ACORD din 19 septembrie 2013 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionarea şi activităţile Institutului Cultural Român "Dimitrie Cantemir" de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc "Yunus Emre" de la Bucureşti
Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare părţi,
cu scopul de a întări prietenia şi cooperarea dintre părţi,
ţinând cont de prevederile Tratatului de prietenie, bună vecinătate şi cooperare dintre România şi Republica Turcia, semnat la Bucureşti la 19 septembrie 1991,
având în vedere Declaraţia Comună a parteneriatului strategic dintre cele două ţări, semnată în decembrie 2011, şi Planul de acţiuni, semnat în martie 2013,
cu privire la funcţionarea şi activităţile institutelor şi centrelor lor culturale, au convenit următoarele:
SECŢIUNEA I: Prevederi generale
Art. 1
1.Institutul Cultural al părţii române poartă numele de Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" (denumit în continuare Institut) şi Centrul Cultural al părţii turce poartă numele de Centrul Cultural Turc "Yunus Emre" (denumit în continuare Centru).
2.Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" este subordonat Ministerului Afacerilor Externe şi Institutului Cultural Român conform legislaţiei în vigoare şi funcţionează la Istanbul.
3.Centrul Cultural al părţii turce mai sus menţionat este administrat de Fundaţia "Yunus Emre", al cărei centru administrativ se află în Ankara.
Art. 2
1.Funcţionarea şi activităţile Institutului/Centrului sunt supuse prevederilor acestui acord. În ceea ce priveşte chestiunile care nu sunt prevăzute în acest acord, se aplică legile şi reglementările părţii primitoare, fără a aduce atingere privilegiilor şi imunităţilor prevăzute în acest acord.
2.În ceea ce priveşte chestiunile care nu sunt prevăzute în acest acord, Centrul Cultural turc din România este supus legilor şi reglementărilor aplicabile asociaţiilor şi fundaţiilor în România.
3.În ceea ce priveşte chestiunile care nu sunt prevăzute în acest acord, Institutul Cultural Român din Republica Turcia este supus legilor şi reglementărilor aplicabile asociaţiilor şi fundaţiilor în Republica Turcia.
4.Înfiinţarea şi închiderea la cererea părţii trimiţătoare, redactarea statutului, selecţia membrilor, structura componentă, precum şi procedurile privind întrunirile, deciziile şi corespondenţa Institutului şi Centrului nu se supun legilor şi reglementărilor părţii primitoare. Institutul şi Centrul vor avea autoritatea să stabilească regulile şi procedurile cu privire la chestiunile de mai sus, fără a fi supuse niciunei cerinţe de autorizare sau aprobare din partea autorităţilor părţii primitoare.
5.Institutul şi Centrul nu au ca scop şi nu se angajează în nicio activitate care nu este prevăzută în articolul 5 şi articolul 13 ale acestui acord sau care este în mod expres interzisă potrivit legilor şi reglementărilor părţii primitoare.
Art. 3
1.Fiecare parte permite, pe baza consimţământului mutual al părţilor exprimat prin corespondenţă diplomatică, înfiinţarea de filiale ale Institutului şi Centrului pe teritoriul său, în alte oraşe decât cele menţionate în articolul 1 al acestui acord. Astfel de filiale ale Institutului şi Centrului sunt, de asemenea, supuse prevederilor referitoare la Institute/Centre, stipulate în acest acord.
2.În conformitate cu articolul 2 al acestui acord, filialele Institutului Cultural al părţii române vor fi înfiinţate, denumite, stabilite şi administrate de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român, conform legislaţiei naţionale, iar filialele Centrului Cultural al părţii turce vor purta numele de Centrul Cultural Turc "Yunus Emre" şi vor fi stabilite şi administrate de Fundaţia "Yunus Emre".
Art. 4
1.Institutul şi Centrul au personalitate şi capacitate juridică, potrivit legilor şi reglementărilor părţii primitoare.
2.În vederea îndeplinirii scopurilor lor şi cu respectarea legilor şi reglementărilor părţii primitoare, Institutul şi Centrul pot, în consecinţă, să încheie contracte cu toate persoanele fizice şi juridice, publice sau private, din tara pârtii primitoare sau dintr-o altă ţară.
