DECIZIE nr. 16 din 2 martie 2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România
În temeiul art. 474, 476, 483 şi 504 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:
Art. 1
(1)Profesia de medic dentist se exercită cu caracter permanent pe teritoriul României de către medicii dentişti posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare certificatul de membru.
(2)Modelul certificatului de membru este prevăzut în anexa nr. 1.
(3)Certificatul de membru prevăzut la alin. (2) este însoţit de o anexă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, document ce însoţeşte obligatoriu certificatul de membru, vizat conform prevederilor legale.
(4)În cazul în care titlul oficial de calificare este reprezentat de adeverinţa de absolvire a studiilor prevăzută la art. 470 alin. (2) lit. a1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, certificatul de membru care va fi eliberat solicitantului va avea modelul prevăzut în anexa nr. 3.
(5)Certificatul de membru prevăzut la alin. (4) are valabilitate limitată, respectiv cel mult 12 luni de la data emiterii adeverinţei de absolvire a studiilor.
Art. 2
(1)Certificatul de membru se acordă medicilor dentişti care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele condiţii:
1.deţin un titlu oficial de calificare în medicină dentară, în sensul art. 470 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
2.nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;
3.sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist;
4.nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani;
5.au achitat taxa de înscriere în Colegiul Medicilor Dentişti din România în cuantumul prevăzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(2)În cazul în care un medic dentist îşi întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, eliberarea certificatului de membru în vederea reluării activităţii de medicină dentară se va efectua numai după atestarea competenţei profesionale conform legii.
Art. 3
(1)Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2 şi emiterea certificatului de membru se fac în baza următoarelor documente depuse de către solicitant la colegiul teritorial în a cărui rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea sau îşi are, după caz, domiciliul ori reşedinţa:
1.cerere de înscriere;
2.copie a actului de identitate;
3.copie legalizată a titlului de calificare în profesia de medic dentist, precum şi, după caz, a documentului care atestă recunoaşterea sau echivalarea titlului;
4.dovada exercitării profesiei de medic dentist în ultimii 5 ani, respectiv, după caz: adeverinţă de la locul de muncă sau declaraţie pe propria răspundere a medicului dentist solicitant privind desfăşurarea de activitate profesională în ultimii 5 ani, autentificată la notariat;
5.cazier judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă, după caz;
6.certificat de sănătate, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de medic dentist; certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
7.declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate;
8.copie legalizată a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului (act de stare civilă, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, act administrativ), dacă este cazul;
9.dovada încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la art. 469 lit. c)-f) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul;
10.chitanţă privind achitarea taxei de eliberare a certificatului de membru, precum şi dovada achitării taxei de înscriere;
11.dovada activităţii neîntrerupte, în cazul cetăţenilor străini care nu au practicat în România, efectuată printr-un înscris oficial emis de autoritatea competentă din ţara de origine sau de provenienţă;
12.dovada cunoaşterii limbii române la un nivel acceptabil, în cazul cetăţenilor străini, atestată în urma susţinerii unui interviu organizat la sediul Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(2)Copia documentului prevăzut la alin. (1) pct. 2 va fi certificată de către medicul dentist solicitant prin înscrierea pe aceasta a menţiunii "conform cu originalul", însoţită de numele în clar şi de semnătura acestuia.
(3)Documentele redactate într-o limbă străină se depun însoţite de o traducere legalizată a acestora, cu excepţia documentelor prevăzute la alin. (1) pct. 2 şi 3 emise de un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, respectiv a extrasului certificatului de căsătorie emis conform prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 şi la care România a aderat prin Legea nr. 65/2012.
Art. 4
(1)După verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de către Departamentul de avizări-acreditări al colegiului teritorial, în vederea eliberării numărului de înregistrare al medicului dentist solicitant în Registrul unic naţional al medicilor dentişti, preşedintele colegiului teritorial va formula către Colegiul Medicilor Dentişti din România o adresă comunicată prin poştă, fax sau în formă electronică, având o semnătură electronică ataşată emisă în baza unui certificat digital, care va conţine cel puţin următoarele informaţii:
a)numele şi prenumele solicitantului;
b)codul numeric personal sau numărul personal de identificare;
c)ţara de origine şi de provenienţă, dacă este cazul;
d)instituţia de învăţământ superior, facultatea şi anul absolvirii;
e)seria şi numărul titlului oficial de calificare, precum şi ale documentului de recunoaştere sau de echivalare a titlului de calificare, dacă este cazul;
f)seria şi numărul certificatului de membru alocat de colegiul teritorial;
g)certificarea faptului că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru eliberarea certificatului de membru;
h)data depunerii jurământului profesional.
(2)Numărul de înregistrare prevăzut la alin. (1) se eliberează de Colegiul Medicilor Dentişti din România şi se păstrează neschimbat pe toată durata cât medicul dentist este înscris în Colegiul Medicilor Dentişti din România.
Art. 5
(1)Certificatul de membru se emite de către colegiile teritoriale prin completarea tipizatelor transmise de Colegiul Medicilor Dentişti din România şi se semnează de preşedintele colegiului teritorial după obţinerea numărului de înregistrare a medicului dentist solicitant în Registrul unic naţional al medicilor dentişti.
