ORDIN nr. 237 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 52/2012
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:
Art. I
Anexele nr. 3 şi 4 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 52/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 5 martie 2012, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

ANEXA nr. 1: FIŞA POSTULUI
(- Anexa nr. 3 la regulament)
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
A)Identificarea postului
1.Compartimentul: Conducerea Agenţiei Naţionale Antidrog, denumită în continuare Agenţie
2.Denumirea postului: director - coordonator naţional pe droguri
3.Poziţia postului în statul de organizare: 1
4.Relaţia cu alte posturi:
4.1.ierarhice:
- se subordonează direct ministrului administraţiei şi internelor;
- se subordonează nemijlocit secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică al Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister;
- îşi subordonează toate structurile Agenţiei Naţionale Antidrog pe linia activităţilor specifice;
4.2.funcţionale:
- îndrumă activitatea şefilor structurilor Agenţiei;
- reprezintă Agenţia în raport cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
4.3.de cooperare:
- cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale;
- cu instituţiile/organizaţiile şi structurile de dialog regionale şi internaţionale;
- cu instituţiile/agenţiile europene;
- cu organizaţii neguvernamentale/societatea civilă.
5.Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naţionale antidrog şi a planurilor de acţiune adoptate şi acţionează pentru aplicarea acestora;
- urmăreşte aplicarea convenţiilor şi a acordurilor internaţionale la care România este parte şi propune Guvernului măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;
- fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează ministerului;
- îndeplineşte atribuţiile pentru care este delegat de ministrul administraţiei şi internelor şi şeful Departamentului ordine şi siguranţă publică;
- emite dispoziţii în domeniile de competenţă, cu respectarea prevederilor legale, precum şi a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor.
B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul: funcţionar public cu statut special
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului: minimum comisar-şef de poliţie
3.Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1.pregătirea de bază:
- studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licenţă ciclul I Bologna;
- studii de masterat sau studii postuniversitare ori, după caz, superioare universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
3.2.pregătire de specialitate: nu este cazul;
3.3.alte cunoştinţe: cultură generală, cunoştinţe în domeniul afacerilor interne, cooperării poliţieneşti internaţionale, managementului resurselor;
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: are acces la informaţii clasificate de nivel "strict secret";
3.5.limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională, scris/citit/vorbit la nivel foarte bine.
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă: cel puţin 15 ani, din care cel puţin 10 ani în unităţile ministerului;
4.2.vechime în specialitate: minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
4.3.vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani în unităţile ministerului;
4.4.perioada de acomodare la cerinţele postului: 6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare:
- capacitate de evaluare, analiză şi sinteză;
- spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact şi discernământ;
- capacitatea de a lucra sub presiunea timpului, abilitate în comunicare;
- capacitatea de a lucra în echipă, bun negociator;
- spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor;
- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control);
- capacitate ridicată de efort intelectual prelungit în condiţii de stres.
6.Atitudini necesare/Comportament solicitat;
- conduită morală ireproşabilă;
- flexibilitate în gândire, receptivitate, previziune;
- deschidere pentru lucru în echipă, sociabilitate;
- iniţiativă;
- comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe);
- obiectivitate, spirit critic.
7.Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcţii de conducere
8.Trăsături psihice şi de personalitate:
- inteligenţă;
- stabilitate comportamentală, echilibru emotiv;
- apt psihologic pentru funcţii de conducere.
C)Condiţii specifice de muncă
1.Locul de muncă: sediul central al Agenţiei
2.Programul de lucru: 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână
3.Deplasări curente: în structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei
4.Condiţii de muncă: loc de muncă în condiţii determinate de acţiunea câmpurilor electromagnetice, încadrat permanent în condiţii speciale de muncă
5.Riscuri implicate de post: specifice muncii de poliţie, stres, afectarea stării fizice şi psihice din cauza radiaţiilor electromagnetice şi a celor emise de monitorul calculatorului
6.Compensări:
- conform prevederilor legale;
- condiţii de muncă speciale care implică existenţa unor factori de risc ridicat, concentrare şi solicitare psihică deosebită, ritm de lucru intens, generat de specificul activităţii desfăşurate de Agenţie.
