NORMA nr. 18 din 4 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind supravegherea suplimentară a societăţilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2008
Potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 4 decembrie 2013, prin care s-a aprobat modificarea Normelor privind supravegherea suplimentară a societăţilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2008,
în temeiul dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
Articol unic
Normele privind supravegherea suplimentară a societăţilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2008, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 19 iunie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Orice societate de asigurare/reasigurare a cărei societate-mamă este un holding de asigurare, un holding financiar mixt sau o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ face obiectul unei supravegheri suplimentare în conformitate cu prevederile art. 5, 7 şi 9."
2.După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art. 11
(1) În cazul în care un holding financiar mixt face obiectul unor dispoziţii echivalente cu prevederi ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale prezentelor norme şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în special în ceea ce priveşte supravegherea în funcţie de riscuri, Autoritatea de Supraveghere Financiară, după consultarea celorlalte autorităţi competente implicate, poate aplica respectivului holding financiar mixt numai dispoziţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul în care un holding financiar mixt face obiectul unor dispoziţii echivalente cu prevederi ale Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale prezentelor norme şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în special în ceea ce priveşte supravegherea în funcţie de riscuri, Autoritatea de Supraveghere Financiară, de comun acord cu Banca Naţională a României, poate aplica numai dispoziţia echivalentă din legislaţia celui mai important sector, astfel cum este definit în conformitate cu art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară informează Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale cu privire la deciziile adoptate în temeiul alin. (1) şi (2)."
3.La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Exercitarea supravegherii suplimentare nu presupune în niciun fel obligativitatea Autorităţii de Supraveghere Financiară de a supraveghea o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ, un holding de asigurare, un holding financiar mixt sau un holding mixt de asigurare, luate în considerare separat."
4.La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Dacă societăţile de asigurare/reasigurare autorizate în două sau mai multe state membre au ca societate-mamă acelaşi holding de asigurare, societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ, holding financiar mixt sau holding mixt de asigurare, Autoritatea de Supraveghere Financiară colaborează cu autorităţile competente din statele membre respective pentru desemnarea autorităţii responsabile pentru supravegherea suplimentară."
5.Titlul capitolului VIII se modifică şi va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL VIII: Holdinguri de asigurare, holdinguri financiare mixte şi societăţi de asigurare/reasigurare din state terţe"
6.La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Calculul include toate societăţile afiliate holdingului de asigurare, holdingului financiar mixt, societăţii de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ, în conformitate cu prevederile menţionate la art. 12 din anexă.
(3) Dacă pe baza acestui calcul Autoritatea de Supraveghere Financiară ajunge la concluzia că solvabilitatea societăţii de asigurare/reasigurare, care este o filială a unui holding de asigurare, a unui holding financiar mixt sau a unei societăţi de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ, este sau poate fi influenţată în mod negativ, atunci dispune măsuri corespunzătoare la nivelul societăţii de asigurare/reasigurare respective."
7.La anexă, la articolul 4 alineatul (5), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) dacă societatea de asigurare/reasigurare este afiliată unui holding de asigurare sau unui holding financiar mixt cu sediul social în România şi dacă atât holdingul de asigurare sau holdingul financiar mixt, cât şi societatea de asigurare/reasigurare afiliată sunt luate în calculul marjei de solvabilitate ajustate;
c) dacă societatea de asigurare/reasigurare este afiliată unei societăţi de asigurare sau reasigurare ori unui holding de asigurare sau unui holding financiar mixt cu sediul social într-un alt stat membru şi dacă Autoritatea de Supraveghere Financiară a convenit să acorde acelui stat membru dreptul de a exercita supravegherea suplimentară."
8.La anexă, la capitolul II, titlul celei de-a doua secţiuni se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Holdinguri de asigurare intermediare şi holdinguri financiare mixte intermediare"
9.La anexă, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) În calculul solvabilităţii ajustate a unei societăţi de asigurare/reasigurare care deţine o participaţie într-o societate de asigurare/reasigurare afiliată sau într-o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ, prin intermediul unui holding de asigurare sau al unui holding financiar mixt, se ţine cont de situaţia holdingului de asigurare intermediar sau a holdingului financiar mixt intermediar.
