HOTĂRÂRE nr. 1078 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea Centrului de coordonare pentru asigurarea sprijinului naţiunii-gazdă pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României de către forţele armate străine şi funcţionarea acestuia la instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 şi art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, al art. 14 lit. c) din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război, al art. 54 alin. (1) coroborat cu art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi al art. 7 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se înfiinţează Centrul de coordonare pentru asigurarea sprijinului naţiunii-gazdă, denumit în continuare Centrul, în vederea planificării, organizării şi coordonării sprijinului naţiunii-gazdă pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României de către forţele armate Străine, la instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război.
(2)Centrul se activează şi funcţionează la instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea ministrului apărării naţionale.
(3)Centrul se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, ca organism fără personalitate juridică.
(4)Organizarea şi funcţionarea Centrului, precum şi relaţiile de comandă şi control dintre această structură şi elementele componente ale Armatei României, se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.
(5)Pe timpul stării de urgenţă, acordarea sprijinului naţiunii-gazdă pentru forţele armate străine pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României se realizează cu respectarea competenţelor ce revin Ministerului Afacerilor interne, potrivit legii.
Art. 2
(1)În cadrul Centrului îşi desfăşoară activitatea reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, precum şi ai altor instituţii publice şi ai administraţiei publice centrale şi locale, dacă se consideră necesar.
(2)Conducătorii instituţiilor prevăzute la alin. (1) stabilesc funcţiile din subordine care au în atribuţii participarea la activităţile Centrului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(3)Reprezentanţii instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) se stabilesc din rândul persoanelor cu obligaţii militare, care nu sunt chemate pentru completarea forţelor destinate apărării pe timpul stării de asediu, mobilizare sau de război.
(4)Atribuţiile reprezentanţilor instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), relaţiile funcţionale în cadrul Centrului, precum şi alte aspecte referitoare la activitatea acestora se stabilesc prin protocoale încheiate de Ministerul Apărării Naţionale cu fiecare dintre instituţiile publice prevăzute la alin. (1).
Art. 3
Centrul are următoarele responsabilităţi:
a)asigură planificarea, organizarea şi coordonarea sprijinului naţiunii-gazdă pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României de către forţele armate străine;
b)coordonează şi monitorizează direct activităţile de intrare şi tranzitare ale forţelor armate străine pe teritoriul naţional;
c)asigură comanda şi controlul echipelor de legătură cu forţele armate străine în aeroporturile de debarcare/îmbarcare şi porturile de debarcare/ambarcare;
d)coordonează şi monitorizează activităţile de punere la dispoziţie a facilităţilor, zonelor şi resurselor necesare forţelor armate străine în baza înţelegerilor tehnice încheiate în acest sens;
e)monitorizează aplicarea prevederilor înţelegerilor tehnice pentru acordarea sprijinului naţiunii-gazdă şi actualizează permanent documentele specifice, referitoare la punerea la dispoziţia forţelor armate străine a bunurilor şi serviciilor solicitate;
f)coordonează şi monitorizează, prin Centrul de coordonare a mişcării, deplasarea forţelor armate străine pe teritoriul naţional şi asigurarea măsurilor de protecţie a itinerarelor de marş, zonelor de staţionare, precum şi a convoaielor rutiere şi feroviare aparţinând forţelor armate străine;
g)monitorizează asigurarea sprijinului medical al forţelor armate străine pe teritoriul României;
h)monitorizează respectarea prevederilor legislaţiei referitoare la protecţia mediului înconjurător de către forţele armate străine pe teritoriul României;
i)gestionează comunicarea permanentă, în domeniul sprijinului naţiunii-gazdă, între autorităţile militare naţionale şi structurile de coordonare specifice ale forţelor armate străine şi comandamentelor NATO şi UE;
j)gestionează comunicarea permanentă în domeniul sprijinului naţiunii-gazdă, cu instituţiile publice care au responsabilităţi în domeniul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni sau tranzitării teritoriului României de către forţele armate străine.
Art. 4
(1)Centrul se constituie de Ministerul Apărării Naţionale împreună cu instituţiile publice prevăzute la art. 2, în limita numărului maxim de posturi aprobat, prin legile bugetare anuale, pentru fiecare instituţie în parte.
(2)Cheltuielile legate de activitatea Centrului se suportă de fiecare dintre instituţiile publice implicate, din bugetele proprii, potrivit domeniilor de competenţă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 825 din data de 23 decembrie 2013