ORDIN nr. 74 din 9 iulie 2015 privind supravegherea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, şi reexaminarea desemnării acesteia
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 962/2014 privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, precum şi cele cuprinse la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea şi la responsabilităţile de gestionare şi control ale autorităţilor responsabile şi cu privire la statutul şi la obligaţiile autorităţilor de audit,
În temeiul art. 7 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. 1
Prezentul ordin stabileşte următoarele:
a)modalităţile şi mijloacele prin care se asigură supravegherea activităţii structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, desemnată ca autoritate responsabilă prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2014 privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, denumită în continuare autoritatea responsabilă FAMI şi FSI;
b)instrumentele prin care se urmăreşte remedierea deficientelor constatate în activitatea autorităţii responsabile FAMI şi FSI;
c)reexaminarea desemnării autorităţii responsabile FAMI şi FSI şi modalitatea prin care se poate propune înlocuirea acesteia.
Art. 2
Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului ordin au înţelesurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, şi în regulamentele specifice.
Art. 3
(1)Verificarea activităţii autorităţii responsabile FAMI şi FSI se realizează de către secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul, pe tot parcursul procesului de gestionare a fondurilor aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.
(2)Verificarea activităţii autorităţii responsabile FAMI şi FSI se realizează pe baza următoarelor documente:
a)rapoartele de audit de sistem emise de către Autoritatea de audit ca urmare a exercitării competenţelor prevăzute la art. 14 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea şi la responsabilităţile de gestionare şi control ale autorităţilor responsabile şi cu privire la statutul şi la obligaţiile autorităţilor de audit, denumit în continuare regulamentul delegat;
b)rapoartele semestriale privind dovada îndeplinirii criteriilor de desemnare prevăzute în anexa la regulamentul delegat, întocmite şi puse la dispoziţia secretarului de stat prevăzut la alin. (1) de către autoritatea responsabilă FAMI şi FSI.
Art. 4
Rapoartele semestriale prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) conţin cel puţin informaţii referitoare la:
a)resursele umane dedicate îndeplinirii atribuţiilor autorităţii responsabile FAMI şi FSI;
b)modificările intervenite cu privire la cadrul legislativ european sau naţional aferent gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne;
c)modificările intervenite cu privire la cadrul procedural stabilit la nivelul autorităţii responsabile FAMI şi FSI sau al autorităţilor delegate;
d)proiectele finanţate din FAMI şi din FSI aflate în derulare, respectiv situaţia sumelor alocate, situaţia sumelor contractate, situaţia sumelor plătite şi situaţia penalităţilor de încasat;
e)situaţia reclamaţiilor, plângerilor şi a cererilor de chemare în judecată cu privire la proiectele finanţate din FAMI şi din FSI;
f)implementarea recomandărilor cuprinse în rapoarte de audit de sistem.
Art. 5
(1)Verificarea activităţii autorităţii responsabile FAMI şi FSI are scopul de a stabili dacă aceasta mai respectă criteriile de desemnare prevăzute în anexa la regulamentul delegat.
(2)Rezultatul verificării activităţii autorităţii responsabile FAMI şi FSI se consemnează în lista de verificare prevăzută în anexa nr. 1.
(3)Secretarul de stat prevăzut la art. 3 alin. (1) prezintă ministrului afacerilor interne, spre aprobare, rezultatele verificării activităţii autorităţii responsabile FAMI şi FSI.
Art. 6
(1)În situaţia în care constată deficienţe la nivelul autorităţii responsabile FAMI şi FSI care ar putea periclita capacitatea acesteia de îndeplinire a criteriilor de desemnare prevăzute în anexa la regulamentul delegat, secretarul de stat prevăzut la art. 3 alin. (1) prezintă ministrului afacerilor interne rezultatele verificării activităţii autorităţii responsabile FAMI şi FSI însoţite de un plan de redresare.
(2)Planul de redresare conţine descrierea fiecărei deficienţe constatate, termenele de remediere a deficienţelor constatate, precum şi demersurile care trebuie întreprinse pentru remedierea deficienţelor constatate. Planul de redresare se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(3)Termenele de remediere a deficienţelor se stabilesc în cuprinsul planului de redresare proporţional cu gravitatea deficienţei constatate, pentru fiecare demers necesar a fi întreprins.
(4)Planul de redresare se aprobă de către ministrul afacerilor interne. De la data aprobării planului de redresare de către ministrul afacerilor interne, autoritatea responsabilă FAMI şi FSI se consideră plasată sub supraveghere, în sensul art. 3 alin. (3) din regulamentul delegat.
(5)Planul de redresare aprobat de ministrul afacerilor interne se comunică Comisiei Europene de către autoritatea responsabilă FAMI şi FSI, prin canalul de comunicare SFC 2014, precum şi celorlalte autorităţi implicate în gestionarea FAMI şi FSI, dacă măsurile de remediere sunt în sarcina acestora.
Art. 7
(1)Planul de redresare se implementează de către autoritatea responsabilă FAMI şi FSI. Pentru implementarea planului de redresare autoritatea responsabilă FAMI şi FSI poate solicita sprijinul celorlalte autorităţi implicate în gestionarea FAMI şi FSI, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice beneficiare de asistenţă financiară din cele două fonduri.
(2)În cazuri temeinic justificate, autoritatea responsabilă FAMI şi FSI poate solicita ministrului afacerilor interne, cu avizul secretarului de stat prevăzut la art. 3 alin. (1), prelungirea oricărui termen stabilit în planul de redresare.
(3)Ministrul afacerilor interne aprobă solicitarea formulată în temeiul alin. (2) dacă prin aceasta nu se depăşeşte un termen de 12 luni de la data plasării sub supraveghere a autorităţii responsabile.
Art. 8
În situaţia în care, la expirarea termenelor stabilite în planul de redresare sau prelungite potrivit art. 7 alin. (2) şi (3), autoritatea responsabilă FAMI şi FSI nu face dovada remedierii deficienţelor constatate, secretarul de stat prevăzut la art. 3 alin. (1) propune ministrului afacerilor interne desemnarea altei structuri în calitate de autoritate responsabilă, potrivit art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor şi art. 2 din regulamentul delegat.
Art. 9
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Lista de verificare a criteriilor de desemnare a autorităţii responsabile FAMI şi FSI

Nr. crt.

