ORDIN nr. 812 din 7 iunie 2016 pentru publicarea celui de al X-lea Program executiv de cooperare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021, semnat la Bucureşti la 17 mai 2016
În baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
în temeiul cu art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, al X-lea Program executiv de cooperare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021, semnat la Bucureşti la 17 mai 2016.
-****-

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXĂ: Al X-lea Program executiv de cooperare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021, semnat la Bucureşti la 17 mai 2016
Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru, denumite în continuare părţi,
subliniind importanţa cunoaşterii reciproce a culturilor lor, precum şi a dezvoltării colaborării în domeniul educaţiei, culturii şi ştiinţei,
în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea culturală şi ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 6 ianuarie 1972,
au convenit să încheie al X-lea Program executiv, după cum urmează:
CAPITOLUL I: Ştiinţă şi educaţie
Art. 1
Părţile încurajează colaborarea în domeniul educaţiei prin:
a)schimbul de cărţi, reviste, programe de studii şi alte materiale care privesc organizarea şi structura sistemelor educaţionale;
b)publicarea de studii în reviste de specialitate;
c)informarea în legătură cu reuniunile internaţionale în domeniul educaţiei, organizate în fiecare dintre cele două state.
Art. 2
(1)Părţile încurajează colaborarea în domeniul ştiinţei şi cercetării prin:
a)încheierea de acorduri de cooperare între instituţii guvernamentale, precum şi între instituţiile de învăţământ superior acreditate şi instituţii ştiinţifice şi de cercetare din cele două state;
b)încurajarea cercetării ştiinţifice şi tehnologice comune şi dezvoltarea de proiecte în domenii de interes comun, precum şi schimbul de informaţii ştiinţifice şi de publicaţii.
(2)Conţinutul acestei cooperări va fi convenit de instituţiile competente.
Art. 3
Părţile încurajează colaborarea dintre şcolile primare, gimnaziale şi liceele din cele două state, precum şi schimburile de profesori şi elevi.
Art. 4
Părţile încurajează schimbul de experienţă în domeniul predării limbii oficiale a statelor lor ca limbă străină.
Art. 5
(1)Părţile sprijină schimbul de profesori şi specialişti în domeniul educaţiei, în vederea participării la colocvii, întâlniri, mese rotunde, precum şi pentru documentare privind structura şi standardele de educaţie, la toate nivelurile.
(2)Schimburile vor fi de 2-3 (două-trei) persoane pentru o perioadă de 3-5 (trei-cinci) zile.
Art. 6
Părţile realizează schimburi de materiale documentare referitoare la istoria, geografia, cultura şi civilizaţia proprie, care să fie folosite în redactarea capitolelor referitoare la statele lor din manuale şi cursurile universitare realizate în celălalt stat.
Art. 7
Părţile sunt de acord să promoveze o mai strânsă colaborare în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniile educaţiei şi ştiinţei.
CAPITOLUL II: Cultură
Art. 8
Părţile încurajează schimbul de grupuri artistice şi artişti individuali, pe baze comerciale şi necomerciale.
Art. 9
(1)Părţile convin să facă schimb de expoziţii de obiecte culturale, de fotografii documentare, cărţi şi discuri.
(2)Expoziţiile de obiecte culturale vor fi însoţite de un arheolog şi de un curator al părţii trimiţătoare, de la plecarea acestora din ţara de origine până la locul de destinaţie al expoziţiei şi înapoi.
Art. 10
Părţile încurajează traducerea şi publicarea de lucrări literare şi ştiinţifice şi promovează colaborarea directă între editurile şi centrele de cercetare din statele lor.
Art. 11
Părţile încurajează colaborarea între editurile specializate în enciclopedii şi dicţionare, în vederea unei cunoaşteri şi prezentări corecte a celuilalt stat în enciclopedii şi alte lucrări de referinţă publicate în statul respectiv.
Art. 12
