ORDIN nr. 11 din 25 februarie 2015 pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public
Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2006 pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de distribuţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 17 mai 2006.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 2 luni de la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1: CONTRACTUL-CADRU de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere
* În contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator se preiau din contractul-cadru numai clauzele aplicabile, în funcţie de indicaţiile notelor prevăzute la finalul contractului-cadru.
PARTEA 1:
CONTRACT DE RACORDARE
nr. ....... încheiat astăzi ....... (data semnării)
CAPITOLUL 1: Părţile contractante
Între ..........., cu sediul în localitatea ..........., judeţul/sectorul ........., str. ........... nr. ......, telefon nr. ......, fax nr. ......, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul .........., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca ..........., reprezentată prin ..........., având funcţia de ..........., şi prin ..........., având funcţia de ..........., în calitate de operator de reţea, denumit în continuare operator,
şi persoana juridică/persoana fizică ..........., cu sediul/domiciliul în localitatea ..........., judeţul/sectorul ........, str. ........... nr. ......., telefon nr. ......., fax nr. ......, C.N.P. .........../înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ......., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca .........., reprezentat(ă) prin ........., având funcţia de ........., în calitate de solicitant de servicii de racordare la reţeaua electrică de interes public, denumit în continuare utilizator,
denumite în continuare părţi, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.
CAPITOLUL 2: Definiţii
2.1.Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în următoarele acte normative:
a)Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;
b)Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.
2.2.Alţi termeni decât cei prevăzuţi la pct. 2.1 sunt definiţi în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.
CAPITOLUL 3: Obiectul contractului
3.1.Obiectul contractului îl constituie racordarea instalaţiei de utilizare de la locul de consum şi/sau de producere al utilizatorului la reţeaua electrică a operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. ......./........... emis de ..........., care face parte integrantă din prezentul contract, pentru:
a)instalaţia de racordare;
b)întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare în vederea consumului/evacuării puterii aprobate.1)
3.2.Suplimentar, obiectul contractului cuprinde şi realizarea lucrărilor de modificare necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, dacă acestea sunt condiţionate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalaţiei de racordare.2)
3.3.Denumirea şi adresa locului de consum şi/sau de producere pentru care se încheie prezentul contract de racordare: ......................
3.4.Lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare sunt următoarele: ......................
3.5.Lucrările necesare pentru modificarea instalaţiei de racordare existente sunt următoarele:3) ......................
3.6.Lucrările de întărire specifice sunt următoarele:1) ......................
3.7.Lucrările de întărire generale rezultate ca fiind necesare din recalcularea regimurilor de funcţionare în condiţiile prevăzute de Regulament sunt următoarele:1), 19) ......................
3.8.Lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau lucrările de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului sunt următoarele:2) ......................
CAPITOLUL 4: Valoarea lucrărilor din contract
4.1.Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului tariful de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, stabilit conform Legii, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.
Tariful de racordare însumează următoarele componente:
......................
......................
......................
4.2.Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. u), sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei. Această valoare este cel mult egală cu diferenţa dintre costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice şi componenta Ti a tarifului de racordare, dacă aceasta este pozitivă.1), 11)
4.3.Costurile de realizare a lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.7, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. u), sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.1), 12), 19)
4.4.Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, specificate la pct. 3.8, sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.2)
4.5.Costurile pentru realizarea capacităţilor energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului de reţea sunt în valoare de ............ lei. Acestea se restituie utilizatorului conform prevederilor pct. 9 lit. v).2), 4)
4.6.Valoarea compensaţiei băneşti, cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului, este ............ . În funcţie de opţiunea utilizatorului, compensaţia bănească:
a)se achită direct către primul utilizator, care are următoarele date de identificare: ............, în contul nr. .......;
b)se încasează de operator, care o predă primului utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. e).10)
CAPITOLUL 5: Durata contractului
5.1.Contractul intră în vigoare la data semnării şi produce efecte până la data punerii sub tensiune a ultimei etape a instalaţiei de utilizare, dar nu mai mult de ....... luni de la data semnării acestuia.
5.2.Termenul prevăzut la pct. 5.1 poate fi prelungit prin act adiţional cu acordul părţilor.