D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
1.Sarcini şi îndatoriri:
- conduce, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor Agenţiei;
- răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfăşoară Agenţia;
- asigură aplicarea şi respectarea cadrului legal în vigoare care reglementează securitatea şi protecţia informaţiilor clasificate;
- exercită autoritatea de director al Agenţiei şi ia decizii potrivit competenţelor;
- participă la şedinţele Colegiului ministerului unde susţine temele supuse de Agenţie dezbaterii acestuia;
- monitorizează efectuarea studiilor, cercetărilor şi analizelor privind evoluţia fenomenului traficului şi consumului ilicit de droguri;
- coordonează elaborarea anuală a raportului naţional privind evoluţia şi nivelul traficului şi consumului ilicit de droguri, care se înaintează Guvernului României şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile ratificate de România;
- colaborează cu structuri de profil din alte state şi de la nivelul unor instituţii internaţionale pentru prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri;
- planifică activităţile proprii şi le coordonează pe cele specifice structurilor subordonate, intervenind cu completări şi măsuri suplimentare acolo unde se impune;
- coordonează şi conduce principalele activităţi planificate, repartizează spre soluţionare, potrivit competenţelor, corespondenţa adresată Agenţiei;
- urmăreşte realizarea la termen a sarcinilor şi dispoziţiilor primite;
- întocmeşte şi prezintă spre aprobare conducerii ministerului proiectul statului de organizare şi al organigramei Agenţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul propriu;
- dispune măsuri, la nivelul Agenţiei, pentru îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare în rândul personalului;
- prezintă conducerii ministerului principalele aspecte şi concluzii ale activităţilor desfăşurate de Agenţie, propune spre aprobare măsurile care sunt legitime modului de îndeplinire a sarcinilor şi atribuţiilor date spre soluţionare;
- desfăşoară activitatea de management al resurselor umane potrivit competenţelor legale;
- participă cu propuneri la activitatea de elaborare a strategiei ministerului de realizare a ordinii şi siguranţei cetăţeanului şi de prevenire şi combatere a consumului ilicit de droguri;
- emite dispoziţii pentru punerea în aplicare a modificărilor organizatorice sau a modificărilor în structura posturilor repartizate Agenţiei, în baza ordinelor ministrului administraţiei şi internelor;
- îndeplineşte atribuţiile şi are responsabilităţile specifice ordonatorului de credite, prevăzute de actele normative în vigoare;
- coordonează activităţi de cooperare şi relaţii internaţionale ale Agenţiei;
- colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;
- asigură organizarea activităţii Structurii de securitate, respectiv a funcţionarului de securitate şi compartimentelor speciale pentru gestionarea informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;
- solicită Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă din cadrul ministerului, denumită în continuare D.G.I.P.I., efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;
- notifică Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat eliberarea certificatului de securitate sau a autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate;
- supune avizării D.G.I.P.I. programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;
- elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate;
- la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau a convenţiilor de orice natură, precizează obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii în unitatea respectivă;
- asigură includerea personalului structurii/funcţionarului de securitate în sistemul permanent de pregătire şi perfecţionare, conform standardelor;
- aprobă normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare în cadrul unităţii;
- asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii;
- analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care structura/funcţionarul de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;
- asigură inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, dispune măsuri în consecinţă, conform legii;
- dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate;
- conduce şi coordonează activităţi de importanţă deosebită date în competenţa sa prin lege.
2.Responsabilităţi: asigură executarea la timp şi în condiţii de calitate a tuturor sarcinilor şi misiunilor încredinţate.
E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului pe care îl ocupă
2.Indicatori calitativi: încrederea populaţiei în activitatea Agenţiei, conform competenţelor
3.Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop
4.Timp: la termenele stabilite de actele normative specifice şi dispoziţiile primite
5.Utilizarea resurselor: dispune de toate mijloacele legale aflate la dispoziţie
6.Mod de realizare: individual şi în colaborare cu structurile coordonate
Ministrul administraţiei şi internelor,
........................
Data: ..............
Secretarul de stat, şef al departamentului ordine şi siguranţă publică,
.......................
Data: .............
Titularul postului Director,
......................
Data:
....................
ANEXA nr. 2: FIŞA POSTULUI
(- Anexa nr. 4 la regulament)
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
A)Identificarea postului
1.Compartimentul: Conducerea Agenţiei Naţionale Antidrog, denumită în continuare Agenţie
2.Denumirea postului: director adjunct
3.Poziţia postului în statul de organizare: 2
4.Relaţia cu alte posturi:
4.1.ierarhice:
- se subordonează nemijlocit directorului Agenţiei;
- îşi subordonează toate structurile Agenţiei pe linia activităţilor specifice, conform organigramei
4.2.funcţionale:
- îndrumă activitatea şefilor structurilor Agenţiei, conform competenţelor;
- reprezintă Agenţia în raport cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie, conform competenţelor;
4.3.de cooperare:
- cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale;
- cu instituţiile/organizaţiile şi structurile de dialog regionale şi internaţionale, în baza mandatului acordat, conform competenţelor;
- cu instituţiile/agenţiile europene în baza mandatului acordat, conform competenţelor;
- cu organizaţii neguvernamentale/societatea civilă.
5.Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- participă la activitatea de elaborare a Strategiei naţionale antidrog şi a planurilor de acţiune adoptate şi acţionează pentru aplicarea acestora;
- urmăreşte aplicarea convenţiilor şi a acordurilor internaţionale la care România este parte şi propune directorului Agenţiei măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;
- fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează directorului Agenţiei;
- emite dispoziţii în domeniile de competenţă, cu respectarea prevederilor legale, precum şi a ordinelor şi instrucţiunilor directorului Agenţiei;
- conduce şi coordonează activităţile desfăşurate de Agenţie atunci când înlocuieşte la comandă directorul Agenţiei.
B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul: funcţionar public cu statut special
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului: minimum comisar-şef de poliţie
3.Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1.pregătirea de bază:
- studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licenţa ciclul I Bologna;
- studii de masterat sau studii postuniversitare ori, după caz, superioare universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
3.2.pregătire de specialitate: nu este cazul;
3.3.alte cunoştinţe: cultură generală, cunoştinţe în domeniul afacerilor interne, cooperării poliţieneşti internaţionale, managementului resurselor;
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: are acces la informaţii clasificate de nivel "strict secret";
3.5.limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională, scris/citit/vorbit la nivel foarte bine.
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă: cel puţin 15 ani, din care cel puţin 10 ani în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister;
4.2.vechime în specialitate: minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
4.3.vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani în unităţile ministerului;
4.4.perioada de acomodare la cerinţele postului: 6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare:
- capacitate de evaluare, analiză şi sinteză;
- spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact şi discernământ;
- de a lucra sub presiunea timpului, abilitate în comunicare;
- de a lucra în echipă, bun negociator;
- spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor;
- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control);
- capacitate ridicată de efort intelectual prelungit în condiţii de stres.
6.Atitudini necesare/Comportament solicitat:
- conduită morală ireproşabilă;
- flexibilitate în gândire, receptivitate, previziune;
- deschidere pentru lucru în echipă, sociabilitate;
- iniţiativă;
- comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe);
- obiectivitate, spirit critic.
7.Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcţii de conducere.
8.Trăsături psihice şi de personalitate:
- inteligenţă;
- stabilitate comportamentală, echilibru emotiv;
- apt psihologic pentru funcţii de conducere.
C)Condiţii specifice de muncă
1.Locul de muncă: sediul central al Agenţiei
2.Programul de lucru: 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână
3.Deplasări curente: în structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei
4.Condiţii de muncă: loc de muncă în condiţii determinate de acţiunea câmpurilor electromagnetice, încadrat permanent în condiţii speciale de muncă
5.Riscuri implicate de post: specifice muncii de poliţie, stres, afectarea stării fizice şi psihice din cauza radiaţiilor electromagnetice şi a celor emise de monitorul calculatorului
6.Compensări:
- conform prevederilor legale;
- condiţii de muncă speciale care implică existenţa unor factori de risc ridicat, concentrare şi solicitare psihică deosebită, ritm de lucru intens, generat de specificul activităţii desfăşurate de Agenţie.
