REGULAMENT din 27 iunie 2013 de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Inspectoratul General pentru Imigrări, înfiinţat în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 118/2012, denumit în continuare I.G.I., este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, organizat la nivel central şi teritorial, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., care are ca scop implementarea politicilor României în domeniul imigraţiei, azilului şi integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.
(2)Structura organizatorică a aparatului propriu şi atribuţiile I.G.I. sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)I.G.I. îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului de stat desemnat în acest sens.
(2)În domeniile de competenţă I.G.I. cooperează cu:
a)celelalte unităţi ale M.A.I.;
b)instituţii similare din alte ţări;
c)organisme internaţionale şi organizaţii nonguvernamentale, în baza înţelegerilor la care România este parte;
d)misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România, în condiţiile legii.
(3)I.G.I. colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu autorităţi publice, societăţi, operatori economici, precum şi cu persoane fizice.
(4)Diagrama de relaţii a I.G.I. este prezentată în anexa nr. 1.
CAPITOLUL II: Organizarea I.G.I.
SECŢIUNEA 1: Structura şi relaţiile organizatorice
Art. 3
(1)Structura organizatorică a aparatului propriu al I.G.I. cuprinde, în conformitate cu anexa la Hotărârea Guvernului nr. 639/2007, cu modificările şi completările ulterioare:
a)conducerea;
b)Serviciul cabinet;
c)Serviciul control;
d)Financiar;
e)Serviciul analiză de risc, strategii şi valorificarea informaţiilor;
f)Biroul informare şi relaţii publice;
g)Structura de securitate (la nivel de birou);
h)Direcţia resurse şi cooperare internaţională:
(i)conducerea;
(ii)Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică;
(iii)Serviciul juridic;
(iv)Serviciul organizare şi planificare;
(v)Serviciul afaceri europene şi cooperare internaţională;
i)Direcţia logistică:
(i)conducerea;
(ii)Serviciul administrativ;
(iii)Serviciul implementare programe;
(iv)Centrul de comunicaţii şi informatică (la nivel de serviciu);
(v)Biroul achiziţii;
j)Direcţia migraţie:
(i)conducerea;
(ii)Serviciul admisie;
(iii)Serviciul rezidenţă/şedere cetăţeni UE, SEE şi state terţe;
(iv)Serviciul custodie publică, returnări şi escorte;
(v)Serviciul combaterea şederii ilegale şi măsuri restrictive;
k)Direcţia azil şi integrare:
(i)conducerea;
(ii)Serviciul protecţie internaţională şi proceduri de azil;
(iii)Serviciul Dublin şi Eurodac;
(iv)Serviciul integrare, asistenţă, coordonare centre şi relocare.
(2)Organigrama aparatului propriu al I.G.I. este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 4
Activitatea desfăşurată de către structurile centrale şi teritoriale ale I.G.I., în vederea atingerii obiectivelor propuse, are la bază relaţii de autoritate ierarhice şi funcţionale, de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare serviciu, birou sau compartiment în parte.
Art. 5
(1)Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc:
a)între conducerea I.G.I. şi toate structurile centrale şi teritoriale ale acestuia în scopul menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a sistemului relaţional intern al I.G.I.;
b)între şefii structurilor centrale şi subordonate şi personalul subordonat acestora.
(2)Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc în cadrul compartimentelor centrale care nu sunt prevăzute cu funcţii de conducere, între personalul cu funcţia cea mai mare, denumit în continuare ofiţeri desemnaţi, şi restul personalului, în vederea îndrumării şi îmbinării în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestor compartimente şi a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor.
Art. 6
Relaţiile de cooperare se stabilesc între direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele centrale ale I.G.I. pentru îndeplinirea sarcinilor specifice şi în vederea integrării obiectivelor parţiale în ansamblul misiunilor I.G.I.
Art. 7
(1)Relaţiile de coordonare se stabilesc între structurile centrale ale I.G.I. şi cele subordonate, potrivit liniei de muncă specifice date în competenţa fiecărei structuri centrale.
(2)Activitatea de coordonare a structurilor subordonate de către structurile centrale ale I.G.I., pe linii specifice de muncă, are ca scop:
a)sincronizarea şi desfăşurarea unitară a activităţii structurilor subordonate;
b)direcţionarea structurilor subordonate în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei specifice, precum şi a procedurilor stabilite prin normele interne de muncă ori regulamentele de organizare şi funcţionare;
c)optimizarea tuturor activităţilor în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse, prin utilizarea raţională şi valorificarea tuturor resurselor, inclusiv a celor umane;
d)verificarea îndeplinirii de către structurile subordonate a atribuţiilor specifice, potrivit liniilor de muncă corespondente de la nivelul aparatului propriu al I.G.I.
SECŢIUNEA 2: Activitatea de planificare, analiză şi control
Art. 8
Activitatea de control este atributul conducerii unităţii şi se realizează direct sau prin intermediul Serviciului control, având posibilitatea de a angrena personal specializat al structurilor centrale, pe linii specifice de muncă.
Art. 9
Planificarea activităţii şi analiza realizării sarcinilor se realizează astfel:
a)planificarea activităţilor I.G.I. se realizează anual, iar analiza şi/sau actualizarea planului de activităţi se elaborează semestrial, pentru primul semestru, respectiv pentru întregul an;
b)planificarea activităţilor direcţiilor, precum şi a structurilor subordonate nemijlocit conducerii I.G.I. sau direcţiilor se realizează anual, iar analiza şi/sau actualizarea planurilor de activităţi se elaborează semestrial, pentru primul semestru, respectiv pentru întregul an.
SECŢIUNEA 3: Circuitul intern al documentelor
Art. 10
(1)Circuitul intern al documentelor presupune desfăşurarea unor activităţi de predare/primire, redactare, gestionare, evidenţă, multiplicare, manipulare, transport şi expediere a documentelor şi este de două feluri:
a)circuit primar;
b)circuit secundar.
(2)Circuitul primar se aplică documentelor care vizează atribuţii exclusive ale conducerii I.G.I., primite de la:
a)conducerea M.A.I.;
b)structurile din aparatul central al M.A.I. sau subordonate nemijlocit;
c)alte instituţii din cadrul M.A.I. care au calitatea de ordonator secundar de credite;
d)instituţii din afara M.A.I.;
e)aparatul central şi structurile teritoriale ale I.G.I.
(3)Circuitul secundar se aplică documentelor care nu vizează atribuţii exclusive ale conducerii I.G.I., primite de la:
a)instituţii din cadrul M.A.I.;
b)instituţii din afara M.A.I.;
c)aparatul central şi structurile teritoriale ale I.G.I.
Art. 11
(1)Corespondenţa pentru circuitul primar se primeşte de către personalul din Serviciul cabinet prin poşta militară/civilă, fax, e-mail, curierat etc., se înregistrează în registrele de tranzit, apoi se introduce în mapa conducerii unităţii, în funcţie de domeniile coordonate, conform fişei postului, pentru punerea rezoluţiei şi ulterior se predă pe bază de semnătură în condică conducerii I.G.I. Corespondenţa poate fi primită şi la sediul I.G.I. din str. Cpt. Av. Alex. Şerbănescu de către lucrătorul desemnat, care o trimite, pe bază de condică, la Serviciul cabinet.
(2)După punerea rezoluţiei pe documente de către conducerea unităţii, lucrătorii anume desemnaţi din cadrul Serviciului cabinet fac menţiunile necesare în registrele de tranzit şi le distribuie lucrătorilor cu atribuţii pe linie de secretariat care deservesc Direcţia migraţie, Direcţia azil şi integrare, Direcţia logistică, Direcţia resurse şi cooperare internaţională, precum şi unele structuri subordonate conducerii I.G.I., în vederea pregătirii mapelor pentru punerea rezoluţiei de către directorii de direcţii/şefii serviciilor/birourilor subordonate conducerii I.G.I.
(3)Lucrările care au rezoluţia directorilor de direcţii sunt înaintate pentru punerea rezoluţiei şefilor serviciilor/birourilor, iar ulterior, persoanele cu atribuţii pe linie de secretariat vor înregistra documentele în registrele special constituite la nivelul fiecărei direcţii şi apoi vor fi distribuite, pe bază de condică, lucrătorilor anume desemnaţi.
(4)Lucrările care au rezoluţia şefilor de servicii/birouri subordonate conducerii I.G.I. vor fi înregistrate de către persoanele cu atribuţii pe linie de secretariat în registrele special constituite la nivelul fiecărui serviciu/birou şi apoi vor fi distribuite, pe bază de condică, lucrătorilor anume desemnaţi.
Art. 12
După semnare/aprobare, lucrările sunt pregătite pentru expediţie de către persoanele responsabile cu atribuţii pe linie de secretariat şi ulterior sunt predate pe bază de condică lucrătorilor Serviciului cabinet, în vederea expedierii.
Art. 13
(1)Fac excepţie de la circuitul documentelor menţionat anterior cererile de viză şi cererile pentru eliberarea permisului de trecere locală a frontierei în regimul micului trafic de frontieră, transmise prin sistemul informatic Sistemul naţional de informaţii privind vizele, denumit în continuare S.N.I.V., de către Centrul Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., sau de către misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României în străinătate.
(2)Acestea sunt înregistrate electronic în Sistemul informatic de management al străinilor, denumit în continuare S.I.M.S., de către lucrătorul responsabil pentru soluţionare, conform atribuţiilor înscrise în fişa postului, şi listate pe suport letric prin alocarea unui număr din plaja de numere repartizate anual Serviciului admisie din Direcţia migraţie.
(3)Circuitul ulterior al acestor cereri se stabileşte prin procedură specifică internă la nivelul Direcţiei migraţie.
Art. 14
Structurile care îşi pot asigura atribuţii pe linie de secretariat, precum şi cele cărora li se asigură aceste activităţi de către Serviciul cabinet se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general.
Art. 15
(1)Corespondenţa pentru circuitul secundar se primeşte de către lucrătorii de la Serviciul cabinet şi se predă în funcţie de domeniul de activitate, pe bază de condică, lucrătorilor cu atribuţii pe linie de secretariat din cadrul celor 4 direcţii şi al structurilor direct subordonate conducerii instituţiei; corespondenţa primită la sediul din str. Cpt. Av. Alex. Şerbănescu se trimite, pe bază de condică, de către lucrătorul desemnat la structurile I.G.I. nominalizate.
(2)Lucrările care au rezoluţia directorilor de direcţii sunt înaintate pentru punerea rezoluţiei şefilor serviciilor/birourilor, iar ulterior persoanele cu atribuţii pe linie de secretariat vor înregistra documentele în registrele special constituite la nivelul fiecărei direcţii şi apoi vor fi distribuite, pe bază de condică, lucrătorilor anume desemnaţi.
(3)Lucrările care au rezoluţia şefilor de servicii/birouri subordonate conducerii I.G.I. vor fi înregistrate de către persoanele cu atribuţii pe linie de secretariat în registrele special constituite la nivelul fiecărui serviciu/birou şi apoi vor fi distribuite, pe bază de condică, lucrătorilor anume desemnaţi.
Art. 16
După soluţionare, şefii serviciilor/birourilor semnează răspunsurile şi le prezintă pentru semnare/aprobare, conform competenţelor stabilite prin fişa postului, direct directorului direcţiei de linie sau prin intermediul Serviciului cabinet conducerii I.G.I.
