DECIZIE nr. 1332 din 5 iulie 2016 privind stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii falimentului şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, identificată cu CIF 31588130 şi contul bancar RO83TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin domnul Mişu Negriţoiu, în calitate de preşedinte, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
conform art. 8 alin. (11), art. 110 lit. d) şi e) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,
având în vedere dispoziţiile Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare,
în baza Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, adoptată în şedinţa din data de 28 iunie 2016, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A., s-au dispus constatarea stării de insolvenţă, promovarea cererii de deschidere a procedurii falimentului, precum şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A., cu sediul social în Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 48, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, înmatriculată în Registrul asigurătorilor cu nr. RA-014 din data de 10 aprilie 2003,
avându-se în vedere următoarele motive de fapt şi de drept:
Prin Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.665/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus sancţionarea societăţii cu interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare pentru clasa de asigurări B 15 "Asigurări de garanţii" şi stabilirea unor măsuri în sarcina Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A. pentru restabilirea încadrării indicatorilor prudenţiali în limitele legale în vigoare.
Societatea trebuia să ducă la îndeplinire măsurile prevăzute în planul asumat în vederea remedierii deficienţelor constatate în urma desfăşurării controlului permanent asupra activităţii societăţii, inclusiv reevaluarea activelor imobiliare şi a creanţelor/participaţiilor deţinute în cadrul altor societăţi, precum şi majorarea capitalului social cu 7.000.000 lei până la 31 decembrie 2015.
Totodată, prin Decizia A.S.F. nr. 3.753/2015, emisă în urma desfăşurării exerciţiului BSRE (Balance Sheet Review Extented) în cadrul căruia au fost identificate şi cuantificate deficienţe semnificative cu privire la evaluarea activelor societăţii cu impact în indicatorii de prudenţialitate, societatea a avut obligaţia ducerii la îndeplinire a unor măsuri de remediere a deficienţelor constatate, inclusiv aceea de a face dovada vărsămintelor de capital asumate, în cuantum de 7.000.000 lei până la data de 31 decembrie 2015, respectiv în cuantum de 26.672.358 lei până la data de 29 februarie 2016, operaţiuni necesare acoperirii deficitului de capital şi de lichiditate al societăţii.
În urma controlului inopinat efectuat în baza Deciziei A.S.F. nr. 415/2016, destinat în principal verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor cu impact direct asupra indicatorilor de prudenţialitate stabilite în sarcina asigurătorului prin Decizia Consiliului A.S.F. nr. 1.665/2014 şi Decizia A.S.F. nr. 3.753/2015, măsuri asumate de societate în cadrul planurilor de măsuri întocmite în baza celor două decizii, au rezultat următoarele:
Asigurătorul nu a îndeplinit măsurile cu impact direct asupra indicatorilor de prudenţialitate stabilite în sarcina acestuia prin Decizia Consiliului A.S.F. nr. 1.665/2014, astfel:
- Societatea nu deţine suficiente active admise să acopere rezervele tehnice brute conform normelor legale în vigoare, încălcându-se prevederile art. 21, 22 şi pct. 3 al anexei nr. 2 - Registrul special al activelor admise să acopere rezervele tehnice din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor.
- Societatea nu deţine un coeficient de lichiditate de cel puţin 1 şi nu dispune de active lichide suficiente care să acopere obligaţiile pe termen scurt ale asigurătorului faţă de asiguraţi, fiind încălcate prevederile art. 8 alin. (6) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, aprobate prin Ordinul preşedintelui C.S.A. nr. 9/2011.
- Societatea nu a finalizat implementarea efectivă a monitorizării limitelor de toleranţă la risc prin profilul de risc adoptat şi nu deţine un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, întrucât nu a fost determinată şi monitorizată încadrarea în limitele de toleranţă a expunerilor asumate de societate prin contractele de asigurare, nedispunând de mecanisme eficiente pentru gestionarea riscurilor, încălcându-se astfel prevederile art. 20 alin. (3) lit. c2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, coroborate cu prevederile art. 23, 26 şi art. 35 alin. (1) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui C.S.A. nr. 18/2009;
- Societatea a înstrăinat active fără aprobarea prealabilă a A.S.F., prin încheierea Acordului din data de 23 decembrie 2015 de soluţionare amiabilă a actului de vânzare preliminară din data de 15 martie 2014, încheiat între Forte Asigurări Reasigurări şi o societate de pe teritoriul Italiei, având ca obiect cesionarea creanţelor reprezentând avansuri pentru imobile pentru preluarea unui pachet de 74,57% din acţiunile societăţii italiene, încălcându-se prevederile art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 1.665/2014.
- Societatea a înregistrat datorii exigibile la data de 4 aprilie 2016 cu scadenţă depăşită de 9,68 milioane lei, în timp ce activele lichide ale societăţii la data de 31 martie 2016 sunt de 1,44 milioane lei, aflându-se în imposibilitatea onorării obligaţiilor de plată, fiind în incapacitate vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţile băneşti.