Articole de verificat

Decizie

Observaţii

Da

Nu

0

1

2

3

4

1.

Numărul de persoane din cadrul Direcţiei Schengen alocat îndeplinirii calităţii de autoritate responsabilă FAMI şi FSI este suficient?

   

2.

Atribuţiile sunt distribuite personalului autorităţii responsabile cu respectarea principiului separării funcţiilor?

   

3.

Personalul autorităţii responsabile deţine pregătirea profesională adecvată pentru îndeplinirea calităţii de autoritate responsabilă FAMI şi FSI?

   

4.

Atribuţiile personalului autorităţii responsabile sunt definite în fişele postului aprobate la nivel corespunzător?

   

5.

Există persoane care sunt detaşate sau care se află în concediu de creştere a copilului?

   

6.

Atribuţiile persoanelor detaşate sau aflate în concediu de creştere a copilului au fost realocate personalului activ, în mod corespunzător?

   

7.

Există un plan de înlocuire a personalului autorităţii responsabile în cazul detaşărilor, concediilor de creştere a copilului etc.?

   

8.

Sunt asigurate condiţiile necesare pregătirii profesionale a personalului autorităţii responsabile? Dar pentru personalul care înlocuieşte persoanele aflate în concediu medical, de odihnă, de creştere a copilului, detaşate, suspendate etc.?

   

9.

Sunt întreprinse la nivelul autorităţii responsabile măsuri pentru evitarea conflictului de interese?

   

10.

Există proceduri aprobate care acoperă toate atribuţiile autorităţii responsabile, conform criteriilor de desemnare din Regulamentul delegate nr. 1.042/2014?

   

11.

Procedurile sunt funcţionale şi operaţionale?

   

12.

Procedurile autorităţii responsabile sunt elaborate în acord cu prevederile bazei legale naţionale?

   

13.

Sunt necesare actualizarea şi modificarea procedurilor autorităţii responsabile?

   

14.

Sunt asigurate condiţiile necesare cunoaşterii de către personalul autorităţii responsabile a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora, prevenirea şi raportarea fraudelor şi neregulilor?

   

15.

Sunt asigurate comunicarea şi informarea către beneficiari şi structurile care face parte din sistemul de management şi control? Prin ce mijloace?

   

16.

Există un portal web dedicat fondurilor aferente Cadrului financiar multianual 2014 2020, domeniul Afaceri interne, care conţine informaţii corespunzătoare?

   

17.

Securitatea sistemelor informatice utilizate de către autoritatea responsabilă respectă cele mai recente standarde recunoscute la nivel internaţional?

   

18.

Cum se asigură autoritatea responsabilă de îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate autorităţilor delegate?

   

19.

Sunt suficiente controalele efectuate la beneficiari de către autoritatea responsabilă pentru a fi în măsură să prezinte anual Comisiei Europene declaraţia de asigurare a managementului?

   

20.

Cum se asigură autoritatea responsabilă de implementarea recomandărilor organismelor de audit?

   
ANEXA nr. 2: Modelul planului de redresare
(antet)
(număr de înregistrare)
(data)
Aprob
Ministrul afacerilor interne,
……………..
(semnătura, numele şi prenumele)
PLAN DE REDRESARE a deficienţelor constatate în îndeplinirea criteriilor de desemnare a autorităţii responsabile pentru gestionarea Fondului azil, migraţie şi Integrare şi a Fondului de securitate Internă, acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) şi (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea şi la responsabilităţile de gestionare şi control ale autorităţilor responsabile şi cu privire la statutul şi la obligaţiile autorităţilor de audit, se stabileşte următorul plan de redresare a deficienţelor constatate în activitatea autorităţii responsabile pentru gestionarea Fondului azil, migraţie şi integrare şi a Fondului de securitate internă, acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne:

Descrierea deficienţei constatate

Principalele demersuri de întreprins pentru remedierea deficienţei

Termen pentru remedierea deficienţei

Instituţia responsabilă

    
    
    
Prezentul plan de redresare se comunică Comisiei Europene prin intermediul autorităţii responsabile pentru gestionarea FAMI şi FSI.
Prezentul plan de redresare se comunică direct Autorităţii de audit din cadrul Curţii de Conturi a României, în calitate de Autoritate de audit FAMI şi FSI.
Autoritatea responsabilă, cu sprijinul celorlalte autorităţi care fac parte din sistemul de management şi control FAMI şi FSI, precum şi al instituţiilor beneficiare, va duce la îndeplinire prezentul plan de redresare în termenele stabilite. În caz contrar, se vor realiza demersurile pentru retragerea calităţii de autoritate responsabilă.
Secretar de stat,
………………..
(semnătura, numele şi prenumele)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 516 din data de 10 iulie 2015