Art. 5
Institutul şi Centrul au următoarele scopuri:
1.să promoveze înţelegerea reciprocă şi prietenia dintre popoarele părţilor;
2.să contribuie la dezvoltarea relaţiilor şi a cooperării dintre părţi în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei;
3.să informeze şi să instruiască publicul cu privire la ţara şi poporul părţii trimiţătoare, inclusiv populaţia, cultura, istoria, limba şi arta.
4.să asiste la aplicarea Acordului reglementând schimburile ştiinţifice şi artistice între Republica Socialistă România şi Republica Turcia, semnat la Istanbul la 30 iulie 1966, precum şi a altor acorduri, protocoale sau programe/proiecte în domeniul cultural, educaţional şi al cooperării ştiinţifice dintre părţi.
Art. 6
1.Părţile explorează reciproc posibilitatea alocării de locaţii/sedii pentru Institutul/Centrul şi filialele sale. În cazul în care alocarea reciprocă de locaţii/sedii nu este posibilă, partea primitoare sprijină partea trimiţătoare în găsirea de locaţii/sedii potrivite pentru Institutul/Centrul şi filialele sale.
2.Partea primitoare, în conformitate cu legile şi reglementările sale, sprijină Institutul/Centrul şi filialele sale să obţină autorizaţiile necesare şi să îndeplinească cerinţele legale necesare în cel mai scurt timp posibil, pentru construcţia, cumpărarea, închirierea sau alocarea şi renovarea sau amenajarea locaţiilor care ar urma să fie folosite de Institutul/Centrul şi filialele sale.
Art. 7
Pentru îndeplinirea scopurilor şi în conformitate cu legile şi reglementările părţii primitoare, Institutul şi Centrul pot de asemenea să desfăşoare activităţi şi să organizeze evenimente în afara locaţiilor lor.
Art. 8
- Partea primitoare pune la dispoziţie pentru evenimente culturale care ar urma să fie organizate de Institut/Centru locaţiile care se află sub autoritatea Ministerului Culturii şi a altor instituţii publice centrale sau locale responsabile cu cultura, în condiţiile legislaţiei în vigoare din cele două ţări (luând în considerare şi regulamentele interne ale instituţiilor cent-ale şi locale implicate). Pentru a beneficia de locaţia dorită, Institutul/Centrul trebuie să transmită o cerere scrisă instituţiilor centrale sau locale vizate.
Art. 9
1.În vederea îndeplinirii scopurilor lor, Institutele/Centrele pot intra în contact direct, fără autorizaţie prealabilă, pot coopera şi pot desfăşura activităţi comune cu toate persoanele fizice şi juridice, publice sau private, din ţara părţii primitoare sau dintr-o altă ţară, inclusiv cu artişti, scriitori, oameni de ştiinţă, asociaţii/fundaţii, institute de cercetare, instituţii educaţionale şi organizaţii internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale, cu condiţia ca activităţile persoanelor fizice şi juridice să respecte legile şi reglementările statului primitor.
2.În vederea îndeplinirii scopurilor lor şi în conformitate cu legile şi reglementările părţii primitoare, Institutele/Centrele pot primi de la şi pot acorda tuturor persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, din ţara părţii primitoare sau dintr-o altă ţară, contribuţii în natură sau financiare, fără a fi obligate să obţină o autorizaţie în prealabil din partea autorităţilor părţii primitoare, dar cu respectarea legislaţiei naţionale a părţii primitoare.
Art. 10
1.Partea primitoare asigură acces public, nediscriminatoriu, în locaţia Institutului/Centrului, precum şi la evenimentele organizate de Institut/Centru în afara locaţiei sale.
2.În vederea îndeplinirii scopurilor sale şi în conformitate cu legile şi reglementările sale, partea primitoare permite, de asemenea, Institutului/Centrului să utilizeze toate metodele şi mijloacele de comunicare disponibile, inclusiv mass-media, ziare, periodice, posturi de radio/televiziune şi internet, pentru furnizarea de informaţii către public.
