HOTĂRÂRE nr. 153 din 10 martie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.
2.La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În situaţia în care, pentru oricare dintre profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, există într-un instrument distinct de drept comunitar alte dispoziţii specifice, care privesc în mod direct recunoaşterea calificărilor profesionale, dispoziţiile corespunzătoare ale prezentei hotărâri nu se aplică."
3.La articolul 2, literele b), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) titlu oficial de calificare în profesiile de medic şi medic specialist, medic dentist şi medic dentist specialist, respectiv farmacist - diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare de medic, de medic specialist şi, respectiv, care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare în profesia de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de o autoritate a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene desemnată în temeiul actelor cu putere de lege şi al actelor administrative ale respectivului stat şi care certifică formarea profesională dobândită în principal pe teritoriul acestor state;
c) experienţă profesională dobândită în profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist sau de moaşă - exercitarea efectivă şi legală cu normă întreagă sau echivalent parţial a respectivei profesii într-unui din statele prevăzute la lit. a);
.............
e) stat membru - un stat membru al Uniunii Europene, un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană."
4.La articolul 2, după litera c) se introduc patru noi litere, literele c1)-c4), cu următorul cuprins:
"c1) stagiu de adaptare în profesiile prevăzute la lit. c) - exercitarea profesiei în cauză în unul din statele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), sub responsabilitatea unui profesionist calificat şi însoţită eventual de o formare profesională suplimentară. Stagiul face obiectul unei evaluări;
c2) probă de aptitudini în profesiile prevăzute la lit. c) - un test referitor la cunoştinţele, abilităţile şi competenţele profesionale ale solicitantului, efectuat sau recunoscut de autorităţile competente din statul membru gazdă în scopul evaluării aptitudinii solicitantului de a exercita profesia în cauză în acel stat membru;
c3) învăţare pe tot parcursul vieţii - toate formele de învăţământ general, educaţie şi formare profesională, educaţie non-formală şi învăţare informală urmate pe tot parcursul vieţii, având ca rezultat o îmbunătăţire a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor, care pot include etica profesională;
c4) card profesional european - un certificat electronic care atestă fie faptul că profesionistul a îndeplinit toate condiţiile necesare pentru a presta temporar şi ocazional servicii într-un stat membru gazdă, fie recunoaşterea calificărilor profesionale pentru stabilirea într-un stat membru gazdă;"
5.După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 şi 22, cu următorul cuprins:
"Art. 21
- Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de autorităţile competente ale celorlalte state membre, conform prevederilor Directivei 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de recunoaştere în vederea facilitării dreptului de stabilire pe teritoriul României a titularilor acestora.
Art. 22
(1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare asigură titularului medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist sau moaşă accesul în România la aceeaşi profesie cu cea pentru care acesta este calificat în statul membru de origine şi la exercitarea activităţilor profesionale pe teritoriul României în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români deţinători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia respectivă eliberate de autorităţile competente române.
(2) În sensul alin. (1), profesia pe care titularul doreşte să o exercite în România este aceeaşi cu cea pentru care acesta s-a calificat în stalul membru de origine, daca activităţile profesionale acoperite prin formarea dobândită sunt comparabile."
6.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de medic şi medic specialist, medic dentist şi medic dentist specialist, respectiv farmacist obţinute în celelalte state membre se face în scop profesional de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu Colegiul Medicilor Dentişti din România şi cu Colegiul Farmaciştilor din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2) Solicitările de recunoaştere a titlurilor oficiale de calificare de medic specialist şi, respectiv, de medic dentist specialist într-o specialitate care nu este prevăzută de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală sunt analizate de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România sau cu Colegiul Medicilor Dentişti din România, după caz. Autorităţile competente române stabilesc domeniul în care solicitantul poate acorda îngrijiri medicale de specialitate şi, respectiv, medico-dentare de specialitate în România, precum şi titlul profesional corespunzător cu care acesta exercită activităţile profesionale."
7.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare obţinute în celelalte state membre în profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă se face în scop profesional de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi se aprobă prin hotărâre a Biroului Executiv al acestuia la propunerea Comisiei naţionale pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de asistent medical şi de moaşă obţinute în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană.
(2) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România îşi desfăşoară activitatea de recunoaştere sub supravegherea şi îndrumarea Ministerului Sănătăţii."
8.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Exercitarea profesiei în România, ca urmare a recunoaşterii titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1), se face pe baza documentului de înştiinţare a titularului emis în acest sens de Ministerul Sănătăţii, respectiv de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, a titlurilor oficiale de calificare recunoscute şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei respective.
(2) În vederea facilitării accesului la activităţile profesionale de farmacist şi, respectiv, de asistent medical generalist, Colegiul Farmaciştilor din România şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România eliberează cardul profesional european pentru profesia respectivă în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare."
9.După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:
"Art. 61
(1) Autorităţile competente române prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) adoptă măsurile necesare pentru ca toate cerinţele, procedurile şi formalităţile prevăzute de Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI") să poată fi îndeplinite cu uşurinţă, de la distanţă şi prin mijloace electronice, prin intermediul acestor autorităţi şi inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru desfăşurarea unei perioade de adaptare sau a unei probe de aptitudini.
(3) Ulterior cererii înaintate de profesionist prin mijloace electronice, autorităţile competente pot să solicite copii certificate ale documentelor transmise, numai în cazul în care există îndoieli justificate şi atunci când este strict necesar.
(4) Solicitările de copii certificate prevăzute la alin. (3) nu sunt considerate drept solicitare de documente lipsă."
10.Articolele 7-10 se abrogă.
11.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană de către medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi pot fi recunoscute ca pregătire în cadrul rezidenţiatului de către Ministerul Sănătăţii, în cazul în care întrunesc condiţiile prevăzute de lege în acest sens.
(2) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii de către rezidenţi în afara graniţelor României, ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene pot fi recunoscute de Ministerul Sănătăţii ca pregătire de rezidenţiat în cazul în care acestea întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) se regăsesc ca module de formare în cadrul curriculei de pregătire în specialitatea de confirmare ca rezident a celui interesat;
b) pregătirea s-a efectuat în unităţile sanitare, respectiv de învăţământ şi sub supravegherea cadrelor didactice universitare acreditate în acest sens de statul terţ în cauză.
(3) Durata totală a pregătirii prin rezidenţiat recunoscută în condiţiile alin. (2) nu poate depăşi o treime din durata prevăzută pentru specialitatea în cauză de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală."
12.După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:
"Art. 121
Autorităţile competente prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) încurajează dezvoltarea profesională continuă a medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor şi se asigură că aceşti profesionişti au posibilitatea să-şi actualizeze cunoştinţele, abilităţile şi competenţele pentru a-şi exercita profesia în mod sigur şi eficient, în pas cu dezvoltările din domeniul lor profesional."
13.Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- CAPITOLUL II: Recunoaşterea în scop profesional a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri care atestă calificările în profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi, respectiv, de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană"
14.La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) În ceea ce priveşte funcţionarea unei farmacii care nu face obiectul unor restricţii teritoriale, autorităţile competente române pot decide prin excepţie de la prevederile alin. (3) să nu dea efect titlurilor de calificare de farmacist prevăzute în anexa nr. 7 şi recunoscute în baza prevederilor prezentei hotărâri, pentru înfiinţarea de noi farmacii cu circuit deschis. În sensul aplicării prezentului alineat, farmaciile deschise de mai puţin de trei ani se consideră farmacii noi."
15.La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică farmaciştilor ale căror calificări au fost deja recunoscute de către autorităţile competente române în alte scopuri şi care au exercitat efectiv şi legal activităţile profesionale de farmacist timp de cel puţin trei ani consecutivi în România."
16.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
- Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 15 sunt cele cuprinse în anexa nr. 4 şi întrunesc condiţiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, pentru calificarea de medic cu formare specifică în medicină generală."
17.La articolul 17, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Titlurile oficiale de calificare de moaşă la care se face referire la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 9 şi beneficiază de recunoaştere automată în cazul în care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:
a) atestă o formare de moaşă, pe bază de program integral, de cel puţin trei ani, care poate fi exprimată, în plus, prin echivalentul în credite ECTS, care constă din cel puţin 4.600 de ore de formare teoretică şi practică, cu cel puţin o treime din durata minimă constând în formare clinică;
b) atestă o formare de moaşă, pe bază de program integral de cel puţin doi ani, care poate fi exprimată, în plus, prin echivalentul în credite ECTS, care constă din cel puţin 3.600 de ore, condiţionată de deţinerea unui titlu de calificare ca asistent medical generalist prevăzut la anexa nr. 8;
c) atestă o formare de moaşă pe bază de program integral de cel puţin 18 luni, care poate fi exprimată în plus prin echivalentul în credite ECTS, care constă în cel puţin 3.000 de ore, condiţionată de deţinerea unui titlu de calificare de asistent medical generalist prevăzut la anexa nr. 8, urmată de o practică profesională de un an pentru care se eliberează un certificat în conformitate cu alin. (3).
(3) Certificatul prevăzut la alin. (2) se eliberează de către autorităţile competente ale statului membru de origine. El atestă că beneficiarul, după ce a obţinut titlul de calificare ca moaşă, a exercitat în mod satisfăcător, într-un spital sau într-o instituţie de sănătate autorizată în acest sens, toate activităţile de moaşă în perioada corespunzătoare."
18.Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 20
Persoanele care deţin calificarea de (felcer) eliberată de Bulgaria înainte de data de 31 decembrie 1999 nu au dreptul de a obţine recunoaşterea profesională ca medici sau asistenţi medicali generalişti, în temeiul prezentei hotărâri."
19.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
(1) Se recunosc titlurile de calificare de medic care permit accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurile de formare de asistent medical generalist, medic dentist, medic dentist specialist, moaşă şi farmacist eliberate naţionalilor statelor membre de fosta Iugoslavie, sau a căror formare a început, pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991, şi, pentru Croaţia, înainte de 8 octombrie 1991, atunci când autorităţile competente ale statelor membre menţionate anterior atestă că respectivele calificări sunt recunoscute pe teritoriul lor ca cele pe care acestea le eliberează în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moaşă şi, de asemenea, la activităţile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi exercitarea acestora.
(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat de aceleaşi autorităţi competente, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv şi legal activităţile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului."
20.Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 26
(1) În cazul în care accesul la una dintre activităţile de farmacist sau exercitarea acesteia este condiţionat(ă) în România, în afară de posesia unui titlu oficial de calificare prevăzut în anexa nr. 7, de necesitatea unei experienţe profesionale suplimentare, se recunoaşte ca dovadă suficientă în acest sens certificatul emis de autorităţile competente ale statului membru de origine, conform căruia titularul acestuia a exercitat respectivele activităţi în statul membru de origine pe o perioadă egală.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în ceea ce priveşte experienţa profesională de doi ani solicitată de Marele Ducat al Luxemburgului pentru atribuirea unei concesii de stat de farmacie deschisă."
21.După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:
"Art. 281
Se recunosc calificările de medic specialist obţinute în Italia şi enumerate la anexele nr. 2 şi 3 medicilor care şi-au început formarea de specialist după 31 decembrie 1983 şi înainte de 1 ianuarie 1991, chiar dacă formarea respectivă nu îndeplineşte toate cerinţele minime de formare în specialitate prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca respectivele calificări să fie însoţite de un certificat emis de autorităţile competente italiene care să ateste că medicul în cauză a exercitat efectiv şi legal în Italia activităţile de medic specialist, în acelaşi domeniu de specialitate, timp de cel puţin şapte ani consecutivi în cei zece ani care preced emiterea certificatului."
22.Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 30
(1) Constituie drept dobândit specific medicilor generalişti dreptul de a furniza servicii de medicină de familie în cadrul sistemului public de asigurări sociale de sănătate din România fără ca medicul în cauză să deţină titlul de calificare de medic specialist medicină de familie sau un titlu de medic specialist asimilat acestuia.
(2) În înţelesul alin. (1) prin titlu de medic specialist asimilat titlului de medic specialist medicină de familie se înţelege titlul de medic specialist medicină generală, precum şi titlul de medic specialist medicină generală/medicină de familie.
(3) Beneficiază de prevederile alin. (1) medicii prevăzuţi la art. 73 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi medicii confirmaţi specialişti în specialitatea medicină generală adulţi sau în specialitatea medicină generală copii şi care întrunesc una din condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1).
(4) Dreptul prevăzut la alin. (1) se certifică de Ministerul Sănătăţii, la cerere, în vederea accesului la profesie într-un alt stat membru.
(5) Se recunosc certificatele eliberate de autorităţile competente ale statelor membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă drepturile dobândite ale titularului de a exercita activităţile de medic generalist în cadrul sistemului naţional de securitate socială al statului membru emitent, la data de referinţă şi fără titlul de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzut pentru acest stat în anexa nr. 4.
(6) Certificatele prevăzute la alin. (5), recunoscute de către autorităţile competente române, produc aceleaşi efecte în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de medicină de familie în cadrul sistemului public de asigurări sociale de sănătate din România ca şi certificatul de medic specialist medicină de familie eliberat de Ministerul Sănătăţii."
23.La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 31
(1) În vederea exercitării activităţilor profesionale de medic dentist cu titlurile prevăzute în anexa nr. 5, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia, Spania, Austria, Republica Cehă, Slovacia şi România persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care şi-au început formarea de medic până la data de referinţă prevăzută în această anexă pentru statul respectiv, însoţite de un atestat eliberat de autorităţile competente ale acelui stat membru."
24.După articolul 32 se introduc două noi articole, articolele 321 şi 322, cu următorul cuprins:
"Art. 321
În ceea ce priveşte titlurile oficiale de calificare de medic dentist, se recunosc astfel de titluri în conformitate cu art. 13 în cazurile în care solicitanţii au început formarea lor la 18 ianuarie 2016 sau înainte de această dată.
Art. 322
(1) În vederea exercitării activităţilor profesionale de medic dentist, se recunosc titlurile de calificare de medic eliberate în Spania profesioniştilor care şi-au început formarea medicală universitară între 1 ianuarie 1986 şi 31 decembrie 1997, însoţite de un certificat eliberat de autorităţile spaniole competente.
(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) confirmă că sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) titularul a absolvit cel puţin trei ani de studii, certificate de autorităţile competente spaniole ca fiind echivalente cu formarea de medic dentist prevăzută de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
b) titularul a exercitat, în Spania, în mod efectiv, legal şi cu titlu principal, activităţile de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, cel puţin trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului;
c) titularul în cauză este autorizat să exercite sau exercită, în mod efectiv, legal, cu titlu principal şi în aceleaşi condiţii ca şi titularii titlului de calificare prevăzut pentru Spania în anexa nr. 5, activităţile de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare."
25.Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 34
Se recunosc titlurile de calificare de asistent medical generalist care:
a) au fost eliberate în Polonia pentru asistenţii medicali generalişti care şi-au încheiat formarea înainte de 1 mai 2004 şi care nu îndeplinesc cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
b) sunt atestate de o diplomă de «licenţă» obţinută pe baza unui program special de revalorizare descris:
(i)la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă şi privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004, nr. 92, poz. 885, şi din 2007, nr. 176, poz. 1.237) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate ale învăţământului pentru asistenţi medicali generalişti şi moaşe, titulari ai unui certificat de învăţământ secundar (examen final - matura) şi sunt absolvenţi ai unui liceu sanitar sau ai unor şcoli profesionale sanitare care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1.170, şi din 2010 nr. 65, poz. 420); sau
(ii)la art. 52.3 pct. 2 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011 nr. 174, poz. 1.039) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 14 iunie 2012 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile de învăţământ superior asigurate pentru asistenţi medicali generalişti şi moaşe titulari ai unui certificat de învăţământ secundar (examen final - matura) şi absolvenţi ai unei şcoli sanitare de nivel secundar sau postsecundar care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012, poz. 770), cu scopul de a verifica dacă asistentul medical generalist în cauză posedă un nivel de cunoştinţe şi de competenţe comparabil cu cel al asistenţilor medicali generalişti titulari ai calificărilor enumerate pentru Polonia la anexa nr. 8."
26.Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 35
În ceea ce priveşte calificarea românească de asistent medical generalist, se aplică numai următoarele dispoziţii în materie de drepturi dobândite:
În cazul resortisanţilor statelor membre care au fost formaţi ca asistenţi medicali generalişti în România şi a căror calificare nu îndeplineşte cerinţele minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, se recunosc drept suficiente următoarele titluri de calificare de asistent medical generalist, cu condiţia ca titlurile respective să fie însoţite de un certificat care să ateste că titularii, naţionali ai unui stat membru, au exercitat efectiv şi legal activităţile de asistent medical generalist în România, cu asumarea deplină a responsabilităţii pentru planificarea, organizarea şi acordarea asistenţei medicale pacienţilor, pentru o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul celor cinci ani care preced data eliberării certificatului:
a) Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist cu studii postliceale absolvite în cadrul unei şcoli postliceale, atestând o formare începută înainte de 1 ianuarie 2007;
b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii universitare de scurtă durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003;
c) Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii universitare de lungă durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003."
27.După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:
"Art. 361
Se recunosc automat titlurile oficiale de calificare de moaşă eliberate de statele membre, în cazul în care titularul şi-a început formarea înainte de 18 ianuarie 2016, iar condiţia de admitere pentru această formare a fost de zece ani de învăţământ general sau un nivel echivalent pentru tipul I de formare sau finalizarea unei formări de asistent medical generalist, atestată prin titlul de calificare prevăzut la anexa nr. 8, înainte de a începe o formare de moaşă care intră sub incidenţa tipului II de formare."
28.Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 38
Se recunosc titlurile de calificare de moaşă care:
a) au fost eliberate în Polonia pentru moaşele care şi-au încheiat formarea înainte de 1 mai 2004 şi care nu îndeplinesc cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
b) sunt atestate de o diplomă de licenţă care a fost obţinută pe baza unui program special de revalorizare descris:
(i)la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical şi de moaşă şi privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004, nr. 92, poz. 885, şi din 2007, nr. 176, poz. 1.237) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile asigurate pentru moaşe şi asistenţi medicali generalişti titulari ai unui certificat de studii secundare (examen final - matura) şi absolvenţi ai unui liceu sanitar sau ai unor şcoli profesionale sanitare care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1.170, şi din 2010 nr. 65, poz. 420); sau
(ii)la art. 53.3 pct. 3 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent medical şi de moaşă (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011, nr. 174, poz. 1.039) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 14 iunie 2012 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile de învăţământ superior asigurate pentru moaşe şi asistenţi medicali titulari ai unui certificat de studii secundare (examen final-matura) şi absolvenţi ai unei forme de învăţământ secundar sanitar sau postsecundar care formează asistenţi medicali şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012, poz. 770), cu scopul de a verifica dacă moaşa în cauză posedă un nivel de cunoştinţe şi de competenţe comparabil cu cel al moaşelor titulare ale calificărilor enumerate pentru Polonia, la anexa nr. 9."
29.Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 39
În ceea ce priveşte titlurile româneşti de calificare ca moaşă, se aplică doar următoarele dispoziţii în materie de drepturi dobândite:
În cazul resortisanţilor din statele membre ale căror titluri oficiale de calificare ca moaşă (asistent medical obstetrică-ginecologie) au fost acordate de către România înainte de data aderării la Uniunea Europeană şi care nu satisfac cerinţele minime în materie de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, statele membre recunosc titlurile oficiale de calificare menţionate ca fiind suficiente pentru îndeplinirea activităţilor de moaşă, în cazul în care sunt însoţite de un certificat care specifică faptul că titularii au exercitat în mod efectiv şi legal activităţi de moaşă în România, pentru cel puţin cinci ani consecutivi în decursul celor şapte ani care preced eliberarea certificatului."
30.După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391, cu următorul cuprins:
"Art. 391
Drepturile dobândite ca moaşă nu se aplică următoarelor calificări obţinute în Croaţia înainte de 1 iulie 2013: visa medicinska sestra gine-kolosko-opstetrickog smjera (asistentă medicală obstretică-ginecologie), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infirmieră obstetrică-ginecologie), visa medicinska sestra primaljskog smjera (asistentă medicală cu diplomă de moaşă), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmieră cu diplomă de moaşă), ginekolosko-opstetricka primalja (moaşă obstetrică-ginecologie) şi primalja (moaşă)."
31.Articolele 50 şi 51 se abrogă.
32.Anexele nr. 1-9 şi 16 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-10 la prezenta hotărâre.
33.Anexele nr. 11, 13, 14 punctul 1, 15 şi 17 se completează cu data de 1.06.2002, dată de referinţă.
Art. II
Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 şi 710 bis din 5 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 17
Cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai unui alt titlu de medic prevăzut în anexa nr. 1, care doresc să obţină în România una dintre specialităţile prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, care nu este prevăzută în anexa nr. 3 sau nu este prevăzută pentru statul membru de origine ori de provenienţă al solicitantului în anexa nr. 3, vor îndeplini condiţiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă."
2.Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 38
Cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unei diplome, certificat sau al altui titlu de medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, conform normelor Uniunii Europene, care doresc să obţină în România certificatul de medic dentist specialist ce atestă o specializare în domeniul medicinei dentare, prevăzută de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, titlul de medic dentist specialist care nu se eliberează în statul membru de origine sau de provenienţă al solicitanţilor vor îndeplini condiţiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă."
3.La anexa nr. 3:
I.1. După rubrica "Boli renale" se introduce o nouă rubrică, cu următorul cuprins:
"Boli contagioase
Durată minimă de formare 4 ani
Suisse/Infektiologie; Infectiologie; Malattie infettive/";
II.2. Rubrica "Farmacologie" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Farmacologie
Durată minimă de formare 4 ani
Suisse/Klinische Pharmakologie und Toxikologie/Pharmacologie et toxicologie cliniques/Farmacologia e tossicologia cliniche";
III.3. Rubrica "Chirurgie maxilo-facială" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Chirurgie oro-dentară şi maxilo-facială (formare de bază de medic şi formare de bază de medic dentist)
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse/Mund-, Kiefer- und Gesichts-chirurgie/Chirurgie orale et maxillo-faciale/Chirurgia oro-maxillo-facciale"
Art. III
Prezenta hotărâre transpune prevederile art. 3 alin. (1) lit. f), g), h), k), l); art. 4, art. 21 alin. (4), art. 22 lit. b); art. 27 alin. (2a), art. 33 alin. (3), art. 33a; art. 37 alin. (3) şi (4), art. 41 alin. (1) şi (2), art. 43 alin. (1a), (4), art. 43a, art. 43b, art. 45 alin. (3) şi (4), art. 57 alin. (1), (2), (4) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI"), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Titluri de calificare de bază în medicină
(- ANEXA nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)

