ORDIN nr. 989 din 29 septembrie 2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,
ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) beneficiar - are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. În cadrul prezentului ordin, pentru proiectele implementate în parteneriat, termenul beneficiar semnifică parteneriatul compus din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene;
c) subcontractare (externalizare) - în cazul finanţărilor nerambursabile acordate prin Programul operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013» (POSDRU) în baza unui contract de finanţare, externalizarea (subcontractul) reprezintă acel acord scris/contract încheiat în baza legislaţiei relevante, prin care beneficiarul încredinţează o activitate sau o parte limitată a unei activităţi asumate prin cererea de finanţare unei terţe persoane juridice, alta decât entităţile partenere;
d) diurnă - suma forfetară zilnică primită de personalul beneficiarului care participă la o activitate din proiect, acoperind cheltuielile cu hrana şi alte cheltuieli diverse, cu excepţia cheltuielilor de cazare;
e) cheltuieli eligibile - au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
f) subvenţii (ajutoare, premii, burse) - suport acordat de către beneficiar grupului-ţintă eligibil, sub formă financiară sau în natură;
g) personalul administrativ/auxiliar - membri ai echipei de implementare/persoane care desfăşoară activităţi de suport pentru activităţile principale ale beneficiarului/partenerului, cu atribuţii de audit intern, secretariat, casier, contabil, arhivar, respectiv şofer, personal pentru curăţenie, administrator de clădire, paznic, responsabil de medicina muncii, responsabil resurse umane etc.;
h) onorariu - contravaloarea unei munci prestate de o persoană fizică în favoarea beneficiarului, în afara unui raport juridic de muncă, pe o durată determinată, care nu presupune subordonare faţă de beneficiar, precum şi contravaloarea muncii prestate în cazul profesiunilor liberale;
i) participanţi - persoane care fac parte din grupul-ţintă al proiectului sau persoane - altele decât cele din grupul-ţintă - care participă la activităţile proiectului (de exemplu, conferinţe, caravane, grupuri de lucru etc.)."
2.La articolul 1, alineatul (5) se abrogă.
3.La articolul 2, alineatul (1) litera A şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"A. Pentru axele prioritare 1-6:
a) cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului;
b) cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna;
c) cheltuieli pentru derularea proiectului;
d) cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate);
e) taxe;
f) taxe pentru înfiinţarea structurilor de economie socială;
g) cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului;
h) subvenţii (ajutoare, premii) şi burse;
i) subvenţii pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea structurilor de economie socială;
j) cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie;
k) cheltuieli de informare şi publicitate;
l) cheltuieli de tip FEDR.
...................
(2) Categoriile de cheltuieli enumerate la alin. (1), cu excepţia celei de la lit. A lit. j) şi lit. B lit. f) reprezintă costuri directe, în înţelesul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999."
4.La articolul 3 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
"c) sunt rezonabile, justificate şi respectă principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce priveşte economia şi eficienţa."
5.La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Cheltuielile efectuate, în calitate de beneficiar, de către Autoritatea de management, organismele intermediare, pentru implementarea operaţiunilor finanţate în cadrul POSDRU sunt considerate eligibile de la 1 ianuarie 2007."
6.La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru toate subcontractele (externalizările), subcontractorii sunt obligaţi să furnizeze organismelor de audit şi de control toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate."
7.La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.
8.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) În cadrul unei operaţiuni, cheltuielile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. A lit. j) şi lit. B lit. f) sunt cheltuieli declarate pe baza costurilor reale, dovedite prin documente justificative.
(2) În cadrul unei operaţiuni, cheltuielile aferente resursei umane prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. g) se vor deconta proporţional cu norma de muncă alocată pe proiect. Alocarea pe proiect se va reflecta în contractul de muncă/fişa de post."
9.La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) În cazul activităţilor de cooperare transnaţională, cheltuielile prezentate în anexa nr. 6 sunt eligibile în cadrul următoarelor tipuri de activităţi:
a) organizarea şi/sau managementul reuniunilor, evenimentelor, schimbului de experienţă, reţelelor de vizitare;
b) desfăşurarea activităţilor de organizare şi/sau de management al reuniunilor, evenimentelor, schimbului de experienţă, reţelelor de vizitare;
c) activităţile de realizare şi diseminare a studiilor şi/sau a analizelor necesare pentru pregătirea şi implementarea operaţiunilor;
d) audit;
e) alte activităţi aferente proiectului, în conformitate cu rolurile şi responsabilităţile partenerilor stabilite în cererea de finanţare şi în acordul de parteneriat"
10.La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
"(3) Cheltuielile efectuate de partenerii transnaţionali aferente auditării proiectului de către o entitate de audit independentă, acreditată în statul membru de provenienţă a partenerului transnaţional, sunt eligibile.