Art. 11
1.Securitatea Institutului/Centrului şi a filialelor sale, precum şi a personalului său este asigurată de partea primitoare, la cerere, în conformitate cu prevederile legale din cele două ţări.
2.Partea primitoare ia, de asemenea, măsuri de securitate adecvate pentru activităţile care sunt organizate de Institut/Centru şi de filialele sale în afara locaţiilor lor, în conformitate cu prevederile legale din cele două ţări.
3.În măsura în care partea trimiţătoare consideră necesară asigurarea pazei şi protecţiei, iar partea primitoare nu le poate asigura, partea trimiţătoare poate să îşi asigure acest lucru din fonduri proprii, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
Art. 12
1.În limita legilor şi reglementărilor şi pe baza principiului reciprocităţii, partea primitoare oferă Institutului/Centrului şi filialelor sale, pe lângă cele menţionate mai sus, toate celelalte condiţii, asistenţa şi disponibilitatea necesară pentru funcţionarea adecvată şi îndeplinirea scopurilor sale, în măsura posibilităţilor.
2.Partea primitoare facilitează, de asemenea, emiterea vizelor de intrare pentru cetăţenii părţii trimiţătoare, pentru participarea lor la evenimentele organizate de Institut/Centru.
3.În cazul României, din momentul aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, se vor acorda facilităţi pentru obţinerea vizelor de intrare pentru cetăţenii părţii trimiţătoare, în limita legilor şi reglementărilor, pe baza principiului reciprocităţii şi sub rezerva aplicării prevederilor Codului comunitar de vize.
SECŢIUNEA II: Activităţile Institutului/Centrului
Art. 13
1.În vederea îndeplinirii scopurilor for şi cu respectarea legilor şi reglementărilor părţii primitoare, Institutele/Centrele pot desfăşura activităţile menţionate mai jos;
a)organizarea de cursuri de limba română, respectiv de limba turcă;
b)difuzarea de cunoştinţe despre cultură, ştiinţă, educaţie, precum şi despre realizările istorice şi contemporane ale părţilor;
c)organizarea de şi participarea la evenimente culturale, în special expoziţii, proiecţii cinematografice, spectacole, concerte, prezentări, festivaluri, ateliere de creaţie şi altele, precum şi seminare, conferinţe şi alte proiecte complexe;
d)înfiinţarea de biblioteci şi mediateci cu săli de lectură şi servicii de împrumut de cărţi, periodice şi alte produse tipărite şi orice alt tip de material cu caracter cultural, ştiinţific, educativ şi informativ, pe orice suport;
e)publicarea şi difuzarea de programe informative şi promoţionale şi orice alt material cultural, ştiinţific, educativ şi sportiv;
f)crearea de consilii, cluburi şi comitete potrivit domeniilor de activitate ale Institutelor/Centrelor, cu participarea reprezentanţilor societăţii civile şi a mediilor de comunicare, precum şi a personalităţilor din lumea culturii, ştiinţei şi sportului;
g)organizarea de şi participarea la alte activităţi similare care au legătură cu obiectivele Institutelor/Centrelor;
h)primirea de persoane din străinătate, precum artişti, scriitori, oameni de ştiinţă, academicieni, jurnalişti şi oficialităţi publice, pentru participare la evenimentele Institutului/Centrului;
i)realizarea sau sprijinirea realizării de lucrări şi activităţi menite să protejeze, să cerceteze şi să promoveze patrimoniul cultural al ţării trimiţătoare localizat în ţara părţii primitoare;
j)acordarea de burse şi stagii de cercetare prin programele desfăşurate de Institui/Centru;
k)sprijinirea, prin furnizare de asistenţă financiară, personal didactic, cărţi şi alte materiale educaţionale, a departamentelor şi programelor din şcoli, universităţi şi organizaţii de cercetare din ţara părţii primitoare, cu scopul de a preda şi a desfăşura cercetări privind diverse aspecte ale ţării părţii trimiţătoare, precum cultura, istoria, limba şi literatura sa.
