METODOLOGIE din 26 noiembrie 2015 de alocare a capacităţii şi de stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea III-Negru Vodă II
CAPITOLUL I: Modul de alocare a capacităţii
Art. 1
(1)Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, denumită în continuare S.N.T.G.N. Transgaz - S.A., pentru perioada 1 ianuarie-1 octombrie 2016 din anul gazier 1 octombrie 2015-1 octombrie 2016, oferă produse de capacitate standard trimestrială şi lunară aşa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, în punctele de interconectare Isaccea III şi, respectiv, Negru Vodă II.
(2)Termenii şi expresiile utilizate în prezenta metodologie au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului.
(3)Produsele de capacitate standard trimestrială şi lunară sunt oferite cu condiţia respectării principiului egalităţii între capacitatea solicitată/rezervată pentru punctul de interconectare Isaccea III şi capacitatea solicitată/rezervată pentru punctul de interconectare Negru Vodă II.
(4)Capacitatea pentru fiecare trimestru, începând cu trimestrul al doilea al anului gazier 2015-2016 (1 ianuarie- 1 aprilie 2016) până la ultimul trimestru al anului gazier 2015-2016 (1 iulie-1 octombrie 2016), este oferită prin intermediul licitaţiei anuale a capacităţii trimestriale.
(5)Capacitatea pentru fiecare lună este oferită prin intermediul licitaţiei periodice a capacităţii lunare.
(6)Prevederile alin. (1)-(4) se aplică pentru capacităţile negrupate ferme şi întreruptibile.
(7)Capacitatea negrupată întreruptibilă va fi oferită în limita capacităţii rezervate negrupate ferme şi în condiţiile convenite cu operatorii de sisteme de transport adiacente în cadrul acordurilor încheiate cu operatorii de transport şi de sistem (OTS) adiacenţi.
(8)Capacitatea oferită este exprimată în kWh/zi în condiţiile de referinţă 0°C/25°C. Ziua gazieră se consideră intervalul de timp care începe la ora 8,00, ora locală a României, din oricare zi, şi se termină la ora 8,00, ora locală a României, din ziua următoare. Ziua gazieră este redusă la 23 de ore la trecerea la ora de vară şi este majorată la 25 de ore la trecerea la ora de iarnă; toate drepturile şi obligaţiile aferente potrivit contractelor privind transportul de gaze naturale sunt majorate sau reduse în mod corespunzător în respectivele zile gaziere.
Art. 2
(1)Parametrii tehnici ai punctului de interconectare Isaccea III şi, respectiv, ai punctului de interconectare Negru Vodă II, precum şi capacitatea disponibilă negrupată fermă şi întreruptibilă pe direcţia de intrare şi, respectiv, pe direcţia de ieşire se publică pe pagina de internet http://www.transgaz.ro/ a S.N.T.G.N. Transgaz - S.A., în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, până la termenele stabilite la alin. (2) şi (3).
(2)În cadrul licitaţiei anuale a capacităţii trimestriale S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. va publica, cu două săptămâni înainte de începerea licitaţiei, pe pagina sa de internet http://www.transgaz.ro/, la secţiunea "Informaţii clienţi", volumul de capacitate care urmează să fie oferit pentru fiecare trimestru, conform anexei nr. 2.
(3)În cadrul licitaţiei periodice a capacităţii lunare, S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. va publica, cu o săptămână înainte de începerea licitaţiei, pe pagina sa de internet http://www.transgaz.ro/, la secţiunea "Informaţii clienţi", volumul de capacitate care urmează să fie oferit pentru luna următoare, conform anexei nr. 3.
Art. 3
(1)Capacitatea oferită se alocă prin intermediul unei licitaţii folosind un algoritm de licitaţie ascendentă, prevăzut la art. 9, cu mai multe runde de licitaţie.
(2)Capacitatea negrupată fermă şi întreruptibilă alocată în punctul de interconectare Negru Vodă II se consideră alocată şi în punctul de interconectare Isaccea III.
Art. 4
Licitaţiile se desfăşoară la sediul S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. conform anunţului de licitaţie publicat pe pagina de internet http://www.transgaz.ro/, la secţiunea "Anunţuri".
Art. 5
Licitaţiile pentru produsele de capacitate standard oferite în baza prezentei metodologii au loc conform calendarului de licitaţie publicat de OTS pe pagina de internet http://www.transgaz.ro/, la secţiunea "Informaţii clienţi".
Art. 6
(1)În vederea participării la licitaţie, fiecare utilizator de reţea trebuie să comunice S.N.T.G.N. Transgaz - S.A., cu 4 zile lucrătoare înainte de data începerii licitaţiei, suma maximă pe care acesta este capabil şi dispus să o plătească pentru capacitatea pe care intenţionează să o rezerve, luând în considerare preţul de rezervă şi intervalul de preţ menţionate în anunţul referitor la organizarea licitaţiei.
(2)În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către utilizatorul de reţea a sumei menţionate la alin. (1), S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. comunică utilizatorului de reţea fie acceptul cu privire la suma specificată, fie cuantumul sumei pe care S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. o poate accepta în acest sens, suma acceptată urmând a reprezenta limita de credit aferentă respectivului utilizator de reţea.
(3)Limita de credit acordată utilizatorului de reţea în vederea participării la licitaţie este garantată de utilizatorul de reţea prin scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă care are rating acordat de agenţiile de rating Standard&Poors, Moody's sau Fitch, cel puţin la nivel investment grade (risc investiţional) sau sub formă de cont garantat (depozit colateral).
(4)Scrisoarea de garanţie bancară are valabilitate de 60 de zile de la data deschiderii licitaţiei şi va fi returnată utilizatorului de reţea care a constituit-o, în termen de 5 zile de la data constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului, în cuantumul şi termenii stabiliţi în contractul de transport prezentat în anexa nr. 4. Operatorul de transport şi de sistem are dreptul de a executa scrisoarea de garanţie bancară atunci când utilizatorul de reţea refuză să semneze contractul de transport sau nu constituie garanţia de bună execuţie prevăzută în contract.
Art. 7
(1)Ofertele utilizatorilor de reţea pentru produsele de capacitate pentru punctul de interconectare Negru Vodă II pot fi depuse, modificate sau retrase în cadrul rundelor zilnice de licitaţie, în intervalul orar 8,00-15,00, ora locală a României.
(2)Depunerea ofertelor de către utilizatorii de reţea se face prin transmiterea ofertelor semnate/ştampilate şi scanate la adresa de e-mail menţionată de S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. pe pagina sa de internet.
(3)În situaţia indisponibilităţii serviciilor de internet, ofertele semnate/ştampilate vor fi transmise prin fax la numărul menţionat pe pagina de internet a S.N.T.G.N. Transgaz - S.A.
Art. 8
(1)Ofertele depuse de utilizatorii de reţea în cadrul fiecărei licitaţii trebuie să fie însoţite de următoarele documente:
a)datele de identificare ale utilizatorului de reţea care depune oferta, după caz;
