PROGRAM DE COLABORARE din 10 februarie 2014 în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017
Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria, denumite în continuare părţi,
dorind să extindă cunoaşterea reciprocă a culturii popoarelor român şi austriac şi să intensifice relaţiile bilaterale în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului,
împărtăşind valorile europene în calitate de state membre ale Uniunii Europene,
în baza art. 20 al Acordului privind colaborarea culturală dintre Republica Socialistă România şi Republica Austria, semnat la Viena la 17 septembrie 1971, şi a art. 1 paragraful 2 al Protocolului adiţional la acest acord, semnat la Bucureşti la 19 ianuarie 1974,
în temeiul Acordului privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică dintre Republica Socialistă România şi Republica Austria, semnat la Viena la 30 septembrie 1976,
au convenit următoarele:
CAPITOLUL I: Universităţi şi instituţii ştiinţifice
Art. 1
Părţile încurajează colaborarea directă dintre instituţiile ştiinţifice ale celor două state şi recomandă dezvoltarea şi aprofundarea acestei cooperări, iniţierea de noi contacte între aceste instituţii şi dezvoltarea de parteneriate, cu scopul de a participa în comun la programe-cadru şi iniţiative de cercetare ale Uniunii Europene.
Art. 2
Părţile sprijină colaborarea dintre Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Austriei, în cadrul Acordului de colaborare dintre ele.
Art. 3
Părţile colaborează în domeniul cercetării, pe baza programelor de lucru stabilite cu ocazia reuniunilor Comisiei mixte pentru cooperare ştiinţifică şi tehnologică.
Art. 4
Părţile stimulează dezvoltarea şi aprofundarea cooperării directe dintre instituţiile de învăţământ superior acreditate din cele două state, atât în cadrul acordurilor de parteneriat la nivel de universităţi, cât şi pe baza acordurilor corespunzătoare la nivel de facultăţi şi institute. Părţile încurajează dezvoltarea acestor relaţii, în special cu privire la crearea unui spaţiu european al învăţământului superior, în acord cu Procesul Bologna. Atât iniţierea, cât şi realizarea procesului de cooperare sunt, pe baza autonomiei universitare, de competenţa instituţiilor de învăţământ superior acreditate.
Art. 5
1.Părţile încurajează atât invitarea profesorilor români în calitate de "visiting professor" la instituţii austriece de învăţământ superior, cât şi invitarea profesorilor austrieci în calitate de "visiting professor" la instituţii româneşti de învăţământ superior acreditate.
2.Toate problemele privitoare la activitatea de predare vor fi reglementate de instituţiile de învăţământ superior în cadrul autonomiei universitare şi în conformitate cu legislaţia internă.
Art. 6
Părţile sprijină colaborarea dintre Conferinţa Naţională a Rectorilor din România şi Conferinţa Universităţilor din Austria, în cadrul EUA (European University Association) şi în alte organizaţii.
Art. 7
Părţile stimulează colaborarea în cadrul programelor Uniunii Europene şi a altor programe internaţionale şi regionale, în special în cadrul programelor UE "Life Long Learning" (2007-2013) şi ERASMUS MUNDUS (2009-2013), precum şi a programelor care le continuă - ERASMUS+ şi Strategia UE pentru Regiunea Dunării.
Art. 8
Părţile îşi exprimă interesul pentru cooperarea în domeniul limbii, culturii şi civilizaţiei în mediile preuniversitare şi universitare din celălalt stat.
Art. 9
Părţile îşi exprimă interesul pentru menţinerea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie şi deschiderea de noi lectorate în instituţiile de învăţământ superior din statul partener.
Art. 10
1.Părţile se informează cu privire la activitatea în domeniul limbii, literaturii, culturii şi al civilizaţiei româneşti desfăşurată de lectorul român invitat la Universitatea din Viena, precum şi asupra interesului exprimat de Universitatea din Graz pentru deschiderea unui lectorat de limbă română.
2.În perioada de valabilitate a prezentului program, partea română va nominaliza candidaţi pentru lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească, la universităţile austriece interesate.
Art. 11
1.Părţile iau notă cu satisfacţie de activitatea de succes a lectorilor austrieci desfăşurată în domeniul predării limbii germane şi a literaturii austriece, precum şi în susţinerea cursurilor de cultură şi civilizaţie austriacă la universităţile româneşti din Bucureşti, Sibiu, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara.
