HOTĂRÂRE nr. 111 din 19 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Excedentul din anii precedenţi în execuţie poate fi utilizat numai după constituirea şi utilizarea integrală a veniturilor prevăzute a se încasa în anul 2014, potrivit anexei nr. 1.
Art. 3
Lunar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
- mii lei -

Cod

Denumirea indicatorilor

Program 2014

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

195.224

 

I. VENITURI CURENTE

16.559

 

C. VENITURI NEFISCALE

16.559

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

11.630

31.10

Venituri din dobânzi

11.630

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

11.630

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

4.929

36.10

Diverse venituri

4.929

36.10.50

Alte venituri

4.929

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

50.613

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri

50.613

39.10.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

50.613

 

IV. SUBVENŢII

128.052

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

128.052

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

128.052

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

74.272

 

Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă

50.050

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 3%

3.730

 

TOTAL CHELTUIELI

195.224

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

195.224

01

CHELTUIELI CURENTE

103.007

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.766

10.01

Cheltuieli salariale în bani

8.848

10.01.01

Salarii de bază

8.700

10.01.12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

143

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

5

10.02

Cheltuieli salariale în natură

485

10.02.01

Tichete de masă

485

10.03

Contribuţii

2.433

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

1.839

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

44

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

460

10.03.04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

15

10.03.06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

75

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

3.101

20.01

Bunuri şi servicii

1.958

20.01.01

Furnituri birou

125

20.01.02

Materiale pentru curăţenie

6

20.01.03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

310

20.01.04

Apă, canal şi salubritate

31

20.01.05

Carburanţi şi lubrifianţi

351

20.01.06

Piese de schimb

25

20.01.07

Transport

2

20.01.08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

200

20.01.09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

364

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

544

20.02

Reparaţii curente

275

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

24

20.05.01

Uniforme şi echipament

4

20.05.30

Alte obiecte de inventar

20

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

160

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

150

20.06.02

Deplasări în străinătate

10

20.12

Consultantă şi expertiză

175

20.13

Pregătire profesională

10

20.14

Protecţia muncii

1

20.24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

4

20.24.02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

4

20.30

Alte cheltuieli

494

20.30.01

Reclamă şi publicitate

100

20.30.02

Protocol şi reprezentare

4

20.30.04

Chirii

90

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

300

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

88.140

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

88.140

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

92.217

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

92.217

71.01

Active fixe

92.217

71.01.01

Construcţii

91.600

71.01.02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

428

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

69

71.01.30

Alte active fixe

120

 

EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT

0

 

EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI

28.706

ANEXA nr. 2: Sume alocate de la bugetul de stat pentru programe de construcţii locuinţe
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
- mii lei -

Cod

Denumirea indicatorilor

Program 2014

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

128.052

 

IV. SUBVENŢII

128.052

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

128.052

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

128.052

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

74.272

 

Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă

50.050

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 3%

3.730

 

TOTAL CHELTUIELI

128.052

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

128.052

01

CHELTUIELI CURENTE

51.552

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

51.552

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

51.552

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

76.500

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

76.500

71.01

Active fixe

76.500

71.01.01

Construcţii

76.500

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 139 din data de 25 februarie 2014