HOTĂRÂRE nr. 889 din 15 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu completările ulterioare, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 6.000 mii lei, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Suma prevăzută la art. 1 se utilizează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu completările ulterioare, şi ale dispoziţiilor Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, republicată.
Art. 3
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014.
Art. 4
Secretariatul General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretarul de stat pentru culte,

Victor Opaschi

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: Repartizarea sumelor pentru finanţarea unor unităţi de cult

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judeţul/Ţara

Eparhia

Suma alocată
- mii lei -

1.

Catedrala "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului", Madrid, Spania

Spania

Administraţia Patriarhală

2.000

2.

Catedrala "Sfântul Gheorghe", Barcelona, Spania

Spania

Administraţia Patriarhală

1.000

3.

Mănăstirea Lainici, oraşul Bumbeşti-Jiu

Gorj

Arhiepiscopia Craiovei

2.000

4.

Catedrala Greco-Catolică, municipiul Cluj-Napoca

Cluj

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla

1.000

 

TOTAL

  

6.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 760 din data de 20 octombrie 2014