Ţara

Titlul de calificare

Organismul care eliberează titlul de calificare

Certificatul care însoţeşte titlul de calificare

Data de referinţă

Belgie/Belgique/ Belgien

Diplome de "medecin"/Master in de geneeskunde[1]

- Les universites/ De universiteiten

 

20.12.1976

  

- Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise/ De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

  

 

1.01.2007

Ceska republika

Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu v vseobecne lekarstvi (doktor mediciny, MUDr.)

Lekarska fakulta univerzity Ceske republice

[2]

1.05.2004

Danmark

Bevis for bestaet laegevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

- Autorisation som laege, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

20.12.1976

   

- Tilladelse til selvstaendigt virke som laege (dokumentation for gennemfort praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Zeugnis uber die Arztliche Prufung

Zustandige Behorden

 

20.12.1976

 

Zeugnis uber die Arztliche Staatsprufung und Zeugnis uber die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch fur den Abschluss der arztlichen Ausbildung vorgesehen war

   

Eesti

Diplom arstiteaduse oppekava labimise kohta

Tartu Ulikool

 

01.05.2004

 

1.01.1981

Espana

Titulo de Licenciado en Medicina[3]

Ministerio de Educacion y Cultura

 

01.01.1986

  

El rector de una Universidad

  

Hrvatska

Diploma"doktor medicine/doktorica medicine"

Medicinski fakulteti sveucilista u Republici Hrvatskoj

 

01.07.2013

France

Diplome de fin de deuxieme cycle des etudes medicales[3]

Universites

 

20.12.1976

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20.12.1976

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Universita

Diploma di abilitazione all' esercizio della medicina e chirurgia

20.12.1976

 

01.05.2004

Latvija

arsta diploms

Universitates tipa augstskola

 

01.05.2004

Lietuva

Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta gydytojo kvalifikacija

Universitetas

Internaturos pazymejimas, nurodantis suteikta medicinos gydytojo profesine kvalifikacija

01.05.2004

Luxembourg

Diplome d'Etat de docteur en medecine, chirurgie et accouchements

Jury d'examen d'Etat

Certificat de stage

20.12.1976

Magyarorszag

Altalanos orvos oklevel (doctor medicinae universae, abbrev.: dr. med. univ.)