Art. 17
După semnare/aprobare, lucrările sunt pregătite pentru expediţie de către persoanele responsabile cu atribuţii pe linie de secretariat şi ulterior sunt predate, pe bază de condică, lucrătorilor Serviciului cabinet, în vederea expedierii.
CAPITOLUL III: Atribuţiile I.G.I.
Art. 18
I.G.I. are, în domeniul migraţiei, azilului şi integrării, atribuţiile prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 639/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL IV: Conducerea I.G.I.
Art. 19
(1)Conducerea I.G.I. este asigurată de un inspector general, ajutat de 2 inspectori generali adjuncţi.
(2)Inspectorul general conduce întreaga activitate a I.G.I. şi îl reprezintă în relaţiile cu comandanţii/şefii celorlalte unităţi ale M.A.I., cu instituţiile şi organismele din afara M.A.I., potrivit competenţelor legale.
(3)Inspectorul general poate delega, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa inspectorilor generali adjuncţi, directorilor direcţiilor sau altor persoane din subordine.
(4)Conducerea I.G.I. dispune constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de monopol, finanţate din Fondul european pentru refugiaţi, în situaţia în care I.G.I. acţionează ca organism de execuţie cu atribuţii specifice domeniului ordine şi siguranţă publică, conform prevederilor art. 8 lit. j) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii".
Art. 20
(1)Inspectorul general răspunde în faţa conducerii M.A.I. de întreaga activitate pe care o desfăşoară I.G.I., potrivit prevederilor fişei postului prevăzute în anexa nr. 3.
(2)În exercitarea atribuţiilor sale, inspectorul general emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.
Art. 21
(1)Inspectorii generali adjuncţi se subordonează nemijlocit inspectorului general şi răspund de activitatea structurilor ce le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, potrivit prevederilor fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.
(2)În lipsa inspectorului general, prerogativele acestuia sunt îndeplinite de către unul dintre inspectorii generali adjuncţi.
Art. 22
(1)Directorii direcţiilor se subordonează nemijlocit inspectorului general şi inspectorilor generali adjuncţi şi răspund de activitatea compartimentelor de muncă din direcţiile pe care le conduc.
(2)Directorii direcţiilor pot delega, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa lor altor persoane din subordine.
Art. 23
Conducerea şi coordonarea serviciilor, birourilor şi compartimentelor sunt exercitate de şefii acestora sau de ofiţerii desemnaţi în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), iar în lipsa lor de către un ofiţer desemnat.
Art. 24
(1)Şefii serviciilor, birourilor şi ofiţerii desemnaţi să coordoneze activitatea compartimentelor din I.G.I, răspund de întreaga activitate pe care o desfăşoară în faţa inspectorului general, a inspectorilor generali adjuncţi sau, după caz, în faţa directorilor de direcţii.
(2)Şefii serviciilor, birourilor şi ofiţerii desemnaţi să coordoneze activitatea compartimentelor conduc sau coordonează întreaga activitate pe liniile lor de competenţă şi reprezintă I.G.I, în relaţiile cu celelalte unităţi ale MAI. şi autorităţi din afara M.A.I., conform delegării şi dispoziţiilor primite.
CAPITOLUL V: Atribuţiile structurilor aparatului propriu al I.G.I.
SECŢIUNEA 1: Serviciul cabinet
Art. 25
(1)Pe linie de secretariat şi documente clasificate, Serviciul cabinet are următoarele atribuţii:
a)primeşte, ţine evidenţa, verifică - acolo unde există posibilitatea corespondenţa se verifică şi cu mijloace speciale pentru controlul antiterorist -, înregistrează, repartizează corespondenţa internă şi externă prin circuitul intern al documentelor, păstrează, asigură transmiterea, pregăteşte şi expediază corespondenţa, clasează, arhivează sau distruge documentele ordinare şi clasificate;
b)întocmeşte, după consultarea conducerii I.G.I., ordinea de zi a şedinţelor la care participă conducerea şi lista participanţilor, consemnează problemele discutate/prezentate în cadrul şedinţelor, prin stenodactilografiere/scriere în registre special constituite, difuzează deciziile, instrucţiunile, dispoziţiile date cu această ocazie;
c)ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate emise de conducerea M.A.I.;
d)primeşte, înregistrează, înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului, urmărind soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului, expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor;
e)asigură relaţia cu publicul, cetăţeni români şi străini, reprezentanţi ai persoanelor fizice şi juridice în România, care depun cereri adresate conducerii I.G.I.;
f)ţine evidenţa prezenţei şi a răspândirilor personalului I.G.I. prin redactarea dispoziţiei zilnice pe unitate, pe care o prezintă spre aprobare conducerii şi o aduce la cunoştinţa celor în drept;
g)înregistrează, ţine evidenţa şi asigură distribuirea sigiliilor şi ştampilelor;
h)execută transportul corespondenţei ordinare şi a celei care conţine informaţii clasificate secret de serviciu între sediile I.G.I. şi la alte instituţii abilitate etc.;
i)asigură multiplicarea, evidenţa, păstrarea şi manipularea documentelor ce conţin informaţii clasificate şi ordinare, întocmite în cadrul I.G.I., şi a celor primite de la alte unităţi, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
j)coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale din subordinea I.G.I. pe liniile de muncă specifice.
(2)Pe linie de protocol, Serviciul cabinet are următoarele atribuţii:
a)asigură organizarea şi executarea măsurilor şi acţiunilor de protocol planificate/neplanificate la nivelul conducerii I.G.I.;
b)asigură primirea, traducerea, redactarea şi transmiterea, după caz, a corespondenţei de la/la organele de protocol din străinătate;
c)organizează primirea la conducerea I.G.I. a diplomaţilor acreditaţi la Bucureşti sau a altor cetăţeni străini;
d)redactează şi asigură trimiterea unor scrisori adresate de conducerea I.G.I. către diferite organisme sau personalităţi din ţară ori străinătate;
e)asigură transmiterea felicitărilor din partea conducerii I.G.I., precum şi a mulţumirilor conducerii la felicitările primite;
f)întocmeşte notele necesare în vederea confecţionării şi depunerii coroanelor şi jerbelor cu ocazia unor evenimente oficiale;
g)ţine evidenţa fondului de protocol şi a tuturor operaţiunilor legate de acesta;
h)asigură traducerea materialelor dispuse de conducerea I.G.I.;
i)execută şi alte atribuţii pe linie de protocol dispuse de conducerea I.G.I.
(3)Pe linie de arhivă, Serviciul cabinet are următoarele atribuţii:
a)îndrumă şi coordonează activitatea de arhivă desfăşurată de I.G.I.;
b)organizează şi asigură întreţinerea şi exploatarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul I.G.I., în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
c)efectuează verificări în evidenţa centrală şi în fondul arhivistic şi asigură studierea dosarelor aflate în gestiune la solicitarea unor structuri din M.A.I., a Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Ministerului Apărării Naţionale sau a altor organe ale administraţiei publice, pe bază de delegaţii semnate de conducătorii instituţiilor abilitate şi aprobate de conducerea I.G.I., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d)organizează şi conservă fondul arhivistic neclasificat al I.G.I. în ordinea cronologică a constituirii dosarelor şi ia măsuri pentru prevenirea degradării, distrugerii sau sustragerii documentelor;
e)primeşte şi distribuie dosare lucrătorilor I.G.I în baza solicitării scrise sau listei aprobate de ofiţerul desemnat;
f)identifică şi nominalizează înscrisurile şi documentele ce constituie "Tezaurul de documente al I.G.I." şi propune preluarea acestora în arhiva M.A.I.;
g)efectuează "preluarea" şi "transmiterea" dosarelor cetăţenilor străini în baza de date a S.I.M.S.;
h)cooperează cu alte structuri ale M.A.I. în domeniul de competenţă şi cu structurile I.G.I. pentru corectarea evidenţelor dosarelor în S.I.M.S.;
i)asigură valorificarea optimă a spaţiului de arhivare şi propune măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de spaţiu, mediu şi climat;
j)asigură respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie a muncii în incinta arhivei, ia măsuri de asigurare a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de instruire a personalului pentru situaţii de incendii, calamităţi naturale sau catastrofe;
k)întocmeşte situaţii şi rapoarte specifice solicitate de conducerea I.G.I.;
l)elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă.
SECŢIUNEA 2: Serviciul control
Art. 26
Serviciul control are următoarele atribuţii:
1.a) întocmeşte graficul anual al controalelor de fond şi îl supune aprobării conducerii I.G.I., care după aprobare devine parte integrantă a planului de muncă;
2.b) planifică, organizează şi execută controale de fond şi asigură desfăşurarea controalelor tematice la structurile I.G.I.;
3.c) conduce şi coordonează activitatea colectivelor care execută controalele de fond şi întocmeşte rapoarte cu constatări, concluzii şi propuneri de măsuri, pe care le prezintă spre aprobare conducerii I.G.I.;
4.d) formulează propuneri pentru stabilirea componenţei colectivelor de control şi întocmeşte planuri tematice pentru fiecare acţiune în parte;
5.e) prezintă conducerii I.G.I. rezultatele tuturor controalelor, de fond, tematice, inopinate, iar după aprobare le transmite structurilor controlate pentru remedierea lipsurilor constatate şi punerea în aplicare a măsurilor dispuse;
6.f) urmăreşte modul de executare a măsurilor dispuse în urma controalelor şi prezintă concluziile conducerii I.G.I.;
7.g) verifică, la ordin, petiţiile şi sesizările adresate conducerii I.G.I. referitoare la întregul personal din subordine;
8.h) la solicitarea Corpului de control al ministrului participă la inspecţiile şi controalele organizate la structurile subordonate I.G.I,;
9.i) efectuează cercetarea prealabilă a faptelor care constituie abateri disciplinare săvârşite de personalul din structura I.G.I.;
10.j) propune conducerii I.G.I., pe baza constatărilor făcute în exercitarea activităţilor curente, elaborarea de dispoziţii sau modificarea şi completarea celor existente;
11.k) întocmeşte şi actualizează Registrul de riscuri în conformitate cu standardele de control managerial intern, precum şi Registrul de riscuri anticorupţie şi monitorizează implementarea de către structurile din subordine a sarcinilor cuprinse în acestea;
12.l) întocmeşte şi prezintă periodic ori la ordin rapoarte şi sinteze de evaluare a fenomenelor specifice domeniului de activitate;
13.m) organizează şi execută alte activităţi specifice la ordin sau cu aprobarea conducerii I.G.I.;
14.n) participă la cercetările administrative în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului din subordine pentru prejudicii cauzate I.G.I.;
15.o) desfăşoară activităţi de prevenire, constatare a neregulilor şi stabilire â creanţelor bugetare pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de grant, din Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", denumit în continuare PGSOLID;
16.p) pe baza analizei privind factorii de risc şi vulnerabilităţile la corupţie, anual, elaborează Planul de acţiune privind prevenirea corupţiei interne din cadrul I.G.I. şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor asumate;
17.q) colaborează cu Direcţia Generală Anticorupţie pe linia prevenirii faptelor de corupţie în rândul personalului I.G.I., precum şi cu alte structuri specializate din cadrul M.A.I.;
18.r) elaborează instrumente conceptual-metodologice care să asigure, la nivelul acestora, desfăşurarea activităţilor de implementare a standardelor de control intern/managerial într-un mod unitar şi conformitatea acestora cu dispoziţiile normative incidente;
19.s) monitorizează întregul proces desfăşurat la nivelul aparatului propriu şi a structurilor subordonate pe linia sistemului de control intern/managerial, prin realizarea raportărilor periodice către ordonatorul secundar de credite a modului de implementare a măsurilor stabilite în cadrul sistemului;
20.t) efectuează analize calitative periodice asupra activităţilor astfel desfăşurate, raportate către ordonatorul secundar de credite, în urma cărora să fie identificate măsuri concrete, coerente de remediere şi de corectare a eventualelor neajunsuri care ar putea surveni în procesul de implementare;
21.u) coordonează procesul de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial desfăşurat la nivelul unităţilor subordonate şi realizarea raportului anual al ordonatorului secundar de credite asupra sistemului de control intern/managerial;
22.v) îndrumă metodologic reprezentanţii structurilor subordonate ordonatorului secundar de credite;
23.w) prelucrează în cadrul şedinţelor periodice toate documentele/recomandările organizatorice primite din partea ordonatorului principal de credite în domeniul controlului intern/managerial şi transpunerea activităţilor specifice I.G.I. în conţinutul documentelor programatice elaborate şi supuse aprobării conducerii I.G.I.;
24.x) elaborează Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul I.G.I., ca urmare a şedinţei/şedinţelor membrilor structurii cu atribuţii de coordonare, monitorizare şi îndrumare metodologică, în concordanţă cu prevederile Concepţiei/Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial elaborat la nivelul M.A.I, precum şi asigurarea îndeplinirii activităţilor programatice proprii elaborate;
25.y) supune aprobării conducerii I.G.I. varianta finală a Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial elaborat conform recomandărilor primite din partea M.A.I.;
26.z) efectuează analize periodice cu privire la modul de îndeplinire a obiectivelor generale şi specifice prevăzute în conţinutul Programului de control intern/managerial elaborat la nivelul I.G.I. şi identificarea unor metode optime de îndeplinire a acestor obiective, pe criterii de eficienţă şi eficacitate;
27.aa) consemnează în procesele-verbale încheiate rezultatele şi hotărârile adoptate de membrii structurii cu atribuţii de coordonare, monitorizare şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial al I.G.I., ca urmare a întrunirilor de lucru desfăşurate;
28.ab) coordonează, anual, activităţile specifice desfăşurării procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial la nivelul I.G.I. şi elaborează, prin intermediul lucrătorului desemnat, situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării, raportul anual al ordonatorului secundar de credite, prin centralizarea informaţiilor din chestionarul de autoevaluare, documente supuse aprobării conducerii I.G.I.;
29.ac) elaborează şi transmite ordonatorului principal de credite, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în conţinutul Programului anual de control intern/managerial, rezultatele obţinute ca urmare a activităţilor de evaluare trimestrială/anuală a elementelor de progres înregistrate la nivelul I.G.I., conform solicitărilor primite din partea Corpului de control al M.A.I, prin completarea conţinutului machetei prevăzute la cap. I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare, sub semnătura conducerii I.G.I.
