ORDIN nr. 211 din 17 aprilie 2013 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013
Văzând Referatul de aprobare nr. DG 926 din 17 aprilie 2013 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere art. 48 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,
în temeiul art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La capitolul IV "Prescrierea şi eliberarea medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice decontate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative" articolul 30 alineatul (19), litera c1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c1) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi pentru factorii de creştere leucocitari care corespund DCI-urilor: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum şi Fulvestrantum şi medicamentele de tip imunomodulator care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A şi Interferonum alfa 2B, Bortezomibum, precum şi prin farmaciile unităţilor sanitare prin care se derulează programul până la epuizarea stocurilor existente;"
2.La capitolul IV articolul 30, alineatul (20) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(20) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni endocrine care corespund DCI-ului Teriparatidum se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi prin farmaciile unităţilor sanitare prin care se derulează programul până la epuizarea stocurilor existente."
3.La capitolul IV articolul 32, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) Pentru tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu, medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant şi nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii care are în evidenţă şi monitorizează pacienţii transplantaţi eliberează scrisoare medicală către medicul prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate la care pacientul se află în evidenţă. În situaţia prescrierii tratamentului cu medicamente imunosupresoare, atât pentru bolnavii în status posttransplant aflaţi în tratament cu medicamente imunosupresoare, cât şi pentru bolnavii nou-transplantaţi, în scrisoarea medicală se consemnează, în mod obligatoriu, denumirea comună internaţională a medicamentului, denumirea comercială a acestuia, doza de administrare recomandată, forma de prezentare şi perioada de valabilitate a prescrierii medicale. Scrisoarea medicală are valabilitate pe o perioadă maximă de 6 luni calendaristice.
În situaţia în care valoarea prescripţiei medicale este mai mare de 3.000 lei pe lună, aceasta se eliberează în farmacie numai dacă are aprobarea şefului centrului acreditat.
Pentru DCI-urile Voriconazolum şi Valganciclovirum, prescrierea şi eliberarea medicamentelor se fac numai cu aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant. Referatul de aprobare se completează de către medicul specialist din centrele acreditate, care îl transmite spre aprobare şefului centrului şi, după caz, Agenţiei Naţionale de Transplant. Pe baza referatului aprobat de Agenţia Naţională de Transplant şi a scrisorii medicale, medicul prescriptor va întocmi prescripţia medicală, cu obligativitatea menţionării perioadei pentru care a făcut prescrierea, perioadă care poate fi de până la maximum 90/91/92 de zile, după caz, şi o înmânează asiguratului. Acesta prezintă farmaciei prescripţia medicală însoţită de o copie a referatului, în vederea eliberării medicamentelor.
Pentru bolnavii în status posttransplant aflaţi în tratament cu medicamente imunosupresoare substituţia cu medicamente având acelaşi DCI (fie generice, fie de referinţă) se realizează numai la recomandarea medicilor specialişti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant şi în condiţiile monitorizării terapeutice a imunosupresiei, în mod similar cazurilor nou-transplantate.
În situaţia realizării substituţiei medicamentelor de referinţă imunosupresoare cu medicamente generice imunosupresoare sau a genericelor între ele, fie din iniţiativa medicilor specialişti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, fie din iniţiativa farmaciştilor, se menţine tratamentul imunosupresor de substituţie pentru a se evita riscurile de rejet al grefelor transplantate."
4.La capitolul VII "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate curative aprobate pentru anul 2013", tabelul cuprinzând Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pe anul 2013 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pe anul 2013
mii lei

Denumire programe naţionale de sănătate curative

Credite de angajament an 2013

Credite bugetare an 2013

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV

60.000,00

201.700,00

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei

3.200,00

7.940,00

Programul naţional de oncologie

1.059.869,14

1.341.792,14

Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice

2.531,00

8.471,00

Programul naţional de diabet zaharat

769.476,86

940.216,86

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

60.000,00

65.000,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare

68.417,00

68.519,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

105.000,00

114.700,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

36.350,00

42.653,00

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

6.349,00

7.900,00

Programul naţional de boli endocrine

4.500,00

4.500,00

Programul naţional de ortopedie

39.800,00

39.800,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

900,00

900,00

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

18.179,00

18.179,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

57.853,00

57.853,00

Programul naţional de sănătate mintală

1.400,00

1.400,00

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

9.733,00

9.733,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

8.559,00

8.559,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

510,00

510,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

484,00

484,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

180,00

180,00

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

687.132,00

687.132,00

Total programe naţionale de sănătate curative

2.990.690,00

3.618.389,00

NOTĂ:
În anul 2013 prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 sunt aprobate transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în sumă de 384.580 mii lei, care, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, se utilizează pentru:
a)achitarea obligaţiilor de plată înregistrate în limita creditelor de angajament aprobate pentru programele naţionale de sănătate a căror finanţare se asigură până la data de 31 martie 2013 prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
b)achitarea obligaţiilor de plată înregistrate în limita creditelor de angajament aprobate pentru Programul naţional de boli transmisibile a cărui finanţare se asigură până la data de 31 martie 2013 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."
5.La capitolul VIII "Structura programelor naţionale de sănătate curative aprobate pentru anii 2013 şi 2014 finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare" subtitlul "Indicatori de eficienţă", litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) cost mediu/bolnav tratat prin dilatare percutană/an: 3.151,47 lei;"
6.La capitolul VIII titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare" subtitlul "Unităţi care derulează subprogramul", sintagma "Centrul de cardiologie Craiova" de la literele i) ale punctelor 2), 3), 4) şi 5) se înlocuieşte cu sintagma "Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova".
7.La capitolul VIII titlul "Programul naţional de diabet zaharat" subtitlul "Indicatori fizici", litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) număr pompe de insulina şi seturi de consumabile aferente acestora: 200;"
8.La capitolul VIII titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Indicatori fizici", literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"e) număr de bolnavi cu boala Fabry: 7;
f) număr de bolnavi cu boala Pompe: 3;"
9.La capitolul VIII titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Indicatori de eficienţă", literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"e) cost mediu/bolnav cu boală Fabry: 685.714,29 lei*);
f) cost mediu/bolnav cu boală Pompe: 783.333,33 lei*);"
10.La capitolul VIII titlul "Programul naţional de sănătate mintală" subtitlul "Indicatori de evaluare", litera a) de la punctul 2) "Indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie/an: 2.200 lei;"
11.La capitolul VIII titlul "Programul naţional de sănătate mintală", subtitlul "Unităţi care derulează subprogramul" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Unităţi care derulează programul:
a) Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola;
b) Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel;
c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - Secţia clinică psihiatrie III acuţi - Compartiment toxicomanie;
d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca - Secţia toxicomanie copii;
e) Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca Bucureşti - Secţia ATI II toxicologie;
f) Spitalul Clinic de Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti - Secţia toxicologie;
g) Spitalul Clinic de Psihiatrie «Al. Obregia» Bucureşti;
h) Centrul de evaluare şi tratament al toxicodependenţilor tineri «Sfântul Stelian» Bucureşti;
i) Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş» Bucureşti."
12.La capitolul VIII titlul "Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă" subtitlul "Subprogramul de radiologie intervenţională", la "Unităţi care derulează subprogramul", după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
"m) Institutul Clinic Fundeni [(activităţile g) şi h)]."
Art. II
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 267 din data de 13 mai 2013