2.În perioada de valabilitate a prezentului program, la dorinţa celor două părţi şi în conformitate cu posibilităţile bugetare, sunt trimişi lectori austrieci pentru predarea limbii germane şi a literaturii austriece, precum şi a culturii şi civilizaţiei Republicii Austria, la universităţile din România.
3.Această activitate este facilitată pentru partea română prin Ministerul Educaţiei Naţionale şi pentru partea austriacă prin Serviciul austriac de schimburi Academice (OeAD).
Art. 12
1.Părţile încurajează mobilităţile academice între cele două state, în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS).
2.Partea austriacă invită studenţi, absolvenţi, cercetători şi cadre didactice din România să aplice pentru burse din cadrul programelor de burse austriece Ernst Mach, Richard Plaschka şi Franz Werfel. Informaţii suplimentare despre acestea se găsesc la adresa de internet www.grants.at
3.Partea română oferă, anual, în limita posibilităţilor sale bugetare, până la 5 burse pentru studenţi, absolvenţi, tineri cercetători şi cadre didactice din Republica Austria, pentru participarea acestora la cursuri de vară de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească.
4.Partea română, prin Ministerul Educaţiei Naţionale, va lansa oferta de cursuri de vară de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească până la data de 1 martie a fiecărui an. Numărul burselor oferite şi condiţiile privind acordarea acestora vor fi anunţate prin Ambasada României la Viena până la data de 30 martie a fiecărui an.
5.Partea austriacă sprijină, în limita posibilităţilor sale financiare, realizarea de cursuri de vară pentru limbile română şi germană.
Art. 13
1.Părţile încurajează, în măsura posibilităţilor financiare, trimiterea în stagii de practică a studenţilor austrieci, pentru a preda limba germană ca limbă străină la instituţii de învăţământ acreditate din România.
2.Partea austriacă pune la dispoziţie o bursă şi acoperă costurile de călătorie şi de asigurare medicală. Instituţia română primitoare asigură cazarea.
Art. 14
Părţile cooperează în domeniul schimbului de informaţii asupra sistemului de învăţământ universitar şi iniţiază consultări asupra elaborării de recomandări în ceea ce priveşte recunoaşterea şi echivalarea diplomelor pe baza Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, elaborată la Lisabona la 11 aprilie 1997.
Art. 15
Părţile susţin instituţiile de învăţământ superior acreditate să desfăşoare, în baza autonomiei universitare, programe de studii integrate, de nivel universitar, ciclul I, II şi III, pentru specializări recunoscute în legislaţia celor două state, în acord cu standardele de calitate, naţionale şi internaţionale, generale şi specifice, din cele două state, cu emiterea de diplome duble, recunoscute de ambele părţi.
CAPITOLUL II: Educaţia generală, profesională şi perfecţionarea cadrelor didactice
Art. 16
Părţile încurajează activitatea Asociaţiei KulturKontakt Austria, desemnată de Ministerul Federal pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură pentru colaborarea educaţională dintre România şi Republica Austria.
Art. 17
1.Părţile sprijină activitatea consilierului austriac pentru cooperarea în România în domeniul educaţiei, prin:
- perfecţionarea cadrelor didactice;
- formarea în domeniul managementului educaţional şi dezvoltare şcolară;
- descentralizarea în domeniul educaţiei;
- dezvoltarea învăţământului profesional.
2.Consilierul educaţional austriac este delegat de către Ministerul Federal pentru Educaţie, Artă şi Cultură şi sprijinit logistic de KulturKontakt Austria.
3.Ministerul Federal austriac pentru Educaţie, Artă şi Cultură suportă toate costurile de angajare a consilierului pentru cooperare educaţională în România.
4.Partea română pune la dispoziţie spaţiul necesar pentru birou şi infrastructură, inclusiv preluarea costurilor de comunicare, pentru consilierul educaţional şi asistenţii acestuia.
Art. 18
1.Partea austriacă trimite în continuare profesori pentru unitatea de învăţământ a Asociaţiei Concordia din Ploieşti şi are în vedere crearea unei şcoli austriece în România.
2.Partea română exprimă interesul pentru trimiterea cât mai multor profesori austrieci la şcolile din România cu predare în limba germană şi/sau în limba română.
3.Părţile vor identifica în comun modalităţile de suportare a cheltuielilor pentru trimiterea profesorilor austrieci la şcolile din România.
Art. 19
Părţile cooperează în cadrul programelor Uniunii Europene şi al altor programe internaţionale şi regionale, în special în cadrul programului educaţional al UE "Lifelong Learning" şi al programelor subsecvente ale acestuia, destinate educaţiei generale şi profesionale, tineretului şi sportului (2014-2020) şi al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.