b)scrisoarea de garanţie bancară sau contul garantat, constituită în favoarea operatorului de transport şi de sistem, în vederea stabilirii limitei de credit ce urmează a fi acordată de către operatorul de transport şi de sistem utilizatorului de reţea în vederea participării la licitaţie.
(2)Ofertele vor preciza următoarele:
a)punctul de interconectare şi direcţia fluxului;
b)produsul de capacitate pentru care se solicită capacitatea;
c)capacitatea solicitată în kWh*/zi (0°C/25°C) pe nivel/nivele de preţ.
___
* Capacitatea în unităţi de energie se obţine utilizând PCS mediu anual publicat pe pagina de internet http://www.transgaz.ro/ a S.N.T.G.N. Transgaz-S.A.
Formularul de ofertă este disponibil pe pagina proprie de internet a OTS.
(3)Comunicarea documentelor prevăzute în prezenta metodologie se efectuează conform anunţului de licitaţie publicat pe pagina de internet http://www.transgaz.ro/ la secţiunea "Anunţuri".
(4)Nu se acceptă oferte sub preţul de rezervă T0.
Art. 9
Algoritmul de licitaţie ascendentă se derulează pe baza următoarelor principii:
a)în cazul în care în cadrul unei licitaţii se oferă mai multe produse de capacitate, algoritmul de licitaţie se aplică în mod separat pentru fiecare produs de capacitate standard licitat; în acest sens, ofertele pentru diferite produse de capacitate standard sunt luate în considerare independent una faţă de cealaltă la aplicarea algoritmului de licitaţie;
b)licitaţiile ascendente permit utilizatorilor de reţea să facă oferte privind capacităţile pe care doresc să le cumpere la nivelurile de preţ crescătoare anunţate în rundele de licitaţie zilnice consecutive, începând cu preţul de rezervă T0 utilizat în prima rundă de licitaţie;
c)preţul de rezervă T0 aferent fiecărui produs de capacitate standard licitat este exprimat în lei/kWh/trimestru sau lei/kWh/lună în funcţie de produsul de capacitate standard licitat şi se calculează înmulţind preţul de rezervă determinat conform art. 19 cu numărul de ore aferente produsului. Fiecare nivel de preţ anunţat va fi obţinut prin majorarea celui anterior cu un interval de preţ în valoare de 5% din nivelul de preţ anterior;
d)după închiderea rundei de licitaţie relevante, nu se mai acceptă nicio modificare, retragere sau variaţie a ofertelor, toate ofertele valabile devenind oferte obligatorii prin care utilizatorul se angajează să rezerve capacitatea solicitată la nivelul de preţ anunţat, cu condiţia ca preţul de adjudecare al licitaţiei să fie cel anunţat în cadrul rundei de licitaţie relevante;
e)pentru a participa la o licitaţie fiecare utilizator de reţea va depune o ofertă la nivelul preţului de rezervă (T0);
f)oferta de capacitate depusă de un utilizator de reţea în cadrul oricărei runde de licitaţie trebuie să fie egală sau mai mică decât capacitatea oferită în cadrul licitaţiei respective; oferta de capacitate depusă de un utilizator de reţea la un anumit nivel de preţ trebuie să fie egală sau mai mică decât oferta de capacitate depusă de acest utilizator de reţea în runda de licitaţie anterioară; ofertele depuse de un utilizator de reţea în cadrul oricărei runde de licitaţie care nu se încadrează în limita de credit acordată utilizatorului de reţea conform art. 6 vor fi respinse;
g)ofertele de capacitate pot fi depuse, modificate sau retrase în mod liber în cadrul unei runde de licitaţie, cu condiţia ca toate ofertele să respecte prevederile lit. f); ofertele care respectă prevederile lit. f) rămân valabile până când sunt modificate sau retrase;
h)în cazul în care, la sfârşitul primei runde de licitaţie, oferta agregată a tuturor utilizatorilor de reţea este mai mică sau egală cu capacitatea oferită, licitaţia se închide; în acest caz, preţul de adjudecare a licitaţiei este preţul anunţat pentru runda de licitaţie în cursul căreia a fost închisă licitaţia;
i)în cazul în care, la sfârşitul primei runde de licitaţie sau a unei runde ulterioare, oferta agregată a tuturor utilizatorilor de reţea este mai mare decât capacitatea oferită, o nouă rundă de licitaţie se deschide cu un preţ egal cu preţul din runda de licitaţie anterioară, la care se adaugă intervalul de preţ;
j)în cazul în care, la sfârşitul celei de-a doua runde de licitaţie sau a unei runde de licitaţie ulterioare, oferta agregată a tuturor utilizatorilor de reţea este mai mică sau egală cu capacitatea oferită, licitaţia se închide; în acest caz, preţul de adjudecare a licitaţiei este preţul anunţat pentru ultima rundă de licitaţie în cursul căreia a fost închisă licitaţia;
k)după fiecare rundă de licitaţie, S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. va publica pe pagina sa de internet http://www.transgaz.ro/, după ora 15.00, ora locală a României, informaţiile provizorii privind ofertele tuturor utilizatorilor de reţea agregate pe fiecare nivel de preţ, precum şi statusul licitaţiei;
l)toţi utilizatorii de reţea care au depus oferte de capacitate valabile la preţul de adjudecare primesc capacitate în funcţie de ofertele lor la preţul de adjudecare;
m)în maximum 5 zile calendaristice de la data închiderii licitaţiei, S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. va publica pe pagina sa de internet http://www.transgaz.ro/ rezultatul final al licitaţiei, inclusiv capacităţile alocate agregate şi preţul de adjudecare aferent. Utilizatorii de reţea care au câştigat licitaţia sunt informaţi cu privire la capacităţile alocate şi la proiectul de contract, prevăzut în anexa nr. 4;
n)dacă o licitaţie ascendentă nu s-a încheiat până la momentul în care este programată să înceapă următoarea licitaţie pentru capacitatea pentru aceeaşi perioadă, prima licitaţie se închide şi nu se alocă capacitate. Capacitatea se oferă în cadrul următoarei licitaţii.
CAPITOLUL II: Modul de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale pe conducta Dn 1200 Isaccea III-Negru Vodă II fără transbordare pe teritoriul României în perioada 1 ianuarie-1 octombrie 2016
Art. 10
(1)Sistemul de tarife pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta Dn 1200 Isaccea III- Negru Vodă II cuprinde un set de tarife de transport pentru rezervarea de capacitate de tipul "intrare/ieşire", stabilite pentru punctele de delimitare a conductei, la intrarea în punctul în care se rezervă capacitatea, denumit în continuare punct de intrare, şi la ieşirea din punctul în care se rezervă capacitatea, denumit în continuare punct de ieşire, precum şi un tarif de transport volumetric pentru utilizarea conductei pentru o cantitate de gaze naturale.
(2)Tarifele de transport reprezintă contravaloarea serviciilor de transport al gazelor naturale prestate pentru rezervarea capacităţii de transport pe puncte de intrare/ieşire şi pentru utilizarea sistemului de transport pentru o cantitate de gaze naturale cu un conţinut energetic echivalent cu 1 kWh, gaze naturale ce trebuie să respecte condiţiile minime de calitate, de presiune şi de temperatură prevăzute în acordurile încheiate cu OTS adiacenţi.