(2)Colegiul teritorial va elibera medicului dentist solicitant, sub semnătură de primire, certificatul de membru numai dacă acesta a depus jurământul prevăzut la art. 475 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)La nivelul fiecărui colegiu se va întocmi şi păstra un registru în care se va semna de primire pentru certificatul de membru. În acest registru se vor menţiona data depunerii jurământului şi data eliberării certificatului de membru. Fiecare colegiu teritorial va arhiva în condiţii de siguranţă cotorul de la certificatele de membru emise.
Art. 6
(1)Certificatul de membru eliberat conform prevederilor art. 1 alin. (4) se preschimbă de către colegiul teritorial emitent, la cererea medicului dentist solicitant, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, cu certificatul de membru prevăzut la art. 1 alin. (2), în baza următoarelor documente:
1.cerere de preschimbare;
2.copie a actului de identitate, certificată conform prevederilor art. 3 alin. (2);
3.copie legalizată a diplomei de licenţă eliberate de instituţia de învăţământ superior care a emis adeverinţa de absolvire a studiilor;
4.copie legalizată a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului (act de stare civilă, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, act administrativ), dacă este cazul;
5.chitanţă privind achitarea taxei de eliberare a certificatului de membru, precum şi dovada achitării la zi a cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(2)Certificatul de membru a cărui preschimbare se solicită se depune la colegiul teritorial emitent, în original, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1), şi se arhivează de către acesta.
Art. 7
(1)Colegiile teritoriale vor viza anual, pentru medicii dentişti înregistraţi, certificatul de membru, prin aplicarea de ştampilă sau vignetă autocolantă înseriată pe anexa la certificatul de membru, în baza prezentării copiei contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, respectiv la 5 ani, în baza prezentării copiilor diplomelor care atestă efectuarea orelor de educaţie medicală continuă în cuantumul şi în perioada prevăzute de lege.
(2)Copiile prevăzute la alin. (1) vor fi certificate de către medicul dentist solicitant conform prevederilor art. 3 alin. (2).
(3)În cazul medicilor dentişti care au depăşit vârsta legală de pensionare vizarea certificatului de membru se efectuează în baza avizului anual prevăzut de art. 484 alin. (31) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după prezentarea dovezilor privind efectuarea a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni.
(4)Vizarea certificatului de membru se va efectua numai după prezentarea dovezii de achitare la zi a cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Dentişti din România.
Art. 8
(1)Certificatul de membru emis în baza Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, cu modificările şi completările ulterioare, române valabil şi după intrarea în vigoare a prezentei decizii, prevederile art. 7 fiind aplicabile.
(2)Certificatul prevăzut la alin. (1) va putea fi preschimbat la cererea medicului dentist solicitant după depunerea copiei actului de identitate certificată conform prevederilor art. 3 alin. (2), a chitanţei privind plata taxei de eliberare a certificatului de membru, precum şi a achitării la zi a cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(3)Colegiile teritoriale vor elibera un nou certificat de membru la cererea medicului dentist, în următoarele situaţii:
a)modificarea numelui solicitantului;
b)transferul în alt colegiu teritorial;
c)pierderea sau furtul certificatului de membru;
d)deteriorarea certificatului de membru.
(4)În vederea eliberării noului certificat de membru, suplimentar faţă de condiţiile prevăzute la alin. (2), medicul dentist solicitant va depune la colegiul teritorial ce urmează să elibereze certificatul de membru şi următoarele:
a)unul dintre documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 8, în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a);
b)cererea de transfer, precum şi dovada schimbării unităţii în care urmează să îşi desfăşoare activitatea, a domiciliului sau a reşedinţei, după caz, în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b);
c)o declaraţie pe propria răspundere, însoţită de dovada publicării anunţului într-un cotidian naţional, în situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. c).
(5)Prevederile art. 6 alin. (2) sunt aplicabile, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (3) lit. c).
Art. 9
(1)Transferul se realizează conform procedurii stabilite prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(2)Medicul dentist va achita colegiului teritorial de la care solicită transferul o taxă în cuantumul stabilit de consiliul colegiului teritorial.
(3)Calitatea de membru al colegiul teritorial prevăzut la alin. (2) se radiază la data emiterii certificatului de membru de către colegiul teritorial la care se realizează transferul.
Art. 10
(1)Taxa de eliberare a certificatului de membru este de 150 lei, din care 50 lei se vor vira Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(2)Taxa de eliberare a certificatului de membru, precum şi taxa de înscriere se achită colegiului teritorial prevăzut la art. 3 alin. (1).
(3)Colegiile teritoriale vor solicita Colegiului Medicilor Dentişti din România tipizatele necesare eliberării certificatelor de membru, indicând numărul de carnete, şi vor achita în avans suma datorată Colegiului Medicilor Dentişti din România raportată la numărul de certificate de membru cuprinse în carnetele comandate.
(4)Taxa de înscriere se plăteşte inclusiv în urma redobândirii calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(5)Cuantumul taxei de înscriere în Colegiul Medicilor Dentişti din România este prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România.
Art. 11
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 12
La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 13
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
ANEXA nr. 3:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 381 din data de 27 iunie 2013