(2) Exclusiv în scopul calculului menţionat la alin. (1), care este efectuat în conformitate cu metodele şi principiile generale descrise în prezenta anexă, holdingul de asigurare sau holdingul financiar mixt respectiv este tratat ca şi cum ar fi o societate de asigurare/reasigurare supusă unei cerinţe de solvabilitate zero ori supusă reglementărilor în vigoare referitoare la metodologia de calcul al marjei de solvabilitate disponibile şi la elementele eligibile pentru acoperirea acesteia."
10.La anexă, titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL IV: Supravegherea suplimentară a societăţilor de asigurare/reasigurare care sunt filiale ale unui holding de asigurare, ale unui holding financiar mixt sau ale unei societăţi de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ"
11.La anexă, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) În cazul a cel puţin două societăţi de asigurare/reasigurare care sunt filiale ale unui holding de asigurare, ale unui holding financiar mixt sau ale unei societăţi de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ şi care sunt stabilite în state membre diferite, Autoritatea de Supraveghere Financiară colaborează cu autorităţile competente din statele membre respective pentru a se asigura că metoda descrisă de prezentul articol este aplicată în mod consecvent; supravegherea suplimentară se exercită anual.
(2) Cu avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară, o societate de asigurare/reasigurare poate primi derogare de la calculul privind solvabilitatea ajustată, în următoarele situaţii:
a) dacă societatea de asigurare/reasigurare respectivă este afiliată altei societăţi de asigurare/reasigurare şi dacă este luată în calculul prevăzut în prezentul articol, efectuat pentru cealaltă societate de asigurare/reasigurare;
b) dacă societatea de asigurare/reasigurare respectivă şi cel puţin o altă societate de asigurare/reasigurare autorizată în România au drept societate-mamă acelaşi holding de asigurare, holding financiar mixt sau aceeaşi societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ, iar societatea de asigurare/reasigurare este luată în calculul prevăzut în prezentul articol efectuat pentru una din aceste alte societăţi;
c) dacă societatea de asigurare/reasigurare respectivă şi cel puţin o altă societate de asigurare/reasigurare autorizată în alt stat membru au drept societate-mamă acelaşi holding de asigurare, holding financiar mixt sau aceeaşi societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ şi în cazul în care s-a încheiat un acord de atribuire a exercitării supravegherii suplimentare prevăzute în prezentul articol unei autorităţi de supraveghere din alt stat membru, în conformitate cu art. 3 alin. (2) din norme.
(3) În cazul unor participaţii succesive, calculul prevăzut în prezentul articol poate fi aplicat numai la nivelul ultimei societăţi-mamă a unei societăţi de asigurare/reasigurare, care este un holding de asigurare, un holding financiar mixt sau o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ.
(4) Autoritatea de Supraveghere Financiară colaborează cu celelalte autorităţi competente pentru a se asigura că la nivelul holdingului de asigurare, holdingului financiar mixt sau al societăţii de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ se efectuează calcule analoge cu cele descrise în cap. I-III, prin aplicarea metodelor şi a principiilor generale descrise în cap. I-III.
(5) Exclusiv în scopul calculului menţionat la alin. (4), societatea-mamă este tratată ca şi cum ar fi o societate de asigurare/reasigurare care trebuie să respecte:
a) cerinţa de solvabilitate zero, în cazul în care este un holding de asigurare sau holding financiar mixt;
b) cerinţele de solvabilitate determinate în conformitate cu principiile enunţate la art. 6, în cazul în care este o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terţ;
c) cerinţele privind elementele eligibile pentru marja de solvabilitate stabilite în conformitate cu prevederile în vigoare referitoare la metodologia de calcul al marjei de solvabilitate disponibile pentru societăţile de asigurare/reasigurare."
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 27 din data de 14 ianuarie 2014