SECŢIUNEA 3: Financiar
Art. 27
(1)Financiar este structură organizată la nivel serviciu, care are următoarele atribuţii:
a)elaborează şi fundamentează, împreună cu structurile specializate, bugetul de venituri şi cheltuieli al I.G.I., la nivel de ordonator secundar;
b)asigură finanţarea, coordonează şi controlează întreaga activitate a ordonatorilor terţiari de credite din subordine;
c)analizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale ordonatorilor terţiari de credite subordonaţi şi întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale centralizate ale ordonatorului secundar de credite;
d)exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor stabilite, sigiliul 1;
e)asigură şi execută bugetul propriu al ordonatorului secundar de credite;
f)asigură organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la nivel de ordonator secundar;
g)asigură în condiţiile legii drepturile băneşti cuvenite personalului aflat în finanţare, la nivel de ordonator secundar;
h)calculează, reţine şi virează în condiţiile legii obligaţiile fiscale şi contribuţiile obligatorii, stabilite potrivit prevederilor legale, întocmeşte şi depune fişele fiscale şi declaraţiile conform reglementărilor legale;
i)verifică şi validează, din punct de vedere a eligibilităţii, cheltuielile efectuate pe PGSOLID;
j)realizează arhivarea documentelor justificative conform reglementărilor în vigoare;
k)întocmeşte, la termenele stabilite, situaţiile financiar - contabile solicitate de Direcţia generală financiară;
l)îndeplineşte obligaţiile pe linia ordonatorului secundar de credite;
m)reprezintă inspectoratul general, prin semnătură, alături de ordonatorul de credite, în toate operaţiunile patrimoniale;
n)întocmeşte şi transmite la Direcţia generală financiară situaţia privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, respectiv situaţia privind execuţia cheltuielilor de personal şi situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, conform reglementărilor legale în vigoare;
o)îndeplineşte şi alte sarcini care sunt prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar-contabilă, la nivel de ordonator secundar.
(2)Pe linie financiar-contabilă, serviciul Financiar are următoarele atribuţii:
a)întocmeşte şi propune spre aprobare, inspectorului general, în conformitate cu prevederile legale, bugetul propriu şi bugetele de venituri şi cheltuieli a ordonatorilor terţiari de credite din subordine;
b)întocmeşte repartizarea creditelor bugetare deschise pe unităţile din subordine, ai căror directori au calitatea de ordonatori terţiari de credite, în raport cu alocaţiile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli repartizat în funcţie de gradul de folosire a creditelor deschise anterior;
c)analizează şi verifică situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale ordonatorilor terţiari de credite, centralizează şi întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale la nivelul ordonatorului secundar de credite;
d)verifică şi analizează raportările transmise de ordonatorii terţiari din subordine privind execuţia bugetului la termenele stabilite;
e)propune modificări de alocaţii bugetare pe care le transmite, după aprobare, ordonatorului principal de credite;
f)verifică, controlează şi îndrumă nemijlocit îndeplinirea de către ordonatorii terţiari de credite subordonaţi a sarcinilor pe linia utilizării fondurilor publice, cu respectarea strictă a dispoziţiilor în vigoare privind angajarea şi cheltuirea acestora;
g)verifică, analizează şi centralizează pe ordonator secundar, situaţiile cerute de ordonatorul principal conform dispoziţiilor de linie;
h)asigură organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cheltuieli proprii;
i)întocmeşte şi analizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale la nivelul aparatului propriu - Cheltuieli proprii;
j)exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor stabilite prin dispoziţiile în vigoare, sigiliul 2;
k)elaborează şi fundamentează, împreună cu structurile Specializate, bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru cheltuieli proprii;
l)asigură întocmirea statelor de plată pentru salarii, precum şi a altor drepturi băneşti cuvenite personalului, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, personalului aflat în finanţare, pentru cheltuieli proprii;
m)calculează, reţine şi virează în condiţiile legii obligaţiile fiscale şi contribuţii obligatorii, stabilite potrivit prevederilor legale, întocmeşte şi depune fişe fiscale şi declaraţii conform reglementărilor legale;
n)asigură drepturile băneşti cuvenite azilanţilor şi refugiaţilor conform reglementărilor în vigoare;
o)ţine evidenţa creditelor, angajamentelor bugetare şi legale şi acordă viza compartimentului contabilitate conform legislaţiei în vigoare;
p)desfăşoară operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar prin casierie;
q)îndeplineşte şi alte sarcini care sunt prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar-contabilă, pentru cheltuieli proprii.
(3)Pe linia gestionării-validării fondurilor comunitare, serviciul Financiar are următoarele atribuţii:
a)verifică şi validează din punct de vedere al eligibilităţii cheltuielile efectuate pe PGSOLID şi pe alte fonduri primite;
b)asigură, derulează, gestionează, monitorizează, controlează şi evaluează fondurile derulate prin PGSOLID şi pe alte fonduri primite;
c)înregistrează în contabilitate toate operaţiunile financiare legate de derularea fondurilor;
d)verifică documentele justificative şi plăţile prezentate de către beneficiarii granturilor;
e)verifică eligibilitatea cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale comunitare aplicabile şi a prevederilor contractuale;
f)elaborează rapoarte financiare privind situaţia fondurilor derulate;
g)recuperează sumele reprezentând contribuţia financiară a Uniunii Europene, denumită în continuare UE, a cofinanţării naţionale care au fost declarate neeligibile;
h)participă la controalele/auditul efectuat de către auditorii interni şi externi;
i)întocmeşte declaraţiile lunare de cheltuieli;
j)ţine evidenţa creditelor, angajamentelor bugetare şi legale şi acordă viza compartimentului contabilitate conform legislaţiei în vigoare pentru fondurile primite;
k)desfăşoară activităţi de recuperare a creanţelor bugetare, rezultate din nereguli, stabilite prin procesul-verbal de constatare, întocmit în urma controalelor efectuate la beneficiarii finali, pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de grant, din Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul PGSOLID.
SECŢIUNEA 4: Serviciul analiză de risc, strategii şi valorificare a informaţilor
Art. 28
(1)Serviciul analiză de risc, strategii şi valorificarea informaţiilor are următoarele atribuţii:
a)întocmeşte analize de risc, tactice, operaţionale şi strategice, studii, precum şi statistici, prognoze şi materiale documentare în domeniile de competenţă şi le înaintează conducerii M.A.I. şi I.G.I., după caz, pentru informare şi dispunerea de măsuri;
b)elaborează analiza activităţii desfăşurate de I.G.I., la 6 şi, respectiv, 12 luni;
c)întocmeşte produse informaţionale pe care le transmite conducerii M.A.I., iar cu aprobarea acesteia le diseminează instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale;
d)documentează, prin analizele efectuate, fluxurile migratorii mascate şi informează, cu aprobarea conducerii I.G.I., structurile de specialitate cu privire la tendinţele şi prognozele în domeniul de activitate specific;
e)procesează şi gestionează informaţiile introduse de structurile teritoriale ale I.G.I. în sistemul informatic de management al rapoartelor informative, conform metodologiei proprii, şi efectuează analize periodice, pe baza cărora se propun măsurile corespunzătoare;
f)cooperează cu structurile centrale şi teritoriale ale I.G.I. în probleme de analiză, sinteză şi prognoză;
g)informează structurile responsabile cu privire la neregulile referitoare la implementarea unor informaţii în Sistemul informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize constatate cu ocazia desfăşurării activităţilor specifice;
h)întocmeşte, trimestrial, Buletinul statistic al I.G.I.;
i)furnizează, la cerere, statistici privind activitatea I.G.I. pentru instituţiile cu care I.G.I. cooperează, mass-media ş.a.;
j)ţine legătura cu organismele internaţionale cu competenţe în procesarea datelor statistice pe probleme de migrări, azil şi integrare;
k)îndeplineşte atribuţii specifice în calitate de punct de contact naţional pentru schimbul de date statistice cu Oficiul Statistic al UE-EUROSTAT, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini;
l)îndeplineşte atribuţii specifice în calitate de punct de contact naţional pentru Reţeaua europeană privind migraţia, denumită în continuare E.M.N.;
m)îndeplineşte atribuţii specifice în calitate de punct de contact naţional pentru Reţeaua de informare şi coordonare pentru Serviciul de management al migraţiei din statele membre, denumită în continuare ICONET;
n)participă la reuniunile grupurilor de lucru în domeniul de activitate organizate la nivelul instituţiilor europene: Consiliul UE, Comisia Europeană etc.;
o)participă, cu acordul conducerii M.A.I. şi I.G.I., după caz, la schimbul de informaţii şi activităţile organizate în cadrul grupurilor de lucru organizate la nivel intern şi internaţional;
p)participă la alte reuniuni interne şi internaţionale, ca urmare a desemnării de către conducerea M.A.I. sau I.G.I., după caz;
q)cooperează, cu acordul conducerii I.G.I., cu instituţii de cercetare din afara M.A.I., cu instituţii de învăţământ superior, cu organizaţii neguvernamentale pentru realizarea de analize şi documente de cercetare în domeniul de competenţă;
r)desfăşoară activităţi de prelucrare, verificare, valorificare, stocare şi diseminare a informaţiilor, cu aprobarea conducerii I.G.I., despre străinii cu termenul de şedere expirat, a celor care au intrat ilegal în România, care desfăşoară activităţi lucrative fără îndeplinirea condiţiilor legale, precum şi a celor care au ca preocupări migraţia ilegală şi traficul de persoane, cât şi în ceea ce priveşte prevenirea, documentarea şi contracararea faptelor ce constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale în obiectivele, locurile şi mediile de competenţă ale M.A.I. şi realizează, cu aprobarea conducerii I.G.I., cooperarea cu instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării ordinii publice şi siguranţei naţionale în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice;
s)efectuează verificări în bazele de date ale structurilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi ale altor instituţii cu care I.G.I. are încheiate protocoale de colaborare, cu privire la persoanele care fac obiectul informaţiilor prelucrate;
t)efectuează verificări în baza de date pentru datele şi informaţiile prelucrate, precum şi la cererea instituţiilor cu competenţe pe linia ordinii publice şi siguranţei naţionale, cărora le comunică datele solicitate cu respectarea normelor legale în materie;
u)elaborează dispoziţii de linie, proceduri specifice şi instrucţiuni şi participă la întocmirea proiectelor de acte normative şi a documentelor cu caracter general pentru reglementarea activităţii specifice I.G.I.;
v)prelucrează date cu caracter personal;
w)coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale din subordinea I.G.I. pe liniile de muncă specifice.