(3)Serviciile de transport al gazelor naturale pe conducta Dn1200 Isaccea III-Negru Vodă II pentru care se stabilesc tarife de transport sunt următoarele:
a)servicii ferme/întreruptibile de transport pe termen scurt, contractate pentru un trimestru;
b)servicii ferme/întreruptibile de transport pe termen scurt, contractate pentru o lună.
(4)Tarifele de transport nu includ TVA.
Art. 11
Pentru determinarea tarifelor de transport se stabileşte venitul total aferent serviciilor de transport al gazelor naturale prestate pentru rezervarea capacităţii de transport pe puncte de intrare/ieşire şi pentru utilizarea conductei Dn1200 Isaccea III-Negru Vodă II în perioada 1 ianuarie-1 octombrie 2016.
Art. 12
(1)Venitul total se stabileşte pe baza analizei benchmark (analizei comparative), având la bază tarifele de transport practicate de ţări din Uniunea Europeană cu condiţii de transport comparabile cu profilul conductei Dn1200 Isaccea III - Negru Vodă II şi oferta de servicii similare, într-o perioadă de 12 luni calendaristice.
(2)La elaborarea analizei benchmark se iau în considerare tarifele companiilor care practică acelaşi sistem de tarifare (de tip "intrare-ieşire") în reţele de înaltă presiune şi situaţia care corespunde profilului conductei Dn1200 Isaccea III-Negru Vodă II, după cum urmează:
a)cantitate transportată;
b)factor de încărcare: 8.000 ore/an;
c)lungimea conductei: 200 km.
(3)Pentru determinarea venitului total se utilizează media valorilor minime ale tarifelor orare analizate, capacitatea orară disponibilă şi numărul de ore din perioada pentru care se oferă serviciile.
(4)Venitul prevăzut la alin. (3) stă la baza determinării componentei de rezervare a capacităţii şi a componentei volumetrice pentru conducta Dn1200 Isaccea III-Negru Vodă II.
Art. 13
(1)Pentru determinarea tarifelor de transport pentru rezervarea de capacitate şi a tarifului de transport volumetric, venitul total se alocă în componenta de rezervare de capacitate şi, respectiv, componenta volumetrică.
(2)Modul de alocare se realizează şi se justifică de către OTS având la bază modul de alocare practicat de companii cu sisteme de transport de gaze naturale similare, din Uniunea Europeană.
(3)Valoarea componentei de rezervare a venitului total se alocă în proporţie de 50% pe puncte de intrare, respectiv 50% pe puncte de ieşire.
Art. 14
(1)Tariful de transport pentru rezervarea de capacitate se stabileşte separat pentru fiecare punct de intrare/ieşire.
(2)Tariful de transport pentru rezervarea de capacitate se stabileşte pe kWh/h.
(3)Tarifele de transport pentru rezervarea de capacitate se stabilesc pentru serviciile prezentate la art. 10 alin. (3).
Art. 15
Tariful de transport volumetric reprezintă tariful pentru utilizarea conductei şi se stabileşte pe kWh transportat prin conducta Dn1200 Isaccea III-Negru Vodă II.
Art. 16
(1)Datele necesare în procesul de calcul al tarifelor de intrare/ieşire sunt următoarele:
a)venitul total stabilit conform art. 12;
b)venitul total alocat în componenta de rezervare de capacitate şi în componenta volumetrică, precum şi componenta de rezervare de capacitate repartizată pe fiecare punct de intrare/ieşire;
c)capacitatea estimată a fi rezervată în perioada 1 ianuarie-1 octombrie 2016 pentru care se stabilesc tarifele de transport pe fiecare punct de intrare/ieşire;
d)cantitatea estimată a fi transportată prin conducta Dn1200 Isaccea III-Negru Vodă II în perioada 1 ianuarie-1 octombrie 2016;
e)debitul zilnic maxim al fiecărui punct de intrare/ieşire din ultimii 3 ani.
(2)Pentru datele primare estimate vor fi prezentate justificări privind premisele luate în considerare şi metodele utilizate la determinarea acestora.
Art. 17
Tarifele de transport pentru rezervarea de capacitate se determină după cum urmează:
a)se determină valoarea componentei de rezervare a venitului total conform art. 13 pentru fiecare punct de intrare/ieşire;
b)se determină tariful de transport pentru rezervarea de capacitate pe punct de intrare/ieşire pentru servicii ferme pe termen scurt, după următoarea formulă:
unde:
TCps - tariful de transport pentru rezervarea de capacitate fermă pe termen scurt aferent punctului de intrare/ieşire;
VRCp - valoarea componentei de rezervare a venitului total aferentă fiecărui punct de intrare/ieşire;
CRpts - capacitatea estimată a fi rezervată pe termen scurt în perioada pentru care se stabilesc tarifele de transport, pe fiecare punct de intrare/ieşire;
Nts - numărul de ore aferent fiecărui tip de serviciu;
Kts - coeficientul de multiplicare a tarifului de transport pentru rezervarea de capacitate aferent tipului de serviciu ferm pe termen scurt.
Art. 18
(1)Tariful de transport pentru rezervarea de capacitate pentru servicii întreruptibile de transport pe termen scurt se stabileşte la nivelul tarifului de transport pentru rezervarea de capacitate pentru serviciile ferme de transport pe termen scurt aferente unui punct "p".
(2)În situaţia în care apare o întrerupere a serviciului de transport al gazelor naturale, valoarea aferentă serviciului întreruptibil de transport pentru rezervarea de capacitate va fi determinată în funcţie de capacitatea rezervată efectiv neîntreruptă.
Art. 19
În toate licitaţiile de capacitate tariful de transport pentru rezervarea de capacitate fermă/întreruptibilă stabilit pe baza acestei metodologii este utilizat ca preţ de rezervă pentru produsul de capacitate standard oferit şi reprezintă preţul minim admisibil în licitaţie (T0).
Art. 20
(1)Operatorul de transport şi de sistem va înainta odată cu propunerea de tarif, în vederea avizării de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate pe termen scurt.
(2)După avizare, coeficienţii de multiplicare vor fi publicaţi pe pagina de web a operatorului de transport şi de sistem şi a ANRE.
Art. 21
(1)Tariful de transport volumetric se determină după următoarea formulă:
TV = CV/Qtr,
unde:
TV - tariful de transport volumetric determinat pentru 1 kWh transportat în perioada 1 ianuarie-1 octombrie 2016;
CV - valoarea componentei volumetrice a venitului total în perioada 1 ianuarie-1 octombrie 2016;
Qtr - cantitatea de gaze naturale estimată de operatorul sistemului de transport şi de sistem a fi transportată în perioada 1 ianuarie-1 octombrie 2016, exprimată în kWh.
(2)Tariful volumetric se aplică cantităţilor de gaze naturale transportate prin punctul de ieşire, inclusiv cantităţilor alocate serviciilor întreruptibile de transport.
(3)Până la încheierea acordurilor cu OTS adiacenţi, cantităţile de gaze naturale preluate/predate în punctele de interconectare Isaccea III şi: respectiv, Negru Vodă II în care a fost rezervată capacitate se alocă pentru fiecare utilizator de reţea în parte, aplicând principiul pro rata, cu nominalizarea/ renominalizarea aprobată.
Art. 22
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
-****-
ANEXA nr. 1: Parametrii tehnici şi capacitatea disponibilă pentru punctele Isaccea III şi Negru Vodă II