(4) Auditarea prevăzută la alin. (3) nu derogă de la auditarea financiară generală a proiectului."
11.La articolul 9 punctul 2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. Pentru personalul beneficiarilor/partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la pct. 1, se aplică următoarele reguli:"
12.La articolul 9 punctul 2 litera c), subpunctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(iv) 300 lei inclusiv TVA pe zi/persoană pentru deplasările interne."
13.La articolul 9 punctul 2 litera c), după subpunctul (iv) se introduce un nou subpunct, subpunctul (v), cu următorul cuprins:
"(v) Se decontează cheltuieli de cazare pentru deplasări efectuate pe o distanţă mai mare de 50 km faţă de locaţia de reşedinţă."
14.La articolul 9 punctul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) regulile de decontare de la lit. a) şi c) se aplică şi participanţilor."
15.La anexa nr. 1 punctul 2 subpunctul 2.1, teza a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Prevederile pct. 2.2 nu sunt aplicabile cheltuielilor aferente activităţilor de cooperare transnaţională şi activităţii de management de proiect."
16.La anexa nr. 2 punctul 2, subpunctul 2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.5. În cazul unui contract de leasing întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a cărui durată este mai mică decât perioada corespunzătoare duratei de viaţă utile a bunului care face obiectul contractului, ratele de leasing sunt eligibile pentru finanţare din POSDRU proporţional cu gradul de utilizare în cadrul operaţiunii eligibile. În situaţia în care gradul de utilizare pe lună (nr. zile de utilizare/30 de zile calendaristice) este mai mare de 50% (minimum 16 zile calendaristice/lună), rata de leasing se va deconta integral. În situaţia în care gradul de utilizare pe lună este de maximum 50% (maximum 15 zile calendaristice/lună), rata de leasing se va deconta proporţional cu gradul de utilizare."
17.La anexa nr. 3 punctul 1.1, literele j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"j) Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Educaţiei Naţionale;
k) Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice."
18.La anexa nr. 3 punctul 1.1, litera m) se abrogă.
19.La anexa nr. 6 punctul 1, subpunctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariate şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori), conform legislaţiei în vigoare."
20.La anexa nr. 6, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna:
2.1. Transport de persoane (personal propriu, participanţi, alţi participanţi la activităţile proiectului)
2.2. Transport de materiale şi echipamente
2.3. Cazare (pentru personal propriu, participanţi şi alţi participanţi la activităţile proiectului)
2.4. Diurnă (pentru personalul propriu)."
21.La anexa nr. 6 punctul 3, subpunctul 3.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3.7. Materiale consumabile;
a) cheltuieli cu materii prime şi materiale necesare derulării cursurilor practice;
b) materiale direct atribuibile susţinerii activităţilor de educaţie şi formare;
c) papetărie."
22.La anexa nr. 6 punctul 3, după subpunctul 3.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.8, cu următorul cuprins:
"3.8. Cheltuieli cu hrana pentru participanţi (grup-ţintă)şi alţi participanţi la activităţile proiectului."
23.La anexa nr. 6 punctul 4, subpunctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului, consultanţă juridică necesară implementării activităţilor proiectului, formare profesională, consiliere profesională, medierea muncii, servicii medicale aferente grupului-ţintă în vederea participării la programele de formare profesională etc."
24.La anexa nr. 6 punctul 4 subpunctul 4.4, litera g) se abrogă.
25.La anexa nr. 6, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5. Taxe:
5.1. Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale)
5.2. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie (inclusiv a acelora care furnizează pregătirea teoretică în cadrul programelor de ucenicie)
5.3. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare
5.4. Taxe de autorizare pentru angajatorii care organizează ucenicia la locul de muncă
5.5. Taxe de atestare pentru persoanele din întreprinderi care au rol de maiştri de ucenicie
5.6. Taxe de autorizare a centrelor de evaluare de competenţe
5.7. Taxe de participare la programe de formare/educaţie
5.8. Taxa pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă
5.9. Taxe de participare la conferinţe şi seminare, pentru doctoranzi şi postdoctoranzi din cadrul grupului-ţintă."
26.La anexa nr. 6 punctul 6 subpunctul 6.1, după litera e) se introduc două noi paragrafe, cu următorul cuprins:
"Pentru închirierea de spaţii [lit. a) şi b)], plafonul maxim eligibil este de 75 lei/m2/lună.
Pentru închirierea de autovehicule [lit. d)], plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi."
27.La anexa nr. 6 punctul 6 subpunctul 6.2, după litera c) se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
"În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU este eligibil doar leasingul operaţional."
28.La anexa nr. 6 punctul 7 subpunctul 7.2, litera d) se abrogă.
