ORDIN nr. 2203 din 20 august 2015 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
În temeiul prevederilor:
- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;
- art. 5 alin. (4) şi art. 641 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prevederile prezentului ordin se aplică pentru veniturile realizate de persoanele fizice începând cu 1 ianuarie 2014.
Art. 3
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mihai Gogancea Vătăşoiu,

vicepreşedinte

ANEXĂ: PROCEDURA privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
1.În vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit titlului IX2 "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal competent recalculează venitul net/baza impozabilă din cedarea folosinţei bunurilor, pe fiecare sursă de realizare a venitului.
2.Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul fiscal se deduc de organul fiscal din veniturile realizate pe fiecare sursă din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.
3.Recalcularea venitului net/bazei impozabile se efectuează pentru următoarele tipuri de venit:
a)venituri din închirieri şi subînchirieri de bunuri mobile şi imobile, precum şi veniturile din arendare;
b)venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria veniturilor din activităţi independente;
c)venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, altele decât cela care constituie structuri de primire turistică.
În categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor se cuprind şi cele realizate de persoanele care, în cursul anului, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat.
4.Contribuţia de asigurări sociale de sănătate anuală datorată, alocată venitului realizat corespunzător fiecărei surse, potrivit pct. 36 din normele metodologice date în aplicarea art. 29625 alin. (41) din Legea nr. 571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se deduce din:
a)venitul net anual declarat în formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", în situaţia contribuabililor care au obligaţia depunerii declaraţiei (rd. 3 "Venit net anual" de la cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit", lit. B "Date privind venitul/câştigul net anual");
b)venitul net declarat în formularul 260 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale", în situaţia contribuabililor care nu au obligaţia depunerii formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România" (rd. 4 "Venit net estimat/Venit net determinat pe baza normelor de venit" de la cap. II "Determinarea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi de contribuţii de asigurări sociale de sănătate");
c)venitul declarat în formularul 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate" (rd. 1 "Venit" de la cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit", lit. B "Date privind venitul realizat");
d)venitul bază de calcul al impozitului din formularul 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare (rd. 14 "Venit bază de calcul al impozitului", corespunzător contribuabilului, de la secţiunea E "Date privind impozitul pe venit", subsecţiunea E3 "Date detaliate privind impozitul pe venit" din anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat").
5.În vederea determinării venitului net anual impozabil, pierderea reportată din anii anteriori se deduce din suma stabilită potrivit pct. 4, conform regulilor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Organul fiscal determină impozitul pe venitul net anual impozabil datorat, pe fiecare sursă, pentru tipurile de venit menţionate la pct. 3, şi emite formularul 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice" sau formularul 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice", după caz.
7.Decizia de impunere anuală se comunică contribuabilului potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
8.În termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de impunere, potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale persoane fizice procedează la înregistrarea în evidenţa fiscală a datei comunicării, precum şi la transferul debitelor către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.
9.Prin organ fiscal competent se înţelege:
a)organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b)organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
c)organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele prevăzute la lit. b).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 647 din data de 26 august 2015