coloana 3: va cuprinde data până la care s-au calculat dobânzile/majorările de întârziere, sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 1 coloana 4: va cuprinde baza de calcul pentru care se calculează dobânzile/majorările de întârziere. Suma înscrisă în această coloană va fi egală cu suma înscrisă în coloana 6 din tabelul 4.1 "Rezultatele inspecţiei fiscale privind impozitul pe venit".
Rândul 1 coloana 5: "Valoarea dobânzilor/majorărilor de întârziere calculate" - în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, acolo unde este cazul.
Rândul 1 coloana 6: "Cod cont bugetar" - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent impozitului pe venit.
Rândul 1 coloana 7 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru dobânzile/majorările de întârziere datorate pentru impozitul pe venit de plată stabilit de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
Rândul 2 va cuprinde datele pentru "Penalităţi de întârziere"
Rândul 2 coloana 1: va cuprinde denumirea obligaţiei fiscale, respectiv "Penalităţi de întârziere".
Rândul 2 coloana 2: va cuprinde data de la care s-au calculat penalităţile de întârziere, sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 2 coloana 3: va cuprinde data până la care s-au calculat penalităţile de întârziere, sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 2 coloana 4: va cuprinde baza de calcul pentru care se calculează penalităţile de întârziere.
Rândul 2 coloana 5: va cuprinde valoarea penalităţilor de întârziere calculate pentru sumele suplimentare stabilite de inspecţia fiscală, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
Rândul 2 coloana 6: "Cod cont bugetar" - se completează cu simbolul codului de cont bugetar al impozitului pe venit.
Rândul 2 coloana 7: "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru penalităţile de întârziere datorate pentru impozitul pe venit de plată stabilit de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
4.3."Motivul de fapt": se va înscrie detaliat modul în care contribuabilul a efectuat şi tratat, din punct de vedere fiscal, o operaţiune cu influenţă în veniturile sau cheltuielile înscrise în registrul de încasări şi plăţi sau ca urmare a unor operaţiuni neevidenţiate în acesta, cu prezentarea consecinţei fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru impozitul pe venit, cât şi pentru accesoriile calculate pentru acesta.
4.4."Temeiul de drept": se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege. Temeiul de drept se va înscrie, separat, atât pentru impozitul pe venit, cât şi pentru accesoriile calculate la acesta.
5.Date privind contribuţiile sociale
5.1.Rezultatele inspecţiei fiscale privind contribuţiile sociale suplimentare de plată
Pentru fiecare contribuţie socială verificată (contribuţia de asigurări sociale şi/sau contribuţia de asigurări sociale de sănătate) se va completa câte un set din rândurile 1-3, dacă au fost stabilite sume suplimentare de plată.
În rândurile 1-3 organele de inspecţie fiscală vor înscrie următoarele:
Rândul 1 coloana 1 - se va completa cu denumirea contribuţiei sociale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.
Rândul 1 coloana 2 - "Perioada verificată de la data" - se va înscrie data de început a perioadei supuse verificării.
Rândul 1 coloana 3 - "Perioada verificată până la data" - se va înscrie data de sfârşit a perioadei supuse verificării.
Rândul 1 coloana 4 - "Baza impozabilă stabilită suplimentar" - se va înscrie valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota legală pentru determinarea contribuţiei sociale datorate suplimentar.
Rândul 1 coloana 5 - "Contribuţia socială stabilită suplimentar de plată" - se va înscrie valoarea totală a sumelor stabilite suplimentar pentru contribuţiile sociale care au făcut obiectul inspecţiei fiscale.
Rândul 1 coloana 6 - "Cod cont bugetar" - se va înscrie simbolul codului de cont bugetar al contribuţiei sociale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.
Rândul 1 coloana 7 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru contribuţiile sociale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală.
Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
Rândul 2 coloana 2 - "Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii, de la data" - se va înscrie data de la care s-au calculat dobânzi/majorări de întârziere, pentru contribuţiile sociale de plată stabilite suplimentar.
Rândul 2 coloana 3 - "Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii, până la data" - se va înscrie data până la care s-au calculat dobânzi/majorări de întârziere, pentru contribuţiile sociale de plată stabilite suplimentar.
Rândul 2 coloana 4 - "Baza de calcul accesorii" - se vor înscrie diferenţele de contribuţii sociale stabilite de organele de inspecţia fiscală care au stat la baza calculului dobânzilor/majorărilor.
Rândul 2 coloana 5 - "Obligaţii fiscale accesorii" - în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată pentru diferenţele de contribuţii sociale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, dacă este cazul.
Rândul 2 coloana 6 - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent contribuţiei sociale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.
