ORDIN nr. 3170 din 4 februarie 2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională
În conformitate cu prevederile:
- art. 340 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 4 alin. (1) lit. f) şi m) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
- Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă modelul de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Ghidul de elaborare a Standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională va fi realizat, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin, de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, care îl va publica pe site-ul propriu.
(2)Actualizarea Ghidului de elaborare a Standardului ocupaţional se realizează prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Calificări.
Art. 3
Autoritatea Naţională pentru Calificări duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, pe care îl va publica pe site-ul propriu.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXĂ:
MODEL
- SECŢIUNEA A: STANDARD OCUPAŢIONAL

1. Denumirea ocupaţiei şi codul COR

|_________________________|

2. Denumirea tradusă a ocupaţiei (En):

|_________________________|

3. Competenţe profesionale

(capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale)

|_________________________|

4. Niveluri:

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC) |_|

4.2. Nivelul de referinţă conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) |_|

4.3. Nivelul educaţional corespondent, conform ISCED - 2011 |_|

5. Acces la altă ocupaţie/ocupaţii cuprinse în nomenclatorul COR

5.1. Acces la ocupaţie/ocupaţii de acelaşi nivel de calificare, conform CNC, pe bază de experienţă/recunoaştere de competenţe

|_______________________________|

5.2. Acces la ocupaţie/ocupaţii de nivel de calificare imediat superior, conform CNC, pe bază de programe de formare profesională şi experienţă

|_______________________________|

6. Informaţii suplimentare

|_______________________________|

- SECŢIUNEA B: STANDARD PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ, ASOCIAT OCUPAŢIEI

1. Informaţii despre programul de educaţie şi formare profesională

1.1. Cerinţe specifice de acces la program

1.1.1. Competenţe şi deprinderi necesare accesului la program:

|_______________________________|

1.1.2. Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii:

Nivelurile de studii:

- învăţământ general obligatoriu |_|

- învăţământ profesional prin şcoli profesionale |_|

- învăţământ liceal, fără diplomă de bacalaureat |_|

- învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat |_|

- învăţământ postliceal |_|

- învăţământ superior cu diplomă de licenţă |_|

- învăţământ superior cu diplomă de master |_|

1.1.3. Alte studii necesare:

|_______________________________|

1.1.4. Cerinţe speciale:

|_______________________________|

2. Descrierea programului de educaţie şi formare profesională

2.1. Durata totală, nr. ore

|___________| din care:

|___________| teorie,

|___________| practică.

2.2. Planul de pregătire (anexa B1)

2.3. Programa de pregătire teoretică şi practică (anexa B2)

2.4. Echipamente/utilaje/programe software necesare pregătirii teoretice şi practice

|_______________________________|

2.5. Cerinţe privind nivelul minim de calificare şi experienţă profesională pentru formatori, instructori/preparatori formare, evaluatori

|_______________________________|

3. Informaţii referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare şi aprobare a standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională:

3.1. Realizare:

Iniţiator/Autori

Instituţia/instituţiile/persoane interesate ..............

Data elaborării .................

3.2. Verificare profesională:

Specialist/Instituţia de profil .................

Data verificării ....................

3.3. Avizare:

Asociaţie profesională/Instituţie de reglementare/Instituţie de profil ...............

3.4. Validare documentaţie:

Comitet sectorial/semnatari ....................

Data validării ....................

3.5. Aprobare:

Autoritatea Naţională pentru Calificări conform deciziei nr. ...... din ...........

data ...............

- ANEXA B1: PLAN DE PREGĂTIRE

Nr. crt.

Competenţa dobândită

Modul

Nr. ore teorie

Nr. ore practică

1

    
     
     
 

TOTAL ORE

  
 

TOTAL GENERAL

 
- ANEXA B2: PROGRAMA DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

Nr. crt.

Modul

Disciplină

Conţinut tematic

Metode/Forme de desfăşurare

Mijloace de instruire, materiale de învăţare

Criterii de evaluare

Nr. ore

Teorie

Practică

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.

1.1.

 

teorie

    

practică

    
 

teorie

    

practică

    
 

teorie

    

practică

    

1.2.

 

teorie

    

practică

    
 

teorie

    

practică

    
 

teorie

    

practică

    

...1.n.

 

teorie

    

practică

    
 

teorie

    

practică

    
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 184 din data de 18 martie 2015