Parametrii

UM

Isaccea III

Negru Vodă II

Presiunea minimă

[bar]

PCS mediu anual 2015-2016

[kWh/m3]
(0°C /25°C)

Direcţia

 

Intrare

Ieşire

Capacitatea disponibilă fermă negrupată

[m3/zi]
(20°C)

[m3/zi]
(0°C)

[kWh/zi]
(0°C/25°C)

Direcţia

 

Ieşire

Intrare

Capacitatea disponibilă întreruptibilă negrupată

[kWh/zi]
(0°C/25°C)

ANEXA nr. 2: Informarea utilizatorilor de reţea privind licitaţia anuală a capacităţii trimestriale din data de ….
Punctul de interconectare: Negru Vodă II
Direcţia:
|_| Ieşire - ferm sau
|_| Intrare - întreruptibil

Nr. crt.

Trimestrul

Capacitatea oferită
[kWh/zi]

1

Trimestrul II (ianuarie-martie)

 

2

Trimestrul III (aprilie-iunie)

 

3

Trimestrul IV (iulie-septembrie)

 
ANEXA nr. 3: Informarea utilizatorilor de reţea privind licitaţia periodică a capacităţii lunare din data de …
Punctul de interconectare: Negru Vodă II
Direcţia:
|_| Ieşire - ferm sau
|_| Intrare - întreruptibil

Nr. crt.

Trimestrul

Capacitatea oferită
[kWh/zi]

1

….