Art. 20
Părţile susţin dezvoltarea de parteneriate şcolare în cadrul Academy of Central European Schools (ACES).
Art. 21
Părţile continuă cooperarea în domeniul dezvoltării de manuale, materiale şi alte documente de referinţă, în măsura posibilităţilor bugetare şi cu respectarea principiului reciprocităţii. În acest sens, părţile vor stabili un schimb de experienţă privind "Acţiunea manualul şcolar".
Art. 22
Partea austriacă încurajează profesorii de limba germană din România ca, în limitele oferite de programele UE din domeniul educaţiei (în prezent Comenius şi Grundtvig), să candideze, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) din România, la burse pentru participarea la seminarii de dezvoltare profesională care au loc în Republica Austria şi care au ca temă limba germană şi literatura, cultura şi istoria austriacă. Oferta de studii şi alte informaţii pot fi găsite accesând pagina www.kulturundsprache.at
Art. 23
Părţile colaborează pentru dezvoltarea profesională a profesorilor din România care predau germana ca limbă maternă sau ca limbă străină şi pentru îmbunătăţirea limbii de predare.
Art. 24
Pentru promovarea cunoaşterii sistemelor generale de educaţie, incluzând învăţământul profesional din cele două state, precum şi pentru cunoaşterea elementelor educaţionale din domeniul pedagogiei speciale şi incluziunii, pe durata prezentului program, în măsura posibilităţilor bugetare, părţile convin schimburi de experţi care să nu depăşească 25 de zile. De asemenea, părţile convin schimbul de informaţii şi de materiale documentare.
Art. 25
Părţile aprofundează colaborarea în domeniul pregătirii profesionale, în special pentru dezvoltarea sistemului de pregătire profesională din România. Condiţiile pentru realizarea acestui demers vor fi stabilite direct, în fiecare caz, de partenerii de cooperare.
Art. 26
Părţile încurajează dezvoltarea cooperării în cadrul Centrului European de Limbi Străine al Consiliului Europei, din Graz.
CAPITOLUL III: Cultură şi artă
Art. 27
Părţile salută şi sprijină activitatea Institutului Cultural Român de la Viena şi a Forumului Cultural Austriac din Bucureşti, precum şi activitatea bibliotecilor austriece din Timişoara, Iaşi, Bucureşti şi Cluj-Napoca.
Art. 28
Părţile încurajează contactele directe între artişti, specialişti şi instituţii în domeniile culturii şi artei. Pentru susţinerea acestora, ambele state vor face schimb de informaţii asupra politicii culturale şi a reglementărilor juridice.
Art. 29
Părţile încurajează participarea reprezentanţilor lor la festivaluri, reuniuni internaţionale, seminare şi alte manifestări culturale care vor avea loc în celălalt stat.
Părţile se vor informa reciproc despre programe, termene şi condiţii de participare la astfel de manifestări culturale.
Art. 30
Părţile vor realiza schimburi de artişti şi specialişti din domeniile teatru, film, dans, muzică, arte plastice, arhitectură, design, fotografie şi artă media, în conformitate cu posibilităţile financiare.
Art. 31
1.Părţile sprijină continuarea colaborării în domeniul protejării şi conservării monumentelor.
2.Părţile vor realiza schimburi de specialişti în domeniul conservării, restaurării şi întreţinerii monumentelor istorice, în conformitate cu posibilităţile financiare.
3.Părţile susţin contactele între comisiile naţionale ale Consiliului Internaţional al Monumentelor şi Siturilor/International Council on Monuments and Sites (ICOMOS).
4.Părţile încurajează schimbul de experienţă, precum şi organizarea de prelegeri, seminare şi cursuri de vară în domeniul conservării şi protejării patrimoniului cultural, în special în ceea ce priveşte monumentele istorice.
Art. 32
1.Părţile sprijină colaborarea în domeniul bibliotecilor, în special între Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Naţională Austriacă. În acest scop, părţile salută schimburile de specialişti în intervalul de valabilitate a prezentului program, cât şi un schimb de informaţii şi material documentar, în funcţie de posibilităţile bugetare.
2.În conformitate cu deplina capacitate juridică a Bibliotecii Naţionale Austriece, toate cooperările vor fi convenite direct.