Egyetem

 

01.05.2004

Malta

Lawrja ta' Tabib tal Medicina u l Kirurgija

Universita ta' Malta

Certifikat ta' registrazzjoni mahrug mill-Kunsill Mediku

01.05.2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

20.12.1976

Osterreich

1. Urkunde uber die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr. med. univ.)[4]

1. Medizinische Fakultat einer Universitat

 

01.01.1994

Polska

Dyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku lekarskim z tytulem "lekarza"

- 1. Akademia Medyczna

Lekarski Egzamin Panstwowy

01.05.2004

- 2. Uniwersytet Medyczny

- 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Certificado emitido pela Ordem dos Medicos[2]

1.1.1986

România

Diplomă de licenţă de doctor medic

Universităţi

 

1.1.2007

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine"

Univerza

 

01.05.2004

Slovensko

Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "doktor mediciny" ("MUDr.")

Vysoka skola

 

01.05.2004

Suomi/Finland[5]

Laaketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet

 

01.01.1994

  

- Ita-Suomen yliopisto

  
  

- Oulun yliopisto

  
  

- Tampereen yliopisto

  
  

- Turun yliopisto

  

Sverige

Lakarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfardas av Socialstyrelsen

1.01.1994

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20.12.1976

Island

Embaettisprof i laeknisfraeoi, candidatus medicinae (cand. med.)

Haskoli Islands

1.01.1994

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

1.05.1995

Norge

Vitnemal for fullfort grad candidata/candidatus medicinae, short form cand.med.

Medisinsk universitetsfakultet

Bekreftelse pa praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet

01.01.1994

___
[1]Comunicarea Comisiei JO C 129 of 19.5.2010, p. 3
[2]Comunicarea Comisiei JO C 114 of 19.5.2009, p. 1
[3]Comunicarea Comisiei JO C 322 of 17.12.2008, p. 8
[4]Comunicarea Comisiei JO C 377 of 14.12.2010, p. 10
[5]Comunicarea Comisiei JO C 367 of 16.12.2011, p. 5
ANEXA nr. 2: Titluri de calificare ca medic specialist
(- ANEXA nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)

Ţara

Titlu de calificare

Organismul care eliberează titlul de calificare

Data de referinţă

Belgie/Belgique/ Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer specialist/Titre professionnel particulier de medecin specialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/ Ministre de la Sante publique

20.12.1976

1.01.2007

Ceska republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictvi

01.05.2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege

Sundhedsstyrelsen

20.12.1976

Deutschland

Facharztliche Anerkennung

Landesarztekammer

20.12.1976

Eesti

Residentuuri loputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ulikool

01.05.2004

1.01.1981

Espana

Titulo de Especialista

Ministerio de Educacion y Cultura

01.01.1986

France[1]

1. Certificat d'etudes specialisees de medicine accompagne du diplome d'Etat de docteur en medecine

2. Attestation de medecin specialiste qualifie accompagnee du diplome d'Etat de docteur en medecine

3. Diplome d'etudes specialisees ou diplome d'etudes specialisees complementaires qualifiant de medecine accompagne du diplome d'Etat de docteur en medecine

1. Universites

2. Conseil de l'Ordre des medecins

3. Universites

20.12.1976

Hrvatska

Diploma o specijalistickom usavrsavanju

Ministarstvo nadlezno za zdravstvo

1.07.2013

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20.12.1976

Italia

Diploma di medico specialista

Universita

20.12.1976

1.05.2004

Latvija

"Sertifikats" kompetentu iestazu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokartojusi sertifikacijas eksamenu specialitate

Latvijas Arstu biedriba

Latvijas Arstniecibas personu profesionalo organizaciju savieniba

01.05.2004

Lietuva

Rezidenturos pazymejimas, nurodantis suteikta gydytojo specialisto profesine kvalifikacija

Universitetas

01.05.2004

Luxembourg

Certificat de medecin specialiste

Ministre de la Sante publique

20.12.1976

Magyarorszag

Szakorvosi bizonyitvany

Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi Miniszterium illetekes testulete

01.05.2004

Malta

Certifikat ta' Specjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti

01.05.2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

- Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

- Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst[2]

20.12.1976

Osterreich

Facharztdiplom

Osterreichische Arztekammer

01.01.1994

Polska

Dyplom uzyskania tytulu specjalisty

Centrum Egzaminow Medycznych

01.05.2004

Portugal[1]

Titulo de especialista

Ordem dos Medicos

01.01.1986

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialisticnem izpitu

1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniska zbornica Slovenije

01.05.2004

Slovensko

Diplom o specializacii

1. Slovenska zdravotnicka univerzita

2. Univerzita Komenskeho v Bratislave

3. Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach[3]

01.05.2004

Suomi/Finland

Erikoislaakarin tutkinto/Speciallakarexamen

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

2. Ita-Suomen yliopisto[4]

3. Oulun yliopisto

4. Tampereen yliopisto

5. Turun yliopisto

01.01.1994

Sverige

Bevis om specialkompetens som lakare, utfardat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

01.01.1994

United Kingdom

Certificate of Completion of training

Postgraduate Medical Education and Training Board [5]

20.12.1976

Island

Serfraeoileyfi

Heilbrigois og tryggingamalaraouneyti

01.01.1994

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

01.05.1995

Norge

Spesialistgodkjenning

Den norske laegeforening

01.01.1994

___
[1]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1
[2]Comunicarea Comisiei Notificarea titlurilor de calificare de medic specialist şi de medic generalist cu formare specifică în medicină generală JO C 165 din 19.07.2007, p.13
[3]Comunicarea Comisiei JOC 322 din 17.12.2008, p.3
[4]Comunicarea Comisiei JOC 129 din 19.5.2010, p.3
[5]Comunicarea Comisiei JOC 279 din 19.11.2009, p.1
ANEXA nr. 3: Titlurile cursurilor de formare la medicină specializată
(- ANEXA nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)
1._
 

Anestezie şi terapie intensivă

Chirurgie generală

Durata minimă de formare: 3 ani

Durata minimă de formare: 5 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Anesthesie-reanimation/Anesthesie reanimatie[1]

Chirurgie/Heelkunde

Ceska republika

Anesteziologie a intenzivni medicina[3]

Chirurgie

Danmark

Anaestesiologi

Kirurgi[2]

Deutschland

Anasthesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Uldkirurgia

Espana

Anestesiologia y Reanimacion

Cirugia general y del aparato digestivo

France

Anesthesie reanimation

Chirurgie generale

Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opca kirurgija

Ireland

Anaesthesia

General surgery

Italia

Anestesia e rianimazione

Chirurgia generale

Latvija

Anesteziologija un reanimatologija

Kirurgija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthesie-reanimation

Chirurgie generale

Magyarorszag

Aneszteziologia es intenziv terapia

Sebeszet

Malta

Anestezija u Kura Intensiva

Kirurgija Generali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Osterreich

Anasthesiologie und Intensivmedizin

Chirurgie

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogolna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

România

Anestezie şi terapie intensivă

Chirurgie generală

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Splosna kirurgija

Slovensko

Anesteziologia a intenzivna medicina

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvard

Yleiskirurgia/Allman kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvard

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery

Island

Liechtenstein

Anasthesiologie

Chirurgie

Norge

Anestesiologi

Generell kirurgi

___
[1]Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1V
[3]Comunicarea Comisiei JO 183 din 24.06.2011, p.1
2._
 

Neurochirurgie

Obstetrică şi ginecologie

Durata minimă de pregătire: 5 ani

Durata minimă de pregătire: 5 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Neurochirurgie

Gynecologie obstetrique/ Gynaecologie en verloskunde[1]

Ceska republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictvi

Danmark

Neurokirurgi[2]

Gynaekologi og obstetrik

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sunnitusabi ja gunekoloogia

Espana

Neurocirugia

Obstetricia y ginecologia

France

Neurochirurgie

Gynecologie obstetrique

Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Latvija

Neirokirurgija

Ginekologija un dzemdnieciba

Lietuva

Neurochirurgija

Akuserija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynecologie obstetrique

Magyarorszag

Idegsebeszet

Szuleszet-nogyogyaszat

Malta

Newrokirurgija

Ostetricja u Ginekologija

Nederland

Neurochirurgie

Obstetrie en Gynaecologie[3]

Osterreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Poloznictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

România

Neurochirurgie

Obstetrică -ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodnistvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekologia a porodnictvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och forlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Island

Taugaskurolaekningar

Faeoingar og kvenlaekningar

Liechtenstein

Neurochirurgie

Gynakologie und Geburtshilfe

Norge

Nevrokirurgi

Fodselshjelp og kvinnesykdommer

___
[1]Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1
[3]Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p.8
3._
 

Medicină internă

Oftalmologie

Durata minimă de formare: 5 ani

Durata minimă de formare: 3 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Medecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

Ceska republika

Vnitrni lekarstvi

Oftalmologie

Danmark

Intern medicin*[1]

Oftalmologi[1]

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Espana

Medicina interna

Oftalmologia

France

Medecine interne

Ophtalmologie

Hrvatska

Opca interna medicina

Oftalmologija i optometrija

Ireland

General medicine

Ophthalmic surgery

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

Latvija

Interna medicina

Oftalmologija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Medecine interne

Ophtalmologie

Magyarorszag

Belgyogyaszat

Szemeszet

Malta

Medicina Interna

Oftalmologija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Osterreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnetrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

România

Medicină internă

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnutorne lekarstvo

Oftalmologia

Suomi/Finland

Sisataudit/Inre medicin

Silmataudit/Ogonsjukdomar

Sverige

Internmedicine

Ogonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology

Island

Lyflaekningar

Augnlaekningar

Liechtenstein

Innere Medizin

Augenheilkunde

Norge

Indremedisin

Oyesykdommer

Datele abrogate în sensul art.27(3):
*1 Ianuarie 2004
[1]Comunicarea Comisiei JOC 114 din 19.5.2009, p.1
4._
 

Otorinolaringologie

Pediatrie

Durata minimă de formare: 3 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pediatrie/Pediatrie

Ceska republika

Otorinolaryngologie

Detske lekarstvi

Danmark

Oto-rhino-laryngologi[1]

Paediatri[1]

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder und Jugendmedizin

Eesti

Otorinolarungoloogia

Pediaatria

Espana

Otorrinolaringologia

Pediatria y sus areas especificas

France

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale[1]

Pediatrie

Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

Latvija

Otolaringologija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaiku ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pediatrie

Magyarorszag

Ful-orr-gegegyogyaszat

Csecsemo-es gyermekgyogyaszat

Malta

Otorinolaringologija

Pedjatrija

Nederland

Keel, neus-en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Osterreich

Hals, Nasen-und Ohrenkrankheiten

Kinder und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

România

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringologija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngologia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nena- ja kurkkutaudit/Oron-, nas- och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Oron-, nas- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Barn och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics

Island

Hals-, nef-og eyrnalaekningar

Barnalaekningar

Liechtenstein

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Kinderheilkunde

Norge

Ore-nese-halssykdommer

Barnesykdommer

___
[1]Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p.1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009. p.1
5._
 

Medicină respiratorie

Urologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Durată minimă de formare: 5 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Pneumologie

Urologie

Ceska republika

Pneumologie a ftizeologie[1]

Urologie

Danmark

Intern medicin: lungesygdomme[2]

Urologi[2]

Deutschland

Pneumologie

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

Espana

Neumologia

Urologia

Hrvatska

Pulmologija

Urologija

France

Pneumologie

Chirurgie urologique[2]

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

Latvija

Ftiziopneimonologija

Urologija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarorszag

Tudogyogyaszat

Urologia

Malta

Medicina Respiratorja

Urologija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Osterreich

Lungenkrankheiten

Urologie

Polska

Choroby pluc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

România

Pneumologie

Urologie

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumologia a ftizeologia

Urologia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology

Island

Lungnalaekningar

pvagfaeraskurolaekningar

Liechtenstein

Pneumologie

Urologie

Norge

Lungesykdommer

Urologi

[1]Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p.1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1.
6._
 

Ortopedie

Anatomie patologică

Durata minimă de formare: 5 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Chirurgie orthopedique/Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/ Pathologische anatomie

Ceska republika

Ortopedie

Patologie[4]

Danmark

Ortopaedisk kirurgi

Patologisk anatomi og cytology[1]

Deutschland

Orthopadie (und Unfallchirurgie)

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

Espana

Cirugia ortopedica y traumatologia

Anatomia patologica

France

Chirurgie orthopedique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology[2]

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Latvija

Traumatologija un ortopedija

Patologija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopedie

Anatomie pathologique

Magyarorszag

Ortopedia es traumatologia[3]

