Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 298/2014 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.274/2011,
având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.
Art. I
Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.274/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 5 mai 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Pe parcursul derulării programului, orice redistribuire a sumelor alocate se poate face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii."
2.La articolul 15 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului, care se realizează exclusiv în ordinea înregistrării la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul, cu condiţia nedepăşirii, prin însumarea finanţărilor propuse spre aprobare, a bugetului alocat la nivel naţional. La epuizarea sumei aferente sesiunii, plicurile care nu au fost deschise spre analiză se restituie, la cererea scrisă a solicitantului, într-o perioadă de maximum 6 luni de la comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare."
3.La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la registratura Autorităţii."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 464 din data de 25 iunie 2014