Art. 33
1.Părţile susţin schimbul de informaţie şi de experienţă, precum şi colaborarea directă dintre edituri, scriitori şi structurile care le reprezintă interesele în ambele state.
2.Părţile încurajează traducerea de opere din literatura modernă în limba celuilalt stat, precum şi contactele directe între respectivele asociaţii de traducători.
Art. 34
1.Părţile sprijină colaborarea dintre muzeele româneşti şi austriece şi salută schimburile de specialişti, de informaţii şi de materiale documentare, în măsura posibilităţilor bugetare.
2.În conformitate cu deplina capacitate juridică a muzeelor federale austriece, toate cooperările vor fi convenite direct.
3.Părţile încurajează colaborarea dintre comisiile naţionale ale Consiliului Internaţional al Muzeelor/International Council of Museums (ICOM).
Art. 35
1.Părţile încurajează schimburile de expoziţii. Verificarea şi promovarea proiectelor concrete se desfăşoară prin contact direct între instituţiile competente ale celor două state.
2.Părţile salută colaborarea directă între instituţiile celor două state din domeniul fotografiei de artă şi încurajează realizarea de expoziţii de fotografie contemporană şi istorică, pe bază de reciprocitate.
Art. 36
Părţile susţin colaborarea dintre teatre, trupe de teatru, regizori şi actori, precum şi între asociaţiile şi instituţiile care reprezintă interesele creatorilor de cultură în domeniul teatrului.
Art. 37
Părţile sprijină colaborarea dintre orchestre, ansambluri, solişti şi dirijori, precum şi colaborarea dintre asociaţiile şi instituţiile ce reprezintă interesele creatorilor de cultură în domeniul muzical.
Art. 38
Părţile încurajează schimbul de informaţii şi experienţă dintre ansamblurile de dans, dansatori şi coregrafi, precum şi producţiile noi în domeniul dansului contemporan şi salută colaborarea dintre asociaţiile şi instituţiile care reprezintă interesele creatorilor de cultură în domeniul dansului.
Art. 39
1.Părţile încurajează intensificarea contactelor şi colaborarea dintre cei implicaţi în realizarea de filme, instituţii din domeniul filmului şi cinematografele de artă - în special în contextul programului UE "Creative Europe" şi a Fondului european de film EURIMAGE.
2.Părţile salută colaborarea directă dintre Arhiva Română de Film şi Arhiva de Film Austria şi Muzeul Filmului Austriac. Părţile încurajează schimburile de filme între arhivele naţionale de film, schimburile de experienţă în domeniul cinematografiei, precum şi participarea filmelor la festivaluri de film organizate în cele două state. Părţile îşi exprimă interesul pentru realizarea, pe baze de reciprocitate, a unor evenimente de tip "Săptămâna filmului".
Art. 40
Părţile încurajează colaborarea dintre specialiştii români şi austrieci în domeniile cercetării culturale, statisticii culturale, documentaţiei culturale şi managementului cultural.
Art. 41
Partea română este interesată să colaboreze cu instituţiile de specialitate ale părţii austriece în domeniul investigaţiilor fizico-chimice ale operelor de artă.
Art. 42
Părţile sprijină colaborarea în domeniul patrimoniului cultural imaterial, în principal în privinţa aplicării Convenţiei UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (Paris, 2003). Părţile încurajează apariţia de articole în publicaţii de specialitate din domeniul patrimoniului cultural imaterial din cele două state.
Art. 43
Partea română îşi exprimă interesul de avea acces la informaţiile şi documentele referitoare la cultura populară română din arhivele şi bibliotecile din Republica Austria.
Art. 44
Părţile încurajează schimbul de informaţii privind cercetările şi restaurările efectuate de către arheologii şi arhitecţii austrieci la monumentele din Bucovina - nord-estul României - în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX.
Art. 45
Părţile încurajează colaborarea dintre instituţiile de cercetare din cele două state în domeniul patrimoniului naţional material.
Art. 46
Părţile sprijină schimbul reciproc de publicaţii din domeniul muzeelor, al arheologiei şi al restaurării şi conservării monumentelor istorice.
Art. 47
1.Părţile acţionează în scopul consolidării colaborării culturale europene, cooperând activ în cadrul programelor şi proiectelor culturale ale Consiliului Europei şi ale UNESCO, în special în conformitate cu Convenţia UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (Paris, 2003) şi cu Convenţia UNESCO referitoare la protejarea şi promovarea diversităţii expresiilor culturale (Paris, 2005).