(2)Pe linie de asigurare a Secretariatului tehnic al Strategiei naţionale privind imigraţia, Serviciul analiză de risc, strategii şi valorificarea informaţiilor are următoarele atribuţii:
a)asigură legătura între instituţiile membre ale Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, denumit în continuare Grupul, şi comunică permanent cu persoanele desemnate în conformitate cu prevederile legale;
b)prezintă periodic Grupului note de informare, statistici, analize şi prognoze, pe baza datelor furnizate de instituţii cu atribuţii în domeniul migraţiei, azilului şi integrării;
c)organizează şi participă la şedinţele Grupului, întocmeşte notele de şedinţă şi asigură transmiterea acestora tuturor reprezentanţilor;
d)solicită tuturor reprezentanţilor instituţiilor Grupului propuneri de elaborare a Strategiei naţionale privind imigraţia şi a planurilor anuale de acţiune pentru implementarea acesteia;
e)elaborează, în baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor din cadrul Grupului, proiectul Strategiei naţionale privind imigraţia, precum şi proiectul hotărârii Guvernului şi nota de fundamentare pentru aprobarea Strategiei;
f)elaborează, în baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor din cadrul Grupului, proiectul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia, precum şi proiectul hotărârii Guvernului şi nota de fundamentare pentru aprobarea Planului;
g)elaborează, centralizează şi transmite propunerile I.G.I. pentru Planul strategic al ministerului;
h)transmite proiectele de acte normative iniţiate direcţiei centrale responsabile cu promovarea spre avizare interinstituţională, respectiv formulează puncte de vedere cu privire la observaţiile şi completările propuse de către instituţiile avizatoare;
i)monitorizează, în conformitate cu termenele stabilite şi atribuţiile fiecărei instituţii responsabile, modul de realizare a activităţilor cuprinse în planul anual de acţiune şi, în baza informărilor, întocmeşte şi înaintează anual spre aprobare conducerii M.A.I.- Raportul de activitate privind stadiul îndeplinirii activităţilor cuprinse în planul de acţiune;
j)participă, în cadrul grupurilor de lucru organizate de I.G.I., în scopul alinierii legislaţiei naţionale la prevederile comunitare în domeniu;
k)desfăşoară activităţi de sprijin pentru derularea în bune condiţii a activităţilor Grupului şi, în acest sens, formulează propuneri de modificare a cadrului juridic privind organizarea şi funcţionarea Grupului;
l)elaborează propuneri referitoare la politicile naţionale în domeniul de referinţă.
SECŢIUNEA 5: Biroul informare şi relaţii publice
Art. 29
Biroul informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:
a)gestionează corect şi coerent imaginea publică a I.G.I. şi asigură relaţionarea acestuia cu societatea civilă, colaborează cu structuri de informare şi relaţii publice din cadrul celorlalte instituţii ale statului;
b)asigură politica de transparenţă la nivelul I.G.I.;
c)sprijină conducerea I.G.I. în exercitarea funcţiilor de comunicare internă specifice actului de conducere;
d)organizează/participă la desfăşurarea conferinţelor de presă ale conducerii I.G.I.;
e)îndrumă şi sprijină activitatea purtătorului de cuvânt din I.G.I./persoanelor desemnate să îndeplinească atribuţii pe linie de informare şi relaţii publice de la nivel teritorial;
f)prezintă conducerii I.G.I. puncte de vedere în domeniul de specialitate, viabile pentru soluţionarea unor probleme ce ar putea afecta imaginea inspectoratului;
g)documentează ieşirile publice ale conducerii I.G.I.;
h)asigură participarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la activităţile cu impact mediatic organizate la nivelul I.G.I.;
i)gestionează situaţiile de criză mediatică şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea imaginii I.G.I.;
j)asigură notificarea operativă a conducerii I.G.I., cu privire la informaţiile apărute în mijloacele de informare în masă, cu impact la nivelul societăţii civile şi care conţin referiri cu privire la activitatea inspectoratului;
k)întocmeşte proiecte de reacţie şi propune puncte de vedere ale I.G.I. pe teme apărute în mass-media sau care suscită interesul mass-mediei;
l)întocmeşte sinteza presei şi o prezintă conducerii I.G.I.;
m)realizează, la cerere sau din oficiu, evaluări cantitative şi calitative punctuale, atât ale campaniilor de informare şi relaţii publice, cât şi ale unor activităţi desfăşurate de I.G.I., reflectate în mijloacele de informare în masă;
n)asigură convocările de instruire a personalului cu atribuţii de informare şi relaţii publice/a purtătorilor de cuvânt din structurile I.G.I., participă la convocările factorilor de conducere de la nivel teritorial în vederea creşterii gradului de conştientizare a nevoii de transparenţă instituţională şi promovarea rezultatelor înregistrate în activitatea operativă;
o)participă la activităţile de sprijin, îndrumare şi control pe probleme de informare şi relaţii publice, la structurile I.G.I.;
p)iniţiază sau participă la campanii de presă al căror scop este îmbunătăţirea imaginii I.G.I.;
q)acreditează jurnalişti, întocmeşte şi actualizează baze de date privind ziariştii acreditaţi la nivelul I.G.I.;
r)sprijină documentarea jurnaliştilor care doresc să realizeze materiale jurnalistice privind activitatea I.G.I.;
s)participă, după caz, la emisiuni radio-tv, acordă interviuri pentru presa scrisă şi/sau on-line;
t)elaborează, postează pe site-ul I.G.I. şi transmite jurnaliştilor acreditaţi comunicate şi buletine informative;
u)documentează, întocmeşte şi transmite, în termenul legal, răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
v)propune şi/sau organizează activităţi menite a dezvolta cultura organizaţională şi creşterea sentimentului de apartenenţă la instituţie;
w)susţine activitatea de comunicare internă la nivelul aparatului propriu al I.G.I.
SECŢIUNEA 6: Structura de securitate
Art. 30
(1)Structura de securitate este organizată ia nivel de birou şi, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, are următoarele atribuţii:
a)întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
b)elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c)coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele;
d)monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate;
e)consiliază conducerea I.G.I. în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
f)informează conducerea unităţii şi Departamentul de informaţii şi protecţie internă, denumită în continuare D.I.P.I., despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
g)acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai D.I.P.I., pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
h)în colaborare cu D.I.P.I. organizează activităţi de pregătire specifică a personalului care are acces la informaţii clasificate;
i)asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţiile clasificate;
j)actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
k)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
l)prezintă conducerii unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate, solicitând, după caz, sprijinul D.I.P.I. pentru gestionarea optimă a acestei problematici;
m)efectuează, cu aprobarea inspectorului general al I.G.I., controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
n)exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
(2)Pe linie de Subregistru I.G.I., Structura de securitate are următoarele atribuţii:
a)aplică în cadrul structurii proprii procedurile specifice de gestionare a informaţiilor NATO şi/sau UE clasificate;
b)gestionează informaţiile NATO şi/sau UE clasificate primite, asigurând păstrarea şi organizarea evidenţei/actualizarea certificatelor de securitate, autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
c)ţine evidenţa tuturor persoanelor din I.G.I. care deţin certificate de securitate/autorizaţii de acces la informaţii NATO şi/sau UE clasificate;
d)pune în aplicare şi verifică modul de realizare a sarcinilor/măsurilor cuprinse în Planul de securitate pentru protecţia informaţiilor NATO şi/sau UE clasificate;
e)întocmeşte şi supune aprobării conducerii unităţii a Planului specific de pregătire a personalului I.G.I. cu atribuţii pe linia informaţiilor NATO şi/sau UE clasificate, cât şi a Listei cu funcţiile ce necesită acces la informaţii NATO şi/sau UE clasificate;
f)elaborează norme interne privind protecţia informaţiilor NATO şi/sau UE clasificate;
g)transmite informaţii NATO şi/sau UE clasificate către alte componente ale Sistemului naţional de registre, denumite în continuare CSNR, din cadrul M.A.I., cu respectarea principiului "nevoia de a cunoaşte" şi cu avizul registrului intern, denumit în continuare RI, al M.A.I.;
h)transmite informaţii NATO SECRET/SECRET UE către alte CSNR din cadrul altor instituţii, cu respectarea principiului "nevoia de a cunoaşte" şi cu avizul RI al M.A.I, în cazul obţinerii avizului pozitiv, notifică RI al M.A.I. cu privire la efectuarea transmiterii;
i)informează conducerea unităţii cu privire la vulnerabilităţile, riscurile şi încălcările securităţii informaţiilor NATO şi/sau UE clasificate;
j)previne orice incident de securitate în domeniul informaţiilor NATO şi/sau UE clasificate prin respectarea legislaţiei în vigoare;
k)informează conducerea unităţii şi RI al M.A.I. cu privire la producerea unui incident de securitate;
l)asigură organizarea şi funcţionarea arhivei proprii cu informaţii NATO şi/sau UE clasificate;
m)centralizează şi transmite la RI al M.A.I. rezultatul inventarierii anuale a documentelor NATO şi/sau UE clasificate din gestiunea proprie;
n)în eventualitatea primirii unui document NATO şi/sau UE pe altă cale, decât prin structura abilitată, informează conducerea unităţii şi RI al M.A.I.
