ORDIN nr. 14 din 19 noiembrie 2012 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3), art. 165, 169 şi art. 215 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 52 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
În temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) şi art. 48 din Legea nr. 312/2004 şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Banca Naţională a României emite prezentul ordin.
Art. 1
În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularului de raportare aferent exerciţiului de raportare a informaţiilor referitoare la angajaţii instituţiilor de creditoare beneficiază de remuneraţii de nivel înalt.
Art. 2
(1)Prezentul ordin se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, la nivel consolidat, în situaţia în care Banca Naţională a României este autoritatea responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată şi instituţiile de credit respective sunt instituţii de credit mamă la nivelul Spaţiului Economic European.
(2)La transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 1 vor fi luate în considerare toate sucursalele şi filialele incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, inclusiv cele înfiinţate de instituţiile de credit prevăzute la alin. (1) în alte state membre, cu excepţia sucursalelor şi filialelor din afara Spaţiului Economic European.
Art. 3
(1)Pentru scopurile prezentului ordin, expresiile "persoane cu funcţii-cheie de execuţie" şi "beneficii discreţionare de tipul pensiilor" au înţelesul prevăzut de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În înţelesul prezentului ordin, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)remuneraţie fixă - plăţi acordate direct sau indirect de către instituţiile de credit în schimbul serviciilor profesionale prestate de către personalul acestora, pentru care nu a fost luat în considerare niciun criteriu de performanţă;
b)remuneraţie variabilă - plăţi ori beneficii suplimentare remuneraţiei fixe, care depind de performanţă sau, în anumite cazuri, de alte criterii/clauze contractuale;
c)angajaţi care beneficiază de remuneraţi de nivel înalt - angajaţi a căror remuneraţie totală este de cel puţin un milion euro/an.
(3)Angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt care îşi desfăşoară activitatea profesională în România vor fi clasificaţi în această categorie la nivelul României.
(4)În cazul angajaţilor care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt şi care îşi desfăşoară activitatea profesională pentru diferite entităţi din România şi din alt stat membru (de exemplu, atât la nivel de instituţie-mamă, cât şi la nivel de filială, iar filiala este localizată în alt stat membru) sau care îşi desfăşoară activitatea profesională pentru o sucursală dintr-un stat membru gazdă, aceştia vor fi clasificaţi la nivelul statului membru în care îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţii profesionale. Angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt care îşi desfăşoară activitatea profesională în cadrul şi în afara Spaţiului Economic European vor fi clasificaţi la nivelul unui stat membru în cazul în care aceştia îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţii profesionale în cadrul Spaţiului Economic European.
Art. 4
(1)Instituţiile de credit prevăzute la art. 2 transmit anual informaţiile precizate în formularul de raportare prevăzut în anexă, informaţii care se referă la remuneraţia totală acordată pentru activitatea profesională desfăşurată în anul precedent raportării.
(2)Formularul de raportare prevăzut la alin. (1) se completează cu valorile de la sfârşitul exerciţiului financiar exprimate în euro, utilizând cursul de schimb stabilit anual de către Autoritatea Bancară Europeană şi comunicat de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere.
(3)Formularul de raportare prevăzut la alin. (1) se transmite Băncii Naţionale a României de către instituţiile de credit prevăzute la art. 2, pentru fiecare stat membru în care grupul acestora operează şi în care au angajaţi care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt, în termen de cel mult 6 luni de la sfârşitul anului pentru care acesta se întocmeşte, dar nu mai târziu de data de 30 iunie, în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României (SIRBNR), precum şi în format letric Direcţiei supraveghere.
(4)Instituţiile de credit prevăzute la art. 2 care, la nivelul consolidat al Spaţiului Economic European, nu au niciun angajat care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere o notificare în acest sens, în termenul prevăzut la alin. (3), fără a mai fi necesară completarea şi transmiterea formularului de raportare prevăzut la alin. (1).
(5)Banca Naţională a României utilizează informaţiile colectate în baza prezentului ordin cu respectarea art. 52 - Secretul profesional din Legea nr. 312/2004.
Art. 5
Casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de întocmirea şi transmiterea formularului de raportare care face obiectul prezentului ordin la nivelul reţelei cooperatiste de credit din care fac parte.
Art. 6
Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile raportoare transmit Băncii Naţionale a României raportările respective prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), sub formă de fişiere Excel.
Art. 7
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226, respectiv art. 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8
- Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9
Prima raportare sau, după caz, prima notificare în sensul art. 4 alin. (4) efectuată potrivit prezentului ordin se întocmeşte şi se transmite Băncii Naţionale a României de către instituţiile de credit prevăzute la art. 2 până la data de 15 decembrie 2012, pentru informaţiile aferente remuneraţiilor fixe şi variabile acordate pentru activitatea profesională desfăşurată în anii 2010 şi 2011.
Art. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