 
ANEXA nr. 4: CONTRACT de transport al gazelor naturale prin conducta Isaccea III-Negru Vodă II nr. …..din anul …. luna …. ziua ….
S.N.T.G.N. Transgaz - S.A., cu sediul în localitatea …………………, strada …………. nr. .…………., judeţul/sectorul ……….., cod poştal …………., telefon …………, fax ……………., cod unic de înregistrare ……………, cod de înregistrare fiscală …………………., nr. de ordine la oficiul registrului comerţului ………………., având contul nr. ……………….., deschis la ……………….., reprezentată legal prin ………………., în calitate de prestator al serviciului de transport, denumită în continuare operatorul de transport şi de sistem sau OTS, pe de o parte,
şi
……………………
(Se va completa cu datele de identificare a utilizatorului de reţea.)
în calitate de utilizator al conductei de transport gaze naturale Isaccea III-Negru Vodă II, denumită în continuare conductă şi beneficiar al serviciilor de transport, denumită în cele ce urmează utilizator al reţelei sau UR, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract de transport, denumit în continuare contract.
CAPITOLUL I: Terminologie şi legislaţia aplicabilă
Art. 1
(1)Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, în Regulamentul (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, Regulamentul (UE) nr. 703/2015 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de reţea pentru normele privind interoperabilitatea şi schimbul de date, Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaze, în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în acordurile încheiate între S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. şi Bulgartransgaz, respectiv S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. şi Ukrtransgaz, denumite în continuare acorduri încheiate cu operatorii de transport şi de sistem adiacenţi.
(2)Prin acorduri încheiate cu operatorii de transport şi de sistem adiacenţi se înţelege orice document convenit între S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. şi Bulgartransgaz, respectiv Ukrtransgaz care are ca obiect cel puţin, dar fără a se limita la, condiţiile tehnice aferente staţiilor de măsurare a gazelor naturale Isaccea III, respectiv Negru Vodă II, condiţiile minimale de operare a punctelor de interconectare Isaccea III, Negru Vodă II, precum şi condiţiile minime de calitate a gazelor naturale transportate prin conducta Isaccea III-Negru Vodă II.
(3)Prevederile contractului se supun legislaţiei UE în materie, legislaţiei române în vigoare, precum şi prevederilor acordurilor încheiate cu OTS adiacenţi.
(4)Pentru situaţiile care nu sunt prevăzute în mod explicit în prezentul contract sunt aplicabile prevederile acordurilor încheiate cu OTS adiacenţi.
CAPITOLUL II: Obiectul contractului
Art. 2
(1)Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de transport(*)
___
(*)Se completează în funcţie de tipul produselor de capacitate solicitate de UR şi alocate de OTS conform Metodologiei de alocare a capacităţii şi de Stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea III-Negru Vodă II.
|_| ferme;
|_| întreruptibile,
desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de transport în punctele de intrare/ieşire în/din conductă şi transportul prin conductă a cantităţilor determinate de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, în conformitate cu prevederile acordurilor.
(2)Capacitatea rezervată în punctele de intrare/ieşire în/din conductă este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul contract şi este exprimată în kWh/zi.
CAPITOLUL III: Durata contractului
Art. 3
(1)Prezentul contract se încheie pentru(*):
___
(*) Se completează în funcţie de produsele de capacitate solicitate de UR şi alocate de OTS conform Metodologiei de alocare a capacităţii şi de stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea III-Negru Vodă II.
|_| trimestrul II, în intervalul ……………… (ziua/luna/anul) - ………….(ziua/luna/anul);
|_| trimestrul III, în intervalul …………….. (ziua/luna/anul) - ………….. (ziua/luna/anul);
|_| trimestrul IV, în intervalul …………….. (ziua/luna/anul) - ………….. (ziua/luna/anul);
|_| o lună, în intervalul …………………. (ziua/luna/anul) - ……………… (ziua/luna/anul).
(2)Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi (între prezenţi). În situaţia în care părţile semnează la date diferite, contractul intră în vigoare la data comunicării către OTS a exemplarului original al acestuia, semnat de către UR, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
CAPITOLUL IV: Condiţii de limitare/întrerupere a capacităţilor întreruptibile de transport
Art. 4
(1)Întreruperea capacităţii întreruptibile se realizează conform regulilor stipulate în acordurile încheiate cu OTS adiacenţi.
(2)UR acceptă necondiţionat limitarea/întreruperea capacităţii întreruptibile de transport dispusă în condiţiile prevăzute la alin. (1).
NOTĂ:
Prevederile art. 4 se vor prelua în contractele transmise de OTS exclusiv în cazul UR care au rezervat capacitate întreruptibilă de transport.
CAPITOLUL V: Măsurarea gazelor naturale în punctele de intrare/ieşire în/din conductă
Art. 5
Măsurarea cantităţilor de gaze naturale şi determinarea cantităţilor de energie intrate/ieşite în/din conductă se realizează în conformitate cu prevederile acordurilor încheiate cu OTS adiacenţi.
CAPITOLUL VI: Facturare şi plată
Art. 6
(1)UR va plăti OTS contravaloarea serviciilor de transport prestate, calculată în baza preţului de adjudecare stabilit în urma licitaţiei pentru alocarea capacităţii şi a tarifului de transport volumetric aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.
(2)Preţul de adjudecare stabilit în urma licitaţiei pentru alocarea capacităţii şi tariful de transport volumetric sunt prevăzute în anexa nr. 2 la contract.
(3)Facturarea lunară a contravalorii serviciilor ferme de transport al gazelor naturale prestate se realizează în baza capacităţii rezervate în punctele de intrare/ieşire în/din conductă, a numărului de ore din fiecare lună în care serviciile de transport nu au fost limitate/întrerupte şi a cantităţilor de gaze naturale predate/preluate, stabilite în baza alocărilor lunare conform prevederilor acordurilor încheiate cu OTS adiacenţi, precum şi, după caz, în baza celorlalte obligaţii care derivă din executarea prezentului contract.
(4)Facturarea lunară a contravalorii serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prestate se realizează în baza capacităţii rezervate în punctele de intrare/ieşire în/din conductă, a numărului de ore din fiecare lună în care serviciile de transport nu au fost limitate/întrerupte şi a cantităţilor de gaze naturale predate/preluate de OTS, stabilite în baza alocărilor lunare conform prevederilor acordurilor încheiate cu OTS adiacenţi, precum şi, după caz, a celorlalte obligaţii de plată care derivă din executarea prezentului contract.