CAPITOLUL 6: Documentele contractului
6.1.Documentele contractului sunt:
a)avizul tehnic de racordare, în copie;
b)copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;
c)documente în original, care dovedesc constituirea de către utilizator a garanţiei financiare în favoarea operatorului, astfel cum este prevăzută în avizul tehnic de racordare5);
d)confirmarea de către utilizator a amânării realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de operator în avizul tehnic de racordare ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condiţiilor care să permită racordarea6);
e)confirmarea de către utilizator a acceptării unei dezvoltări în etape a obiectivului, cu încadrarea în limita de putere aprobată în avizul tehnic de racordare, fără realizarea lucrărilor de întărire6);
f)acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situaţia în care respectivele costuri nu pot fi finanţate de operatorul de reţea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare6);
g)acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire generale, în situaţia în care respectivele costuri nu pot fi finanţate de operatorul de reţea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare6), 19);
h)cererea utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a instalaţiei de racordare de către operator cu un anumit operator economic atestat şi devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator7);
i)autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de producere şi/sau de consum, inclusiv a instalaţiei de utilizare sau, în cazul construcţiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de producere şi/sau de consum, inclusiv a instalaţiei de utilizare, se obţine de către utilizator până la data încheierii de către operator a contractului de execuţie a instalaţiei de racordare;
j)acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare, ulterior încheierii prezentului contract şi elaborării proiectului tehnic al instalaţiei de racordare8);
k)convenţia încheiată de operator cu proprietarul terenului, având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare, document ce se obţine ulterior încheierii prezentului contract, până la data încheierii de către operator a contractului de execuţie a instalaţiei de racordare8);
l)autorizaţia de construire a instalaţiei de racordare la reţeaua electrică, document ce se obţine de către operator ulterior încheierii prezentului contract, cu excepţia cazului în care utilizatorul obţine autorizaţia de construire a instalaţiei de racordare odată cu autorizaţia de construire a obiectivului;
m)autorizaţia de construire având ca obiect lucrările de întărire prevăzute la pct. 3.6 şi/sau 3.7, document ce se obţine de către operator ulterior încheierii prezentului contract1);
n)documentele necesare pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de folosinţă al operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalaţiile electrice deviate şi/sau convenţia pentru exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate; documentele se obţin până la data încheierii de către operator a contractului de execuţie a lucrărilor de deviere2);
o)autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere, document ce se obţine de către operator2);
p)contractul/convenţia dintre utilizatori privind finanţarea instalaţiei de racordare, prin care se stabileşte şi modalitatea de finanţare în cazul în care unul din utilizatori nu îşi respectă obligaţiile9);
q)opţiunea utilizatorului pentru una din modalităţile de plată a compensaţiei prevăzute la pct. 4.6.10)
6.2.Părţile convin ca documentul prevăzut la pct. 6.1 lit. k) să fie obţinut de către:
a)operator;
b)utilizator, împuternicit de către operator în acest sens.8)
6.3.Părţile convin ca documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. n) să fie obţinute de către:
a)operator;
b)utilizator, împuternicit de către operator în acest sens.2)
CAPITOLUL 7: Norme
Realizarea tuturor lucrărilor în baza contractului de racordare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuţie, punere în funcţiune şi funcţionare în vigoare.
CAPITOLUL 8: Caracterul confidenţial al contractului/Confidenţialitate
8.1.O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a)de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi;
b)de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
8.2.Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidenţialitate, punându-se la dispoziţia acestora exclusiv informaţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor contractuale.
8.3.O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract, în următoarele situaţii:
a)informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi în acest sens;
b)partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia respectivă.
8.4.Prevederile de la pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relaţiilor contractuale.
CAPITOLUL 9: Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii:
a)punerea la dispoziţia utilizatorului a conţinutului convenţiei prevăzute la pct. 6.1 lit. k), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, în cazul în care obţinerea acestui document a fost convenită conform pct. 6.2. lit. b)8);
b)împuternicirea utilizatorului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, pentru încheierea, în numele şi pe seama sa, a convenţiei prevăzute la pct. 6.1 lit. k), în cazul în care obţinerea acestui document a fost convenită conform pct. 6.2 lit. b)8);
c)punerea la dispoziţia utilizatorului a conţinutului documentelor prevăzute la pct. 6.1 lit. n), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, în cazul în care obţinerea acestor documente a fost convenită conform pct. 6.3 lit. b)2);