ANEXĂ: SITUAŢIA privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt
Denumirea instituţiei de credit/grupului .......................
Statul membru în legătură cu care sunt raportate informaţiile ........................
Anul financiar pentru care remuneraţia este acordată (anul N) ......................
Data întocmirii raportării ............../............./...............
1._

Nr. crt.

Domenii de activitate:

Servicii bancare de investiţii

Servicii bancare de retail

Administrarea activelor

Toate celelalte domenii de activitate

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Numărul total de persoane

    

(1.1)

Din care: Numărul de persoane cu funcţii-cheie de execuţie

    

(2)

Remuneraţia fixă totală

    

(3)

Remuneraţia variabilă totală

    

(3.1)

Din care: Beneficii discreţionare totale de tipul pensiilor

    

(3.2)

Din care: Remuneraţia variabilă amânată totală în anul N

    
Persoană de contact,
...............................
(numele, prenumele şi telefonul)
Persoană autorizată*),
(numele, prenumele şi semnătura)
.............................
__
*) Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituţiei sau o altă persoană împuternicită de aceasta.
2.Completarea Situaţiei privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt
Rândul 1 "Numărul total de persoane": rubrica se completează cu numărul de angajaţi cu normă întreagă ai instituţiei de credit care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt, conform valorilor aferente sfârşitului exerciţiului financiar.
Rândul 1.1 "Numărul de persoane cu funcţii-cheie de execuţie": rubrica se completează cu numărul de angajaţi identificaţi de instituţia de credit ca fiind membrii personalului ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituţiei de credit - persoane cu funcţii-cheie de execuţie potrivit art. 2 alin. (5) lit. aa) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt.
Rândul 3 "Remuneraţia variabilă totală": rubrica se completează având în vedere atât remuneraţia variabilă amânată, cât şi remuneraţia variabilă neamânată. Totodată, rubrica include şi beneficiile discreţionare de tipul pensiilor, sumele privind remuneraţia variabilă garantată şi plăţile compensatorii.
Rândul 3.1 "Beneficii discreţionare totale de tipul pensiilor": rubrica se completează având în vedere prevederile art. 2 alin. (5) lit. hh) şi art. 19 alin. (4) lit. q) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 3.2 "Remuneraţia variabilă amânată totală în anul N": rubrica se completează având în vedere prevederile art. 19 alin. (4) lit. o) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Coloana 2 "Servicii bancare de investiţii": rubrica se completează având în vedere domeniul serviciilor de consultanţă privind finanţele corporative (corporate finance), investiţiile de capital privat (private equity), pieţele de capital, tranzacţionarea şi vânzările.
Coloana 3 "Servicii bancare de retail": rubrica se completează având în vedere întreaga activitate de creditare (atât a persoanelor fizice, cât şi a persoanelor juridice).
Coloana 4 "Administrarea activelor": rubrica se completează având în vedere domeniul administrării portofoliilor, administrării de unităţi ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare - OPCVM (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS) şi alte forme de administrare a activelor.
Coloana 5 "Toate celelalte domenii de activitate": rubrica se completează cu numărul de angajaţi care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt şi care nu pot fi încadraţi într-un domeniu de activitate dintre cele nominalizate anterior. În acest caz, instituţiile de credit trebuie să includă o notă de subsol prin care să explice în ce domenii de activitate lucrează aceşti angajaţi.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 790 din data de 23 noiembrie 2012