2.Părţile convin să colaboreze îndeaproape în cadrul programelor Uniunii Europene, care se referă la promovarea culturii şi a sectorului audiovizual. Acest lucru se referă în special la Programul "Creative Europe".
3.Părţile salută cooperarea culturală de succes în cadrul fondurilor structurale ale UE din domeniul Cooperării teritoriale, în special în Programul "Spaţiul dunărean şi cooperarea transnaţională".
CAPITOLUL IV: Tineret şi sport
Art. 48
Părţile sprijină colaborarea între organizaţiile de tineret din ambele state, schimbul de tineri, experţi în domeniul tineretului şi multiplicatori, precum şi în cadrul Programului UE "Tineret în acţiune" şi al programului ERASMUS+ (2014-2020).
Art. 49
1.Părţile susţin relaţiile directe şi schimbul de delegaţii între organizaţii, federaţii şi cluburi sportive din ambele state.
2.Condiţiile financiare şi detaliile cu privire la aceste schimburi pot fi reglementate, după necesităţi, de instituţiile interesate, potrivit reglementărilor interne ale celor două state.
CAPITOLUL V: Prevederi generale şi financiare
SECŢIUNEA 1: A. Burse
Art. 50
Părţile asigură bursierilor celuilalt stat condiţii şi servicii conform legislaţiei interne. Informaţii suplimentare se găsesc, pentru partea română, la adresa www.edu.ro, iar pentru partea austriacă, la adresa www.grants.at.
SECŢIUNEA 2: B. Burse pentru cursuri de vară
Art. 51
1.Partea română asigură pentru participarea la cursuri de vară următoarele: cazare, masă, scutire de taxe de şcolarizare şi program cultural. Formularele de înscriere se depun până la data de 15 aprilie a anului în curs.
2.Partea austriacă pune anual la dispoziţie, până la 1 aprilie, pe pagina de internet OAD (www.oead.ac.at), toate informaţiile necesare referitoare la bursele pentru cursuri de vară.
SECŢIUNEA 3: C. Schimbul de lectori
Art. 52
Lectorilor şi membrilor lor de familie - partenerii de viaţă/soţul/soţia, copiii minori, care locuiesc împreună cu aceştia - li se aplică prevederile legislaţiilor naţionale în domeniu din cele două state, care transpun Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii Europene.
SECŢIUNEA 4: D. Schimbul de experţi
Art. 53
1.Partea trimiţătoare pune la dispoziţia părţii primitoare, cât mai curând posibil, toată documentaţia referitoare la experţi, inclusiv programul dorit, precum şi, după acceptul părţii primitoare, informaţiile privind data exactă a sosirii experţilor în statul primitor.
2.Partea trimiţătoare suportă costurile de călătorie până la primul loc de destinaţie în statul primitor şi de la ultimul loc de activitate înapoi.
3.Partea primitoare suportă cheltuielile de transport intern legate de activitatea experţilor, prevăzută în programul de vizită.
Art. 54
1.Partea română pune la dispoziţia experţilor cazare şi masă, în conformitate cu reglementările interne în vigoare.
2.Partea austriacă pune la dispoziţia experţilor cazare şi o diurnă de 40 euro.
Art. 55
1.Părţile pornesc de la premisa că, în cadrul acestui program, pot fi numiţi ca experţi doar acele persoane care au o asigurare de sănătate corespunzătoare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.
2.În caz excepţional, dacă aceasta nu există, în cazul îmbolnăvirilor acute sau al accidentelor, partea primitoare acordă asistenţă medicală primară şi de urgenţă, în conformitate cu dispoziţiile legale.
3.În plus, în cazuri excepţionale, partea austriacă se asigură, pentru perioada şederii, de încheierea unei asigurări medicale care va acoperi aceste servicii.
4.Asistenţa medicală din Republica Austria se acordă în limitele impuse de serviciile de asigurare generale legale, iar îngrijirea ambulatorie este acordată în funcţie de nivelul plafonului general.
SECŢIUNEA 5: E. Schimbul de expoziţii
Art. 56
Expoziţiile sunt organizate corespunzător uzanţelor internaţionale şi respectând legislaţia statului fiecărei părţi. Alte înţelegeri necesare suplimentare vor fi stabilite direct.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 57
Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi rămâne valabil 5 ani.
-****-
Semnat la 10 februarie 2014, la Bruxelles, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi germană, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,

Titus Corlăţean,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Austria,

Sebastian Kurz,

ministrul afacerilor externe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 232 din data de 1 aprilie 2014