Patologia

Malta

Kirurgija Ortopedika

Istopatologija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Osterreich

Orthopadie und Orthopadische Chirurgie

Pathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

România

Ortopedie şi traumatologie

Anatomie patologică

Slovenija

Ortopedska kirurgija

Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko

Ortopedia

Patologicka anatomia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

Island

Baeklunarskurolaekningar

Vefjameinafraeoi

Liechtenstein

Orthopadische Chirurgie

Pathologie

Norge

Ortopedisk kirurgi

Patologi

___
[1]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
[2]Corrigendum la Directive 2005/36/EC. JOL 93 din 4.4.2008, p. 28
[3]Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
[4]Comunicarea Comisiei JOC 183 din 24.06.2011, p. 1
7._
 

Neurologie

Psihiatrie

Durata minimă de formare: 4 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Neurologie

Psychiatrie, particulierement de l'adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie[1]

Ceska republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi[2]

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psuhhiaatria

Espana

Neurologia

Psiquiatria

France

Neurologie

Psychiatrie

Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Latvija

Neirologija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarorszag

Neurologia

Pszichiatria

Malta

Newrologija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Osterreich

Neurologie

Psychiatrie (und Psychotherapeutische Medizin)[1]

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

România

Neurologie

Psihiatrie

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurologia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry

Island

Taugalaekningar

Geolaekningar

Liechtenstein

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Norge

Nevrologi

Psykiatri

__
[1]Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1
8._
 

Radiologie diagnostică

Radioterapie

Durata minimă de formare: 4 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Radiodiagnostic/Rontgendiagnose

Radiotherapie oncologie/Radiotherapie-oncologie

Ceska republika

Radiologie a zobrazovaci metody

Radiacni onkologie

Danmark

Diagnostik radiologi[1]

Klinisk Onkologi[1]

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

Espana

Radiodiagnostico

Oncologia radioterapica

France

Radiodiagnostic et imagerie medicale

Oncologie option oncologie radiotherapique[1]

Hrvatska

Klinicka radiologija

Onkologija i radioterapija

Ireland

Diagnostic radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Latvija

Diagnostiska radiologija

Terapeitiska radiologija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiotherapie

Magyarorszag

Radiologia

Sugarterapia

Malta

Radjologija

Onkologija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Osterreich

Radiologie[2]

Strahlentherapie Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnostico

Radioterapia

România

Radiologie- imagistică medicală

Radioterapie

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Radiologia

Radiacna onkologia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syopataudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumorsjukdomar (allman onkologi)

United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncology

Island

Geislagreining

 

Liechtenstein

Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie

Norge

Radiologi

 
___
[1]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009. p. 1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 129 din 19.05.210, p. 3
9._
 

Chirurgie plastică

Biologie Clinică

Durata minimă de formare: 5 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

Ceska republika

Plasticka chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische (und Asthetische) Chirurgie

 

Eesti

Plastika-ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

[1]

Espana

Cirugia plastica, estetica y reparadora

Analisis clinicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique

Biologie medicale

Hrvatska

Plastiena, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

 

Ireland

Plastic , reconstructive and aesthetic surgery (1)

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Patologia clinica

 

Latvija

Plastiska kirurgija

 

Lietuva

Plastine ir rekonstrukcine chirurgija

Laboratorine medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarorszag

Plasztikai (egesi) sebeszet

Orvosi laboratoriumi diagnosztika

Malta

Kirurgija Plastika

 

Nederland

Plastische Chirurgie

 

Osterreich

Plastische, Âsthetische und Rekonstruktive Chirurgie [2]

Medizinische Biologie

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plastica estetica e reconstrutiva[3]

Patologia clinica

România

Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă

Medicină de laborator

Slovenija

Plasticna, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plasticka chirurgia

Laboratorna medicina

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 

Island

Lytalaekningar

 

Liechtenstein

Plastische und Wiederherstellungschirurgie

 

Norge

Plastikkirurgi

 

___
[1]Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p. 28
[2]Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009. p.1
[3]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009. p.1
[4]Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1
10._
 

Microbiologie bacteriologie

Biochimie

Durata minimă de formare: 4 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

 

 

Ceska republika

Lekarska mikrobiologie

Klinicka biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

Laboratoriumsmedizin

Eesti

  

[2]

 

Espana

Microbiologia y parasitologia

Bioquimica clinica

France

  

Hrvatska

Klinicka mikrobiologija

Hrvatska

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica

 

Latvija

Mikrobiologija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

Chimie biologique

Magyarorszag

Orvosi mikrobiologia

 

Malta

Mikrobijologija

Patologija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie*[1]

Osterreich

Hygiene und Mikrobiologie

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

România

  

Slovenija

Klinicna mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinicka mikrobiologia

Klinicka biochemia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

Chemical pathology

Island

Syklafraeoi

Klinisk lifefnafraeoi

Liechtenstein

  

Norge

Medisinsk mikrobiologi

Klinisk kjemi

___
Datele de abrogare în sensul art. 27(3):
*4 Aprilie 2000
[1]Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p. 8
[2]Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p. 28
11._
 

Imunologie

Chirurgie toracică

Durata minimă de formare: 4 ani

Durata minimă de formare: 5 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

 

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax(*)

Ceska republika

Alergologie a klinicka imunologie

Hrudni chirurgie[3]

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi[1]

Deutschland

 

Thoraxchirurgie

Eesti

 

Torakaalkirurgia

 

Espana

Immunologia

Cirugia toracica

France

 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Hrvatska

Alergologija i klinicka imunologija

 

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Thoracic surgery

Italia

 

- Chirurgia toracica[4]

- Cardiochirurgia

Latvija

Imunologija

Torakala kirurgija

Lietuva

 

Krutines chirurgija

Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarorszag

Allergologia es klinikai immunologia

Mellkassebeszet

Malta

Immunologija

Kirurgija Kardjo-Toracika

Nederland

 

Cardio-thoracale chirurgie

Osterreich

Immunologie

Thoraxchirurgie[2]

Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

 

Cirurgia cardiotoracica

România

 

Chirurgie toracică

Slovenija

 

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinicka imunologia a alergologia

Hrudnikova chirurgia

Suomi/Finland

 

Sydan-ja rintaelinkirurgia/Hjart-och thoraxkirurgi

Sverige

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery

Island

Onaemisfraeoi

Brjostholsskurolaekningar

Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

Herz-und thorakale Gefasschirurgie

Norge

Immunologi og transfusjonsmedisin

Thoraxkirurgi

___
Datele de abrogare în sensul Art. 27(3):
*1 ianuarie 1983
[1]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5,2009, p.1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1
[3]Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p.1
[4]Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p.28
12._
 

Chirurgie Pediatrică

Chirurgie vasculară

Durata minimă de formare: 5 ani

Durata minimă de formare: 5 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

 

Chirurgie des vaisseaux/ Bloedvatenheelkunde(*)

Ceska republika

Detska chirurgie

Cevni chirurgie

Danmark

 

Karkirurgi[1]

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefasschirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

Espana

Cirugia pediatrica

Angiologia y cirugia vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

Latvija

Bernu kirurgija

Asinsvadu kirurgija

Lietuva

Vaiku chirurgija

Kraujagysliu chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pediatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarorszag

Gyermeksebeszet

Ersebeszet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurgija Vaskolari

Nederland

  

Osterreich

Kinder- und Jugendchirurgie[2]

 

Polska

Chirurgia dziecieca

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia pediatrica

Angologia/Cirurgia vascular[1]

România

Chirurgie pediatrică

Chirurgie vaculară

Slovenija

 

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Detska chirurgia

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Karlkirurgi

Sverige

Barn-och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 

Island

Barnaskurolaekningar

AEoaskurolaekningar

Liechtenstein

Kinderchirurgie

 

Norge

Barnekirurgi

Karkirurgi

___
Datele de abrogare în sensul art.27(3):
*1 ianuarie 1983
[1]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009. p. 1
13._
 

Cardiologie

Gastroenterologie

Durata minimă de formare: 4 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Cardiologie

Gastro-enterologie/ Gastro-enterologie[1] [4]

*

Ceska republika

Kardiologie

Gastroenterologie

Danmark

Intern medicin: kardiologi[2]

Intern medicin: gastroenterology og hepatologi[2]

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

Espana

Cardiologia

Aparato digestivo

France

Cardiologie et maladies vasculaires[2]

Gastro-enterologie et hepatologie

Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija

Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

Italia

Cardiologia

Gastroenterologia

Latvija

Kardiologija

Gastroenterologija

Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

Magyarorszag

Kardiologia

Gasztroenterologia

Malta

Kardjologija

Gastroenterologija

Nederland

Cardiologie

Maag -darm leverziekten[3]

Osterreich

  

Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

România

Cardiologie

Gastroenterologie

Slovenija

 

Gastroenterologija

Slovensko

Kardiologia

Gastroenterologia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/ Gastroenterologi

Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Cardiology

Gastro-enterology

Island

Hjartalaekningar

Meltingarlaekningar

Liechtenstein

Kardiologie

Gastroenterologie

Norge

Hjertesykdommer

Fordoyelsessykdommer

___
[1]Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
[2]Comunicarea Comisiei C 114 din 19.5.2009, p. 1
[3]Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p. 8
[4]Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28
*până la data de 14 September 2010
14._
 

Reumatologie

Hematologie generală

Durata minimă de formare: 4 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Rhumathologie/reumatologie

 

Ceska republika

Revmatologie

Hematologie a transfuzni lekarstvi

Danmark

Intern medicin: reumatologi[1]

Intern medicin:haematologi[1]

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Hamatologie und Onkologie

Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

Espana

Reumatologia

Hematologia y hemoterapia

France

Rhumatologie

 

Hrvatska

Reumatologija

Hematologija

Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and laboratory)

Italia

Reumatologia

Ematologia

Latvija

Reimatologija

Hematologija

Lietuva

Reumatologija

Hematologija

Luxembourg

Rhumatologie

Hematologie

Magyarorszag

Reumatologia

Haematologia[2]

Malta

Rewmatologija

Ematologija

Nederland

Reumatologie

 

Osterreich

  

Polska

Reumatologia

Hematologia

Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

România

Reumatologie

Hematologie

Slovenija

  

Slovensko

Reumatologia

Hematologia a transfuziologia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige

Reumatologi

Hematologi

United Kingdom

Rheumatology

Haematology

Island

Gigtarlaekningar

Bloomeinafraeoi

Liechtenstein

Rheumatologie

Hamatologie

Norge

Revmatologi

Blodsykdommer

___
[1]Comunicarea Comisiei, JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
[3]Comunicarea Comisiei JO C 244 din 14.08.2012, p. 1
15._
 

Endocrinologie

Fizioterapie

Durata minimă de formare: 3 ani

Durata minimă de formare: 3 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

 

Medecine physique et readaptation/ Fysische geneeskunde en revalidatie

Ceska republika

Diabelotologie a endokrinologie[4]

Rehabilitacni a fyzikalni medicina

Danmark

Intern medicin: endokrinologi[1]

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

Physikalische und Rehabilitative Medizin

Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja fusiaatria

Espana

Endocrinologia y nutricion

Medicina fisica y rehabilitacion

France

Endocrinologie-diabete maladies metaboliques[1]

Medecine physique et de readaptation[1]

Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Medicina fisica e riabilitazione

Latvija

Endokrinologija

Rehabilitologija Fiziska rehabilitacija Fizikala medicina

Lietuva

Endokrinologija

Fizine medicina ir reabilitacija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du metabolisme et de la nutrition

Reeducation et readaptation fonctionnelles

Magyarorszag

Endokrinologia

Fizioterapia

Malta

Endokrinologija u Dijabete

 

Nederland

 

Revalidatiegeneeskunde

Osterrcieh

 

Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation[2]

Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Endocrinologia/Nutricao[1]

Medicina fisica e de reabilitacao[3] [1]

România

Endocrinologie

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

Slovenija

 

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Slovensko

Endokrinologia

Fyziatria, balneologia a liecebna rehabilitacia

Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

Sverige

Endokrina sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Island

Efnaskipta og innkirtlalaekningar

Orku og endurhaefingarlaekningar

Liechtenstein

Endokrinologie-Diabetologie

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Norge

Endokrinologi

Fysikalsk medisin og rehabilitering

___
[1]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
[3]Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28
[4]Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011. p. 1
16._
 

Neuropsihiatrie

Dermatovenerologie

Durata minimă de pregătire: 5 ani

Durata minimă de formare: 3 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Neuropsychiatrie(*)

Dermato-venereologie/Dermato-venerologie[1]

