MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 22 noiembrie 2013 între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor din Republica Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor
Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor din Republica Irak, denumite în continuare părţi, recunoscând importanţa dezvoltării relaţiilor bilaterale, luând în considerare interesele comune şi avantajele schimbului de experienţă în elaborarea şi promovarea de politici în scopul avantajului reciproc al cooperării în domeniul industriei,
au convenit următoarele:
Art. 1: Domeniile de cooperare
Părţile, în conformitate cu legislaţia lor naţională şi cu acordurile internaţionale încheiate de fiecare dintre ele, au independenţă deplină în ceea ce priveşte elaborarea, implementarea, gestionarea şi monitorizarea politicilor în domeniile menţionate în prezentul memorandum de înţelegere:
- cooperarea în domeniul dezvoltării industriale;
- cooperarea în domeniul creşterii dezvoltării afacerilor;
- cooperarea în domeniul sprijinului instituţional şi guvernanţei.
Art. 2: Instituţiile responsabile
Instituţiile autorizate responsabile pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului memorandum de înţelegere sunt:
- pentru partea română: Ministerul Economiei;
- pentru partea irakiană: Ministerul Industriei şi Mineralelor.
Art. 3: Scopul cooperării
Părţile vor coopera prin:
- susţinerea cooperării dintre întreprinderile industriale;
- sprijin în diseminarea de informaţii referitoare la oportunităţile de afaceri din cele două ţări;
- orice alt mijloc de cooperare convenit de comun acord, în conformitate cu legislaţia lor naţională şi în conformitate cu prevederile articolului 1 din acest memorandum.
Art. 4: Impactul asupra altor acorduri
Prevederile prezentului memorandum nu vor aduce atingere obligaţiilor internaţionale asumate de părţile contractante.
Acesta nu va aduce atingere obligaţiilor care decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene.
Acest memorandum nu poate fi interpretat sau invocat într-un mod care să anuleze sau să creeze efecte obligaţiilor care decurg din orice alte acorduri încheiate între Uniunea Europeană şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte.
Art. 5: Coordonarea
În vederea îndeplinirii scopului menţionat în articolul 1 din prezentul memorandum, pot fi create grupuri de lucru care să coordoneze activităţile comune, dacă părţile consideră că este necesar.
Art. 6: Costurile
Fiecare parte îşi acoperă cheltuielile proprii rezultate din cooperarea în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, în conformitate cu legislaţia naţională şi în cadrul limitelor bugetare disponibile.
Art. 7: Soluţionarea litigiilor
Orice litigiu care rezultă din interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de înţelegere va fi soluţionat pe cale amiabilă între părţi, prin intermediul negocierilor directe şi consultări.
Art. 8: Amendamente
Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat prin acordul scris al părţilor. Modificările intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile îşi comunică îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.
În cazul schimbării numelor şi/sau funcţiilor, a organismelor/responsabililor în instituţiile ce pun în aplicare prevederile prezentului memorandum de înţelegere, părţile se vor informa reciproc, prin canale diplomatice.
Art. 9: Valabilitate
Prezentul memorandum de înţelegere se încheie pentru o perioadă de 5 ani, iar după acest termen se va prelungi, în mod automat, pentru perioade suplimentare de un an, cu excepţia cazului în care una dintre părţi notifică celeilalte, în scris, pe canale diplomatice, intenţia de a-l denunţa, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a memorandumului de înţelegere. Încetarea prezentului memorandum de înţelegere nu va afecta punerea în aplicare a programelor în curs în cadrul prezentului memorandum de înţelegere.
Art. 10: Prevederi finale
Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care fiecare dintre cele două părţi a informat cealaltă parte asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestui memorandum de înţelegere.
-****-
Semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013, în două exemplare originale, fiecare dintre ele în limbile română, arabă şi engleză, toate versiunile fiind egal autentice. În cazul unor neconcordanţe de interpretare lingvistică ale prezentului memorandum de înţelegere, versiunea în limba engleză va prevala.

Ministerul economiei

Andrei Dominic Gerea

România

Ministerul Industriei şi Mineralelor

Ahmed Nassir Dalli Al Karboli

Republica Irak

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 406 din data de 2 iunie 2014