29.La anexa nr. 6 punctul 8, subpunctul 8.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"8.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori), conform legislaţiei în vigoare."
30.La anexa nr. 6 punctul 8, subpunctele 8.1.3 şi 8.1.4 se abrogă.
31.La anexa nr. 6 punctul 8, după subpunctul 8.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.11, cu următorul cuprins:
"8.11. Servicii pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă pentru personalul propriu."
32.La anexa nr. 6 punctul 8 subpunctul 8.7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) şi asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate, prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea CASCO)."
33.La anexa nr. 6 punctul 10, subpunctul 10.4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10.4.1. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)."
34.La anexa nr. 6 punctul 10 subpunctul 10.4.2, după litera c) se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
"Pentru achiziţia de echipamente se vor deconta cheltuieli în limita următoarelor plafoane maxime:
- laptop/notebook - 4.000 lei inclusiv TVA;
- computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA;
- videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA;
- imprimantă - 3.000 lei inclusiv TVA;
- multifuncţională -12.000 lei inclusiv TVA;
- tabletă - 900 lei inclusiv TVA."
35.La anexa nr. 6 punctul 10, subpunctul 10.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10.5. Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale"
36.La anexa nr. 6, după punctul 10 se introduc cinci noi puncte, punctele 11-15, cu următorul cuprins:
"11. Taxe pentru înfiinţarea structurilor de economie socială
12. Subvenţii pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea structurilor de economie socială
12.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat din structurile de economie socială (manageri şi angajaţi ai structurilor de economie socială)
12.1.1. Salarii
12.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
12.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna personalului structurilor de economie socială
12.2.1. Transport de persoane
12.2.2. Transport de materiale şi echipamente
12.2.3. Cazare
12.2.4. Diurnă
12.3. Materiale consumabile şi materii prime aferente funcţionării structurilor de economie socială
12.4. Utilităţi aferente funcţionării structurilor de economie socială
12.5. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării structurilor de economie socială
12.6. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării structurilor de economie socială
12.7. Arhivare de documente aferente funcţionării structurilor de economie socială
12.8. Amortizare de active aferente funcţionării structurilor de economie socială
12.9. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării structurilor de economie socială
12.10. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării structurilor de economie socială
12.11. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării structurilor de economie socială
12.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcţionării structurilor de economie socială
12.12.1. Terenuri
12.12.2. Amenajări de terenuri
12.12.3. Construcţii
12.12.4. Instalaţii tehnice
12.12.5. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
12.12.6. Alte cheltuieli pentru investiţii
13. Taxe de autorizare/funcţionare/avizare pentru structuri de economie socială
14. Taxe pentru înfiinţarea de întreprinderi
15. Subvenţii pentru înfiinţarea de întreprinderi
15.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
15.1.1. Salarii
15.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
15.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna personalului întreprinderilor nou-înfiinţate
15.2.1. Transport de persoane
15.2.1.1. Transport de materiale şi echipamente
15.2.2. Cazare
15.2.3. Diurnă
15.3. Materiale consumabile şi materii prime aferente funcţionării întreprinderilor
15.4. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
15.5. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
15.6. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor
15.7. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
15.8. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
15.9. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
15.10. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
15.11. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
15.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcţionării întreprinderilor
15.12.1. Amenajări de terenuri
15.12.2. Construcţii
15.12.3. Instalaţii tehnice
15.12.4. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
15.12.5. Alte cheltuieli pentru investiţii
15.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului
15.13.1. Prelucrare de date
15.13.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice
15.13.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
15.13.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
15.14. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate)
15.14.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
15.14.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate de întreprindere cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii;
a) organizarea de evenimente;
b) pachete complete conţinând transport, cazarea şi/sau hrana personalului structurilor de economie socială;
c) editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare;
d) editarea şi tipărirea de materialele publicitare."
37.La anexa nr. 7 punctul 1, subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.2. Contribuţii sociale aferente remuneraţiilor, cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori), conform legislaţiei în vigoare."
38.La anexa nr. 7 punctul 1, după subpunctul 1.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.4, cu următorul cuprins:
"1.4. Servicii pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă pentru personalul propriu."
39.La anexa nr. 7 punctul 10, subpunctul 10.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10.3. Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor materiale şi a informaţiei."
40.La anexa nr. 7 punctul 10, după subpunctul 10.4 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 10.5 şi 10.6, cu următorul cuprins:
"10.5. Construcţii:
a) achiziţie de clădiri;
b) reabilitare/modernizare clădiri;
10.6. Achiziţia de vehicule."
Art. II
Pentru procedurile de achiziţie lansate (prin publicarea în SEAP sau prin publicarea unui anunţ în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări) înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, sunt aplicabile regulile de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013".
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 716 din data de 1 octombrie 2014