 

Ceska republika

 

Dermatovenerologie

Danmark

 

Dermato-venerologi[2]

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Haut und Geschlechtskrankheiten

Eesti

 

Dermatoveneroloogia

Espana

 

Dermatologia medico-quirurgica y venereologia

France

Neuropsychiatrie (**)

Dermatologie et venereologie

Ireland

  

Italia

Neuropsichiatria (***)

Dermatologia e venerologia

Latvija

 

Dermatologija un venerologija

Lietuva

 

Dermatovenerologija

Luxembourg

Neuropsychiatrie (****)

Dermato-venereologie

Magyarorszag

 

Borgyogyaszat

Malta

 

Dermato-venerejologija

Nederland

Zenuw en zielsziekten (*****)

Dermatologie en venerologie

Osterreich

Neurologie und Psychiatrie(******)[1]

Haut und Geschlechtskrankheiten

Polska

 

Dermatologia i wenerologia

Portugal

 

Dermatovenereologia

România

 

Dermatovenerologie

Slovenija

 

Dermatovenerologija

Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerologia

Suomi/Finland

 

Ihotaudit ja allergologia/ Hudsjukdomar och allergologi

Sverige

 

Hud och konssjukdomar

United Kingdom

  

Island

 

Huo og kynsjukdomalaekningar

Liechtenstein

 

Dermatologie und Venereologie

Norge

 

Hud-og veneriske sykdommer

__
Date de abrogare în sensul Art. 27(3):
*1 August 1987, cu excepţia persoanelor care au început formarea anterior acestei date.
**31 Decembrie 1971
***31 Octombrie 1999
****- Titlul de calificare nu mai este acordat pentru formarea profesională a început după 5 Martie 1982
*****9 iulie 1984
******31 Martie 2004
[1]Comunicarea Comisiei, JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
[2]Comunicarea Comisiei 114 din 19.5.2009, p. 1
17._
 

Radiologie

Psihiatrie pediatrică

Durata minimă de formare: 4 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

 

Psychiatrie, particulierement en psychiatrie infanto-juvenile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder-en jeugdpsychiatrie[1]

Ceska republika

 

Detska a dorostova psychiatrie

Danmark

 

Borne og ungdomspsykiatri

Deutschland

Radiologie

Kinder und Jugendpsychiatrie und psychotherapie

Eesti

  

Espana

Electrorradiologia*[2]

 

France

Electro-radiologie(**)

Pedopsychiatrie*******[3]

Hrvatska

Klinicka radiologija

Djecja i adolescentna psihijatrija

Ireland

Radiology[4]

Child and adolescent psychiatry

Italia

Radiologia***[4]

Neuropsichiatria infantile

 

Latvija

 

Bernu psihiatrija

Lietuva

 

Vaiku ir paaugliu psichiatrija

Luxembourg

Electroradiologie (****)

Psychiatrie infantile

Magyarorszag

Radiologia

Gyermek-es ifjusagi pszichiatria[2]

Malta

  

Nederland

Radiologie (*****)

 

Osterreich

Radiologie******111

Kinder- und Jugendpsychiatrie[1]

Polska

 

Psychiatria dzieci i mlodziezy

Portugal

Radiologia

Psiquiatria da infancia e da adolescencia[3]

România

 

Psihiatrie pediatrică

Slovenija

 

Otroska in mladostniska psihiatrija

Slovensko

 

Detska psychiatria

Suomi/Finland

 

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige

 

Barn-och ungdomspsykiatri

United Kingdom

 

Child and adolescent psychiatry

Island

Geislalaekningar

Barna-og unglingageolaekningar

Liechtenstein

 

Kinder und Jugendpsychiatrie und psychotherapie

Norge

 

Barne-og ungdomspsykiatri

___
Date abrogate în sensul Art. 27(3):
*1 Februarie 1984
**3 Decembrie 1971
*** 31 Octombrie 1993
**** de 5 martie 1982
***** 8 Iulie 1984
****** 31 Martie 2004
*******1 ianuarie 1991
[1]Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
[3]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
[4]Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28
18._
 

Geriatrie

Boli renale

Durata minimă de formare: 4 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Geriatrie/Geriatrie[1]

 

Ceska republika

Geriatrie

Nefrologie

Danmark

Intern medicin: geriatrie[2]

Intern medicin: nefrologi[2]

Deutschland

 

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

Eesti

 

Nefroloogia

 

Espana

Geriatria

Nefrologia

France

 

Nephrologie

Hrvatska

 

Nefrologija

Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

Italia

Geriatria

Nefrologia

Latvija

 

Nefrologija

Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

Luxembourg

Geriatrie

Nephrologie

Magyarorszag

Geriatria

Nefrologia

Malta

Gerjatrija

Nefrologija

Nederland

Klinische geriatrie

 

Osterreich

  

Polska

Geriatria

Nefrologia

Portugal

 

Nefrologia

România

Geriatrie şi gerontologie

Nefrologie

Slovenija

 

Nefrologija

Slovensko

Geriatria

Nefrologia

Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Geriatric medicine[1]

Renal medicine

Island

Oldrunarlaekningar

Nyrnalaekningar

Liechtenstein

Geriatrie

Nephrologie

Norge

Geriatri

Nyresykdommer

___
[1]Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
[2]Comunicarea Comisiei, JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
19._
 

Boli transmisibile

Medicină comunitară

Durata minimă de formare: 4 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

  

Ceska republika

Infekcni lekarstvi

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Intern medicin: infektionsmedicin[1]

Samfundsmedicin

Deutschland

 

Offentliches Gesundheitswesen

Eesti

Infektsioonhaigused

 

 

Espana

 

Medicina preventiva y salud publica

France

 

Sante publique et medecine sociale

Hrvatska

Infektolugija

Javnozdravstvena medicina

Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

Italia

Malattie infettive

Igiene e medicina preventiva

Latvija

Infektologija

 

Lietuva

Infektologija

 

Luxembourg

Maladies contagieuses

Sante publique

Magyarorszag

Infektologia

Megelozo orvostan es nepegeszsegtan

Malta

Mard Infettiv

Sahha Pubblika

Nederland

 

Maatschappij en gezondheid

Osterreich

 

Sozialmedizin

Polska

Choroby zakazne

Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal

Doencas infecciosas[1]

Saude publica

România

Boli infecţioase

Sănătate publică şi management

Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

Slovensko

Infektologia

Verejne zdravotnictvo

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

Terveydenhuolto/Halsovard

Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicine

Island

Smitsjukdomar

Felagslaekningar

Liechtenstein

Infektiologie

Pravention und Gesundheitswesen

Norge

Infeksjonssykdommer

Samfunnsmedisin

___
[1]Comunicarea Comisiei, JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
[2]Corrigendum la Directiva 2005/36/EC JO L 93 din 4.4.2008, p. 28
20._
 

Farmacologie

Medicină Ocupaţională

Durata minimă de formare: 4 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

 

Medecine du travail/ Arbeidsgeneeskunde

Ceska republika

Klinicka farmakologie

Pracovni lekarstvi

Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Eesti

  

 

Espana

Farmacologia clinica

Medicina del trabajo

France

 

Medecine du travail

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Italia

Farmacologia

Medicina del lavoro

 

Latvija

 

Arodslimibas

Lietuva

 

Darbo medicina

Luxembourg

 

Medecine du travail

Magyarorszag

Klinikai farmakologia

Foglalkozas-orvostan (uzemorvostan)

Malta

Farmakologija Klinika u t-Terapewtika

Medicina Okkupazzjonali

Nederland

 

- Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

- Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Osterreich

Pharmakologie und Toxikologic

Arbeitsmedizin[1]

Polska

Farmakologia kliniczna

Medycyna pracy

Portugal

 

Medicina do trabalho

România

Farmacologie clinică

Medicina muncii

Slovenija

 

Medicina dela, prometa in sporta

Slovensko

Klinicka farmakologia

Pracovne lekarstvo

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja laakehoito/Klinisk farmakologi och lakemedelsbehandling

Tyoterveyshuolto/ Foretagshalsovard

Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes-och miljomedicin

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Island

Lyfjafraeoi

Atvinnulaekningar

Liechtenstein

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Norge

Klinisk farmakologi

Arbeidsmedisin

___
[1]Comunicarea Comisiei, JO C 279 din 19.11.2009, p.1
21._
 

Alergologie

Medicină nucleară

Durata minimă de formare: 3 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

 

Medecine nucleaire/Nucleaire geneeskunde

Ceska republika

Alergologie a klinicka imunologie

Nuklearni medicina

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfolsomhedssygdomme*[1]

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

 

Nuklearmedizin

Eesti

  

Espana

Alergologia

Medicina nuclear

France

 

Medecine nucleaire

Hrvatska

Alergologija i klinicka imunologija

Nuklearna medicina

Ireland

  

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Medicina nucleare

Latvija

Alergologija

 

Lietuva

Alergologija ir klinikine imunologija

 

Luxembourg

 

Medecine nucleaire

Magyarorszag

Allergologia es klinikai immunologia

Nuklearis medicina (izotop diagnosztika)

Malta

 

Medicina Nukleari

Nederland

Allergologie**[2]

Nucleaire geneeskunde

Osterreich

 

Nuklearmedizin

Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

România

Alergologie şi imunologie clinică

Medicină nucleară

Slovenija

 

Nuklearna medicina

Slovensko

Klinicka imunologia a alergologia

Nuklearna medicina

Suomi/Finland

 

Kliininen fysiologia ja isotooppilaaketiede/Klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Sverige

Allergisjukdomar

Nuklearmedicin

United Kingdom

 

Nuclear medicine

Island

Ofnaemislaekningar

Isotopagreining

Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

Nuklearmedizin

Norge

 

Nukleaermedisin

___
Date abrogate în sensul Art. 27(3):
*1 ianuarie 2004
**12 August 1996
[1]Comunicarea Comisiei JO C 114 clin 19.5.2009. p. 1
[2]Comunicarea Comisiei JO C C 137 din 4.6.2008, p. 8
22._
 

Chirurgie maxilo-facială
(formare de bază de medic)

Hematologie Biologică

Durata minimă de formare: 5 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

  

Ceska republika

Maxilofacialni chirurgie

 

Danmark

 

Klinisk blodtypeserologi*[1]

Deutschland

  

Eesti

  

  

Espana

Cirugia oral y maxilofacial

 

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Hematologie

Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija

 

Ireland

  

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

 

  

Latvija

Mutes, sejas un zoklu kirurgija

 

Lietuva

Veido ir zandikauliu chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Hematologie biologique

Magyarorszag

Szajsebeszet**[2]

 

Malta

  

Nederland

  

Osterreich

Mund- Kiefer - und Gesichtschirurgie***[3]

 

Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

 

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

Hematologia clinică

România

  

Slovenija

Maxilofacialna kirurgija

 

Slovensko

Maxilofacialna chirurgia

 

Suomi/Finland

  

Sverige

  

United Kingdom

  
___
Date abrogate în sensul Art. 27(3):
*1 ianuarie 2004
**30 Septembrie 2007
***28 Februarie 2013
[1]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
[3]Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009 p. 1
[4]Comunicarea Comisiei JO C 244 din 14.08.2012, p. 1
23._
 

Stomatologie

Dermatologie

Durata minimă de formare: 3 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

  

  

Ceska republika

  

Danmark

  

Deutschland

  

Eesti

  

  

Espana

Estomatologia

 

France

Stomatologie

 

Hrvatska

  

Ireland

 

Dermatology

Italia

Odontostomatologia (*)

 

  

Latvija

  

Lietuva

  

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarorszag

  

Malta

 

Dermatologija

Nederland

  

Osterreich

  

Polska

  

Portugal

Estomatologia

 

România

  

Slovenija

  

Slovensko

  

Suomi/Finland

  

Sverige

  

United Kingdom

 

Dermatology

___
Date abrogate în sensul art. 27(3):
*31 Decembrie 1994
24._
 

Venerologie

Medicină tropicală

Durata minimă de formare: 4 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

  

  

Ceska republika

  

Danmark

  

Deutschland

  

Eesti

  

  

Espana

  

France

  

Ireland

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Italia

 

Medicina tropicale

  

Latvija

  

Lietuva

  

Luxembourg

  

Magyarorszag

 

Tropusi betegsegek

Malta

Medicina Uro-genetali

 

Nederland

  

Osterreich

 

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene[1]

Polska

 

Medycyna transportu

Portugal

 

Medicina tropical

România

  

Slovenija

  

Slovensko

 

Tropicka medicina

Suomi/Finland

  

Sverige

  

United Kingdom

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Island

  

Liechtenstein

 