D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
1.Sarcini şi îndatoriri:
- conduce, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor Agenţiei, conform competenţelor;
- răspunde în faţa conducerii Agenţiei de activitatea pe care o desfăşoară serviciile şi compartimentele subordonate;
- exercită autoritatea de adjunct al directorului Agenţiei şi ia decizii potrivit competenţelor;
- monitorizează efectuarea studiilor, cercetărilor şi analizelor privind evoluţia fenomenului traficului şi consumului ilicit de droguri;
- participă la elaborarea anuală a raportului naţional privind evoluţia şi nivelul traficului şi consumului ilicit de droguri, care se înaintează Guvernului României şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile ratificate de România;
- colaborează cu structuri de profil din alte state şi de la nivelul unor instituţii internaţionale pentru prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri;
- planifică activităţile proprii şi le coordonează pe cele specifice structurilor subordonate, intervenind cu completări şi măsuri suplimentare acolo unde se impune;
- coordonează şi conduce principalele activităţi planificate, repartizează spre soluţionare, potrivit competenţelor, corespondenţa adresată Agenţiei;
- urmăreşte realizarea la termen a sarcinilor şi dispoziţiilor primite;
- propune măsuri, la nivelul Agenţiei, pentru îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare în rândul personalului;
- prezintă conducerii Agenţiei principalele aspecte şi concluzii ale activităţile desfăşurate de serviciile şi compartimentele subordonate, propune spre aprobare măsurile care sunt legitime modului de îndeplinire a sarcinilor şi atribuţiilor date spre soluţionare;
- participă cu propuneri la activitatea de elaborare a strategiei ministerului de realizare a ordinii şi siguranţei cetăţeanului şi de prevenire şi combatere a consumului ilicit de droguri;
- participă la activităţi de cooperare şi relaţii internaţionale ale Agenţiei;
- colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;
- asigură organizarea activităţii structurii de securitate, respectiv a funcţionarului de securitate şi compartimentelor speciale pentru gestionarea informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;
- solicită Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă, denumită în continuare D.G.I.P.I., efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;
- elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate;
- la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau a convenţiilor de orice natură, precizează obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara Agenţiei, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii în Agenţie;
- pune în aplicare şi verifică respectarea prevederilor ordinului ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- elaborează şi supune aprobării conducerii Agenţiei normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
- întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate pentru Agenţie şi îl supune avizării D.G.I.P.I. şi aprobării şefului ierarhic, iar, după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
- asigură relaţionarea cu D.G.I.P.I., pe linia protecţia informaţiilor clasificate;
- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
- consiliază conducerea Agenţiei în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
- informează conducerea Agenţiei şi D.G.I.P.I. despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
- acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai D.G.I.P.I., pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
- organizează, în colaborare cu D.G.I.P.I., activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
- asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
- actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
- întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Agenţie, pe clase şi niveluri de secretizare;
- prezintă conducătorului unităţii propuneri pentru stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul D.G.I.P.I. în realizarea acestor demersuri;
- efectuează, cu aprobarea conducerii Agenţiei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
- exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
- în absenţa directorului Agenţiei, preia atribuţiile acestuia prin dispoziţie emisă în acest sens, atunci când este desemnat la conducerea Agenţiei.
2.Responsabilităţi: asigură executarea la timp şi în condiţii de calitate a tuturor sarcinilor şi misiunilor încredinţate.
E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului pe care îl ocupă
2.Indicatori calitativi: încrederea populaţiei în activitatea structurilor pe care le coordonează, conform competenţelor
3.Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop
4.Timp: în termenele stabilite de actele normative specifice şi dispoziţiile primite
5.Utilizarea resurselor: dispune de toate mijloacele legale aflate la dispoziţie
6.Mod de realizare: individual şi în colaborare cu structurile coordonate
Avizat
Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă
Data: .....................
Director;
.............................
Data:
...........................
Titularul postului
Director adjunct,
Data:
.........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 696 din data de 10 octombrie 2012