Rândul 2 coloana 7 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru majorările de întârziere aferente diferenţelor de contribuţii sociale de plată stabilite de organele de inspecţia fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
Rândul 3 coloana 2 - "Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii, de la data" - se va înscrie data de la care s-au calculat penalităţi de întârziere pentru diferenţele de contribuţii sociale de plată stabilite de organele de inspecţia fiscală.
Rândul 3 coloana 3 - "Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii, până la data" - se va înscrie data până la care s-au calculat penalităţi de întârziere pentru diferenţele de contribuţii sociale de plată stabilite de organele de inspecţia fiscală.
Rândul 3 coloana 4 - "Baza de calcul accesorii" - se va înscrie diferenţele de contribuţii sociale de plată stabilite de organele de inspecţia fiscală care au stat la baza calculului penalităţilor de întârziere.
Rândul 3 coloana 5 - "Obligaţii fiscale accesorii" - se va înscrie suma totală a penalităţilor de întârziere calculate pentru diferenţele de contribuţii sociale de plată stabilite de organele de inspecţia fiscală.
Rândul 3 coloana 6 - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent contribuţiei sociale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.
Rândul 3 coloana 7 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru penalităţile de întârziere aferente contribuţiei sociale de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
5.2."Motivul de fapt": se va înscrie detaliat modul în care contribuabilul a stabilit baza impozabilă pentru calculul contribuţiilor sociale şi prezentarea consecinţei fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile calculate pentru aceasta.
5.3."Temeiul de drept": se va înscrie detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie, separat, atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile calculate la aceasta.
Informaţiile prevăzute la pct. 5.2 şi 5.3 se vor completa pentru fiecare obligaţie fiscală pentru care s-au constatat sume suplimentare şi/sau accesorii aferente acestora.
6."Data comunicării": reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de modalitatea de comunicare, după cum urmează:
- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data confirmării de primire în cazul comunicării prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile art. 44 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
O copie a anunţului publicitar care a fost afişat va fi anexată deciziei de impunere şi va fi transmisă, împreună cu aceasta, la organul fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat, iar o altă copie va fi anexată la exemplarul rămas la organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea.
7."Termenul de plată". Diferenţa de impozit pe venit stabilită suplimentar de plată, precum şi obligaţiile accesorii aferente acesteia se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:
- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.
Diferenţa de impozit pe venitul anual stabilit în minus de inspecţia fiscală se restituie de organul fiscal competent, în termen de cel mult 60 de zile, cu respectarea prevederilor art. 116 sau, după caz, art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
8."Dispoziţii finale"
8.1.Precizări pentru "Dobânzi/Majorări de întârziere"
La stabilirea valorii ce se va înscrie la "Dobânzi/Majorări de întârziere" se vor cumula majorările de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată, acolo unde este cazul.
8.2.Precizări pentru "Penalităţi de întârziere"
La stabilirea valorii ce se va înscrie la "Penalităţi de întârziere" vor fi cumulate penalităţile de întârziere, indiferent de modul de calcul, atât pentru debitele suplimentare cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi a celor cu scadenţă după această dată.
Pentru obligaţiile de plată scadente până la 1 iulie 2013, organele de inspecţie fiscală stabilesc penalităţile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă la data încheierii inspecţiei fiscale sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, respectiv:
- obligaţiile fiscale suplimentare nu au fost stinse, iar numărul zilelor de întârziere este mai mare de 90;
- obligaţiile fiscale suplimentare au fost stinse, iar cota de penalizare a rămas definitivă, în condiţiile legii.
Pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, care nu îndeplinesc, la data încheierii inspecţiei fiscale, condiţia legală de a calcula penalităţile de întârziere, prevăzute la art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecţie fiscală vor întocmi o listă care va fi anexată a decizia de impunere.
Lista debitelor suplimentare pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie componenţa debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia, şi va fi transmisă organelor fiscale de administrare, conform următorului model:
Lista debitelor stabilite suplimentar de inspecţia fiscală pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere la data încheierii inspecţiei fiscale

