HOTĂRÂRE nr. 1009 din 11 noiembrie 2014 privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României, în anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (1) din Legea nr. 136/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)În scopul participării la parada militară naţională organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, în anul 2014, în condiţiile legii, se aprobă invitarea în România de Ministerul Apărării Naţionale a unui număr de cel mult 150 de persoane, care vor face parte din detaşamentele armatelor statelor membre NATO şi partenere.
(2)Normativele de cheltuieli pentru acţiunea menţionată la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Se aprobă suplimentarea bugetelor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, în vederea finanţării cheltuielilor privind participarea cu tehnică şi efective la paradele şi ceremoniile militare organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României, la 1 decembrie 2014, astfel:
a)bugetul Ministerului Apărării Naţionale se suplimentează cu suma de 1.022 mii lei, la capitolul bugetar 60.01 "Apărare", titlul II "Bunuri şi servicii";
b)bugetul Ministerului Afacerilor Interne se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei, din care la capitolul bugetar 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul II "Bunuri şi servicii" - 1.943 mii lei, respectiv la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul VI "Transferuri între instituţii ale administraţiei publice" - 57 mii lei;
c)bugetul Serviciului de Protecţie şi Pază se suplimentează cu suma de 363 mii lei, la capitolul bugetar 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul II "Bunuri şi servicii";
d)bugetul Serviciului Român de Informaţii se suplimentează cu suma de 615 mii lei, la capitolul bugetar 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul II "Bunuri şi servicii".
Art. 3
Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumelor prevăzute la art. 2, în conformitate cu dispoziţiile legale.
Art. 4
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul, structura şi anexele bugetelor instituţiilor publice prevăzute la art. 2, pe anul 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

ANEXĂ: NORMATIVE privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi efectuarea cheltuielilor de către Ministerul Apărării Naţionale pentru detaşamentele armatelor statelor membre NATO participante la parada militară naţională din 1 decembrie 2014
I.Limite maxime de cheltuieli pentru personalul detaşamentelor armatelor statelor membre NATO invitate să participe la parada militară naţională din 1 decembrie 2014

Naturi de cheltuieli

Limite

1. Cheltuieli zilnice de masă

47 lei/persoana/zi

2. Cafea, apă minerală, sucuri şi gustări

15 lei/persoană/zi

3. Aite cheltuieli pentru vizitarea obiectivelor turistice din municipiul Bucureşti, efectuarea de fotografii oficiale etc.

40 lei/persoană

II.Limita maxime de cheltuieli pentru personalul român însoţitor al detaşamentelor armatelor statelor membre NATO

1. Cafea, apă minerala, sucuri şi gustări

15 lei/persoană/zi

2. Alte cheltuieli pentru vizitarea obiectivelor turistice din municipiul Bucureşti, efectuarea de fotografii oficiale etc.

40 lei/persoană

NOTĂ:
Cazarea, asistenţa medicală de urgenţă şi transportul personalului străin se asigură prin grija Ministerului Apărării Naţionale, cu mijloacele proprii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 827 din data de 12 noiembrie 2014