Fiecare parte sprijină introducerea de opere ale dramaturgilor şi muzicienilor din celălalt stat în repertoriile teatrelor şi instituţiilor muzicale din propriul stat.
Art. 13
Părţile facilitează participarea artiştilor, grupurilor artistice şi specialiştilor din statele lor la evenimente culturale şi artistice internaţionale, precum festivaluri, concursuri, congrese etc., organizate în statele lor.
Art. 14
Părţile sprijină relaţiile directe între uniunile scriitorilor, compozitorilor, muzicienilor, artiştilor plastici, artiştilor fotografi, oamenilor de cinema şi teatru din statele lor.
Art. 15
Pe perioada valabilităţii prezentului program, părţile organizează schimburi de vizite de 1-2 (unu-doi) specialişti din domeniul culturii şi artei, pentru documentare asupra vieţii culturale şi artistice din celălalt stat şi, eventual, pentru susţinerea de conferinţe.
Art. 16
Părţile vor lua în considerare posibilitatea organizării, o singură dată, pe durata derulării Programului, a Zilelor Culturii Române în Republica Cipru şi a Zilelor Culturii Cipriote în România.
CAPITOLUL III: Arheologie
Art. 17
(1)Părţile convin să dezvolte colaborarea în domeniile arheologiei, muzeologiei, promovării siturilor arheologice şi monumentelor istorice, rezolvării problemelor legate de muzeele de arheologie şi etnografie, în domeniul restaurării şi conservării monumentelor istorice, prin contacte directe şi schimb de informaţii, experienţă şi publicaţii.
(2)Părţile convin să promoveze schimbul de vizite a câte 2 (doi) arheologi, experţi în domeniul conservării, muzeologi, pe perioade de maximum 10 (zece) zile fiecare, în scopul susţinerii de conferinţe pe teme de arheologie şi muzeologie, precum şi al unei mai bune cunoaşteri a muzeelor şi siturilor arheologice din cele două state.
(3)Părţile convin să promoveze schimbul de experţi, de experienţă şi informaţii referitoare la măsurile ce trebuie luate în vederea protejării şi conservării moştenirii culturale şi a prevenirii comerţului ilicit cu obiecte de patrimoniu şi alte bunuri culturale.
CAPITOLUL IV: Arhive
Art. 18
Părţile încurajează schimburile de informaţii în domeniul teoriei şi practicii arhivistice între Arhivele Naţionale ale României şi Arhivele de Stat ale Republicii Cipru, potrivit interesului manifestat de fiecare dintre aceste instituţii şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare în statele lor.
CAPITOLUL V: Cinematografie
Art. 19
Părţile sprijină colaborarea şi schimburile în domeniul cinematografiei, facilitând stabilirea de relaţii directe între Centrul Naţional al Cinematografiei din România şi Ministerul Educaţiei şi Culturii din Republica Cipru.
Art. 20
Părţile sprijină organizarea, pe bază de reciprocitate, a unor gale cu film de scurt şi lung metraj. Părţile încurajează de asemenea schimburile de filme între arhivele naţionale de film, schimburile de experienţă în domeniul cinematografiei, precum şi participarea, pe bază de reciprocitate, la festivalurile organizate în celălalt stat.
CAPITOLUL VI: Tineret şi sport
Art. 21
(1)Părţile încurajează contactele directe între instituţiile guvernamentale de resort şi între organizaţiile şi asociaţiile neguvernamentale de tineret din cele două state.
(2)Detaliile schimburilor şi ale acţiunilor concrete, precum şi condiţiile financiare vor fi stabilite între instituţiile interesate.
Art. 22
Părţile convin să încurajeze schimbul de grupuri de tineri, în vederea unei mai bune cunoaşteri a tradiţiilor şi valorilor culturale ale celor două state, în special prin intermediul Programului "Tineret în acţiune" al Uniunii Europene.
Art. 23
(1)Părţile sprijină şi dezvoltă relaţiile între federaţiile sportive, organizaţiile şi alte instituţii din domeniul educaţiei fizice şi sportului din statele lor.
(2)Acţiunile concrete şi condiţiile financiare vor fi stabilite direct între instituţiile interesate.
CAPITOLUL VII: Prevederi financiare
Art. 24