(5)Modalitatea de plată, precum şi desemnarea băncilor agreate pentru derularea operaţiunilor bancare se stabilesc de comun acord.
(6)Plata contravalorii facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport, se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care termenul devine scadent într-o zi nelucrătoare, acesta se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.
(7)Plata contravalorii facturilor emise pentru celelalte obligaţii ce derivă din executarea contractului se realizează în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care termenul devine scadent într-o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.
(8)Plata în avans a contravalorii facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport se realizează până la data de începere a prestării serviciului de transport, în baza facturii de avans emise în acest sens.
(9)Obligaţia de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OTS.
(10)Facturarea contravalorii serviciilor de transport se va realiza după cum urmează:
I.în cazul contractelor trimestriale/lunare, OTS emite şi transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, o factură aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna precedentă, întocmită în baza alocărilor lunare;
II.în cazul contractelor trimestriale/lunare, în situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR:
a)cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacităţii rezervate calculate pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice calculate la nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă;
b)în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării lunare.
CAPITOLUL VII: Drepturile şi obligaţiile OTS
Art. 7
OTS are următoarele drepturi:
a)să încaseze de la UR contravaloarea serviciilor prestate şi a majorărilor de întârziere;
b)să limiteze/să întrerupă prestarea serviciilor de transport, cu un preaviz de 3 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract;
c)să limiteze/să întrerupă prestarea serviciilor de transport, cu un preaviz de 3 zile calendaristice, în cazul în care UR nu respectă orice alte prevederi din contract;
d)să refuze preluarea în conductă a gazelor naturale care nu respectă condiţiile minime de calitate prevăzute în acordurile încheiate cu OTS adiacenţi;
e)să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport în scopul realizării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii programate, cu notificarea prealabilă a UR;
f)să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport în scopul remedierii avariilor apărute pe conductă, cu informarea UR în maximum 6 ore;
g)să întrerupă prestarea serviciilor de transport aferente capacităţii întreruptibile în conformitate cu regulile stabilite în acordurile încheiate cu OTS adiacenţi;
h)să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza semnării acestuia.
Art. 8
OTS are următoarele obligaţii:
a)să anunţe UR în legătură cu eventualele limitări/întreruperi în prestarea serviciilor de transport în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de plată;
b)să reia prestarea serviciilor de transport în termen de 24 de ore de la data îndeplinirii obligaţiilor de plată;
c)să preia de la UR în punctul de intrare, să transporte şi să livreze către UR în punctul de ieşire cantităţile de energie în conformitate cu nominalizările/renominalizările aprobate;
d)să predea în punctul de ieşire cantitatea preluată în vederea transportului de la utilizatorul de reţea în punctul de intrare, fără a fi responsabil de potenţialele diferenţe dintre cantităţile nominalizate şi cele efectiv preluate în punctul de intrare;
e)să livreze gazele naturale în punctul de interconectare Negru Vodă II, cu respectarea condiţiilor de calitate a gazelor naturale prevăzute în acorduri;
f)să transmită UR un proces-verbal lunar de alocare a energiei în punctul de ieşire din conductă;
g)să permită accesul UR la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii, în situaţia în care UR contestă factura emisă;
h)să răspundă şi să soluţioneze sesizările UR, referitoare la prestarea serviciilor de transport, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
i)să pună la dispoziţia utilizatorului de reţea informaţiile relevante conţinute în acordurile încheiate cu OTS adiacenţi;
j)să modifice şi/sau să completeze prezentul contract în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza semnării acestuia.
CAPITOLUL VIII: Drepturile şi obligaţiile UR
Art. 9
UR are următoarele drepturi:
a)să conteste facturile emise de OTS şi să solicite acestuia accesul la datele/documentele care au stat la baza emiterii acestora;
b)să refuze să preia în punctul de interconectare Negru Vodă II gazele naturale care nu respectă condiţiile de calitate prevăzute în acordurile încheiate cu OTS adiacenţi, numai sub condiţia respectării prevederilor art. 10 lit. b);
c)să solicite OTS să modifice şi/sau să completeze prezentul contract, în cazul în care ar aprecia ca fiind necesar.
Art. 10
UR are următoarele obligaţii:
a)să plătească integral şi la termen facturile emise de OTS, reprezentând contravaloarea serviciilor de transport prestate şi, după caz, a celorlalte obligaţii de plată care derivă din executarea prezentului contract;
b)să plătească depăşirea de capacitate la nivelul celui mai mare preţ de adjudecare a licitaţiei pentru produsele trimestriale şi lunare aferente perioadei 01.01.2016-30.09.2016, preţ care nu poate fi mai mic decât preţul pentru produsul lunar, în situaţia în care cantităţile de gaze naturale alocate UR depăşesc nivelul capacităţii rezervate;
c)să predea gazele naturale în punctul de interconectare Isaccea III, cu respectarea condiţiilor de calitate a gazelor naturale prevăzute în acordurile încheiate cu OTS adiacenţi. În situaţia în care, pe parcursul lunii de livrare, UR nu asigură condiţiile de calitate a gazelor naturale în punctul Isaccea III cel puţin la nivelul prevăzut în acordurile încheiate cu OTS adiacenţi, OTS va preda în punctul Negru Vodă II gaze naturale cu o calitate similară, UR fiind răspunzător de toate consecinţele care decurg din neîndeplinirea obligaţiei;
d)să accepte reducerea temporară a capacităţii şi a nominalizării/renominalizării aprobate în punctul Isaccea III, în cazul nerespectării condiţiilor de calitate a gazelor naturale;