2.Institutele/Centrele pot organiza şi participa, în afara sediilor lor, la activităţi care să corespundă obiectivelor prezentului acord.
Art. 14
1.Institutul şi Centrul nu au ca scop obţinerea de profit din desfăşurarea activităţilor lor.
2.Pe de altă parte, în vederea îndeplinirii scopurilor lor şi în conformitate cu legile şi reglementările părţii primitoare, pentru acoperirea cheltuielilor lor sau pentru scopuri caritabile, Institutul/Centrul pot:
a)să colecteze taxe de la cei care participă la activităţile lor sau beneficiază de serviciile lor, inclusiv vânzarea de bilete pentru evenimente culturale, perceperea de taxe pentru servicii de bibliotecă şi centre de informare şi colectare de taxe de înscriere la cursuri şi examinări;
b)să vândă orice tip de material tipărit şi audiovizual, precum şi articole culturale şi folclorice, inclusiv cărţi, cataloage, periodice, CD/CD-ROM-uri, materiale educaţionale, postere şi artizanat, cu condiţia ca vânzarea să fie realizată de Institut/Centru;
c)să înfiinţeze şi să administreze sau să ofere spre administrare unei persoane sau unei firme private chioşcuri pentru vânzarea de alimente şi băuturi în afara sediilor lor, cu scopul de a oferi servicii pentru participanţii la activităţile şi evenimentele lor;
d)să organizeze evenimente caritabile similare în interiorul sau în afara sediilor lor.
SECŢIUNEA III: Personalul Institutului/Centrului
Art. 15
Fiecare parte numeşte personalul său (denumit în continuare personalul), care îşi va desfăşura activitatea în Institutul/Centrul său. Personalul poate avea cetăţenia părţii primitoare sau, cu acordul părţii primitoare, cetăţenia unei ţări terţe. Consimţământul părţii primitoare pentru angajarea unui cetăţean al unei ţări terţe este solicitat pe canale diplomatice.
Art. 16
1.Fiecare parte îşi rezolvă singură problemele de angajare a personalului Institutului sau Centrului său.
2.Personalul poate fi constituit din cetăţeni ai statului părţii trimiţătoare, ai statului părţii primitoare sau ai unui stat terţ. În ultimul caz, numirea trebuie să fie convenită cu organele competente ale părţii primitoare şi se face în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează încadrarea în muncă pe teritoriul statului părţii de reşedinţă.
3.Directorul şi directorul adjunct ai Institutului/Centrului sunt numiţi de autorităţile statului părţii trimiţătoare şi beneficiază, pe bază de reciprocitate, de statut diplomatic, cu condiţia de a nu fi cetăţeni ai statului părţii primitoare. Părţile îşi notifică în mod corespunzător, prin canalele diplomatice, numirea şi statutul acestora.
4.Fiecare parte notifică celeilalte părţi, pe canale diplomatice, membrii personalului trimişi sau angajaţi, precum şi despre începerea şi încetarea activităţii acestora.
Art. 17
1.În conformitate cu legislaţia naţională a statului său, partea primitoare furnizează personalului numit care este cetăţean al părţii trimiţătoare şi membrilor familiei sale în întreţinere, pentru perioada desfăşurării activităţii, vize cu intrare/ieşire multiplă şi permise de şedere, în cel mai scurt timp posibil şi gratuit. Expresia "membri de familie" desemnează persoanele definite sau recunoscute ca atare de legislaţia aplicabilă în statul părţii primitoare.
2.Partea primitoare exceptează, de asemenea, personalul de cetăţenie străină de cerinţa obţinerii unui permis de muncă, cu condiţia ca acest personal să îşi desfăşoare activitatea în administrarea Institutului/Centrului sau pentru îndeplinirea activităţilor stabilite în articolul 13 al acestui acord.
3.O astfel de exceptare acordată pentru realizarea activităţilor stabilite la articolul 13 din acest acord se limitează la durata activităţii/activităţilor aferente.
Art. 18
În materie de legislaţie a muncii se aplică legislaţia părţii trimiţătoare şi, în materie de securitate socială, personalului Institutului/Centrului şi membrilor de familie li se aplică prevederile Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999.