d)împuternicirea utilizatorului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, pentru încheierea, în numele şi pe seama sa, a documentelor prevăzute la pct. 6.1 lit. n), în cazul în care obţinerea acestor documente a fost convenită conform punctului 6.3 lit. b)2);
e)achitarea către primul utilizator a compensaţiei băneşti, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasarea acesteia de la utilizator, în condiţiile în care utilizatorul optează să facă plata conform pct. 4.6 lit. b)10);
f)asigurarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea instalaţiei de racordare în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1.
Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de către utilizator, proiectantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator este ............7);
g)obţinerea autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;
h)achiziţia lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare, care se va face prin cerere de oferte/licitaţie/încredinţare directă conform reglementărilor în vigoare, şi încheierea contractului de execuţie în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi, după caz, cele prevăzute la pct. 10 lit. o) şi p), precum şi cu condiţia ca autorizaţia de construire a instalaţiei de racordare să fie emisă.
Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de utilizator, executantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator este ............7);
În situaţia unui loc de producere sau a unui loc de consum definitiv care se racordează la reţeaua electrică de medie sau înaltă tensiune, contractul de execuţie se încheie numai după prezentarea de către utilizator a procesului-verbal de începere a lucrărilor în instalaţiile proprii;
i)executarea şi recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1;
j)îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la lit. f), g), h) şi i) în termen total de maximum 90 de zile calendaristice de la data semnării prezentului contract, în situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament racordat la reţeaua de joasă tensiune şi cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi cele prevăzute la pct. 10 lit. o) şi p, în măsura în care sunt aplicabile;
k)realizarea lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6 în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi, dacă sunt aplicabile, cele de la pct. 11.21);
l)realizarea lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.7 în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi, dacă sunt aplicabile, cele de la pct. 11.21);
m)executarea, în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, a lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, prevăzute la pct. 3.8, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 10 lit. h) şi i), precum şi la pct. 11.3.2)
n)refacerea calculelor pentru regimurile de funcţionare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator a cererii pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe, însoţită de documentaţia corespunzătoare prevăzută de Regulament, în condiţiile în care cererea utilizatorului pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe a fost depusă anterior realizării tuturor lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare; refacerea calculelor pentru regimurile de funcţionare se realizează cu luarea în considerare:
(i)a locurilor de consum şi/sau de producere aflate sub tensiune în momentul respectiv;
(ii)a locurilor de consum şi/sau de producere aflate în etapa de punere sub tensiune, pentru care a fost depusă la operatorul de reţea cererea de punere sub tensiune, însoţită de documentaţia corespunzătoare prevăzută de Regulament1);
o)punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe ca urmare a înregistrării cererii formulate de utilizator, însoţită de documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare, după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare13);
Punerea sub tensiune se realizează numai după executarea lucrărilor de întărire specifice, precum şi a lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare sau după obţinerea unui rezultat pozitiv la refacerea calculelor regimurilor de funcţionare în condiţiile precizate la lit. n)1);
p)menţinerea sub tensiune a instalaţiilor utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a generatoarelor/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune, dacă nu este afectată siguranţa sistemului electroenergetic naţional13);
q)informarea utilizatorului, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către acesta a cererii şi a documentaţiei prevăzute la lit. o), cu privire la stadiul realizării lucrărilor de întărire generale necesare şi termenul planificat pentru punerea sub tensiune, în cazul în care, ca urmare a refacerii calculelor pentru regimurile de funcţionare conform lit. n), rezultă că locul de consum şi/sau de producere nu poate fi pus sub tensiune deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice pentru consumul/evacuarea puterii aprobate1), 13);
r)verificarea şi certificarea conformităţii tehnice a centralei electrice cu cerinţele normelor tehnice în vigoare14);
s)emiterea şi transmiterea către utilizator a certificatului de racordare după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, din oficiu şi gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operator, a documentaţiei prevăzute la pct. 10 lit. k) şi, în cazul unui loc de producere/loc de consum şi de producere, a documentelor prevăzute la pct. 10 lit. l), precum şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare;
Certificatul de racordare se emite numai după realizarea lucrărilor de întărire specifice, precum şi a lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare sau după obţinerea unui rezultat pozitiv la refacerea calculelor regimurilor de funcţionare în condiţiile precizate la lit. n)1);
Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de consum/producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum şi/sau de producere, conform prevederilor pct. 10 lit. e).
Certificatul de racordare se emite numai după achitarea de către utilizator a compensaţiei băneşti prevăzute la pct. 4.6. În situaţia în care utilizatorul optează pentru plata compensaţiei direct către primul utilizator, pentru emiterea certificatului de racordare este necesar un document de plată sau confirmarea scrisă din partea primului utilizator din care să reiasă că a încasat compensaţia10);
t)punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia şi/sau furnizarea energiei electrice;
u)restituirea către utilizator a costurilor care revin operatorului pentru realizarea lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.6 şi/sau 3.7 şi care se achită de utilizator în condiţiile existenţei acordurilor prevăzute la pct. 6.1 lit. f) şi g). Modalitatea şi termenul de restituire sunt prevăzute în graficul de restituire a cheltuielilor, care face parte integrantă din prezentul contract1), 15);
v)restituirea către utilizator a costurilor prevăzute la pct. 4.5, pentru realizarea capacităţilor energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului de reţea, în condiţiile achitării acestora conform prevederilor pct. 11.3, în următoarea modalitate: ............ .2), 4)
CAPITOLUL 10: Obligaţiile utilizatorului
Utilizatorul are următoarele obligaţii:
a)achitarea tarifului de racordare prevăzut la pct. 4.1;
b)achitarea către primul utilizator sau către operator a compensaţiei băneşti cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului, a cărei valoare este prevăzută la pct. 4.610);
c)achitarea către operator a costurilor prevăzute la pct. 4.2 şi/sau 4.3, pentru realizarea lucrărilor de întărire a reţelei, în situaţia în care utilizatorul a comunicat operatorului acordul prevăzut la pct. 6.1 lit. f) şi/sau g)1), 15);
d)constituirea în favoarea operatorului, conform avizului tehnic de racordare, a unei garanţii financiare în valoare de ............ lei, în următoarea/următoarele formă/forme: ............, în termen de ............ de la data semnării prezentului contract; documentele care dovedesc constituirea garanţiei financiare, în forma şi cu valoarea precizate, se prezintă operatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii şi devin documente ale prezentului contract16);
e)realizarea prin finanţare directă a instalaţiei de utilizare şi, în situaţia unui loc de producere/loc de consum şi de producere, a capacităţilor de producere a energiei electrice, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare pentru evoluţia puterii aprobate, respectiv pentru:
- etapa I, Paprobată = ............, finalizare instalaţii până la data de ............;
- etapa a II-a, Paprobată = ............, finalizare instalaţii până la data de ............;
- etapa a III-a, Paprobată = ............, finalizare instalaţii până la data de ............;
- etapa a IV-a, Paprobată = ............, finalizare instalaţii până la data de ............;
- etapa finală, Paprobată = ............, finalizare instalaţii până la data de ............;
f)suportarea costurilor prevăzute la pct. 4.4, pentru lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau lucrările de deviere precizate la pct. 3.82);
g)suportarea din surse proprii a contravalorii indemnizaţiilor şi despăgubirilor stabilite în convenţiile/contractele prevăzute la pct. 6.1 lit. k) şi/sau n)2), 8);
h)să încheie, în numele şi pe seama operatorului, cu deţinătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalaţiile electrice deviate convenţii/contracte privind condiţiile de exercitare de către operator a drepturilor de folosinţă şi/sau de uz şi de servitute, în cazul în care obţinerea acestora a fost convenită conform pct. 6.3 lit. b)2);
i)să obţină, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului, avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire şi/sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentaţiilor întocmite în cadrul studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului2);
j)depunerea/transmiterea la operator a cererii pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe, împreună cu documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare13);
k)depunerea la operator a dosarului instalaţiei de utilizare aferente unei etape de dezvoltare, întocmit de executant după realizarea fizică a acesteia conform prevederilor din Regulament, până la data prevăzută la lit. e) pentru etapa respectivă;
l)depunerea la operator a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere aferente unei etape de dezvoltare, până la data prevăzută la lit. e) pentru etapa respectivă, în cazul unui loc de producere/loc de consum şi de producere;
m)încheierea convenţiei de exploatare, dacă în avizul tehnic de racordare este prevăzută obligaţia încheierii acesteia;
n)încheierea contractului de transport/distribuţie/furnizare a energiei electrice;
o)să încheie, în numele şi pe seama operatorului, convenţia având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare, în cazul în care obţinerea acesteia a fost convenită conform pct. 6.2 lit. b)8);
p)obţinerea, în cazul construcţiilor noi, a autorizaţiei de construire a obiectivului de la locul de producere şi/sau de consum, inclusiv a instalaţiei de utilizare, în termenul prevăzut la pct. 9 lit. h) pentru încheierea contractului de execuţie;
q)să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi de servitute pentru exploatarea instalaţiei de racordare în folosul propriu; această obligaţie se precizează în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator.21)
CAPITOLUL 11: Modalităţi de plată
11.1.Părţile convin ca utilizatorul să plătească tariful de racordare către operator:
a)într-o singură tranşă, în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;