Asigurătorul nu a îndeplinit măsurile dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 3.753/2015, astfel:
- Societatea nu a îndeplinit măsurile referitoare la efectuarea procedurii de majorare a capitalului social necesară restabilirii indicatorilor financiari ai societăţii, majorarea capitalului social cu suma de 3 milioane lei efectuată în anul 2015 fiind insuficientă, societatea înregistrând un nivel subunitar (între 0,92 şi 1) al gradului de acoperire a rezervelor tehnice cu active admise începând cu luna aprilie 2015.
- Acţionarul majoritar al asigurătorului nu şi-a respectat angajamentele referitoare la majorarea capitalului social, a anulat şi amânat succesiv angajamentele asumate, inducând în mod repetat în eroare A.S.F. cu privire la capacitatea şi disponibilitatea de a-şi onora obligaţiile de susţinere financiară a Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A., punând în dificultate funcţionarea societăţii de asigurare şi onorarea obligaţiilor asumate faţă de asiguraţi.
Totodată, în urma controlului inopinat au rezultat următoarele:
- Au fost efectuate schimbări în structura acţionariatului asigurătorului şi au fost modificate actele constitutive ale acţionarului majoritar al Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A. fără aprobarea A.S.F., achizitorul preluând atât în fapt, cât şi în drept controlul societăţii.
- Dobânditorul acţiunilor a dispus efectuarea de către societate a unor operaţiuni financiare bancare în conturi deschise la o bancă afiliată, iar din verificări s-a constatat faptul că tranzacţiile nu s-au realizat în fapt şi nu au avut un suport real, neputând fi identificate sursele, existenţa şi provenienţa fondurilor.
- Societatea înregistrează un nivel negativ al marjei de solvabilitate disponibile, aceasta situându-se sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă, încălcându-se prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000, coroborat cu art. 2 alin. (1) din Norma privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, pusă în aplicare prin Ordinul preşedintelui C.S.A. nr. 3/2008.
- Societatea înregistrează un nivel negativ al fondurilor proprii eligibile să acopere cerinţa minimă de capital (MCR), acestea situându-se sub limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru pragul absolut, încălcându-se prevederile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.
Având în vedere faptul că în urma analizării documentaţiei A.S.F. a respins proiectul de achiziţie depus de BBP Bandenia PLC, întrucât nu sunt îndeplinite cerinţele legale referitoare la stabilitatea financiară a potenţialului achizitor, existând un nivel insuficient de transparenţă în ceea ce priveşte mecanismul de finanţare al entităţilor implicate,
prin faptul că acţionariatul societăţii nu şi-a respectat angajamentele de majorare a capitalului asumate în perioada noiembrie 2014 - iunie 2016 în vederea restabilirii indicatorilor prudenţiali şi situaţiei financiare a asigurătorului, societatea înregistrează un nivel al marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă şi se află în incapacitate vădită de plată, deoarece valoarea disponibilităţilor băneşti nu poate asigura plata datoriilor curente ale societăţii,
se constată starea de insolvenţă, astfel cum este definită de art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 1 şi 2 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 5 pct. 31 lit. a) şi b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale asiguraţilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus constatarea stării de insolvenţă, promovarea cererii de deschidere a procedurii falimentului, precum şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A.,
drept care emite următoarea decizie:
Art. 1
Se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A., cu sediul social în Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 48, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, înmatriculată în Registrul asigurătorilor cu nr. RA-014 din data de 10 aprilie 2003, conform dispoziţiilor art. 110 lit. d) şi e) Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.
Art. 2
Se constată starea de insolvenţă a Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A., astfel cum este definită de art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 1 şi 2 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 5 pct. 31 lit. a) şi b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că nivelul marjei de solvabilitate disponibile a scăzut sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă, iar societatea se află în incapacitate vădită de plată a datoriilor cu disponibilităţile băneşti.
Art. 3
Se dispune promovarea de către A.S.F. a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 249 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
(1)Societatea are obligaţia predării, în termen de cel mult 30 de zile de la publicarea prezentei decizii, către Fondul de garantare a asiguraţilor a evidenţe contractelor de asigurare în vigoare la data publicării prezentei decizii şi a evidenţei complete a dosarelor de daună, precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile aferente acestor contracte şi dosare, în vederea publicării listei potenţialilor creditori în asigurări, beneficiari ai sumelor cuvenite de la Fondul de garantare a asiguraţilor.
(2)Societatea va lua toate măsurile necesare notificării asiguraţilor atât cu privire la posibilitatea acestora de a denunţa contractele de asigurare încheiate cu Societatea "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A., cât şi cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proporţional cu perioada cuprinsă între momentul denunţării şi cel al expirării duratei lor de valabilitate.
(3)Orice persoană care invocă un drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă, între data retragerii autorizaţiei de funcţionare şi cea a denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului de garantare a asiguraţilor, potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor.
Art. 5
Neîndeplinirea în mod corespunzător a obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) atrage răspunderea membrilor Consiliului de supraveghere şi a conducerii executive a asigurătorului.
Art. 6
Împotriva deciziei Societatea de asigurare poate face contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.
Art. 7
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 531 din data de 14 iulie 2016