(3)Pe linie de Componentă de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Structura de securitate are următoarele atribuţii:
1.a) solicită acreditarea/reacreditarea sistemului informatic şi de comunicaţii, denumit în continuare SIC, de la Autoritatea afacerilor interne de acreditare de securitate, denumită în continuare A.A.I.A.S.;
2.b) solicită asistenţa de specialitate din partea A.A.I.A.S şi Autorităţii afacerilor interne de securitate pentru informatică şi comunicaţii, denumită în continuare A.A.I.S.I.C., pentru stabilirea cerinţelor de securitate şi procedurilor de aplicare necesare şi respectării de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare şi testare SIC;
3.c) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC;
4.d) asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC;
5.e) realizează legătura între contractant, A.A.I.S.I.C. şi A.A.I.A.S.;
6.f) participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu atribuţii în domeniul INFOSEC;
7.g) organizează şi desfăşoară convocării de instruire de specialitate cu personalul din subordine şi utilizatorii din SIC;
8.h) stabileşte responsabilităţile personalului din subordine;
9.i) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecţie în SIC, din cadrul unităţii/structurii, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de A.A.I.A.S.;
10.j) ţine evidenţa echipamentelor SIC, proprietatea privată, autorizate să funcţioneze în incinta unităţii;
11.k) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, A.A.I.S.I.C. şi A.A.I.A.S., concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor;
12.l) implementează metodele, mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;
13.m) exploatează operaţional Sistemul de prelucrare automată a datelor, denumit în continuare SPAD, şi Reţeaua de transmisii de date, denumită în continuare RTD, în condiţii de securitate;
14.n) coordonează cooperarea dintre unitatea deţinătoare a SPAD sau RTD-SIC şi autoritatea care asigură acreditarea;
15.o) implementează măsurile de securitate şi protecţia criptografică ale SPAD sau RTD-SIC;
16.p) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de securitate, denumite în continuare PrOpSec;
17.q) monitorizează permanent toate aspectele de securitate specifice SIC;
18.r) participă la elaborarea şi actualizarea documentelor "Cerinţele de securitate specifice", "Cerinţele de securitate comune" şi "Cerinţele de securitate specifice pentru protecţia informaţiilor în format electronic într-un SIC" pentru sistemele de care răspunde;
19.s) actualizează şi ţine evidenţa tuturor utilizatorilor autorizaţi;
20.t) aplică măsurile adecvate de control al accesului la SIC-ul respectiv;
21.u) verifică elementele de identificare a utilizatorilor;
22.v) asigură evidenţa evenimentelor legate de securitatea sistemului şi a sesiunilor de lucru;
23.w) evaluează implicaţiile, în planul securităţii, privind modificările software, hardware, firmware şi procedurale propuse pentru SIC;
24.x) verifică dacă modificările de configuraţie a SIC afectează securitatea şi dispune măsurile în consecinţă;
25.y) verifică dacă personalul cu acces autorizat la SIC cunoaşte responsabilităţile care revin în domeniul protecţiei informaţiilor;
26.z) verifică modul de executare a întreţinerii şi actualizării software-ului pentru a nu se periclita securitatea sistemului;
27.aa) asigură un control riguros al mediilor de stocare a informaţiilor şi documentaţiei sistemului, verificând concordanţa între clasa sau nivelul de secretizare al mediilor de stocare;
28.ab) ia măsurile tehnice şi organizatorice pentru protecţia mediilor de stocare a informaţiilor faţă de câmpurile electromagnetice şi accesul neautorizat la informaţiile clasificate;
29.ac) execută controale privind modul de utilizare a mediilor de stocare a informaţiilor;
30.ad) asigură păstrarea şi consultarea documentaţiei şi a datelor de evidenţă şi control referitoare la securitate, în conformitate cu PrOpSec;
31.ae) stabileşte proceduri de verificare pentru utilizarea în SIC numai a software-ului autorizat;
32.af) asigură, împreună cu administratorul de sistem/reţea, aplicarea celor mai eficiente proceduri de creare a copiilor de rezervă şi de recuperare software;
33.ag) asigură instruirea şi pregătirea corespunzătoare a administratorilor de securitate în zona terminalelor izolate;
34.ah) raportează şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, denumită în continuare C.S.T.I.C., orice breşe de securitate, vulnerabilităţi şi încălcări ale măsurilor de securitate;
35.ai) aplică măsurile de securitate specifice terminalelor izolate şi celorlalte echipamente aferente aflate în zona sa de responsabilitate;
36.aj) asigură îndeplinirea atribuţiilor de administrator de securitate, în lipsa acestuia;
37.ak) raportează şefului C.S.T.I.C. orice breşe/incidente de securitate;
38.al) aplică prevederile PrOpSec specifice zonei sau încăperii în care funcţionează terminalele izolate;
39.am) participă la elaborarea următoarelor documente: "Cerinţele de securitate specifice", "Cerinţele de securitate comune" şi "Procedurile operaţionale de securitate";
40.an) asigură managementul configuraţiei sistemelor sau reţelelor acreditate şi stabilite în "Cerinţele de securitate specifice" sau "Cerinţele de securitate comune";
41.ao) elaborează propuneri de dezvoltare a SIC, având în vedere şi aspectele legate de evaluare şi certificare;
42.ap) participă la elaborarea propunerilor de efectuare a unor modificări pentru îmbunătăţirea securităţii SIC;
43.aq) asigură funcţionarea SIC în concordanţă cu "Cerinţele de securitate specifice" şi PrOpSec;
44.ar) asigură funcţionarea SIC în concordanţă cu "Cerinţele de securitate specifice" şi PrOpSec;
45.as) asigură pregătirea de specialitate a utilizatorilor echipamentelor SIC;
46.at) creează, modifică şi şterge paginile web;
47.au) verifică şi răspunde dacă paginile care conţin informaţii clasificate au marcajele de secretizare corespunzătoare;
48.av) verifică şi răspunde de tipurile de date, cum ar fi text, grafic, audio sau video, care se pun la dispoziţie pe serverul web;
49.aw) acordă utilizatorilor drepturile de acces la informaţii disponibile pe serverul web în conformitate cu cerinţele emitenţilor acestora;
50.ax) asigură integritatea informaţiilor disponibile pe serverul web, astfel încât acestea să nu poată fi modificate decât de către emitent sub un control riguros;
51.ay) asigură controlul configuraţiei serverului web;
52.az) elaborează PrOpSec specifice pentru site-ul web respectiv, situaţiile stabilite de către A.A.I.A.S.;
53.ba) verifică şi răspunde de instalarea echipamentelor SIC folosite în transmiterea informaţiilor clasificate în conformitate cu cerinţele securităţii comunicaţiilor - COMSEC;
54.bb) verifică şi răspunde de aplicarea în mod corespunzător a măsurilor de securitate a emisiilor-EMSEC şi a transmisiilor - TRANSEC;
55.bc) ţine evidenţa echipamentelor şi sistemelor folosite la transmiterea informaţiilor clasificate;
56.bd) asigură implementarea procedurilor de securitate şi eficacitatea măsurilor de securitate a transmisiilor, în timpul testării SIC, precum şi pe durata desfăşurării exerciţiilor şi aplicaţiilor;
57.be) coordonează elaborarea programelor de securitate a transmisiilor - TRANSEC;
58.bf) elaborează, verifică şi aprobă rapoarte de securitate a transmisiilor - TRANSEC;
59.bg) prezintă probleme de specialitate în cadrul şedinţelor de pregătire pe tema vulnerabilităţii unui sistem de comunicaţii deschis, neprotejat şi pe alte teme de securitate a transmisiilor - TRANSEC;
60.bh) asigură măsurile tehnice de instalare a echipamentelor din SIC, în conformitate cu cerinţele de securitate stabilite;
61.bi) supraveghează ca executarea întreţinerilor şi modificările aduse echipamentelor protejate TEMPEST să se execute cu personal calificat, utilizându-se numai piese de schimb şi componente avizate de şeful responsabil cu securitatea informaţiilor - INFOSEC şi aprobate de funcţionarul de securitate M.A.I,;
62.bj) solicită efectuarea controalelor periodice pe linie de TEMPEST sau când apar premise de scurgere a informaţiilor prin radiaţii electromagnetice compromiţătoare;
63.bk) ţine evidenţa sistemelor criptografice deţinute de C.S.T.I.C. din structura/unitatea din care face parte;
64.bl) distribuie materialele criptografice numai persoanelor autorizate;
65.bm) solicită asigurarea cu echipamente şi materiale criptografice necesare funcţionării sistemului de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate;
66.bn) distruge materialele criptografice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
67.bo) raportează administratorului responsabil cu securitatea comunicaţiilor - COMSEC şi şefului C.S.T.I.C. toate aspectele de insecuritate legate de gestionarea sistemelor criptografice.
SECŢIUNEA 7: Direcţia resurse şi cooperare internaţională
Art. 31
Direcţia resurse şi cooperare internaţională are următoarele atribuţii:
a)aplică strategia conducerii I.G.I. în domeniul recrutării, selecţionării, încadrării, promovării şi formării profesionale iniţiale şi continue a resurselor umane şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
b)coordonează, la nivelul I.G.L, activitatea de reprezentare şi apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale I.G.I., precum şi ale M.A.I. în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege;
c)coordonează activitatea de avizare pentru legalitate a proiectelor de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a I.G.I.;
d)coordonează activitatea de întocmire a observaţiilor şi propunerilor, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern, asupra cărora a fost consultat I.G.I., respectiv cea de elaborare sau, după caz, de avizare a proiectelor de acte normative, precum şi cea de avizare motivată, la solicitarea conducerii I.G.I., a diferitelor categorii de lucrări cu caracter juridic, care privesc activitatea I.G.I.;
e)coordonează activitatea de management organizatoric şi operaţional la nivelul I.G.I.;
f)gestionează elaborarea analizei prospective şi de perspectivă cu privire la necesarul de efective al I.G.I., materializate prin prezentarea de propuneri de constituire, reorganizare sau optimizare a structurilor organizatorice ale I.G.I.;
g)coordonează activităţile de elaborare a proiectului statului de organizare al aparatului propriu al I.G.I., precum şi a statelor de organizare ale structurilor subordonate aparatului propriu al I.G.I., potrivit organigramelor aprobate şi posturilor repartizate prin ordin al ministrului;
h)gestionează elaborarea normelor şi tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare subunităţilor I.G.I.;
i)coordonează elaborarea Planului de acţiuni unic anual al I.G.I. şi a Planului de activitate anual al I.G.I.;
j)coordonează aplicarea prevederilor actelor normative interne care reglementează activitatea de creştere a capacităţii operaţionale în M.A.I., de aplicare a măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de dezastre, concepţia de organizare şi de acţiune â M.A.I. în situaţii de criză şi cadrul organizatoric general de război;
k)gestionează îndeplinirea sarcinilor aferente regăsite în programele anuale de standardizare, coordonează activităţile de elaborare a standardelor operaţionale ale I.G.I., întocmeşte rapoartele de informare asupra stadiului de realizare a acestora şi urmăreşte armonizarea celor existente sau aflate în proiect cu standardele europene şi internaţionale;
l)gestionează activitatea desfăşurată de dispeceratul aparatului propriu al I.G.I.;
m)coordonează activităţile pe linie de afaceri europene la nivelul I.G.I.;
n)gestionează organizarea, sprijinirea şi coordonarea activităţilor de întocmire a proiectelor de mandat privind participarea reprezentanţilor I.G.I. la manifestările derulate la nivelul instituţiilor UE;
o)coordonează monitorizarea implementării acquis-ului comunitar în legislaţia naţională pe domeniul de competenţă al I.G.I.;
p)avizează propunerile pentru întocmirea documentelor programatice, la nivelul I.G.I., pe linia afacerilor europene;
r)coordonează executarea activităţilor legate de raportarea periodică a stadiului actelor comunitare (directive, regulamente, decizii) adoptate în domeniul de competenţă al I.G.I.;
s)coordonează derularea şi dezvoltarea activităţilor pe linie de cooperare şi colaborare internaţională cu structuri/instituţii similare la nivel european/internaţional;
t)gestionează întocmirea documentaţiei aferente deplasării personalului I.G.I, în misiuni externe conform prevederilor ordinului ministrului administraţiei şi internelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale;
u)coordonează întocmirea, cu consultarea altor structuri interne din cadrul I.G.I., a Planului anual de relaţii internaţionale al I.G.I.;
v)coordonează îndeplinirea sarcinilor ce revin I.G.I. în domeniile afacerilor europene şi cooperării internaţionale;
w)coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale din subordinea I.G.I. pe liniile de muncă specifice;
x)desfăşoară activităţi de inspecţie a muncii în domeniul raporturilor de muncă/serviciu şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în structurile subordonate I.G.I.