b)într-un număr de ............ rate, conform graficului de eşalonare a ratelor de plată, care face parte integrantă din prezentul contract. Prin graficul de eşalonare sunt stabilite valorile şi termenele ratelor de plată, termenele corelându-se cu fazele de realizare a lucrărilor.20)
11.2.Costurile prevăzute la pct. 4.2 şi/sau 4.3 pentru lucrările de întărire se achită operatorului de către utilizator conform graficului de eşalonare plăţi, care face parte integrantă din prezentul contract.1), 6)
11.3.Costurile lucrărilor de deviere sau de îndeplinire a condiţiilor de coexistenţă, prevăzute la pct. 4.4, se achită operatorului de către utilizator în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract.2)
11.4.Utilizatorul face plăţile prevăzute la pct. 11.1, 11.2 şi 11.3 în baza facturilor emise de operator. Operatorul emite câte o factură pentru fiecare din tranşele de plată şi o transmite utilizatorului cu 15 zile lucrătoare înainte de termenul de plată corespunzător, prevăzut în contract.
11.5.Compensaţia bănească prevăzută la pct. 4.6 se achită de către utilizator anterior termenului pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare.10)
CAPITOLUL 12: Modificarea valorii lucrărilor din contract
12.1.În cazul în care lucrările de racordare cuprind instalaţii electrice cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, valoarea lucrărilor din contract se actualizează, dacă este cazul, după elaborarea documentaţiei tehnico-economice, cu respectarea prevederilor legale.
12.2.În situaţia în care tariful de racordare prevăzut la pct. 4.1 este stabilit total sau parţial pe bază de deviz, valoarea lucrărilor din contract se modifică, dacă este cazul, în funcţie de valoarea contractului de execuţie, cu respectarea prevederilor legale. Dacă tariful de racordare este stabilit parţial pe bază de deviz, modificarea se poate face numai pentru elementele stabilite pe bază de deviz.
12.3.În situaţiile prevăzute la pct. 12.1 şi 12.2, valoarea modificată a lucrărilor din contract se reglementează între părţi prin acte adiţionale, în care se stabilesc termenele şi modalităţile de plată a diferenţelor de către utilizator sau de restituire a acestora de către operator.
CAPITOLUL 13: Începerea şi sistarea lucrărilor, derularea contractului, prelungirea duratei de execuţie, finalizarea contractului
13.1.Activităţile aferente lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare încep numai după:
a)achitarea de către utilizator a tarifului de racordare integral/a primei rate, conform pct. 11.1 şi graficului de eşalonare la plată a ratelor, care face parte integrantă din contract;
b)obţinerea autorizaţiei de construire a obiectivului şi a instalaţiei de racordare;
c)constituirea, dacă este cazul, a garanţiei financiare în condiţiile prevăzute la pct. 10 lit. d);
d)încheierea cu deţinătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalaţia de racordare de convenţii/contracte privind condiţiile de exercitare de către operator a drepturilor de uz şi de servitute8);
e)încheierea cu deţinătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalaţiile electrice deviate de convenţii/contracte privind condiţiile de exercitare de către operator a drepturilor de folosinţă şi/sau de uz şi de servitute2);
f)obţinerea autorizaţiei de construire şi/sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere2).
13.2.Dacă utilizatorul nu achită integral valoarea unei rate în conformitate cu valorile şi termenele prevăzute în graficul de eşalonare a ratelor, în condiţiile în care operatorul a emis factura conform dispoziţiilor de la pct. 11.4, operatorul este în drept să sisteze executarea lucrărilor. Dacă utilizatorul achită integral valoarea ratei în termen de maximum 3 luni de la data prevăzută în graficul de eşalonare a ratelor, operatorul reia executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil, durata de execuţie a lucrărilor de racordare convenită la pct. 9 lit. i) prelungindu-se corespunzător. În situaţia în care utilizatorul nu achită valoarea ratei în termen de 3 luni, se aplică prevederile pct. 16.1 referitoare la rezilierea contractului.
13.3.Părţile pot stabili de comun acord, prin acte adiţionale, prelungirea perioadei de realizare a lucrărilor de racordare sau a oricărei faze de realizare a acestora în cazul în care, din cauze ce nu pot fi imputate operatorului, se ajunge la întârzieri în executarea lucrărilor.
13.4.Prin actele adiţionale prevăzute la pct. 13.3 se modifică şi graficul de eşalonare a ratelor de plată, corelat cu noile termene de executare a lucrărilor.20)
13.5.Contractul se consideră finalizat numai după semnarea de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform proiectului şi contractului şi după ce a fost pusă sub tensiune ultima etapă a instalaţiei de utilizare, cu asigurarea în reţeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condiţiilor tehnice necesare racordării, conform prevederilor Regulamentului.
13.6.Operatorul execută garanţia financiară constituită de utilizator în situaţiile în care utilizatorul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile referitoare la:17)
a)condiţiile şi termenele de achitare a tarifului de racordare, prevăzute la pct. 11.1;
b)realizarea instalaţiei de utilizare şi predarea la operator a dosarului instalaţiei de utilizare, conform prevederilor de la pct. 10 lit. e) şi k);
c)respectarea etapelor de dezvoltare a locului de consum şi/sau de producere, respectiv a evoluţiei în timp a puterii aprobate pentru consum şi/sau evacuare prevăzute la pct. 10 lit. e) şi, în cazul unui loc de producere/loc de consum şi de producere, depunerea documentelor prevăzute la pct. 10 lit. l).
13.7.Garanţia financiară constituită de utilizator încetează/se restituie utilizatorului:17)