Părţile convin ca partea trimiţătoare să suporte cheltuielile de transport internaţional pentru schimburile de persoane prevăzute în prezentul program.
Art. 25
Pentru schimburile de persoane în domeniile reglementate de prezentul program, părţile convin ca partea primitoare să suporte:
a)costul transportului intern;
b)cazarea şi masa, conform legislaţiei interne în vigoare în fiecare stat.
Art. 26
Taxele de participare la congrese, conferinţe, simpozioane internaţionale prevăzute în prezentul program sunt suportate de partea trimiţătoare, cu excepţia cazului în care se convine altfel, printr-un acord scris.
Art. 27
Pentru alte schimburi şi activităţi prevăzute în cadrul prezentului program, prevederile financiare vor fi stabilite direct între instituţiile competente din cele două state, în conformitate cu legislaţia internă din fiecare stat.
Art. 28
Costul publicaţiilor şi al materialelor documentare menţionate în cadrul prezentului program, inclusiv cheltuielile de transport, este suportat de partea trimiţătoare.
Art. 29
(1)Cheltuielile de organizare a expoziţiilor sunt acoperite astfel:
a)organizatorul din statul trimiţător acoperă următoarele cheltuieli:
1.(i)transportul internaţional dus-întors al exponatelor;
2.(ii)asigurarea exponatelor, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel.
În cazul expoziţiilor arheologice de obiecte culturale, obiectele sunt asigurate de la cui la cui şi cheltuielile privind asigurarea, transferul şi însoţitorii sunt acoperite de instituţia organizatoare din partea primitoare, cu excepţia cazului în care părţile nu convin altfel.
b)Instituţia/Partea primitoare acoperă următoarele cheltuieli:
1.(i)transportul intern;
2.(ii)taxe vamale;
3.(iii)organizarea - spaţiu, montarea exponatelor, publicitate etc.;
4.(iv)cazare şi masă pentru specialiştii care însoţesc expoziţiile.
c)Instituţia/Partea primitoare asigură toate condiţiile necesare protecţiei exponatelor. În cazul deteriorării acestora, partea primitoare este obligată să furnizeze părţii trimiţătoare documentaţia completă privind paguba suferită.
d)Partea primitoare nu va proceda la restaurarea exponatelor fără acordul părţii trimiţătoare.
(2)Toate procedurile mai sus menţionate vor fi derulate de cele două părţi cu respectarea legislaţiilor lor privitoare la transportul, asigurarea bunurilor culturale şi în conformitate cu acordurile privind împrumuturile.
CAPITOLUL VIII: Prevederi finale
Art. 30
(1)Prevederile prezentului program nu exclud realizarea altor activităţi, evenimente şi schimburi culturale care corespund scopului prezentului program, la cererea şi cu suportarea cheltuielilor de către partea trimiţătoare.
(2)Tipul şi detaliile referitoare la activităţile menţionate la alin. (1) vor fi convenite de instituţiile culturale interesate din cele două state.
Art. 31
(1)Părţile îşi vor comunica, cu cel puţin două luni înainte de plecarea delegaţiilor, curriculum vitae, programul de lucru, tema întâlnirilor, limbile străine vorbite de delegaţi, precum şi alte informaţii utile.
(2)După primirea detaliilor menţionate la alin. (1), partea primitoare va transmite acordul său, în timp util.
(3)Persoanele nu se vor deplasa până când nu au acordul părţii primitoare, iar sosirea acestora trebuie anunţată cu 7 (şapte) zile înainte.
Art. 32
Materialele documentare, publicaţiile şi filmele care fac obiectul schimburilor în cadrul prezentului program vor fi tipărite/subtitrate în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională.
Art. 33
Prezentul program executiv intră în vigoare la data semnării şi va rămâne valabil cinci ani.
Semnat la Bucureşti la 17 mai 2016, în două exemplare originale, în limbile română, greacă şi engleză, toate texte fiind egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI

Lazăr Comănescu,

ministrul afacerilor externe

PENTRU GUVERNUL REPUBLICII CIPRU

Ioannis Kasoulides,

ministrul afacerilor externe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 447 din data de 15 iunie 2016