Art. 19
Fiecare parte, pe baza principiului de reciprocitate, în conformitate cu legislaţia statului ei şi, în cazul României, cu legislaţia Uniunii Europene, acordă scutire de taxe vamale şi de alte taxe sau obligaţii financiare echivalente taxelor vamale pentru bunurile personale importate sau exportate de către personalul numit care este cetăţean al părţii trimiţătoare.
Art. 20
Impozitele pe venit şi pe profit ale Institutului/Centrului şi personalului acestuia sunt reglementate de prevederile Convenţiei dintre Republica Socialistă România şi Republica Turcia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 1 iulie 1986. În cazul în care Convenţia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere îşi încetează valabilitatea, impunerea se va face pe baza legislaţiei în materie a părţilor.
Taxele pe veniturile personalului Institutului/Centrului care are cetăţenia unui stat terţ vor fi reglementate pe baza legislaţiei părţii primitoare.
Art. 21
Institutul/Centrul furnizează informaţiile necesare solicitate de autorităţile relevante ale părţii primitoare în condiţiile practicii de taxare a părţii primitoare.
SECŢIUNEA IV: Imunităţile de taxe ale Institutului/Centrului
Art. 22
1.Fiecare parte, pe baza principiului de reciprocitate, în conformitate cu legislaţia statului ei şi, în cazul României, cu legislaţia Uniunii Europene, acordă Institutului/Centrului scutire de taxe vamale şi de alte taxe sau obligaţii financiare echivalente taxelor vamale pentru bunurile importate, necesare pentru desfăşurarea activităţii sale, în conformitate cu prevederile prezentului acord.
2.Bunurile importate pot fi înstrăinate pe teritoriul statului de reşedinţă numai în condiţiile respectării legislaţiei statului şi, în cazul României, a legislaţiei Uniunii Europene.
Art. 23
În conformitate cu legislaţia internă în vigoare în statul părţii primitoare privind achiziţionarea sau transferul de proprietate asupra terenurilor, loturilor de construcţie şi clădirilor, în vederea îndeplinirii scopurilor Institutului/Centrului, partea primitoare exceptează Institutul/Centrul de la taxele de timbru, de alte taxe sau impozite similare legate de achiziţionarea sau transferul de proprietate de către Institut/Centru asupra terenurilor, loturilor de construcţie şi clădirilor, percepute de autorităţile centrale sau locale.
SECŢIUNEA V: Prevederi finale
Art. 24
Divergenţele care pot rezulta din interpretarea şi aplicarea acestui acord sunt rezolvate pe canale diplomatice.
Art. 25
La intrarea în vigoare a prezentului acord, îşi încetează valabilitatea Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind înfiinţarea şi funcţionarea de centre culturale, încheiat la Constanţa la 18 aprilie 1996.
Art. 26
1.Acest acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc, pe canale diplomatice, că au îndeplinit procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare.
2.Acordul rămâne valabil pentru o perioadă de cinci ani şi va fi reînnoit automat pentru noi perioade de câte cinci ani, cu excepţia situaţiei în care una dintre părţi notifică cealaltă parte, în scris, pe canale diplomatice, despre intenţia de a denunţa acordul, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea oricărei perioade de valabilitate. În acest caz, denunţarea îşi produce efectul după şase luni de la data notificării.
3.Dacă acordul este denunţat în conformitate cu prevederile paragrafului (2), orice program în derulare, înţelegere sau proiect realizat în baza acestuia şi care nu a fost terminat rămâne valid pentru perioada pentru care a fost încheiat.
Art. 27
Acordul poate fi amendat, prin consimţământul mutual al părţilor, modificările intrând în vigoare în conformitate cu procedurile stipulate în articolul 26 al acestui acord.
-****-
Semnat la Ankara la 19 septembrie 2013, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, turcă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,

George Ciamba,

secretar de stat,

Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

Hayati Develi,

preşedinte,

Institutul "Yunus Emre"

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 26 din data de 14 ianuarie 2014