Tropenmedizin

Norge

  
___
[1]Comunicarea Comisiei, JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
25._
 

Chirurgie Gastrointestinală

Medicină de urgenţă

Durata minimă de formare: 5 ani

Durata minimă de formare: 5 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen(*)

 

Ceska republika

 

- Traumatologie

- Urgentni medicina

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme**[1]

 

Deutschland

Visceralchirurgie

 

Eesti

  

  

Espana

Cirugia del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscerale et digestive

 

Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina

Ireland

 

Emergency medicine

Italia

Chirurgia dell'apparato digerente

 

  

Latvija

  

Lietuva

Abdominaline chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-enterologique

 

Magyarorszag

 

Oxyologia es surgossegi orvostan[2]

Malta

 

Medicina tal Accidenti u l-Emergenza

Nederland

  

Osterreich

  

Polska

 

Medycyna ratunkowa

Portugal

  

România

 

Medicină de urgenţă

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

Gastroenterologicka chirurgia

- Urazova chirurgia[3]

- Urgentna medicina

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

  

United Kingdom

 

Emergency medicine[2]

Island

  

Liechtenstein

  

Norge

Gastroenterologisk kirurgi

 
___
Date abrogate în sensul Art. 27(3):
*1 ianuarie 1983
**1 ianuarie 2004
[1]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
[3]Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28
26._
 

Neurofiziologie clinică

Chirurgie dentară, orală şi maxilo-facială
(formare de bază de medic şi de medic dentist)[1]

Durata minimă de formare: 4 ani

Durata minimă de formare: 4 ani

Ţara

  

Belgique/Belgie/Belgien

 

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak-en aangezichtschirurgie

 

Ceska republika

  

Danmark

Klinisk neurofysiologi*[2]

 

Deutschland

 

Mund-, Kiefer-und Gesichtschirurgie

Eesti

  

  

Espana

Neurofisiologia clinica

 

France

  

Hrvatska

  

Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

Italia

  

 

Latvija

  

Lietuva

  

Luxembourg

 

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarorszag

 

Arc-allcsont-szajsebeszet

Malta

Newrofizjologija Klinika

Kirurgija talghadam tal-wicc

Nederland

  

Osterreich

 

Mund-, Kiefer-und Gesichtschirurgie[3]

Polska

  

Portugal

  

România

  

Slovenija

  

Slovensko

  

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi

Suu-ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

United Kingdom

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

Island

Klinisk taugalifeolisfraeoi

 

Liechtenstein

 

Kiefer-und Gesichtschirurgie

Norge

Klinisk nevrofysiologi

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

___
Date abrogate în sensul Art. 27(3):
*1 ianuarie 2004
[1]Formare care conduce la acordarea a titlurilor de calificare ca specialist în chirurgie dentară, orală şi maxilo-facială (formare medicală şi dentară
[2]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
[3]Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
27._
 

Oncologie medicală[1]

Genetică medicală[1]

Durată minimă de formare: 5 ani

Durată minima de formare: 4 ani

Ţara

Titlu

Titlu

Belgique/Belgie/Belgien

Oncologie medicale/

 
 

Medische oncologie

 

Ceska republika

Klinicka onkologie

Lekarska genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Medita iinigeneetika

 

Espana

  

France

Oncologie

Genetique medicale

Hrvatska

  

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

 

Latvija

Onkologija kimijterapija

Medicinas genetika

Lietuva

Chemoterapine onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie medicale

Medecine genetique

Magyarorszag

Klinikai onkologia

Klinikai genetika

Malta

  

Nederland

 

Klinische genetica

Osterreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia medica

Genetica medica

România

Oncologie medicală

Genetica medicala

Slovenija

Internisticna onkologija

Klinicna genetika

Slovensko

Klinicka onkologia

Lekarska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnollisyyslaaketiede/

  

Madicinsk genetik

Sverige

  

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics

___
[1](Regulamentul Comisiei (EU) N° 213/2011, JO L 59 din 04.03.2011, p. 4
ANEXA nr. 4: Titluri de calificare care atestă formarea specifică în medicina generală
(- ANEXA nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)

Ţara

Titlu de calificare

Titlul profesional

Data de referinţă

Belgie/Belgigue/ Belgien

Bijzondere beroepstitel van huisarts/ Titre professionnel particulier de medecin gcneraliste[1]

Huisarts/Medecin generaliste

31.12.1994

1.01.2007

Ceska republika[6]

Diplom o specializaci vseobecne prakticke lekarstvi

Vseobecny prakticky lekar

1.05.2004

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende laege/Speciallaege i almen medicin

Alment praktiserende laege/Speciallaege i almen medicin

31.12.1994

Deutschland

Zeugnis uber die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Facharztin fur Allgemeinmedizin

31.12.1994

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1.05.2004

31.12.1994

Espana

Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria

Medico de familia[2]

31.12.1994

France

Diplomes d'etudes specialisees de medicine generale accompagne du diplome d'Etat de docteur en medecine[3]

Medecin gualifie en medecine generale

31.12.1994

Hrvatska

Diploma o specijalistickom usavrsavanju

specijalist obiteljske medicine

01.iul.13

Ireland

Certificate of specific gualifications in general medical practice

General medical practitioner

31.12.1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31.12.1994

1.05.2004

Latvija

Gimenes arsta sertifikats

Gimenes (visparejas prakses) arsts

1.05.2004

Lietuva

Seimos gydytojo rezidenturos pazymejimas

Seimos medicinos gydytojas

1.05.2004

Luxembourg

Diplome de formation specifigue en medicine generale

Medecin generaliste

31.12.1994

Magyarorszag

Haziorvostan szakorvosa bizonyitvany

Haziorvostan szakorvosa

1.05.2004

Malta

Tabib tal-familja

Medicina tal-familja

1.05.2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsen*[4] [5]

Huisarts

31.12.1994

Osterreich

Arzt fur Allgemeinmedizin

Arzt fur Allgemeinmedizin

31.12.1994

Polska

Diplome: Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1.05.2004

Portugal[3]

Titulo de especialista em medicina geral e familiar

Especialista em medicina geral e familiar

31.12.1994

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

1.1.2007

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz druzinske medicine

Specialist druzinske medicine/ Specialistka druzinske medicine

1.5.2004

Slovensko

Diplom o specializacii v odbore "vseobecne lekarstvo"

Vseobecny lekar

1.5.2004

Suomi/Finland[7]

Todistus yleislaaketieteen erityiskoulutuksesta/ Bevis om sarskild allmanlakarutbildning

Yleislaaketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu laakari/ Legitimerad lakare som har fullgjort sarskild allmanlakarutbildniag

1.1.1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmanpraktiserande lakare (Europalakare) utfardat av Socialstyrelsen

Allmanpraktiserandc lakare (Europalakare)

31.12.1994

United Kingdom

Certificate of completion of training in general practice[1]

General medical practitioner

31.12.1994

Island

Almennt heimilislaekningaleyfi

(Evropulaekningaleyfi)

Almennur heimilislaeknir (Evropulaeknir)

31.12.1994

Liechtenstein

   

Norge

Bevis for kompetanse som allmenpraktiserende lege

Allmennpraktiserende lege

31.12.1994

___
*Emise de Hiusarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)
[1]Comunicarea comisiei JO C 279 din 19.11.2009. p. 1
[2]Comunicarea comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
[3]Comunicarea comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
[4]Comunicarea comisiei. Notificarea titlurilor de calificare de medic specialist şi de medic generalist ( cu formare specifică în medicină generală), JOC 165 din 19.07.2007, p. 13.
[5]Comunicarea comisiei JO C 129 din 19.05.2012, p. 4
[6]Comunicarea comisiei JO C 183 din 24.06.2011. p. 1
[7]Comunicarea comisiei JO C 367 din 16.12.2011, p. 5
ANEXA nr. 5: Titluri de calificare de bază de medic dentist
(- ANEXA nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)

Ţara

Titlu de calificare

Organismul care eliberează titlul de calificare

Certificatul care însoţeşte titlul de calificare

Titlul profesional

Data de referinţă

Belgie/Belgique/ Belgien

Diploma van tandarts/ Diplome licencie en science dentaire

- De universiteiten/ Les universites

- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise

 

Licentiaat in de tandheelkunde/ Licencie en science dentaire

28.1.1980

 

1.1.2007

Ceska republika

Diplom o ukonceni stadia ve studijnim programu zubni lekarstvi (doktor zubniho lekarstvi, MDDr.)[2] [3]

Lekarska fakulta univerzity v Ceske republice

 

Zubni lekar

1.5.2004

Danmark

Bevis for tandlaegeeksamen (odontologisk kandidateksamen)

Tandlaegehojskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet

1. Autorisation som tandlaege, udstedt af Sundhedsstyrelsen

2. Tilladelse til selvstaendig virke som tandlaege[1]

Tandlaege

28.1.1980

Deutschland

Zeugnis uber die Zahnarztliche Prufung

Zustandige Behorden

 

Zahnarzt

28.01.1980

Eesti

Diplom hambaarstiteaduse oppekava labimise kohta

Tartu Ulikool

 

Hambaarst

1.05.2004

 

1.01.1981

Espana

Titulo de Licenciado en Odontologia

El rector de una universidad

 

Licenciado en odontologia

1.01.1986

France

Diplome d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

Universites

 

Chirurgien-dentiste

28.01.1980

Ireland

- Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)

- Bachelor of Dental Surgery (BDS)

- Licentiate in Dental Surgery (LDS)

- Universities

- Royal College of Surgeons in Ireland

 

- Dentist

- Dental practitioner

- Dental surgeon

28.01.1980

Italia

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Universita

Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra

Odontoiatra

28.01.1980

 

1.05.2004

Latvija[5]

Zobarsta diploms

Universitates tipa augstskola

Rezidenta diploms par zobarsta pecdiploma izgitibas programmas pabeigsanu, ko izsniedz universitates tipa augstskola un

Sertifikats - kompetentas iestades izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokartojusi sertifikacijas eksamenu zobarstnieciba

Zobarsts[6]

1.05.2004

Lietuva

Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta gydytojo odontologo kvalifikacija

Universitetas

Internaturos pazymejimas, nurodantis suteikta gydytojo odontologo profesine kvalifikacija

Gydytojo odontologo

1.05.2004

Luxembourg

Diplome d'Etat de docteur en medecine dentaire

Jury d'examen d'Etat

 

Medecin-dentiste

28.01.1980

Magyarorszag

Fogorvos oklevel (doctor medicinae dentariae, abbrev.: dr. med. dent.)

Egyetem

 

Fogorvos

1.05.2004

Malta

Lawrja fil-Kirurgija Dentali

Universita' ta Malta

 

Kirurgu Dentali

1.05.2004

Nederland

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde

 

Tandarts

28.01.1980

Osterreich

Bescheid uber die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde"

- Medizinische Universitat[1]

- Medizinische Fakultat der Universitat

 

Zahnarzt

1.01.1994

Polska

Dyplom ukonczenia studiow wyzszych z tytulem "lekarz dentysta"

1. Akademia Medyezna.

2. Uniwersytet Medyczny,

3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego

Lekarsko Dentystyczny Egzamin Panstwowy

Lekarz dentysta

1.5.2004

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina dentaria

- Faculdades

- Institutos Superiores

 

Medico dentista

1.01.1986

România

Diplomă de licenţă de medic dentist

- Universităţi

  

1.10.2003

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine"

- Univerza

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/ zobozdravnica

Doktor dentalne medicine/ Doktorica dentalne medicine

1.05.2004

Slovensko

Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "doktor zubneho lekarstva" ("MDDr.")

