ORDIN nr. 3854 din 20 decembrie 2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal"
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 16 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal", cod 14.13.03.14, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Instrucţiunile de completare a formularului specificat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare ale formularului specificat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1:

Notificare

privind modificarea anului fiscal

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

DENUMIRE/ NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

             

DOMICILIUL FISCAL

JUDEŢ

 

SECTOR

 

LOCALITATE

 

STRADA

 

NR.

 

BLOC

 

SC.

 

ET.

 

AP.

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

DENUMIRE/ NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

             

III. În temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

|_| Optez pentru modificarea anului fiscal.
Anul fiscal modificat începe cu: ziua ... luna ... anul ......

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

Ştampila

Semnătura

 

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Data înregistrare

  

/

  

/

    

Numele persoanei care a verificat

 
Nr. de operator de date cu caracter personal 759
Cod: 14.13.03.14
ANEXA nr. 2: INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal"
Formularul (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal.
Formularul (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" se depune la organul fiscal competent cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute, din care:
- un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;
- un exemplar se păstrează de către contribuabil.
Completarea formularului se face astfel:
- Secţiunea I "Date de identificare a contribuabilului"
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea contribuabilului plătitor de impozit pe profit.
Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, potrivit legii.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
- Secţiunea II "Date de identificare a împuternicitului"
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele, prenumele împuternicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.
Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului, pentru activitatea proprie.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
- Secţiunea III se completează bifând caseta corespunzătoare exprimării opţiunii de modificare a anului fiscal şi înscriind ziua/luna/anul de început a anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 3: Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare ale formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal"
1.Denumire: (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal"
2.Cod: 14.13.03.14
3.Format: A4/t1
4.Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5.U.M.: set (2 file)
6.Se difuzează gratuit.
7.Se utilizează la comunicarea opţiunii privind modificarea anului fiscal.
8.Se întocmeşte în 2 exemplare de: contribuabil/împuternicit/reprezentant legal.
9.Circulă:
- originalul, la organul fiscal;
- copia, la contribuabil.
10.Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 10 din data de 8 ianuarie 2014