Nr. crt.

Denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei

Valoarea debitului stabilit suplimentar

- lei -

Data scadenţei debitului suplimentar

(zz.ll.aaaa)

    
    
    
    
Pentru obligaţiile de plată scadente după 1 iulie 2013, organele de inspecţie fiscală stabilesc penalităţile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
La prezenta decizie de impunere se anexează raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine .......... pagini.
Formularul "Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" se va întocmi pentru fiecare plătitor de impozit pe venit, în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru:
- organul fiscal unde contribuabilul verificat este înregistrat ca plătitor de impozit pe venit;
- echipa de inspecţie fiscală;
- contribuabilul verificat.
ANEXA nr. 3: Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului "Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere"
1.Denumire: Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere
2.Cod: MEF 14.13.02.18/i.v.
3.Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)
4.Caracteristici de tipărire:
- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea un număr variabil de pagini.
5.Se difuzează gratuit.
6.Se utilizează la stabilirea obligaţiilor fiscale suplimentare de plată privind impozitul pe venit de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală, pe baza Raportului de inspecţie fiscală.
7.Se întocmeşte în 3 exemplare de organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală.
8.Circulă:
- un exemplar la contribuabil;
- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;
- un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal al contribuabilului.
9.Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
ANEXA nr. 4: DECIZIE DE IMPUNERE privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia .....................

Data ....../....../.............

Nr. înregistrare ..........

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: .......

1.Date de identificare ale contribuabilului
1.1.Cod de înregistrare fiscală/Cod unic de înregistrare fiscală
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
1.2.Denumirea contribuabilului
.....................................
2.Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale
Judeţul .............., localitatea ................, sectorul ........, str. ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., codul poştal ........, telefon ........, fax ........, e-mail .........
3.Date privind creanţa fiscală
3.1.Obligaţii fiscale suplimentare de plată

Nr. crt.

Denumire obligaţie fiscală/obligaţii fiscale accesorii

Perioada verificată (rd. 1)/Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii (rd. 2 şi 3)

Baza impozabilă stabilită suplimentar

- lei -

Obligaţie fiscală stabilită suplimentar de plată/Obligaţii fiscale accesorii

- lei -

Cod cont bugetar

Număr de evidenţă a plăţii

De la data

Până la data

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Obligaţia fiscală principală*)

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

    

2.

Dobânzi/Majorări de întârziere**)

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

    

3.

Penalităţi de întârziere***)

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

    
*) Lista cuprinzând impozitul pe venitul din salarii stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare, este anexată prezentei decizii de impunere.
**) Se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată.
***) Se va înscrie valoarea cumulată a penalităţilor de întârziere calculate conform legii, atât pentru obligaţiile suplimentare de plată cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată.
3.1.1.Motivul de fapt ...................................
3.1.2.Temeiul de drept
Actul normativ ............, art. ........, paragraful ......., pct. ......., lit. ......., alin. .............
4.1.Soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - TVA solicitată la rambursare - lei
B - TVA respinsă la rambursare - lei
C - TVA aprobată la rambursare - lei
D - TVA stabilită suplimentar şi rămasă de plată - lei
E - Valoare obligaţii fiscale accesorii de plată - lei
F - De la data
G - Până la data
H - Baza impozabilă - lei
I - TVA stabilită suplimentar de plată - lei

Nr. crt.

Numărul şi data decontului de TVA*)

Denumirea obligaţiei fiscale

Perioada verificată/Perioada de calcul obligaţii fiscale accesorii

A

Obligaţie fiscală stabilită suplimentar

B

C

D

E

Cod cont bugetar

Număr de evidenţă a plăţii

F

G

H

I

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

 

TVA

zz.ll. aaaa

zz.ll. aaaa

      

X

  

2.

Dobânzi/Majorări de întârziere**)

zz.ll. aaaa

zz.ll. aaaa

X

 

X

X

X

X

   

3.