- Vysoka skola

 

Zubny lekar

1.05.2004

Suomi/Finland

Hammaslaaketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen

- Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

- Oulun yliopisto

- Ita-Suomen yliopisto[4]

- Turun yliopisto

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen paatos kaytannon palvelun hyvaksymisesta/ Beslut av Rattskyddscentralen for halsovarden om godkannande av praktisk tjanstgoring

Hammaslaakari/Tandlakare

1.1.1994

Sverige

Tandlakarexamen

- Universitetet i Umea

- Universitetet i Goteborg

- Karolinska Institutet

- Malmo Hogskola

Endast for examensbevis som erhallits fore den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfardats av Socialstyrelsen

Tandlakare

1.01.1994

United Kingdom

- Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)

- Licentiate in Dental Surgery

- Universities

- Royal Colleges

 

- Dentist

- Dental practitioner

- Dental surgeon

28.01.1980

Island

Prof fra tannlaeknadeild Haskola Islands

TannlaeknadeildHaskola Islands

 

Tannlaeknir

1.01.1994

Lichtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

Zahnarzt

1.5.1995

Norge

Vitnemal for fullfort grad candidata/ candidatus odontologiae, short form: cand.odont

Odontologisk universitets-fakultet

 

Tannlege

1.01.1994

___
[1]Comunicarea Comisiei JOC 322 din 17.12.2008. p. 3
[2]Comunicarea Comisiei JO L 93 din 4.4.2008. p. 28
[3]Comunicarea Comisiei JOC 114 din 19.5.2009, p.1
[4]Comunicarea Comisiei JO C 129 din 19.05.2010, p. 3
[5]Comunicarea Comisiei JO C 367 din 16.12.2011, p. 5
[6]Comunicarea Comisiei JO C 244 din 14.08.2012, p. 1
ANEXA nr. 6: Titluri de calificare de medic dentist specialist
(- ANEXA nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)
1.Chirurgie orală

Ţara

Titlul de calificare

Organismul care eliberează titlul de calificare

Data de referinţă

Belgie/Belgigue/ Belgien

   

[2]

1.01.2007

Ceska republika[4]

Diplom o specializată (v oboru oralni a maxilofacialni chirurgie)

1. Institut postgradualniho vzdelavani ve zdravotnictvi

2. Ministerstvo zdravotnictvi

19.07.2007

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

28.01.1980

Deutschland

Fachzahnarztliche

Anerkennung fur Oralchirurgie /Mundchirurgie

Landeszahnarztekammer

28.01.1980

Eesti

 

-

 

1.01.2003

Espana

   

France

   

Hrvatska

   

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28.1.1980

Italia

Diploma di specialista in Chirurgia Orale

Universila

21.5.2005

1.5.2004

Latvija

   

Lietuva

Rezidenturos pazymejimas, nurodantis suteikta burnos chirurgo profesine kvalifikacija

Universitetas

1.5.2004

Luxembourg

   

Magyarorszag

Dento-alveolaris sebeszet szakorvosa bizonyitvany

Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi Miniszterium illetekes testulete

1.5.2004

Malta

Certifikat ta specjalista dentali fil-Kirurgija tal-halq

Kumitat ta Approvazzjoni dwar Specjalisti

1.5.2004

Nederland[3]

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregistcr

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde

28.1.1980

Osterreich

   

Polska

Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminow Medycznych

1.5.2004

Portugal[5]

Titulo de Especialista em Cirurgia Oral

Ordem dos Medicos Dentistas (OMD)

4.6.2008

România[1]

Certificatul de specialist în Chirurgie dento-alveolară

Ministerul Sănătăţii Publice

17.12.2008

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialistienem izpitu iz oralne kirurgije

1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniska zbornica Slovenije

1.5.2004

Slovensko[1]

Diplom o specializacii v specializacnom odbore maxilofacialna chirurgia

- Slovenska zdravotnicka univerzita

- Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach

17.12.2008

Suomi/Finland

Erikoishammaslaakarin tutkinto, suuja leuka-kirurgia /Specialtandlakarexamen, oral och maxillofacial

- Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

- Oulun yliopisto

- Turan yliopisto

1.1.1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i oral kirurgi[5]

Socialstyrelsen

1.1.1994

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

28.1.1980

Island

   

Liechtenstein

   

Norge

Bevis for gjennomgatt spesialistutdanning i oralkirurgi

Odontologisk universitetsfakultet

1.1.1994

2.Ortodonţie

Ţara

Titlu de calificare

Organismul care eliberează titlul de calificare

Data de referinţă

Belgie/Belgique/Belgien

Titre professionnel particulier de dentiste specialiste en orthodontie/ Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

Ministre de la Sante publique/ Minister bevoegd voor Volksgezondheid

27.1.2005

1.1.2007

Ceska republika[4]

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1. Institut postgradualniho vzdelavani ve zdravotnictvi

2. Ministerstvo zdravotnictvi

19.7.2007

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlage i ortodomi

Sundhedsstyrelsen

28.1.1980

Deutschland

Fachzahnarztliche Anerkennung fur Kieferorthopadie;

Landeszahnarztekammer

28.1.1980

Eesti

Residentuuri loputunnistus ortodontia erialal

Tartu Dlikool

1.5.2004

1.1.1981

Espana

   

France

Titre de socialiste en orthodontie

Conseil National de l Ordre des chirurgiens dentistes

28.01.1980

Hrvatska

   

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28.1.1980

Italia

Diploma di specialista in Ortognatodonzia

Universita

21.5.2005

1.5.2004

Latvija

"Sertifikats"- kompetentas iestades izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokartojusi sertifikacijas eksamenu ortodontija

Latvijas Arstu biedriba

1.5.2004

Lietuva

Rezidenturos pazymejimas, nurodantis suteikta gydytojo ortodonto profesine kvalifikacija

Universitetas

1.5.2004

Luxembourg

   

Magyarorszag

Fogszabalyozas szakorvosa bizonyitvany

Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi Miniszterium illetekes testulete

1.5.2004

Malta

Certifikat ta specjalista dentali fl- Ortodonzja

Kumitat ta Approvazzjoni dwar Specjalisti

1.5.2004

Nederland[3]

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde

28.1.1980

Osterreich

   

Polska

Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminow Medycznych

1.5.2004

Portugal[5]

Titulo de Especialista em Ortodontia

Ordem dos Medicos Dentistas (OMD)

4.6.2008

România[1]

Certificatul de specialist în Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială

Ministerul Sănătăţii Publice

17.12.2008

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialistienem izpitu iz oralne kirurgije celjustne in zobne ortopedije

1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniska zbornica Slovenije

1.5.2004

Slovensko[1]

Diplom o specializacii v specializacnom odbore cel'ustna ortopedia

Slovenska zdravotnicka univerzita

17.12.2008

Suomi/Finland

Erikoishammaslaakarin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-lakarexamen, tandreglering

- Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet

- Oulun yliopisto

- Turun yliopisto

1.1.1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i ortodonti[5]

Socialstyrelsen

1.1.1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

28.1.1980

    

Island

   

Liechtenstein

   

Norge

Bevis for gjennomgatt spesialistutdanning i kjeveortopedi

Odontologisk universitetsfakultet

1.1.1994

___
[1]Comunicarea Comisiei, JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
[2]Directiva Consiliului nr. 2006/100/EC din 20.11.2006, p. 141
[3]Comunicarea Comisiei, JO C 367 din 16.12.2011, p. 5
[4]Comunicarea Comisiei. Notificarea titlurilor de calificare de medic dentist specialist JO C 165 din 19.07.2007, p. 18.
[5]Comunicarea Comisiei, JOC 137 din 4.6.2008, p. 8
ANEXA nr. 7: Titluri de calificare ca farmacist
(- Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)
Titluri de calificare ca farmacist

Ţara

Titlu de calificare

Organismul care eliberează titlul de calificare

Certificatul care însoţeşte titlul de calificare

Data de referinţă

Belgie/Belgique/ Belgien

Diploma van apotheker/ Diplome de pharmacien

- De universiteiten/Les universites

- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise

 

1.10.1987

 

1.1.2007

Ceska republika

Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu farmacie (magistr, Mgr.)

Farmaceuticka fakulta univerzity v Ceske republice

[2]

1.5.2004

Danmark

Cand. pharm. [2]

Bevis for bestaet farmaceutisk kandidateksamen (Cand. Pharm.)[6]

Det Farmaceutiske Fakultet, Kobenhavns Universitet

Syddansk Universitet

 

1.10.1987

Deutschland

Zeugnis uber die Staatliche Pharmazeutische Prufung

Zustandige Behorden

 

1.10.1987

Eesti

Diplom proviisori oppekava labimisest

Tartu Ulikool

 

1.5.2004

 

1.10.1987

Espana

Titulo de Licenciado en Farmacia

- Ministerio de Educacion y Cultura

- El rector de una universidad

 

1.10.1987

France

- Diplome d'Etat de pharmacien

- Diplome d'Etat de docteur en pharmacie

Universites

 

1.10.1987

Hrvatska

   

Ireland

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

  

1.10.1987

Italia

Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Universita

 

1.11.1993

 

1.5.2004

Latvija

Farmaceita diploms

Universitates tipa augstskola

 

1.5.2004

Lietuva

Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta vaistininko profesine kvalifikacija

Universitetas

 

1.5.2004

Luxembourg

Diplome d'Etat de pharmacien

Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'education nationale

 

1.10.1987

Magyarorszag

Okleveles gyogyszeresz oklevel (magister pharmaciae, abbrev: mag. Pharm)

Egyetem[5]

 

1.5.2004

Malta

Lawrja fil-farmacija

Universita' ta' Malta

 

1.5.2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen

Faculteit Farmacie

 

1.10.1987

Osterreich

Staatliches Apothekerdiplom

Ostetreichische

Apothekerkammer[3]

 

1.10.1994

Polska

Dyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku farmacja z tytulem magistra

1. Akademia Medyczna

2. Uniweisytet Medyczny

3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego

 

1.5.2004

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Ciencias Farmaceuticas

Universidades

 

1.10.1987

România

Diplomă de licenţă de farmacist

Universităţi

 

1.1.2007

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "magister farmacije/magistra farmacije"

Univerza

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije

1.5.2004

Slovensko

Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "magister farmacie" ("Mgr.")

Vysoka skola

 

1.5.2004

Suomi/Finland

Proviisorin tutkinto/Provisorexamen

- Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

- Ita-Suomen yliopisto[4]

 

1.10.1994

Sverige

Apotekarexamen

Universitet och hogskolor[1]

 

1.10.1994

United Kingdom

Certificate of Registered Pharmacist

For Great Britain: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain

For Northern Ireland: Pharmaceutical Society of Northern Ireland[3]

 

1.10.1987

     

Island

Prof i lyfjafraedi

Haskoli Islands

 

1.1.1994

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

1.5.1995

Norge

Vitnemal for fullfort grad candidata/candidatus pharmaciae, short form: cand. pharm.

Universitetsfakultet

 

1.1.1994

[1]Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
[2]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
[3]Comunicarea Comisiei JOC 279 din 19.11.2009, p. l
[4]Comunicarea Comisei JO C 129 din 19.05.2010, p. 3
[5]Corrigendum la Directiva 2005/36/EC, L 93 din 04.04.2008, p. 28
[6]Comunicarea Comisiei JO C 367 din 16.12.2011, p. 5
ANEXA nr. 8: Titluri de calificare ca asistent medical generalist
(- Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)
Titluri de calificare ca asistent medical generalist

Ţara

Titlu de calificare

Organismul care eliberează titlul de calificare

Titlul profesional

Data de referinţă

Belgie/Belgique/Belgien

- Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/ Diplome d'infirmier(ere) gradue(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (pflegerin)

- Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/ Brevet d'infirmier(ere) hospitalier(ere)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (pflegerin)

- Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ere)/Brevet einer Pflegeassistentin

- De erkende opleidingsinstituten/ Les etablissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise/ Der zustandige Prufungsausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Hospitalier(ere)/ Verpleegassistent(e)

- Infirmier(ere) hospitalier(ere)/ Ziekenhuisverpleger (verpleegster)

29.6.1979

1.1.2007

Ceska republika

1. Diplom o ukonceni studia ve studijnim prograu osetrovatelstvi ve studijnim oboru vseobecna sestra (bakalar, Bc.)[1], accompanied by the following certificate: - Vysvedceni o statni zaverecne zkousce

2. Diplom o ukonceni studia ve studijnim oboru diplomovana vseobecna sestra (diplomovany specialista, DiS.), accompanied by the following certificate: - Vysvedceni o absolutoriu

1. Vysoka skola zrizena nebo uznana statem

2. Vyssi odborna skola zrizena nebo uznana statem

1. Vseobecna sestra

2. Vseobecny osetrovatel

1.5.2004

Danmark

Eksamensbevis efter gennemfort sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet

Sygeplejerske

29.6.1979

Deutschland

Zeugnis uber die staatliche Prufung in der Krankenpflege

Staatlicher Prufungsausschuss

Gesundheits- und Krankenpflegerin/ Gesundheits- und Krankenpfleger

29.6.1979

Eesti

Diplom oe erialal

1. Tallinna Meditsiinikool

2. Tartu Meditsiinikool

3. Kohtla-Jarve Meditsiinikool

ode

1.5.2004

1.1.1981

Espana

Titulo de Diplomado universitario en Enfermeria

- Ministerio de Education y Cultura

- El rector de una universidad

Enfermero/a diplomado/a

1.1.1986

France

- Diplome d'Etat d'infirmier(ere)

