HOTĂRÂRE nr. 244 din 6 aprilie 2016 pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
La anexa nr. 41 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Leleşti" la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 şi 668 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 68 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 69, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXĂ: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Leleşti

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică actuală

69

1.8.7

Canal desecare - ramura vest

Localitatea Leleşti, satul Leleşti, intravilan

Lungime = 1.580 m

Suprafaţă = 8.370 mp

Număr cadastral 36012

Carte funciară 36012

2011

11.700

Domeniul public al comunei Leleşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2015

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 282 din data de 14 aprilie 2016