Penalităţi de întârziere***)

zz.ll. aaaa

zz.ll. aaaa

X

 

X

X

X

X

   
*) În cazul soluţionării mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se vor completa rândurile "TVA", "Dobânzi/Majorări de întârziere" şi "Penalităţi de întârziere" pentru fiecare decont în parte.
**) Se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată.
***) Se va înscrie valoarea cumulată a penalităţilor de întârziere calculate conform legii, atât pentru obligaţiile suplimentare de plată cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată.
4.1.1.Motivul de fapt ...................................
4.1.2.Temeiul de drept
Actul normativ: ............, art. .........., paragraful ........., pct. ........., alin. ..........
5.Data comunicării
Data comunicării reprezintă data când actul administrativ este comunicat contribuabilului şi este stabilită în funcţie de modalitatea de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data confirmării de primire în cazul comunicării prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile art. 44 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Termenul de plată
Diferenţa de obligaţie fiscală stabilită suplimentar de plată de organele de inspecţie fiscală, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:
- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.
7.Dispoziţii finale
Organele de inspecţie fiscală stabilesc dobânzi/majorări de întârziere potrivit prevederilor art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de scadenţa obligaţiilor suplimentare de plată.
Organele de inspecţie fiscală stabilesc penalităţi de întârziere aplicând, conform legii, prevederile la art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atât pentru debitele suplimentare cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată.
Pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, cu scadenţă până la 1 iulie 2013, se va anexa la prezenta decizie de impunere Lista debitelor suplimentare pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere, care cuprinde componenţa debitului suplimentar şi termenul scadent aferent fiecăruia.
În conformitate cu art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30 de zile de la comunicare la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.
La prezenta decizie de impunere se anexează raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine ........ pagini.
Prezenta reprezintă titlu de creanţă.

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală

Şef serviciu/şef de birou/şef de compartiment

Numele şi prenumele

Funcţia

Semnătura

Funcţia

Numele şi prenumele

   

Numele şi prenumele

    

Semnătura şi ştampila*)

Semnătura

   
*) Ştampila se va aplica numai pentru coloana "Aprobat".
Cod MEF 14.13.02.18/o.f., aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.022/2013.
ANEXA nr. 5: INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere"
(1)_
Formularul "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea obligaţiilor fiscale suplimentare de plată (cu excepţia impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoana fizică în calitatea sa de contribuabil la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate), precum şi pentru comunicarea modului de soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată a decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, în situaţia în care se stabilesc diferenţe faţă de suma solicitată.
Se va completa la încheierea unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, ca urmare a stabilirii de obligaţii fiscale suplimentare şi/sau accesorii aferente acestora, înscrise în "Raportul de inspecţie fiscală", întocmit la încheierea acesteia.
Formularul "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu/birou/compartiment şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală de care aparţine echipa de inspecţie fiscală.
(2)Informaţiile din conţinutul formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" se vor completa după cum urmează:
1."Date de identificare ale contribuabilului" va cuprinde:
- codul de înregistrare fiscală este cel atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale şi înregistrat la oficiul registrului comerţului. a
Pentru plătitorii de TVA, codul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare va fi precedat de prefixul "RO". În cazul în care persoana impozabilă nerezidentă şi-a desemnat un reprezentant fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.
- "Denumire contribuabil" - se va completa cu denumirea completă a contribuabilului.
2."Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale" se va completa cu toate informaţiile care definesc complet sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.
3."Date privind creanţa fiscală"
3.1.Obligaţii fiscale suplimentare de plată: se va completa câte un tabel pentru fiecare obligaţie fiscală stabilită suplimentar cu informaţii referitoare la:
Rândul 1: va cuprinde date pentru "obligaţia fiscală principală", respectiv impozitul, taxa sau contribuţia care a făcut obiectul inspecţiei fiscale (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, atunci când verificarea se efectuează pentru soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată a unui decont cu sume negative de TVA cu opţiunea de rambursare).
Rândul 2: va cuprinde date pentru "dobânzi/majorări de întârziere".
Rândul 3: va cuprinde date pentru "penalităţi de întârziere".
În cazul în care se stabilesc debite suplimentare reprezentând impozitul pe venitul din salarii, valoarea va fi defalcată pe sediul principal şi sediile secundare, conform următoarei anexe:
- ANEXĂ: Lista impozitului pe venit din salarii stabilit suplimentar, defalcat pe sediul principal şi sedii secundare
F.1.Sediul principal

Cod de înregistrare fiscală

 

Suma de plată

 
F.2.Sediile secundare

Nr. crt.