e)să anunţe OTS, prin intermediul nominalizării/ renominalizării, în legătură cu partenerii săi şi respectiv cu cantităţile de energie aferente acestora conform regulilor stabilite prin acordurile încheiate cu OTS adiacenţi;
f)să transmită nominalizări, în unităţi de energie, pentru fiecare zi gazieră la niveluri cantitative identice cu cele transmise operatorilor de transport şi de sistem adiacenţi şi acceptate de către aceştia. Regulile de transformare între cantităţile de gaze exprimate în unităţi de volum şi cele exprimate în unităţi de energie vor fi publicate pe site-ul OTS;
g)să accepte cantităţile de gaze naturale alocate pe punctele de intrare/ieşire în/din conductă conform prevederilor din acordurile încheiate cu OTS adiacenţi;
h)să accepte limitarea/întreruperea prestării serviciilor de transport în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. e) şi f);
i)să accepte necondiţionat limitarea/întreruperea prestării serviciilor de transport aferente capacităţii întreruptibile de transport în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din prezentul contract;
j)să respecte principiul egalităţii între nominalizările zilnice transmise OTS pentru punctele de interconectare Isaccea III şi Negru Vodă II.
CAPITOLUL IX: Garanţii
Art. 11
Pentru prestarea serviciilor de transport UR va prezenta OTS dovada bonităţii în vederea demonstrării capacităţii sale financiare de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Art. 12
(1)UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia de bună execuţie a contractului în forma prevăzută la art. 13 şi în suma prevăzută la art. 14, în termen de minimum 5 zile lucrătoare anterior prestării serviciului de transport.
(2)UR poate fi exceptat de la obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului prevăzută la art. 13 în favoarea OTS, dacă:
a)face dovada unui rating de creditare, emis de o agenţie de rating recunoscută de către OTS. cel puţin la acelaşi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derulării contractului;
b)plăteşte în avans contravaloarea serviciilor de transport conform art. 6 din contract.
(3)În situaţia în care, pe durata contractului, se schimbă fie nivelul ratingului UR, fie agenţia emitentă a ratingului în raport cu prevederile la art. 12 alin. (2) lit. a), UR este obligat să facă dovada respectării prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2), în cel mult 30 de zile consecutive de la data producerii modificării.
Art. 13
(1)Garanţia de bună execuţie a contractului este prezentată de către UR sub formă de:
- scrisoare de garanţie bancară, pentru suma de ... lei sau echivalentul în euro la cursul BCE din ziua emiterii garanţiei; şi/sau
- cont garantat (depozit colateral) pentru suma de ... lei sau echivalentul în euro la cursul BCE din ziua emiterii garanţiei; şi/sau
- cont escrow, pentru suma de ... lei sau echivalentul în euro la cursul BCE din ziua emiterii garanţiei.
(2)OTS acceptă scrisoare de garanţie bancară eliberată de către o bancă care are rating emis de una dintre următoarele agenţii de rating: Standard & Poors, Moody's, Fitch, cel puţin la nivel investment grade.
Art. 14
(1)Nivelul garanţiei constituite de UR conform art. 13 va fi egal cu:
- de două ori valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare, în cazul contractelor trimestriale;
- valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare, în cazul contractelor lunare.
(2)În cazul în care nivelul garanţiei:
- scade sub nivelul precizat la alin. (1), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător;
- se situează peste nivelul precizat la alin. (1), OTS este obligat să restituie UR partea neutilizată din valoarea garanţiei.
(3)Ajustarea nivelului garanţiei se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/ majorarea faţă de nivelul stabilit conform alin. (1).
(4)Garanţia constituită conform alin. (1) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la expirarea duratei contractului.
Art. 15
(1)În situaţia în care UR face dovada bonităţii conform art. 12 alin. (2) lit. a), OTS poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanţii de bună execuţie prevăzută la art. 13 sau plata în avans a obligaţiilor de plată care decurg din relaţia comercială cu UR. Cerinţele pentru o garanţie sau plată în avans se vor solicita şi explica UR în formă scrisă.
(2)Pentru serviciile de transport, este considerat caz justificat situaţia în care UR este în întârziere pentru o sumă de cel puţin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligaţiilor de plată parţiale, după ce a fost primită de la OTS o notificare în acest sens.
Art. 16
(1)OTS are dreptul de a executa garanţiile prevăzute în prezentul capitol dacă UR nu îşi îndeplineşte integral sau parţial obligaţiile contractuale, ori le îndeplineşte cu întârziere.
(2)Anterior executării garanţiei, OTS are obligaţia de a notifica UR, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
(3)Notificarea privind executarea garanţiei va fi transmisă pe fax de către OTS, în termen de 24 ore de la expirarea termenului scadent stabilit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6).
(4)În situaţia executării garanţiei parţial sau total, UR are Obligaţia de a reconstitui garanţia conform art. 14 alin. (2) şi alin. (3).
Art. 17
Plăţi în avans pentru prestarea serviciului de transport:
(1)Utilizatorul de reţea poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, utilizatorul de reţea declară operatorului sistemului de transport în scris, în termen de minimum 7 zile lucrătoare anterior datei de începere a prestării serviciului de transport, opţiunea de plată în avans în locul stabilirii garanţiei.
(2)Suma de plată în avans este egală cu factura lunară estimată pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare conform art. 6 din contract.
(3)Plata în avans/factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.
(4)În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către utilizatorul de reţea la data scadentă a facturii.
(5)Utilizatorul de reţea poate solicita o anulare a opţiunii privind plata în avans, condiţionat de constituirea unei garanţii prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a) sau art. 13.
CAPITOLUL X: Clauza de confidenţialitate
Art. 18
(1)Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea datelor, documentelor şi a informaţiilor obţinute din derularea contractului.
(2)Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) datele, documentele şi informaţiile care:
