ORDIN nr. 5014 din 25 august 2016 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat
În temeiul art. 205 alin. (7) şi art. 222 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere recomandarea Curţii de Conturi a României, prevăzută la pct. E. 4.1 al Procesului-verbal de constatare elaborat de aceasta şi înregistrat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 9.756 din 14 iunie 2016, din care reiese necesitatea "inventarierii situaţiilor speciale finanţate de minister de la data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, elaborarea şi aprobarea unei metodologii de finanţare a acestor situaţii care să implice controlul ministerului în modul de utilizare a sumelor alocate cu această destinaţie",
având în vedere că Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice asigură finanţarea de bază pentru universităţile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu şi per limbă de predare,
luând în considerare riscurile ca un eveniment sau o acţiune să afecteze negativ capacitatea unei instituţii de învăţământ superior de stat de a-şi atinge scopul şi obiectivele stabilite în activitatea didactică şi de cercetare,
luând în considerare Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.530/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2016,
pentru a valorifica oportunităţile de dezvoltare care apar în activitatea didactică şi de cercetare, pentru a face faţă unor situaţii speciale sau neprevăzute,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Anual, din suma alocată în bugetul naţional pentru finanţarea instituţională a universităţilor se constituie un fond distinct pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare, denumit în continuare FSS.
(2)Cuantumul procentual al FSS se stabileşte prin metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
Art. 2
(1)FSS se utilizează pe parcursul anului financiar pentru care s-a constituit.
(2)FSS este la dispoziţia ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi se repartizează instituţiilor de învăţământ superior de stat care solicită sprijin pentru finanţarea situaţiilor speciale care presupun cheltuieli urgente sau neprevăzute, apărute în timpul exerciţiului bugetar şi care nu au fost cuprinse în bugetul iniţial.
(3)Sumele alocate din FSS instituţiilor de învăţământ superior de stat pot fi folosite pentru:
a)asigurarea resurselor necesare instituţiilor de învăţământ superior pentru organizarea/desfăşurarea unor activităţi ocazionale (conferinţă, simpozion, workshop) de interes naţional, programate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare MENCS, sau de către universităţi, în scopul dezvoltării activităţii didactice şi de cercetare desfăşurată de instituţiile de învăţământ superior din România;
b)susţinerea acţiunilor desfăşurate de universităţi pentru dezvoltarea internaţionalizării, prin participarea la proiecte educaţionale şi de cercetare comune cu universităţi de prestigiu; participarea la târguri şi expoziţii internaţionale de educaţie etc.;
c)susţinerea implicării instituţiilor de învăţământ superior în acţiuni cu participarea studenţilor/pentru studenţi, menite să contribuie la creşterea calităţii şi prestigiului învăţământului superior din ţara noastră;
d)finanţarea unor situaţii speciale care contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în cadrul Strategiei Europa 2020 şi în Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020 şi care nu sunt finanţate prin fonduri europene;
e)asigurarea resurselor necesare pentru susţinerea activităţilor extracurriculare ale studenţilor (participarea la conferinţe internaţionale, participarea la concursuri profesionale internaţionale, participarea la festivaluri artistice etc.);
f)asigurarea derulării activităţii curente a instituţiilor de învăţământ superior, în condiţiile în care veniturile nu mai pot acoperi costurile necesare, ca urmare a unui management defectuos care afectează desfăşurarea procesului didactic. Alocarea fondurilor se face pentru o perioadă limitată la maximum 6 luni în 2 ani bugetari. Acest proces este condiţionat de implementarea unui program de restructurare/plan de măsuri, asumat de senatul universităţii şi aprobat de MENCS, cu avizul prealabil al Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior;
g)asigurarea, în timpul exerciţiului financiar, a finanţării acelor cheltuieli cu caracter neprevăzut şi de urgenţă care nu au fost cuprinse în bugetul iniţial.
Art. 3
(1)Pentru a fi accesate sume din FSS:
a)universităţile transmit o cerere MENCS prin care solicită finanţare din FSS, cererea fiind însoţită de documente justificative, inclusiv estimarea/fundamentarea sumei solicitate;
b)DGIS analizează cererea, conform criteriilor de acordare a finanţării din FSS stabilite prin prezentul ordin şi cu priorităţile strategice fixate prin programul de guvernare, şi avizează/respinge cererea universităţii;
c)ordonatorul principal de credite aprobă/respinge cererea universităţii.
(2)Sumele alocate din FSS sunt considerate venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat şi sunt prevăzute în contractele de finanţare instituţională.
(3)Categoriile de cheltuieli pentru care pot fi utilizate sumele alocate din FSS sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru finanţarea de bază.
(4)Instituţiile de învăţământ superior de stat îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise/furnizate Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
(5)Sumele neutilizate până la sfârşitul anului se distribuie în conformitate cu prevederile metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat.
Art. 4
Instituţiile de învăţământ superior de stat cărora li se repartizează pe baza contractului instituţional de finanţare fonduri pentru situaţiile speciale, la solicitarea acestora, vor depune la finele anului financiar, la Direcţia generală învăţământ superior, o situaţie justificativă privind utilizarea acestor fonduri.
Art. 5
(1)Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice notifică, verifică şi/sau controlează instituţiile de învăţământ superior de stat privind utilizarea sumelor în concordanţă cu scopul pentru care au fost alocate.
(2)În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. f), implementarea programelor de restructurare/planurilor de măsuri este verificată şi de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, care înaintează către MENCS un raport cuprinzând concluziile acestei verificări.
(3)În condiţiile în care se constată în urma verificărilor/ controlului că nu sunt îndeplinite obligaţiile asumate la accesarea sumelor din FSS, acestea se returnează către MENCS.
Art. 6
Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 669 din data de 31 august 2016