Art. 32
(1)Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii:
a)coordonează şi asigură implementarea strategiei şi politicilor de personal ale M.A.I. privind recrutarea, selecţia, încadrarea, formarea profesională iniţială şi continuă, evaluarea, promovarea în carieră, motivarea, recompensarea, reconversia profesională a personalului, evidenţa şi prelucrarea automată a datelor referitoare la acesta, precum şi securitatea şi sănătatea în muncă;
b)execută activităţi de verificare a sesizărilor şi reclamaţiilor privind conduita la locul de muncă şi în societate a personalului structurilor centrale şi teritoriale ale I.G.I., împreună cu Serviciul control, prezentând rapoarte de constatare şi propuneri de măsuri conducerii instituţiei;
c)analizează şi prezintă rapoarte cu privire la conduita personalului, precum şi referitoare la situaţia stării şi practicii disciplinare în rândul personalului din sistemul I.G.I.;
d)urmăreşte şi prezintă periodic, spre analiză, realizarea dinamicii de personal în sistemul I.G.I., compoziţia socială, calitatea şi nivelul pregătirii personalului şi prognozează pierderile, estimând necesarul de resurse umane;
e)asigură respectarea legalităţii cu privire la stabilirea drepturilor de personal respectiv, gradaţii, sporuri, indemnizaţii de conducere, alte drepturi de personal;
f)întocmeşte situaţia cu privire la Semnul onorific în Serviciul Patriei, precum şi încadrarea personalului în condiţii de muncă;
g)elaborează proiectele dispoziţiilor de personal şi alte documente cu caracter intern pe linie de resurse umane.
(2)Pe linie de gestiune resurse umane, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii:
a)asigură, potrivit reglementărilor în vigoare, încadrarea statelor de organizare ale I.G.I. şi ale subunităţilor sale teritoriale cu personalul necesar, corespunzător atribuţiilor ce le revin şi cerinţelor postului, actualizează aceste state, potrivit modificărilor produse, în sistem informatizat şi manual;
b)ţine evidenţa manuală şi în sistem informatizat a personalului din structura I.G.I. şi structurilor sale teritoriale, conform metodologiei stabilite, operează în documentele de evidenţă schimbările survenite în situaţia acestuia şi le comunică Direcţiei generale management resurse umane din M.A.I.;
c)actualizează în evidenţa manuală şi în sistem informatizat toate modificările survenite în statutul social şi profesional al personalului din structura I.G.I. şi structurilor sale teritoriale;
d)întocmeşte, ţine evidenţa, gestionează şi manipulează dosarele de personal, fişele de evidenţă şi documentele de legitimare pentru personalul activ şi în rezervă din sistemul I.G.I. şi efectuează menţiuni în Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi personalului contractual;
e)întocmeşte şi trimite organelor competente documentaţia necesară în vederea acordării pensiei de serviciu, de invaliditate şi de urmaş;
f)întocmeşte situaţii periodice privind personalul împotriva căruia s-a dispus începerea urmăririi penale;
g)eliberează, la cererea persoanelor şi a instituţiilor, adeverinţe şi alte documente prin care se atestă anumite situaţii ce rezultă din evidenţele pe care le deţine;
h)primeşte şi păstrează declaraţiile de avere şi de interese, contractele de sănătate pentru personalul I.G.I.;
i)ţine evidenţa lucrărilor specifice activităţii de personal;
j)urmăreşte însuşirea noilor tehnici de analiză şi programare, de exploatare eficientă a echipamentelor din dotare şi a pachetelor de programe; implementează mediile de programare ce vizează aplicaţiile utilizate în cadrul sistemului informatic şi informaţional pe linie de resurse umane şi în special de evidenţă de personal; asigură informatizarea în domeniul selecţiei candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.I.;
k)asigură evidenţa şi gestionarea documentelor de legitimare a personalului şi urmăreşte modul de folosire şi de păstrare în condiţii corespunzătoare a acestora;
l)verifică şi coordonează modul de întocmire a situaţiilor statistice privind compoziţia şi dinamica personalului, a stării şi practicii disciplinare.
(3)Pe linia recrutării, selecţionării, încadrării şi promovării personalului, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii:
a)execută măsuri specifice de verificare şi cunoaştere a întregului personal al I.G.I., desfăşurând permanent activităţi de control, sprijin şi îndrumare în domeniul resurselor umane;
b)întocmeşte şi prezintă spre aprobare lucrările privind propunerile de încadrare, de mutare şi numire în alte funcţii, de transfer, de delegare, de detaşare, de trecere a agenţilor de poliţie în categoria ofiţerilor, de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi aplicarea criteriilor de stabilire a salariului de bază, precum şi de încetare a raporturilor de muncă;
c)organizează şi desfăşoară activitatea de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.;
d)organizează şi desfăşoară concursuri în vederea evaluării aptitudinilor şi cunoştinţelor necesare încadrării şi promovării în posturi de conducere, asigură activitatea de definitivare în funcţie a acestora;
e)întocmeşte şi înaintează propuneri, la termenele stabilite, cu privire la poliţiştii care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul profesional următor, la expirarea stagiului minim şi înaintea expirării stagiului minim;
f)asigură, potrivit reglementărilor în vigoare, acordarea concediilor de odihnă, a concediilor de studii şi învoirilor plătite, a concediilor fără plată, biletelor de odihnă, tratament şi recuperare.
(4)Pe linia proiectării şi actualizării standardelor ocupaţionale, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii:
a)desfăşoară activităţi specifice în vederea elaborării standardelor ocupaţionale, în baza planurilor anuale şi de perspectivă pentru personalul I.G.I.;
b)identifică competenţele şi elaborează conţinutul competenţelor generale şi specifice în vederea elaborării calificărilor;
c)întocmeşte descrierea ocupaţiilor, funcţiilor şi meseriilor din cadrul I.G.I.;
d)elaborează informări şi statistici în domeniu şi le transmite, în vederea valorificării, instituţiilor competente.
(5)Pe linia asigurării psihologice, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică desfăşoară următoarele activităţi:
a)desfăşoară activităţi de asistenţă psihologică profilactică menită să asigure individului capacitatea de a face faţă mediului biopsihosocial, prin identificarea timpurie a eventualelor vulnerabilităţi psihice şi dezvoltarea mecanismelor de adaptare;
b)desfăşoară activităţi de asistenţă psihologică primară prin care se identifică eventualele probleme de natură psihologică, se evaluează, se ierarhizează şi se concep programe de intervenţie psihologică în scopul autocunoaşterii, optimizării şi dezvoltării personale, al prevenţiei şi/sau remisiunii problemelor;
c)susţine interviuri, prelucrează şi interpretează datele obţinute în urma examinărilor psihologice şi le aduce la cunoştinţa persoanelor evaluate;
d)desfăşoară activităţi de pregătire profesională continuă prin informare de specialitate;
e)întocmeşte şi primeşte numai lucrările repartizate şi le rezolvă în termenele stabilite de şeful de serviciu sau înlocuitorul acestuia;
f)elaborează şi transmite angajaţilor I.G.I. lucrări în vederea recunoaşterii şi semnalării simptomatologiei specifice diverselor tulburări de natură psihică;
g)elaborează şi transmite angajaţilor I.G.I. lucrări în vederea dezvoltării personale a acestora şi a îmbunătăţirii activităţilor profesionale;
h)eliberează pentru personalul I.G.I. adeverinţe privind rezultatul examinării psihologice, conform avizelor psihologice transmise de Centrul de Psihosociologie al M.A.I.;
i)întocmeşte raportul de activitate privind asistenţa psihologică la nivelul I.G.I. şi îl transmite la Centrul de Psihosociologie al M.A.I.;
j)participă, în calitate de membru, în comisia constituită în vederea realizării analizării posturilor, întocmirii sau reactualizării fişelor posturilor;
k)organizează şi susţine activităţi de pregătire psihologică a personalului (traininguri, seminare);
l)participă la activitatea de analiză a accidentelor de muncă/evenimentelor deosebite de muncă;
m)acordă sprijin de specialitate personalului care participă la activitatea de evaluare a subordonaţilor cu privire la cunoaşterea calităţilor personale şi conduitei individuale a acestora, precum şi a factorilor psihosociali care au influenţat semnificativ performanţa individuală;
n)realizează activităţi de diagnoză organizaţională privind cunoaşterea opiniilor, atitudinilor, comportamentelor, sentimentelor, valorilor personalului I.G.I. referitoare la activitatea profesională;
o)participă la activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul activităţii de psihologie, cum ar fi: simpozioane, colocvii, cursuri de perfecţionare, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă în ţară sau în străinătate;
p)realizează evaluarea psihologică a personalului I.G.L;
q)efectuează activităţi de cunoaştere şi activare a grupurilor la nivelul I.G.I.;
r)participă la întocmirea unor rapoarte, informări, situaţii statistice, lucrări din domeniul său de activitate individual/colectiv;
s)participă la activităţi de pregătire profesională, de specialitate, fizică şi în domeniul limbilor străine;
t)cooperează cu ofiţerii psihologi din alte compartimente/structuri în scopul optimizării activităţii de psihologie sau al elaborării unor lucrări de specialitate;
u)stabileşte/menţine contactul cu celelalte instituţii de profil din ţară şi din străinătate.
