HOTĂRÂRE nr. 41 din 9 septembrie 2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic COM (2014) 212
În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Luând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/240 adoptat de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 11-12 iunie 2014,
1.Camera Deputaţilor constată că prin procedura simplificată de înregistrare on-line a societăţilor cu asociat unic şi prin cerinţele minime de capital social pentru acestea, armonizate la nivelul Uniunii Europene, propunerea reprezintă o binevenită transpunere în practică a politicilor de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Comunicarea Comisiei Europene "O politică industrială integrată adaptată erei globalizării" şi de Actul privind micile afaceri.
2.Camera Deputaţilor subliniază următoarele:
- nivelul de detaliu al propunerii şi claritatea sa sunt premise pentru o transpunere eficientă şi rapidă în dreptul intern al statelor membre;
- avansul în programele de e-guvernare ale statelor membre, inclusiv al României, face posibilă cu uşurinţă înregistrarea on-line a SUP, prevăzută de proiect;
- modelul de statut ce urmează a fi elaborat de Comisia Europeană pentru SUP ar trebui să se limiteze la normele de redactare a acestuia, în conformitate cu dispoziţiile propunerii de directivă, să evite formarea de bariere administrative pentru înregistrarea SUP.
3.Camera Deputaţilor invită Comisia Europeană ca în temeiul condiţiilor favorabile de procedură administrativă din prezent să analizeze reducerea timpului de transpunere de la 24 de luni la 12 luni şi să iniţieze o consultare a sectorului de afaceri din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte proiectul de statut al SUP ce urmează a fi elaborat de Comisia Europeană prin acte delegate.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 666 din data de 10 septembrie 2014