HOTĂRÂRE nr. 808 din 30 septembrie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Tribunalului Dâmboviţa şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Tribunalului Dâmboviţa, înregistrat cu numărul M.F.P. 37300, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Tribunalului Dâmboviţa în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării.
Art. 3
Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Liviu Stancu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului cu nr. M.F. 37300, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Tribunalului Dâmboviţa

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Tip bun
(mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnica

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoare de inventar
(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

Administrator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

37300

8.29.09

Imobil

Judecătoria Târgovişte

P + IE (parţial) Sc=774 mp

Sd = 1.342 mp

N-Şanţul cetăţii
S-Proprietate privată
E - Bd. Independenţei
V-Proprietate privată

România, judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Bd. Independenţei nr. 34

1986

1.341.860,00

Decizia nr. 244 din 30.08.1988 a Consiliului Popular al Judeţului Dâmboviţa

Tribunalul Dâmboviţa

Anexe (magazie + garaj)
Sc=54 mp
Sd = 54 mp

93.540,00

S teren = 5.445 mp C.F.nr. 76519

714.740,00

TOTAL

2.150.140,00

 
ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a părţii de imobil care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

Locul unde este situată partea de imobil care face obiectul transmiterii

Caracteristicile tehnice ale părţii de imobil

Valoarea de inventar (lei)

Număr M.F.P.
(Cod de clasificaţie)

România, judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Bd. Independenţei nr. 34

Anexe (magazie + garaj) Sc = 54 mp
Sd = 54 mp
CF nr. 76519

93.540,00

37300 (parţial)
(8.29.09)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 745 din data de 6 octombrie 2015