(6)Pe linia formării iniţiale şi continue, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii:
a)întreprinde măsuri în scopul identificării şi pregătirii din timp a personalului necesar ocupării posturilor de conducere, asigurând perfecţionarea activităţii acestuia, prin convocări şi alte forme de pregătire;
b)organizează şi coordonează activitatea de evaluare anuală a personalului I.G.I. prin elaborarea documentelor necesare, instruirea personalului care participă la activitatea de evaluare a personalului, comunicarea criteriilor de performanţă, difuzarea imprimatelor tipizate etc., analizează modul de desfăşurare a acesteia şi raportează Direcţiei generale management resurse umane din M.A.I. rezultatele evaluării activităţii profesionale, pregătirii şi conduitei profesionale a personalului;
c)organizează cursuri de capacitate pentru poliţiştii a căror înaintare în gradul profesional următor este condiţionată de absolvirea acestor cursuri;
d)organizează cursuri de carieră pentru personalul cu atribuţii în specializările coordonate de I.G.I. conform competenţelor;
e)realizează diagnoza sistemului propriu de formare profesională a personalului şi propune măsuri de adaptare şi optimizare a acestuia în funcţie de nevoile reale ale muncii şi de mutaţiile intervenite în situaţia operativă;
f)asigură pregătirea continuă a personalului prin programe de pregătire desfăşurate în cadrul instituţiilor de formare profesională specializate şi coordonează activitatea de completare a studiilor;
g)participă la controalele de fond planificate;
h)organizează şi desfăşoară activităţi de îndrumare, sprijin şi control în structurile I.G.I. pe baza planului de activitate al serviciului şi face propuneri pentru creşterea eficienţei activităţilor de formare profesională continuă a personalului;
i)organizează şi coordonează activitatea de tutelă profesională în vederea sprijinirii integrării socioprofesionale a poliţiştilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual, precum şi pentru integrarea în activitatea practică a elevilor şi studenţilor în unităţile M.A.I.; asigură activitatea de definitivare în profesie/funcţie â poliţiştilor şi funcţionarilor publici;
j)elaborează sinteze, lecţii şi alte materiale documentare necesare procesului de formare profesională a personalului din I.G.I. şi structurilor sale teritoriale;
k)asigură utilizarea, dezvoltarea şi modernizarea bazei didactico-materiale necesare în procesul de formare profesională a personalului din sistemul I.G.I.; efectuează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul conceptualizării, reproiectării şi îmbunătăţirii performanţelor în activitate; întocmeşte note de fundamentare şi face propuneri de modificare a cadrului legislativ ce reglementează activitatea de resurse umane din cadrul I.G.I.;
l)coordonează şi participă la activitatea de distribuire a materialelor de formare profesională (pe suport hârtie sau în format electronic);
m)coordonează şi participă la activitatea de elaborare a sintezelor, lecţiilor şi altor materiale documentare în materie de azil şi migraţie necesare procesului de perfecţionare a pregătirii personalului din I.G.I. şi structurile sale teritoriale;
n)coordonează şi participă la activitatea de instruire a trainerilor din cadrul I.G.I.;
o)întocmeşte anual necesarul de materiale didactice, tehnică de calcul, birotică şi consumabile necesare în procesul de pregătire a personalului;
p)ţine în permanenţă legătura cu trainerii în scopul identificării şi soluţionării problemelor apărute în procesul de formare profesională a personalului;
q)acordă consultanţă şi orientare în vederea accesării de către personalul instituţiei a surselor de informare profesională;
r)acordă consultanţă trainerilor asupra aspectelor din sfera pedagogică (în realizarea materialelor, a programelor didactice, precum şi în utilizarea metodelor adecvate);
s)coordonează şi participă la elaborarea de manuale de pregătire în domeniul azilului şi migraţiei pentru personalul nou-încadrat, precum şi a celui care îşi schimbă profilul de activitate;
ş)asigură aplicarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la activitatea de formare profesională şi reconversia profesională a personalului;
t)avizează rapoartele de concedii de studii, învoiri plătite, conform actelor normative aflate în vigoare;
ţ)participă la selecţionarea personalului care doreşte să îşi completeze studiile şi ţine evidenţa acestora;
u)organizează şi participă, în calitate de secretar al comisiei de examinare, la cursurile de grad/capacitate şi asigură prezenţa candidaţilor la locurile, termenele şi condiţiile dispuse;
v)ţine evidenţa materialelor de învăţământ, respectiv a lecţiilor, publicaţiilor, metodologiilor, regulamentelor, instrucţiunilor, manualelor şi asigură distribuirea acestora în vederea consultării lor de către personalul I.G.I.
(7)Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii:
a)identifică pericole şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
b)elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie, precum şi instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
c)formulează propuneri de atribuţii şi limite de răspundere în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru personalul I.G.I.;
d)verifică cunoaşterea şi aplicarea de către tot personalul a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
e)întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
f)elaborează tematica pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către personalul unităţii a informaţiilor primite;
g)elaborează programul de instruire-testare la nivelul I.G.I.;
h)asigură întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, şi se asigură ca tot personalul să fie instruit pentru aplicarea lui;
i)ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
j)ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
k)ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi a celor care, la recomandarea medicului de medicina muncii sau de unitate, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
l)monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
m)verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
n)informează conducerea direcţiei, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propune măsuri de prevenire şi protecţie;
o)ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
p)ţine evidenţa buletinelor de determinare a radiaţiilor electromagnetice care depăşesc valorile de declanşare a acţiunilor prevăzute în Tabelul nr. 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice şi întocmeşte prin lucrătorul desemnat documentaţia necesară acordării sporului pentru condiţii grele de muncă, conform reglementărilor interne;
q)efectuează identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
r)participă la cercetarea evenimentelor şi întocmirea evidenţelor evenimentelor, conform competenţelor;
s)elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile;
t)urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
u)colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, cu medicul de medicina muncii/de unitate, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie, precum şi cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
v)urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
w)propune sancţiuni şi stimulente pentru personal, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
x)propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
y)întocmeşte necesarul de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
z)elaborează şi înaintează către structurile coordonatoare raportul scris privind activitatea de prevenire şi protecţie desfăşurată în unitatea proprie, precum şi stadiul îndeplinirii măsurilor din planul de prevenire şi protecţie.
(8)Pe linie de inspecţie a muncii, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii:
a)în domeniul raporturilor de muncă/serviciu:
(i)efectuează controale pe linia raporturilor de muncă/serviciu în structurile subordonate I.G.I.;
(ii)răspunde la reclamaţii şi sesizări, soluţionează petiţii;
(iii)îndeplineşte orice atribuţii, stabilite conform legii;
b)în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
(i)efectuează controale pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă în structurile subordonate I.G.I.;
(ii)răspunde la reclamaţiile şi sesizările primite;
(iii)acordă asistenţă tehnică structurilor subordonate I.G.I. la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale şi controlează realizarea acestora;
(iv)efectuează sau solicită măsurători şi determinări, examinează probe de produse şi de materiale în structurile subordonate I.G.I. şi în afara acestora pentru clarificarea unor evenimente sau situaţii de pericol;
(v)dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;
(vi)acordă structurilor subordonate I.G.I. autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii în muncă, în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
(vii)retrage autorizaţia prevăzută la pct. (vi) în cazul în care constată că prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei nu se respectă prevederile legislaţiei în vigoare;
(viii)comunică, cercetează evenimentele, avizează cercetarea şi stabileşte sau confirmă caracterul accidentelor, potrivit competenţelor;
(ix)coordonează activitatea de instruire şi informare a personalului din structurile subordonate I.G.I., în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
(x)coordonează activităţile de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă din structurile subordonate I.G.I.;
(xi)organizează şi efectuează convocări cu personalul de specialitate din structurile subordonate I.G.I., în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare;
(xii)furnizează informaţii structurilor subordonate I.G.I. cu privire la cele mai eficiente mijloace de respectare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
(xiii)controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor legale în structurile subordonate I.G.I. referitoare la sănătatea în muncă şi la înlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale;
(xiv)avizează, pentru structurile subordonate I.G.I., buletinele de măsurători, de analiză şi de determinare prin expertizare emise de instituţiile abilitate prin lege;
(xv)îndeplineşte orice atribuţii stabilite conform legii.
Art. 33
(1)Serviciul juridic are următoarele atribuţii:
a)întocmeşte, împreună cu compartimentele de specialitate, şi prezintă conducerii direcţiei propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora;
b)organizează, împreună cu compartimentele de specialitate, studierea temeinică a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale;
c)urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea I.G.I. şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice;
d)pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii direcţiei şi acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea unităţii;
e)avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de conducerea I.G.I., potrivit competenţei, precum şi orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a acesteia;
f)formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor nonguvernamentale interne sau internaţionale adresate unităţii din care face parte şi repartizate de conducerea acesteia spre soluţionare;
g)participă la instruirea personalului din I.G.I. şi din structurile subordonate în problematica la care se referă actele juridice internaţionale, în probleme de drept umanitar şi drepturile omului, precum şi în probleme de cunoaştere şi aplicare unitară a legislaţiei, în raport cu specificul instituţiei;
h)elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă conducerii I.G.I., direcţiei şi personalului I.G.I., precum şi structurilor subordonate consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
i)întocmeşte şi ţine evidenţa legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi a actelor normative cu caracter intern care interesează activitatea I.G.I., în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducere, de compartimentele de specialitate şi de personalul acestora;
j)sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul I.G.I. ori al structurilor subordonate;
k)coordonează, controlează, sprijină şi îndrumă consilierii juridici încadraţi la structurile centrale şi teritoriale ale I.G.I., pentru a asigura interpretarea corectă şi unitară a dispoziţiilor legale, precum şi îndeplinirea cu rigurozitate a atribuţiilor pe linie de asistenţă juridică, şi formulează propuneri privind înlăturarea deficienţelor constatate cu această ocazie;
l)analizează, periodic, activitatea proprie şi activitatea desfăşurată de consilierii juridici încadraţi la structurile centrale şi teritoriale ale I.G.I. şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie juridică, informând conducerea direcţiei, I.G.I. şi Direcţia generală juridică, denumită în continuare D.G.J., despre rezultatul analizei şi propunerile formulate;
m)coordonează elaborarea de către I.G.I. a proiectelor unor documente şi transmiterea către solicitanţi, după aprobare, a documentelor privind cazurile sau situaţiile reclamate organismelor internaţionale din domeniul drepturilor omului;
n)elaborează puncte de vedere cu privire la respectarea drepturilor omului şi a normelor dreptului umanitar în şi de către I.G.I., precum şi asupra implementării reglementărilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acesteia;
o)analizează, periodic, influenţele asupra patrimoniului aflat în administrarea I.G.I., a structurilor subordonate sau în administrarea M.A.I., rezultate din soluţionarea proceselor în care a asigurat reprezentarea şi din relaţiile contractuale, propunând conducerii direcţiei şi I.G.I. măsurile ce se impun pentru protejarea intereselor patrimoniale şi pentru asigurarea unei prestaţii juridice de calitate;
p)asigură asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică a structurilor din subordinea unităţii în situaţia în care acestea nu dispun, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie;
q)acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină potrivit prevederilor actelor normative şi competenţei;
r)participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale pe specificul de activitate al I.G.I.;
s)îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic, prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei şi I.G.I., potrivit competenţelor, şi răspunde solicitărilor formulate de directorul general al D.G.J.
(2)Pe linie de contencios, Serviciul juridic are următoarele atribuţii:
a)pe baza împuternicirii conducerii I.G.I., reprezintă şi apără interesele acesteia în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege. În acest scop elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducătorului unităţii, instituţiei sau structurii renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestora;
b)asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale unităţilor, instituţiilor sau structurilor ierarhic superioare I.G.I., precum şi ale M.A.I., în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza delegaţiilor emise de conducătorii unităţilor, instituţiilor sau structurilor ierarhic superioare şi, respectiv, de directorul general al D.G.J. În situaţia reprezentării şi apărării asigurate în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie, va informa emitentul delegaţiei de reprezentare despre aspectele principale rezultate din dezbateri la fiecare termen de judecată, iar după pronunţarea hotărârii vor comunica, de îndată, soluţia;
c)sesizează, prin directorul direcţiei, conducerea I.G.I., structurile subordonate, după caz, cu privire la deficienţele rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept;
d)ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea recuperării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale I.G.I., ale unităţilor, instituţiilor sau structurilor ierarhic superioare I.G.I. sau ale M.A.I.