a)la emiterea certificatului de racordare pentru puterea finală aprobată prin avizul tehnic de racordare, cu excepţia situaţiei în care garanţia se execută conform prevederilor pct. 13.6;
b)la rezilierea contractului de racordare, cu excepţia rezilierii în situaţiile prevăzute la pct. 13.6;
c)la achitarea costurilor prevăzute la pct. 4.2 şi/sau 4.3, care revin operatorului pentru lucrările de întărire a reţelei electrice.1), 6)
13.8.În cazul în care se constată întârzieri faţă de termenele de realizare a etapelor de dezvoltare prevăzute la pct. 10 lit. e), operatorul are dreptul să sisteze executarea lucrărilor până când utilizatorul finalizează etapele de dezvoltare a locului de consum şi/sau de producere întârziate, inclusiv instalaţia de utilizare aferentă.
13.9.În situaţia punerii sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe anterior realizării tuturor lucrărilor de întărire prevăzute în avizul tehnic de racordare, operatorul este îndreptăţit, până la realizarea lucrărilor de întărire, să opereze limitarea puterii evacuate la locul de producere/locul de consum şi de producere, dacă această măsură se impune în vederea asigurării siguranţei în funcţionare a sistemului electroenergetic naţional. În situaţia centralelor dispecerizabile, măsura este dispusă de operatorul de transport şi de sistem.1), 13)
CAPITOLUL 14: Dreptul de proprietate
Conform prevederilor legale în vigoare, instalaţia de racordare realizată conform pct. 9 lit. f), g), h) şi i) este proprietatea operatorului, iar instalaţia de utilizare realizată conform pct. 10 lit. e) este proprietatea utilizatorului.
Instalaţiile electrice rezultate ca urmare a realizării lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.6 şi 3.7, precum şi a lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului prevăzute la pct. 3.8 sunt proprietatea operatorului.
CAPITOLUL 15: Forţa majoră
15.1.În situaţii de forţă majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acţionează.
15.2.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de ............ luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
CAPITOLUL 16: Rezilierea contractului
16.1.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul celeilalte părţi de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.
16.2.În cazul rezilierii contractului la cererea scrisă a utilizatorului, operatorul întocmeşte, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, situaţia privind lucrările executate şi echipamentele/materialele deja aprovizionate, după care se stabilesc sumele ce trebuie reţinute din valoarea lucrărilor prevăzute la pct. 4 şi daunele.
16.3.Contravaloarea lucrărilor executate total sau parţial (proiectare, avize, acorduri, autorizaţii, asistenţă tehnică, consultanţă, elemente fizice etc.) până la momentul rezilierii contractului, precum şi a echipamentelor/materialelor deja aprovizionate nu se restituie utilizatorului; se returnează acestuia doar sumele rămase neutilizate.
CAPITOLUL 17: Încetarea contractului
17.1.Contractul încetează de drept în următoarele condiţii:
a)la data finalizării contractului conform pct. 13.5;
b)la data împlinirii termenului maxim pentru care a fost încheiat;
c)în cazul în care autorizaţia de construire a obiectivului ce urmează a fi racordat la reţeaua electrică este anulată de către organele administraţiei publice locale sau de alte organe abilitate ale statului;
d)în conformitate cu prevederile pct. 15.3;
e)în situaţia în care utilizatorul nu face nicio plată în baza contractului în termen de 6 luni de la data semnării.
17.2.Părţile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.
17.3.Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile pct. 16.
CAPITOLUL 18: Penalităţi
18.1.În cazul în care operatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract în condiţiile prevăzute la pct. 9, operatorul are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, corespunzătoare sumei totale plătite de utilizator conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor aferente asumate. Penalităţile nu pot depăşi suma totală plătită de utilizator.
18.2.În cazul în care utilizatorul nu execută plăţile către operator în conformitate cu prevederile pct. 11 şi numai în condiţiile în care operatorul a executat sau a contractat serviciul de proiectare şi/sau execuţie a lucrărilor aferente plăţilor neefectuate de utilizator ori a achitat autorităţilor competente taxele legale pentru emiterea de avize, autorizaţii, utilizatorul are obligaţia de a plăti o dobândă penalizatoare aplicată sumei neachitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până la data plăţii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.
CAPITOLUL 19: Soluţionarea litigiilor
19.1.Părţile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
19.2.În cazul în care, după 15 zile de la apariţia unei divergenţe contractuale, părţile nu reuşesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă.
CAPITOLUL 20: Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
CAPITOLUL 21: Comunicări
21.1.Orice comunicare/notificare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părţi în scris la adresa sau numerele de fax menţionate în prezentul contract, cu condiţia existenţei unei confirmări de primire.
21.2.În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.
21.3.Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părţi dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalităţile prevăzute mai sus.
CAPITOLUL 22: Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat şi executat conform legilor din România
CAPITOLUL 23: Alte clauze18)
................................
CAPITOLUL 24: Dispoziţii finale
24.1.Pentru neexecutarea, în totalitate sau parţial, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare.
24.2.Orice schimbare privind datele de identificare ale părţilor semnatare, menţionate la pct. 1, se va comunica în scris celeilalte părţi, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării.
24.3.Toate modificările intervenite în contractul de racordare se vor face numai prin act adiţional, semnat de ambele părţi.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ............, în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la utilizator şi unul la operator.
Reprezentantul legal al operatorului,
........................
Reprezentantul legal al utilizatorului,
........................
PARTEA 2: NOTE*
*) Notele oferă indicaţii referitoare la aplicarea unor clauze din contract, în scopul includerii în contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator numai a clauzelor aplicabile, care se circumscriu speţei în cauză.
Conţinutul notelor nu apare în contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator.
1.Se prevede numai dacă sunt necesare lucrări de întărire şi acestea sunt prevăzute în avizul tehnic de racordare.
2.Se prevede numai în cazul în care sunt necesare lucrări pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă şi/sau lucrări de deviere şi acestea sunt condiţionate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalaţiei de racordare.
3.Se prevede numai în situaţia unui loc de consum şi/sau de producere existent, dacă sunt necesare lucrări de modificare a instalaţiei de racordare.
4.Se prevede numai în situaţia racordării unui loc de consum, dacă lucrările de modificare ori de deviere a instalaţiilor electrice de distribuţie existente conduc la apariţia de capacităţi energetice noi.
5.Se prevede numai în cazul racordării unui loc de consum şi/sau de producere nou sau a aprobării unui spor de putere care conduce la o putere aprobată totală pentru consum sau pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de consum şi/sau de producere respectiv, dacă sunt necesare lucrări de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării şi cu condiţia ca obligaţia de constituire a garanţiei financiare să fie precizată în avizul tehnic de racordare. Valoarea maximă a procentului aplicat tarifului de racordare pentru calculul garanţiei financiare, prevăzut la art. 69 din Regulament, este egală cu 20%.
6.Se prevede numai în situaţia în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare şi utilizatorul optează pentru această variantă.
7.Se prevede numai în cazul în care utilizatorul îşi alege proiectantul/constructorul.
8.Se prevede numai în situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ.
9.Se prevede numai în cazul în care soluţia de racordare este comună mai multor locuri de producere/consum.
10.Se prevede numai în situaţia în care locul de consum/locul de producere se racordează la instalaţia realizată pentru un prim utilizator care are dreptul la primirea unei compensaţii băneşti, conform reglementărilor.
11.Se prevede numai dacă operatorul nu are posibilitatea finanţării lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6, astfel încât lucrările să fie realizate până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare şi utilizatorul şi-a dat acordul pentru achitarea către operator a costurilor care revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiţia recuperării cheltuielilor de la operator.
12.Se prevede numai dacă operatorul nu are posibilitatea finanţării lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.7, astfel încât lucrările să fie realizate până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare şi utilizatorul şi-a dat acordul pentru achitarea către operator a costurilor care revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiţia recuperării cheltuielilor de la operator.
13.Se prevede numai dacă, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, sunt necesare probe la locul de consum şi/sau de producere.
14.Se prevede numai pentru centralele care, conform reglementărilor în vigoare, necesită certificarea conformităţii tehnice cu cerinţele normelor tehnice.
15.Se prevede numai în cazul în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.6 şi 3.7 până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare şi utilizatorul achită operatorului costurile care revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiţia recuperării cheltuielilor de la operator.
16.Se prevede numai în situaţia racordării unui loc de consum/loc de consum şi de producere nou sau a aprobării unui spor de putere care conduce la o putere aprobată totală pentru consum mai mare de 1 MW la locul de consum/locul de consum şi de producere respectiv, dacă sunt necesare lucrări de întărire pentru consumul puterii aprobate şi cu condiţia ca obligaţia de constituire a garanţiei financiare să fie precizată în avizul tehnic de racordare.
17.Se prevede numai dacă a fost constituită de utilizator o garanţie financiară, ca o condiţie prevăzută în avizul tehnic de racordare.
18.Contractul încheiat de părţi se poate completa cu clauze specifice fie impuse prin actele normative în vigoare, fie conforme înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru şi reglementărilor legale, şi nici să nu aibă caracter rezolutoriu.
19.Punctul respectiv se prevede numai dacă lucrările au rezultat ca fiind necesare în urma recalculării regimurilor de funcţionare în condiţiile prevăzute de Regulament, ca urmare a solicitărilor de punere sub tensiune a locurilor de consum şi/sau de producere care au fost luate în considerare în calculele iniţiale ce au determinat lucrările de întărire respective.
20.Se prevede în contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator numai în cazul în care părţile convin ca utilizatorul să plătească tariful de racordare către operator în mai multe rate.
21.Se prevede numai în situaţia în care punctul de delimitare se stabileşte pe proprietatea utilizatorului.
ANEXA nr. 11: DEFINIŢII
(- Anexa nr. 1 la contract)

Compensaţie (bănească)

Suma de bani pe care utilizatorul o plăteşte primului utilizator, în cazul în care urmează să beneficieze de instalaţia de racordare realizată pentru acesta din urmă

Data semnării

Data depunerii la operatorul de reţea a contractului semnat de ambele părţi

Daune

Prejudicii suferite de una sau de ambele părţi semnatare ale contractului

Daune-interese

Compensări sau despăgubiri băneşti acordate pentru acoperirea prejudiciului cauzat fie prin neexecutarea totală sau parţială ori executarea necorespunzătoare a obligaţiei contractuale a debitorului, fie prin simpla întârziere în executarea unei obligaţii contractuale

Încredinţare directă

Procedeul prin care realizarea instalaţiei de racordare este contractată de operatorul de reţea direct cu un proiectant/executant atestat, ales de către utilizator, care cere în scris, în mod expres, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare

Lucrări de întărire generale

Lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum şi/sau de producere

Lucrări de întărire specifice

Lucrările de întărire determinate de necesitatea asigurării condiţiilor tehnice în vederea evacuării/consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum şi/sau de producere în cauză

Prim utilizator

Un utilizator pentru care, în baza tarifului de racordare achitat, se realizează o instalaţie de racordare folosită ulterior şi pentru racordarea altor utilizatori

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 153 din data de 3 martie 2015