a)au fost cunoscute părţii contractante înainte ca ele să fi fost primite de la cealaltă parte contractantă, sau
b)au fost dezvăluite după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
c)fac obiectul unei obligaţii legale privind dezvăluirea.
(3)Prevederile prezentului articol produc efecte pentru o perioadă de cinci ani de la încetarea raporturilor contractuale.
Art. 19
Nerespectarea obligaţiilor care decurg din art. 18 privind confidenţialitatea contractului atrage răspunderea părţii culpabile, stabilită în conformitate cu prevederile legale.
CAPITOLUL XI: Răspundere contractuală
Art. 20
(1)Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6), atrage:
a)perceperea de majorări de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, egale cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii;
b)limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu un preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii integrale sau îndeplinirii parţiale a obligaţiei de plată.
(2)În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.
(3)În cazul în care UR nu respectă termenul privind semnarea documentelor care stau la baza facturării, UR este direct răspunzător de eventualele sancţiuni suportate de către OTS din acest motiv.
Art. 21
Ca efect al neîndeplinirii culpabile, în tot sau în parte, a obligaţiilor contractuale asumate de UR, altele decât obligaţia de plată, OTS are dreptul de a solicita, în raport cu eventualul prejudiciu înregistrat, daune-interese, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 22
Neîndeplinirea culpabilă, în tot sau în parte, a obligaţiilor contractuale asumate de OTS, conferă dreptul UR de a solicita, în raport cu eventualul prejudiciu înregistrat, daune-interese, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL XII: Forţa majoră
Art. 23
(1)Forţa majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează părţile de răspundere, în conformitate cu prevederile Codului civil.
(2)În cazul unui pretins caz de forţă majoră, partea în cauză are obligaţia de a notifica cealaltă parte în termen de maximum 48 de ore de la apariţia acestuia, notificare urmată de comunicarea înscrisului justificativ, emis de instituţiile abilitate ale statului, în termen de maximum 20 de zile de la aceeaşi dată.
(3)Părţile contractante au obligaţia depunerii diligenţelor necesare, în vederea diminuării efectelor generate de apariţia cazului de forţă majoră.
(4)În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 de zile calendaristice, părţile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna din ele să aibă dreptul de a pretinde dezdăunări.
Art. 24
(1)Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către partea care ar fi fost chemată să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
(2)Prevederile art. 23 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.
Art. 25
(1)Părţile sunt exonerate de răspundere atunci când executarea unei obligaţii a devenit imposibilă din cauza unor circumstanţe care nu îi sunt imputabile părţii care trebuia să o îndeplinească.
(2)Prevederile art. 23 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL XIII: Încetarea contractului
Art. 26
(1)Prezentul contract încetează:
a)prin acordul de voinţă al părţilor;
b)la expirarea duratei contractului;
c)prin încetare de plin drept şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazul neîndeplinirii uneia din cerinţele privind accesul la serviciile de transport în conductă;
d)prin încetare de plin drept şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazul neîndeplinirii cerinţelor financiare prevăzute la cap. IX - Garanţii din contract;
e)prin denunţare unilaterală, în caz de faliment, dizolvare, lichidare sau retragere a licenţei, după caz, a partenerului contractual în baza unei notificări prealabile;
f)pentru caz de forţă majoră, în condiţiile art. 23.
(2)Încetarea contractului nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale născute în mod valabil pe parcursul derulării prezentului contract, indiferent de momentul scadenţei acestora.
CAPITOLUL XIV: Notificări
Art. 27
(1)Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc, în scris, la sediul prevăzut în partea introductivă a contractului, orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia.
(2)Termenul de notificare este de maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanţe, dacă prin contract nu se prevede alt termen.
(3)Notificările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, sub condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
(4)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
CAPITOLUL XV: Soluţionarea litigiilor
Art. 28
Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de pe teritoriul României.
CAPITOLUL XVI: Cesionarea contractului
Art. 29
(1)Niciuna dintre părţi nu va putea ceda unui terţ, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale decurgând din prezentul contract decât cu acordul scris al celeilalte părţi, care nu poate fi refuzat nemotivat.
(2)Notificarea intenţiei de cesionare se înaintează celeilalte părţi cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea datei de cesionare planificate.
(3)Partea notificată are obligaţia de a răspunde motivat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.
(4)În situaţia în care partea notificată în condiţiile alin. (3) nu răspunde sau, după caz, răspunde nemotivat, intenţia de cesionare se consideră:
a)neacceptată, în situaţia cesionării contractului, conform legislaţiei în vigoare;
b)acceptată, în situaţia cesiunilor de creanţă/de datorie.
CAPITOLUL XVII: Alte clauze
Art. 30
(1)Prezentul contract poate fi modificat sau completat cu acordul părţilor, sub condiţia respectării legislaţiei în vigoare.
(2)Contractul se încheie în limba română. În situaţia în care contractul se încheie într-o formă bilingvă prevalează varianta în limba română.
Art. 31
Contractul este guvernat de legea română.
Art. 32
Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul contract.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, …………………., în două exemplare originale sau cu aceeaşi valoare juridică, şi fiecare parte declară că a primit un astfel de exemplar original.
OTS
Reprezentant legal,
UR
Reprezentant legal,
ANEXA nr. 41:
(- ANEXA nr. 1 la contractul de transport al gazelor naturale)
CAPACITATEA REZERVATĂ
ANEXA nr. 42:
(- ANEXA nr. 2 la contractul de transport al gazelor naturale)
TARIFE
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 892 din data de 27 noiembrie 2015