(3)Pe linie de contracte, Serviciul juridic are următoarele atribuţii:
a)participă la comisiile de achiziţie, în comisiile selecţiilor de proiecte în care I.G.I. acţionează ca organism de atribuire, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte, în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate de către sau prin I.G.I.;
b)avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a I.G.I. ori în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin aceasta sau în cazul în care aceasta a negociat ori a elaborat proiectul actului.
(4)Pe linie de legislaţie, Serviciul juridic are următoarele atribuţii:
a)întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern, asupra cărora a fost consultat I.G.I., întocmeşte avize motivate, la solicitarea directorului direcţiei sau conducerii I.G.I., cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic care privesc activitatea I.G.I.;
b)elaborează sau, după caz, avizează anteproiectele de acte normative promovate de I.G.I., în condiţiile stabilite prin regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în M.A.I.;
c)avizează pentru legalitate proiecte de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale pe specificul de activitate al I.G.I.;
d)desfăşoară activităţi având ca scop determinarea corelării acţiunilor I.G.I. şi dispoziţiilor conducerii acesteia cu legislaţia comunitară în materie.
Art. 34
(1)Pe linia managementului organizatoric, planificării structurale, planificării înzestrării şi regulamentelor de organizare şi funcţionare, Serviciul organizare şi planificare are următoarele atribuţii:
a)elaborează analiza prospectivă şi de perspectivă cu privire la necesarul de efective al I.G.I., prezintă propuneri de constituire, reorganizare sau optimizare a structurilor organizatorice ale unităţilor;
b)elaborează proiectul statului de organizare al aparatului propriu al I.G.I.;
c)întocmeşte statele de organizare ale structurilor subordonate aparatului propriu al I.G.I., potrivit organigramelor aprobate şi posturilor repartizate prin ordin al ministrului;
d)elaborează documentele necesare punerii în aplicare a dispoziţiilor conducerii I.G.I. cu privire la realizarea de modificări organizatorice din competenţă;
e)elaborează situaţii statistice cu privire la posturile prevăzute în statele de organizare, pe structuri, tipuri şi categorii de funcţii, domenii de activitate etc.;
f)împreună cu Serviciul administrativ şi Centrul de comunicaţii şi informatică elaborează norme şi tabele de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare subunităţilor proprii;
g)propune modificarea normei sau a tabelelor de înzestrare, potrivit evoluţiei structurale, a efectivelor sau a misiunilor specifice;
h)elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al I.G.I.;
i)verifică modul de elaborare a regulamentelor de organizare şi funcţionare a structurilor din subordinea I.G.I.;
j)elaborează, împreună cu celelalte structuri, Planul de acţiuni unic anual al I.G.I.;
k)elaborează, împreună cu celelalte structuri, Planul de muncă anual al I.G.I.
(2)Pe linia Unităţii de management al crizelor în domeniul migraţiei, planificării reacţiilor pentru situaţii de urgenţă, operaţii şi protecţie civilă, Serviciul organizare şi planificare are următoarele atribuţii:
a)aplică prevederile actelor normative interne care reglementează activitatea de creştere a capacităţii operaţionale în M.A.I., de aplicare a măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de dezastre, concepţia de organizare şi de acţiune a MAI. în situaţii de criză şi cadrul organizatoric general de război;
b)întocmeşte documentele corespunzătoare privind efectuarea serviciului de permanenţă la nivelul unităţii, elaborează planuri de măsuri, precum şi dispoziţii în teritoriu, în conformitate cu ordinele conducerii M.A.I.;
c)coordonează acţiunile de protecţie şi intervenţie ale subunităţilor proprii la producerea unor situaţii de protecţie civilă complexă şi asigură cooperarea între acestea, precum şi între acestea şi alte structuri de intervenţie;
d)aplică măsurile de protecţie civilă prin ofiţerul desemnat, potrivit prevederilor art. 8 şi 15 din Regulamentul de aplicare a măsurilor de protecţie civilă în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 224/2011;
e)analizează şi centralizează informaţii privind eventuale situaţii de criză în domeniul migraţiei, furnizate de structuri ale M.A.I. sau culese din alte surse;
f)evaluează situaţia operativă şi raportează factorilor de decizie, potrivit procedurilor stabilite în situaţii de criză;
g)consiliază conducerea direcţiei şi a I.G.I. privind modul de gestionare a situaţiilor de criză şi informează, după caz, instituţiile implicate în luarea deciziei;
h)asigură pregătirea de specialitate a poliţiştilor din structurile teritoriale cărora, prin fişa postului, le sunt stabilite atribuţii în acest domeniu;
i)în situaţii de criză, ţine permanent legătura cu structura de specialitate din M.A.I.
(3)Pe linia standardelor operaţionale şi procedurilor, Serviciul organizare şi planificare are următoarele atribuţii:
a)identifică nevoile de standarde operaţionale şi întocmeşte propuneri pentru introducerea lor în programele de standardizare;
b)îndeplineşte sarcinile aferente regăsite în programele anuale, coordonează activităţile de elaborare a standardelor operaţionale ale I.G.I., întocmeşte rapoartele de informare asupra stadiului de realizare a acestora şi urmăreşte armonizarea celor existente sau aflate în proiect cu standardele europene şi internaţionale;
c)convoacă şi pregăteşte şedinţele de lucru pentru elaborarea standardelor operaţionale iniţiate de I.G.I.;
d)transmite, pentru propuneri şi observaţii, structurilor I.G.I. proiectele standardelor operaţionale iniţiate de structurile centrale şi subordonate ale M.A.I.;
e)transmite, spre implementare, structurilor cu competenţe standardele operaţionale care vizează activitatea I.G.I.;
f)monitorizează procesul de implementare a standardelor operaţionale la nivelul I.G.I., semnalând deficienţele constatate factorilor de conducere;
g)informează conducerea M.A.I. cu privire la stadiul de implementare a standardelor operaţionale din sfera de activitate a I.G.I.;
h)urmăreşte îndeplinirea sarcinilor din calendarul anual de activităţi în domeniul standardelor operaţionale şi al elaborării procedurilor formalizate conform programelor anuale de standarde operaţionale ale M.A.I. şi în baza propunerilor formulate de şefii structurilor responsabile pentru întocmirea lor;
i)primeşte, analizează şi supune aprobării conducerii I.G.I. anteproiectele procedurilor specifice formalizate elaborate de structurile aparatului central, atât pentru activităţile proprii, cât şi pentru structurile teritoriale aflate în coordonare.
(4)Pe linie de dispecerat, Serviciul organizare şi planificare are următoarele atribuţii:
a)ţine permanent legătura cu structurile teritoriale subordonate, precum şi cu alte structuri ale M.A.I., în vederea cunoaşterii situaţiei operative;
b)asigură transmiterea, cu operativitate, prin telefon, staţia radio a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi fax a ordinelor şi dispoziţiilor conducerii I.G.I. la subunităţile teritoriale;
c)recepţionează prin radio şi fax telegramele şi celelalte lucrări, pe care le înregistrează şi le distribuie pe bază de condică la secretariatul I.G.I.;
d)întocmeşte zilnic, pe baza datelor primite din teritoriu, situaţiile operative privind activităţile desfăşurate de către I.G.I. şi structurile subordonate, pe care le transmite la Centrul Operaţional de Comandă al Direcţiei generale management operaţional, denumită în continuare D.G.M.O., prin staţia radio a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
e)raportează conducerii direcţiei şi a I.G.I. evenimentele deosebite apărute la nivelul structurilor teritoriale subordonate, iar, dacă se impune, evenimentele sunt raportate la Centrul Operaţional de Comandă;
f)organizează şi desfăşoară activitatea de dispecerat la nivelul I.G.L şi efectuează verificări în evidenţele I.G.I. la solicitarea structurilor M.A.I., Serviciului Român de Informaţii, precum şi structurilor cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, cu respectarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate;
g)soluţionează verificările primite prin telefon, fax sau prin staţia radio, în afara orelor de program, direct, prin ofiţerul dispecer sau, în funcţie de natura şi complexitatea lor, sunt direcţionate către compartimentul de specialitate competent.
Art. 35
(1)Pe linie de afaceri europene, Serviciul afaceri europene şi cooperare internaţională are următoarele atribuţii:
a)gestionează activităţile pe linie de afaceri europene la nivelul I.G.I.;
b)relaţionează cu alte structuri din cadrul M.A.I. pe linia afacerilor europene;
c)asigură, prin intermediul Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumită în continuare D.A.E.R.I., relaţia I.G.I. cu instituţiile naţionale cu competenţe pe linia afacerilor europene;
d)asigură, prin intermediul D.A.E.R.L, relaţia I.G.I. cu instituţiile Uniunii Europene (UE), precum şi cu instituţii similare din statele membre ale UE;
e)asigură, cu informarea D.A.E.R.I., participarea reprezentanţilor I.G.I. la manifestările derulate la nivelul instituţiilor UE;
f)organizează, sprijină şi coordonează activităţile de întocmire a proiectelor de mandat privind participarea reprezentanţilor I.G.I. la manifestările derulate la nivelul instituţiilor UE;
g)când situaţia o impune, organizează grupuri de lucru la nivelul I.G.I., în vederea întocmirii proiectelor de mandat necesare participării reprezentanţilor I.G.I. la manifestările derulate la nivelul instituţiilor UE;
h)participă, cu avizul D.A.E.R.I., la manifestările derulate la nivelul instituţiilor UE;
i)întocmeşte, cu avizul D.A.E.R.I., răspunsuri la solicitările instituţiilor UE pe problematica de referinţă, urmărind asigurarea respectării interesului naţional, în coroborare cu poziţia generală a M.A.I.;
j)urmăreşte permanent politicile şi procesul legislativ la nivelul UE cu relevanţă pentru competenţele I.G.I.;
k)monitorizează şi coordonează, la nivelul I.G.I., implementarea politicilor UE şi transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională, în domeniul de competentă al I.G.I.;
l)participă în cadrul grupurilor de lucru organizate la nivelul I.G.I., în vederea elaborării proiectelor de acte normative ce transpun acquis-ul comunitar în legislaţia naţională;
m)elaborează, cu sprijinul altor structuri ale I.G.I., puncte de vedere cu privire la acte normative comunitare aflate în fază de proiect, precum şi la cele adoptate de instituţiile UE;
n)participă cu propuneri la întocmirea documentelor programatice, la nivelul I.G.I., pe linia afacerilor europene;
o)participă cu propuneri în domeniul de competenţă al I.G.I. la întocmirea documentelor programatice ale M.A.I. cu incidenţă pe linia afacerilor europene;
p)monitorizează îndeplinirea sarcinilor ce revin I.G.I., pe linia afacerilor europene, din documentele întocmite la nivelul M.A.I.;
q)informează D.A.E.R.I. cu privire la asumarea legislaţiei europene (directive, regulamente, decizii) în domeniul de competenţă al I.G.I., precum şi cu privire la stadiul adoptării legislaţiei naţionale corespondente.
(2)Pe linie de cooperare internaţională, Serviciul afaceri europene şi cooperare internaţională are următoarele atribuţii: