DECIZIE nr. 3215 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea reluării activităţii Societăţii NOVA GRUP ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 7 octombrie 2015, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. SA-DSC-6.923 din 24 septembrie 2015 privind controlul inopinat efectuat cu privire la respectarea condiţiilor de menţinere a autorizaţiei de funcţionare în conformitate cu dispoziţiile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare şi a propunerii de reluare a activităţii Societăţii NOVA GRUP ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Tache Ionescu nr. 1, et. 5, ap. 17, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/13163/13.12.2002, cod unic de înregistrare 15089627 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu nr. RBK-150/2003, a constatat următoarele:
- prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.698/2015 Societatea NOVA GRUP ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a fost sancţionată cu interzicerea temporară a exercitării activităţii pentru nedepunerea raportărilor aferente trimestrelor III şi IV/2014, până la data la care acestea vor fi transmise în integralitate;
- Societatea NOVA GRUP ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., prin Adresa nr. 139 din 5 august 2015, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 70.412 din 5 august 2015, a transmis raportările restante aferente trimestrelor III şi IV/2014, fiind astfel respectate dispoziţiile art. 2 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.698/2015. Prin aceeaşi adresă, brokerul a solicitat "încetarea suspendării temporare a exercitării activităţii";
- Societatea NOVA GRUP ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. îndeplineşte condiţiile de menţinere a autorizaţiei de funcţionare, în conformitate cu prevederile art. 7 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015, aşa cum s-a constatat în urma acţiunii de control inopinat.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
Se aprobă reluarea activităţii Societăţii NOVA GRUP ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Tache Ionescu nr. 1, et. 5, ap. 17, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/13163/13.12.2002, cod unic de înregistrare 15089627 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu nr. RBK-150/2003.
Art. 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 821 din data de 4 noiembrie 2015