Cod de înregistrare fiscală sediu secundar

Suma de plată

...

  

...

.....................

..................

În această situaţie, Lista cu impozitul pe venitul din salarii, stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare, este anexată prezentei decizii de impunere.
Pentru fiecare din rândurile 1-3 organele de inspecţie vor înscrie următoarele:
Rândul 1 coloana 2 - "Perioada verificată de la data" - se va înscrie data de început a perioadei supuse verificării.
Rândul 1 coloana 3 - "Perioada verificată până la data" - se va înscrie data de sfârşit a perioadei supuse verificării.
Rândul 1 coloana 4 - "Baza impozabilă stabilită suplimentar" - se va înscrie valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de impozit pentru determinarea obligaţiei fiscale suplimentare.
Rândul 1 coloana 5 - "Obligaţie fiscală stabilită suplimentar de plată" - se va înscrie valoarea totală a sumelor stabilite suplimentar de plată pentru obligaţia fiscală care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.
Rândul 1 coloana 6 - "Cod cont bugetar" - se va înscrie simbolul codului de cont bugetar al obligaţiei fiscale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.
Rândul 1 coloana 7 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru obligaţiile fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
Rândul 2 coloana 2 - "Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii, de la data" - se va înscrie data de la care s-au calculat dobânzi/majorări de întârziere, pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de plată.
Rândul 2 coloana 3 - "Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii, până la data" - se va înscrie data până la care s-au calculat dobânzi/majorări de întârziere, pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar.
Rândul 2 coloana 4 - "Baza impozabilă stabilită suplimentar" - se va înscrie obligaţia fiscală principală care a stat la baza calculului dobânzilor.
Rândul 2 coloana 5 - "Obligaţii fiscale accesorii" - în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, acolo unde este cazul.
Rândul 2 coloana 6 - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent obligaţiei fiscale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.
Rândul 2 coloana 7 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru majorările de întârziere aferente obligaţiei fiscale de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
Rândul 3 coloana 2 - "Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii, de la data" - se va înscrie data de la care s-au calculat penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de plată.
Rândul 3 coloana 3 - "Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii, până la data" - se va înscrie data până la care s-au calculat penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar.
Rândul 3 coloana 4 - "Baza impozabilă stabilită suplimentar" - se va înscrie obligaţia fiscală principală care a stat la baza calculului penalităţilor de întârziere.
Rândul 3 coloana 5 -"Obligaţii fiscale accesorii" - se va înscrie suma totală a penalităţilor de întârziere calculate pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de inspecţia fiscală.
Rândul 3 coloana 6 - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent obligaţiei fiscale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.
Rândul 3 coloana 7 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru penalităţile de întârziere aferente obligaţiei fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
3.1.1."Motivul de fapt": se vor înscrie detaliat modul în care contribuabilul a efectuat şi tratat din punct de vedere fiscal o operaţiune patrimonială şi prezentarea consecinţei fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile calculate pentru aceasta.
3.1.2."Temeiul de drept": se va înscrie detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile calculate la aceasta.
Informaţiile prevăzute la pct. 3.1.1 şi 3.1.2 se vor completa pentru fiecare obligaţie fiscală pentru care s-au constatat sume suplimentare şi/sau accesorii aferente acestora.
4.1."Soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare"
Acest tabel se completează în cazul în care inspecţia fiscală este efectuată pentru soluţionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu control anticipat, şi numai dacă s-a stabilit suplimentar taxă pe valoarea adăugată.
În cazul în care se soluţionează mai multe deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se va efectua o singură inspecţie fiscală pentru toate deconturile, dar pentru fiecare decont pentru care s-a solicitat rambursarea de taxă pe valoarea adăugată se vor face constatări separate.
Decizia de impunere va cuprinde în tabelul "Soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare" câte un rând pentru fiecare perioadă verificată aferentă unui decont de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare.
În cazul soluţionării mai multor deconturi de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare se va proceda astfel:
- prima perioadă verificată va cuprinde atât decontul de TVA cu sume negative cu opţiune de rambursare, cât şi perioada anterioară neverificată, dacă există şi cu condiţia încadrării în termenul de prescripţie, după caz;
- următoarea perioadă verificată va începe de la data ultimului decont verificat până la sfârşitul următorului decont ce urmează a se verifica.