- Diplome d'Etat d'infirmier(ere) delivre en vertu du decret no 99-1147 du 29 decembre 1999

Le ministere de la sante

Infirmier(ere)

2.06.1979

Hrvatska

1. Svjedodzba "mediciska sestra opce njege/medicinski tehnicar opce njege

2. Svjedodzba "prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1. Srednje strukovne skole koje izvode program za " medicinska sestra opce njege/medicinski tehnicar opce"

2. Medicinski fakulteti sveucilista u Republici Hrvatskoj Sveucilista u Republici HrvatskojVeucilista u Republici Hrvatskoj

1. medicinska sestra opce njege/

2. prvostupnik (baccalaureus) prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1.7.2013

Ireland

Certificate of Registered General Nurse

An Bord Altranais (The Nursing Board)

Registered General Nurse

29.6.1979

Italia

Diploma di infermiere professionale

Scuole riconosciute dallo Stato

Infermiere professionale

29.6.1979

1.5.2004

Latvija

1. Diploms par masas kvalifikacijas iegusanu

2. Masas diploms

1. Masu skolas

2. Universitates tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksamenu komisijas lemumu

Masa

1.5.2004

Lietuva

1. Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija

2. Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija

1. Universitetas

2. Kolegija

Bendrosios praktikos slaugytojas

1.5.2004

Luxembourg

- Diplome d'Etat d'infirmier

- Diplome d'Etat d'infirmier hospitalier gradue

Ministere de l'education nationale, de la formation professionnelle et des sports

Infirmier

29.6.1979

Magyarorszag

1. Apolo bizonyitvany

2. Diplomas apolo oklevel

3. Egyetemi okleveles apolo oklevel

1. Iskola

2. Egyetem/foiskola

3. Egyetem

Apolo

1.5.2004

Malta

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

Universita' ta' Malta

Infermier Registrat tal-Ewwel Livell

1.5.2004

Nederland

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4

5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5

1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

Verpleegkundige

29.6.1979

Osterreich

1. Diplom uber die Ausbildung in der all gemeinen Gesundheits-und Krankenpflege[2]

2. Diplom als "Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger"

3. Diplom uber den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs" Gesundheits-und Krankenpflege[2]

1. Schule fur allgemeine Gesundheits-und Krankenpflege

2. Allgemeine Krankenpflegeschule

3. Fachhochschulrat/Fachhochschule

- Diplomierte Gesundheits und Krankenschwester

- Diplomierte Gesundheits und Krankenpflege[2]

1.1.1994

Polska

- Dyplom ukonczenia studiow wizszych na kierunku pielegniarstwo z tytulem "magister pielegniarstwa"

- Dyplom ukonczenia studiow wyzszych zawodowych na kierunku/specjalnosci pielegniarstwo z tytulem "licencjat pielegniarstwa"[3]

Instytucja prowadzaca ksztalcenie na poziomie wyzszym uznana przez wlasciwe wladze (Higher education institution recognised by the competent authorities)

Pielegniarka

1.5.2004

Portugal

1.Diploma do curso de enfermagem geral

2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem

1.Escolas de Enfermagem

2. Escolas Superiores de Enfermagem

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saude

Enfermeiro

1.1.1986

România

1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

3. Diplomă de asistent medical generalist cu studii post-liceale[4]

1. Universităţi

2. Universităţi

3. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Asistent medical generalist

1.1.2007

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik"

1. Univerza

2. Visoka strokovna sola

Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani zdravstvenik

1.5.2004

Slovensko

1. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "magister z osetrovatelstva" ("Mgr.")

2. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu bakalar z osetrovatelstva ("Bc.")

3. Absolventsky diplom v studijnom odbore diplomovana vseobecna sestra

1. Vysoka skola

2. Vysoka skola

3. Stredna zdravotnicka skola

Sestra

1.5.2004

Suomi/Finland

1. Saraanboitajan tutkinto/Sjukskotarexamen

2. Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulututkino, sairaanboitaja (AMK)/Yrkeshogskoleexamen inom halsovart och det sociala omradet, sjukskotare(YH)

1. Terveydenhuolto - oppilaitokset/Halsovardslaroanstalter

2. Ammattikorkeakoulut/Yrkeshogskolor

Sairaanhoitaja/Sjukskotare

1.1.1994

Sverige

Sjukskoterskeexamen

Universitet eller hogskola

Sjukskoterska

1.1.1994

United Kingdom

Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Various

- State Registered Nurse

- Registered General Nurse

29.6.1979

Island

1. B.Sc. i hjukrunarfraedi

2. B.Sc. i hjukrunarfraedi

3. Hjukrunarprof

1. Haskoli Islands

2. Haskolinn a Akureyri

3. Hjukrunarskoli Islands

Hjukrunarfraedingur

1.1.1994

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

Krankenschwester - Krankenpfleger

1.5.1995

Norge

Vitnemal for bestatt sykepleierutdanning

Hogskole

Sykepleier

1.1.1994

__
[1]Comunicarea Comisiei JOC 114 din 19.5.2009, p. 1
[2]Comunicarea Comisiei JOC 129 din 19.5.2010. p. 3
[3]Comunicarea Comisiei JOC 137 din 4.6.2008. p. 8
[4]Comunicarea Comisiei JOC C 322 din 17.12.2008, p. 3
[5]Comunicarea Comisiei JOC C 367 din 16.12.2011, p. 5
[6]Comunicarea Comisiei JOC C 244 din 14.08.2012, p. 1
ANEXA nr. 9: Titluri de calificare ca moaşă
(- Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)

Ţara

Titlu de calificare

Organismul care eliberează titlul de calificare

Certificatul care însoţeşte titlul de calificare

Data de referinţă

Belgie/Belgique/Belgien

Diploma van vroedvrouw/Diplome d'accoucheuse

- De erkende opleidingsinstituten/Les etablissements d'enseignement

- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gcmeenschap /Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise

Vroedvrouw/ Accoucheuse

23.1.1983

1.1.2007

Ceska republika

1. Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu osetrovatelstvi ve studijnim oboru porodni asistentka (bakalar, Bc.)[1]

2. Diplom o ukonceni studia ve studijnim oboru diplomovana porodni asistentka (diplomovany specialista, DiS).

- Vysvedceni o absolutoriu

1. Vysoka skola zrizena nebo uznans ststem

2. Vyssi odborns skola zrizena nebo uznana statem

Porodni asistentka/porodni asistent

1.5.2004

Danmark

Bevis for bestaet jordemodereksamen

Danmarks jordemoderskole

Jordemoder

23.1.1983

Deutschland

Zeugnis uber die staatliche Prufung fur Hebammen und Entbindungspfleger

Staatlicher Prufungsausschuss

- Hebamme

- Entbindungspfleger

23.1.1983

Eesti

Diplom ammaemanda erialal

1. Tallinna Meditsiinikool

2. Tartu Meditsiinikool

- Ammaemand

1.5.2004

23.1.1983

Espana

- Titulo de matrona

- Titulo de asistente obstetrico (matrona)

- Tilulo de enfermeria obstetrica-ginecologica

Ministerio de Educacion y Cultura

- Matrona

- Asistente obstetrico

1.1.1986

France

Diplome de sage-femme

L'Etat

Sage-femme

23.1.1983

Hrvatska

Svjedodzba "prvostupnik (baccalaureus)

Medicinski fakulteti sveucilista u Republici

HrvatskojSveucilista u Republici HrvalskojVeleucilisla i visoke skole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus)

01.07.2013

   

primaljstva

 
 

/sveucilisna prvostupnica (baccalaurea)

 

/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

 
 

primaljstva

   

Ireland

Certificate in Midwifery

An Board Altranais

Midwife

23.1.1983

Italia

Diploma d'ostetrica

Scuole riconosciutc dallo Stato

Ostetrica

23.1.1983

1.5.2004

Latvija

Diploms par vecmates kvalifikacijas iegusanu

Masu skolas

Vecmate

1.5.2004

Lietuva

1. Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikla bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija, ir profesines kvalifikacijos pazymejimas, nurodantis suteikta akuserio profesine kvalifikacija

- Pazymejimas, liudijantis profesine praktika akuserijoje

2. Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija, ir profesines kvalifikacijos pazymejimas. nurodantis suteikta akuserio profesine kvalifikacija

- Pazymejimas, liudijantis profcsine praktika akuserijoje

3. Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodantis suteikta akuserio profesine kvalifikacija

1. Universitetas


 

2. Kolegija 

3. Kolegija

Akuseris

1.5.2004

Luxembourg

Diplome de sage-femme

Ministere de l'education nationale, de la formation professionnelle et des sports

Sage-femme

23.1.1983

Magyarorszag

Szuleszno bizonyitvany

Iskola/foiskola

Szuleszno

1.5.2004

Malta

Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel

Universita' ta' Malta

Qabla

1.5.2004

Nederland

Diploma van verloskundige

Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings- instellingen

Verloskundige

23.1.1983

Osterreich

1. Hebammen-Diplom

2. Diplom uber den Abschluss des Fachhochschul- Bachelorstudiengangs "Hebamme"[2]

1. Hebammenakademie

- Bundeshebammenlehranstalt

2. Fachhochschulrat

Hebamme

1.1.1994

Polska

- Dyplom ukonczenia studiow wizszych na kierunku poloznictwo z tytulem "magister poloznictwa"

- Dyplom ukonczenia studiow wyzszych zawodowych na kierunku/specjalnosci poloznictwo z tytulem "licencjat poloznictwa"[3]

Instytucja prowadzaca ksztalcenie na poziomie wyzszym uznana przez wlasciwe wladze (Higher education institution recognised by the competent authorities)

Polozna

1.5.2004

Portugal

1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstetrica

2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saude materna e obstetrica

3. Diploma (do curso de pos-licenciatura) de especializacao em enfermagem de saude materna e obstretrica

1. Ecolas de Enfermagem

2. Escolas Superiores de Enfermagem

3. - Escolas Superiores de Enfermagem _ Escolas Superiores dc Saude

Enfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstetrica

1.1.1986

România

Diplomă de licenţă de moaşă

Universităţi

Moaşă

1.1.2007

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica/diplomirani babicar"

1. Univerza

2. Visoka strokovna sola

diplomirana

babica/diplomirani

babicar

1.5.2004

Slovensko

1. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "bakalar z porodnej asistencie" ("Bc.")

2. Absolventsky diplom v studijnom odbore diplomovana porodna asistentka

1. Vysoka skola

2. Stredna zdravotnicka skola

Porodna asistentka

1.5.2004

Suomi/Finland

1. Katilon tutkinto/barnmorskeexamen

2. Sosiaali-ja terveysalan

ammattikorkeakoulututkinto, katilo

(AMK)/yrkeshogskoleexamen inom halsovard och det sociala omradet, barnmorska (YH)

1. Terveydenhuoltooppi-laitokset/halsovardslaroanstalter

2. Ammattikorkeakoulut/Yrkeshogskolor

Katilo/Barnmorska

1.1.1994

Sverige

Barnmorskeexamen

Universitet eller hogskola

Barnmorska

1.1.1994

United Kingdom

Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing. Midwifery and Health visiting

Various

Midwife

23.1.1983

     

Island

1. Embaettisprof i ljosmodurfraedi

2. Prof i ljosmaedrafraedum

1. Haskoli Islands

2. Ljosmaedraskoli Islands

Ljosmodir

1.1.1994

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

Hebamme

1.5.1995

Norge

Vitnemal for bestatt jordmorutdanning

Hogskole

Jordmor

1.1.1994

___
[1]Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
[2]Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
[3]Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p. 8
ANEXA nr. 10: Titluri profesionale cu care se exercită profesia de asistent medical generalist
(- Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)
Suisse:
- infirmiere, infirmier
- Pflegefachfrau, Pflegefachmann
- infermiera, infermiere
Diplome, certificate şi alte titluri care atestă formarea în profesia de asistent medical generalist

Suisse

Titlu de calificare

Organismul care eliberează titlul de calificare

Data de referinţă

 

1. Diplomierte Pflegefachfrau/diplomierter Pflegefachmann

Infirmiere diplomee/Infirmier diploma Infermiera diplomata/Infermiere diplomato

Schulen, die staatlich anerkannte

Bildungsgange durchfuhren

Ecoles qui proposent des filieres de formation reconnues par l'Etat

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

1.06.2002

 

2. Diplomă de licenţă în domeniul asistenţei medicale

Schulen, die staatlich anerkannte

Bildungsgange durchfuhren

Ecoles qui proposent des filieres de formation reconnues par l'Etat

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

30.09.2011

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 210 din data de 22 martie 2016