În acelaşi mod se va continua până la soluţionarea tuturor deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiunea de rambursare, depuse şi neverificate.
Tabelul "Soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare" va avea câte un rând pentru fiecare perioadă aferentă unui decont de taxă pe valoarea adăugată, care se verifică şi va cuprinde următoarele:
Rândul 1 coloana 1 - "Numărul şi data decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare înregistrat la organul fiscal" - se completează cu numărul şi data decontului primit pentru soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată.
Rândul 1 coloana 2 - "Denumirea obligaţiei fiscale" - cuprinde denumirea obligaţiei fiscale, respectiv taxa pe valoarea adăugată, precum şi denumirea obligaţiilor fiscale
accesorii calculate pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de inspecţia fiscală, respectiv dobânzi şi penalităţi de întârziere.
Rândul 1 coloana 3 - se completează cu data de la care începe verificarea, sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 1 coloana 4 - se completează cu data de sfârşit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 1 coloana 5 - "TVA solicitată la rambursare" - se completează cu suma solicitată la rambursare şi este preluată din decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, care a fost transmis pentru soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată.
Rândul 1 coloana 6 - "Baza impozabilă" - se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de taxă pe valoarea adăugată pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată suplimentare. În cazul utilizării unor cote diferite de taxă pe valoarea adăugată se vor înscrie bazele însumate ale acestora.
Rândul 1 coloana 7 - "TVA stabilită suplimentar de plată" - se completează cu taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată în perioada verificată.
Rândul 1 coloana 8 - "TVA respinsă la rambursare" - se completează cu suma respinsă la rambursare ca urmare a inspecţiei fiscale, cu respectarea următoarelor corelaţii:
a)este egală cu taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare, dacă taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar este mai mare sau egală cu taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare;
b)este egală cu taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar, dacă aceasta este mai mică decât taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare.
Rândul 1 coloana 9 - "TVA aprobată la rambursare" - se completează cu suma aprobată la rambursare şi se calculează ca diferenţă între taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare şi taxa pe valoarea adăugată respinsă la rambursare.
Rândul 1 coloana 10 - "TVA stabilită suplimentar şi rămasă de plată" - se completează cu diferenţa pozitivă dintre taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată şi taxa pe valoarea adăugată respinsă la rambursare.
Rândul 1 coloana 11 - nu se completează.
Rândul 1 coloana 12 - "Cod cont bugetar" - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată.
Rândul 1 coloana 13 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală.
Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
Rândul 2 coloana 2 - Denumirea obligaţiei fiscale accesorii - "Dobânzi/Majorări de întârziere".
Rândul 2 coloana 3 - se completează cu data de la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere şi se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 2 coloana 4 - se va înscrie data până la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere şi se înscrie sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 2 coloana 5 - nu se completează.
Rândul 2 coloana 6 - "Baza impozabilă" - se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de dobânzi/majorări de întârziere pentru calculul obligaţiilor fiscale accesorii.
Rândul 2 coloanele 7-10 - nu se completează.
Rândul 2 coloana 11 - "Valoare obligaţii fiscale accesorii" - în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, acolo unde este cazul.
Rândul 2 coloana 12 - "Cod cont bugetar" - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru dobânzile/majorările de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată datorată suplimentar.
Rândul 2 coloana 13 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru dobânzile/majorările de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
Rândul 3 coloana 2 - Denumirea obligaţiei fiscale accesorii - "Penalităţi de întârziere"
Rândul 3 coloana 3 - se completează cu data de la care se calculează penalităţile de întârziere şi se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 3 coloana 4 - se va înscrie data până la care se calculează penalităţile de întârziere şi se înscrie sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 3 coloana 5 - nu se completează.
Rândul 3 coloana 6 - "Baza impozabilă" - se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de penalităţi de întârziere.
Rândul 3 coloanele 7-10 - nu se completează.
Rândul 3 coloana 11 - "Valoare obligaţii fiscale accesorii" - se completează cu valoarea totală a penalităţilor de întârziere calculate pentru fiecare perioadă în care s-a calculat taxa pe valoarea adăugată datorată suplimentar.
Rândul 3 coloana 12 "Cod cont bugetar" - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru penalităţile de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată datorată suplimentar.
Rândul 3 coloana 13 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru penalităţile de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
4.1.1."Motivul de fapt": se vor înscrie detaliat şi în clar modul în care contribuabilul a efectuat o operaţiune patrimonială, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influenţă fiscală şi prezentarea consecinţei fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât şi pentru accesoriile calculate pentru aceasta.
4.1.2."Temeiul de drept": se va înscrie detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât şi pentru accesoriile calculate la aceasta.
Formularul "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală" are rol şi de "Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată" în cazul inspecţiilor fiscale anticipate efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, în urma cărora se stabilesc diferenţe faţă de suma solicitată.
Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 116 sau, după caz, art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5."Data comunicării" actului administrativ fiscal reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este în funcţie de modalitatea de comunicare:
- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data confirmării de primire în cazul comunicării prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile art. 44 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
O copie a anunţului publicitar care a fost afişat va fi anexată deciziei de impunere şi va fi transmisă, împreună cu aceasta, la organul fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat, iar o altă copie va fi anexată la exemplarul rămas la organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea.
6."Termenul de plată". Diferenţa de obligaţie fiscală stabilită suplimentar de plată, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:
- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.
7.La "Dispoziţii finale" se va completa numărul total de pagini al raportului de inspecţie fiscală care se anexează la formularul "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere".
7.1.Precizări pentru "Dobânzi/Majorări de întârziere"
La stabilirea valorii ce se va înscrie la "Dobânzi/Majorări de întârziere" se vor cumula majorările de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzile calculate după această dată, acolo unde este cazul.
7.2.Precizări pentru "Penalităţi de întârziere"
La stabilirea valorii ce se va înscrie la "Penalităţi de întârziere" vor fi cumulate penalităţile de întârziere, indiferent de modul de calcul, atât pentru debitele suplimentare cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi a celor cu scadenţă după această dată.
Pentru obligaţiile de plată scadente până la 1 iulie 2013, organele de inspecţie fiscală stabilesc penalităţile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă la data încheierii inspecţiei fiscale sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, respectiv:
- obligaţiile fiscale suplimentare nu au fost stinse, iar numărul zilelor de întârziere este mai mare de 90;
- obligaţiile fiscale suplimentare au fost stinse, iar cota de penalizare a rămas definitivă, în condiţiile legii.
Pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, care nu îndeplinesc, la data încheierii inspecţiei fiscale, condiţia legală de a calcula penalităţile de întârziere, prevăzute la art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecţie fiscală vor întocmi o listă care va fi anexată la decizia de impunere.
Lista debitelor suplimentare pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie, componenţa debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia, şi va fi transmisă organelor fiscale de administrare, conform următorului model:
Lista debitelor stabilite suplimentar de inspecţia fiscală pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere la data încheierii inspecţiei fiscale

Nr. crt.

Denumire impozit, taxă sau contribuţie

Valoarea debitului stabilit suplimentar

- lei -

Data scadenţei debitului suplimentar

(zz.ll.aaaa)

    
    
    
    
Pentru obligaţiile de plată scadente după 1 iulie 2013, organele de inspecţie fiscală stabilesc penalităţile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Formularul "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere" se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru:
- organul fiscal unde contribuabilul verificat este înregistrat ca plătitor de obligaţii fiscale;
- echipa de inspecţie fiscală;
- contribuabilul verificat.
ANEXA nr. 6: Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere"
1.Denumire: Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere
2.Cod: MEF 14.13.02.18/o.f.
3.Format A4/t1 (număr variabil de pagini)
4.Caracteristici de tipărire:
- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea număr variabil de pagini, în funcţie de impozitele, taxele sau contribuţiile pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale suplimentare.
5.Se difuzează gratuit.
6.Se utilizează la stabilirea obligaţiilor fiscale suplimentare de plată de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală, pe baza Raportului de inspecţie fiscală.
7.Se întocmeşte în 3 exemplare de organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală.
8.Circulă:
- un exemplar la contribuabil;
- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;
- un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal al contribuabilului.
9.Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 505 din data de 9 august 2013