LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României - REPUBLICARE*)
___
*) Republicată în temeiul art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 30 iunie 2012, aprobată prin Legea nr. 74/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 1 aprilie 2013.
Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi de alte acte normative.
Art. 2
Editorul Monitorului Oficial al României este Guvernul României.
Art. 3
(1)Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", care funcţionează sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului.
(2)Imaginea şi formatul, consacrate, ale publicaţiei "Monitorul Oficial al României" cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.
CAPITOLUL II: Structura Monitorului Oficial al României
Art. 4
Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părţi, structurate în funcţie de natura actelor supuse publicării.
Art. 5
În Partea I se publică următoarele categorii de acte:
(A)actele juridice ale Parlamentului:
a)legile, hotărârile şi moţiunile;
b)hotărârile şi moţiunile celor două Camere ale Parlamentului;
(B)actele cu caracter politic ale Parlamentului şi ale celor două Camere;
(C)actele birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit legii;
(D)decizii ale preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului;
(E)actele Preşedintelui României:
a)decretele;
b)mesajele şi alte acte adresate Parlamentului;
(F)actele Guvernului:
a)hotărârile, cu excepţia celor care au caracter militar;
b)ordonanţele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare;
c)ordonanţele de urgenţă;
d)declaraţiile de politică generală şi alte asemenea declaraţii;
(G)deciziile prim-ministrului, potrivit legii;
(H)actele normative ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenţei lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;
(I)actele normative adoptate de autorităţile administrative autonome şi de alte autorităţi publice, potrivit competenţei lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;
(J)deciziile, hotărârile şi avizele Curţii Constituţionale;
(K)acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;
(L)deciziile pronunţate de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a soluţionării recursurilor în interesul legii;
(M)deciziile şi hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;
(N)actele normative adoptate de persoane juridice - altele decât autorităţile publice - care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;
(O)alte acte care, potrivit unor dispoziţii legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.
Art. 6
În Partea a II-a se publică:
A.stenogramele şedinţelor Camerei Deputaţilor şi Senatului;
B.stenogramele şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;
C.sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;
D.rapoartele şi dările de seamă prezentate Parlamentului de către autorităţile publice, potrivit Constituţiei sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament;
E.întrebări adresate de deputaţi, respectiv de senatori Guvernului, miniştrilor sau altor conducători ai organelor administraţiei publice la care nu s-a răspuns;
F.alte acte prevăzute de lege.
Art. 7
În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunţuri şi altele asemenea.
Art. 8
În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la operatori economici şi la alte categorii de persoane juridice, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.
Art. 9
În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional şi de ramură, convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.
Art. 10
În Partea a VI-a se publică anunţurile privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de lucrări şi servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi alte anunţuri stabilite prin dispoziţii legale.
Art. 11
În Partea a VII-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la societăţi cooperative şi la alte categorii de persoane juridice înfiinţate de societăţile cooperative, precum şi alte acte referitoare la cooperaţie, stabilite prin dispoziţii legale.
CAPITOLUL III: Procedura publicării actelor în Monitorul Oficial al României
SECŢIUNEA 1: Publicarea
Art. 12
(1)Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, se înaintează Secretariatului General al Guvernului pe suport hârtie, în copie certificată, de către autorităţile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locţiitorului său, şi pot fi transmise şi prin e-mail, în fişier electronic certificat prin semnătură electronică de către emitenţi.
(2)Secretariatul General al Guvernului transmite Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, actele prevăzute la alin. (1).
Art. 13
Autorităţile emitente au obligaţia de a comunica neîntârziat, în scris, Secretariatului General al Guvernului date, informaţii şi precizări, solicitate de această instituţie publică sau de Regia Autonomă "Monitorul Oficial", necesare îndeplinirii cerinţelor de publicare.
Art. 14
Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviinţarea Secretariatului General al Guvernului şi cu suportarea de către solicitant a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în procesul de editare şi publicare.
SECŢIUNEA 2: Republicarea şi rectificarea actelor
Art. 15
(1)Actul normativ modificat şi/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispoziţiei cuprinse în actul de modificare şi/sau de completare.
(2)Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorităţii publice care a emis actul de modificare şi/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii.
(3)Republicarea actelor normative modificate şi/sau completate prin ordonanţe ale Guvernului se face numai după aprobarea acestora din urmă de către Parlament.
Art. 16
Republicarea actelor normative se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.
Art. 17
(1)În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată Secretariatului General al Guvernului, se procedează la publicarea unei rectificări.
(2)Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.
(3)Se interzice, sub sancţiunea nulităţii, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operaţiunea rectificării.
SECŢIUNEA 3: Accesul la publicaţia Monitorul Oficial al României
Art. 18
Regia Autonomă "Monitorul Oficial" editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât şi în format electronic, pe care îl pune la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.
Art. 19
Regia Autonomă "Monitorul Oficial" realizează un produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent.
SECŢIUNEA 4: Cheltuielile de publicare
Art. 20
(1)Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I, III-VII, şi a celor prevăzute la art. 6 lit. D se suportă de către emitenţi, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.
(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) actele a căror publicare este prevăzută de Constituţie, deciziile prim-ministrului şi actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, ale căror cheltuieli aferente publicării se suportă de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" din bugetul propriu.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 21
Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, şi în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Art. 22
Procedura publicării în părţile I-VII, procedura republicării şi a rectificării, precum şi cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin*) al secretarului general al Guvernului.
__
*) A se vedea Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 591/2012 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, publicat la Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 30 iunie 2012.
Art. 23
Reproducerea legilor şi a celorlalte acte normative se face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.
Art. 24
Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii se aplică Regiei Autonome "Monitorul Oficial", cu excepţia achiziţiilor de materii prime, materiale şi servicii destinate în exclusivitate operaţiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serveşte interesului public.
Art. 25
(1)Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)Pe aceeaşi dată se abrogă art. 3 alin. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" şi cap. IV "Organizarea regiei" din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Monitorul Oficial", anexă la hotărâre, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifică în mod corespunzător.
ANEXĂ:
-****-
NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. I, III şi IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, care nu sunt încorporate în forma republicata a Legii nr. 202/1998 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:
"-Art. I
(1)Regia Autonomă «Monitorul Oficial», care funcţionează sub autoritatea Camerei Deputaţilor, se reorganizează ca regie autonomă sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului.
(2)Regia Autonomă «Monitorul Oficial» este persoană juridică care desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
....................
-Art. III
(1)Până la aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin ordin al secretarului general al Guvernului se numeşte Consiliul de administraţie al Regiei Autonome «Monitorul Oficial», compus din 9 membri, dintre care unul este directorul general al Regiei şi preşedinte al consiliului de administraţie.
(2)Din Consiliul de administraţie al Regiei Autonome «Monitorul Oficial» fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, un reprezentant al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice.
-Art. IV
(1)În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se aprobă organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial».
(2)La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial», republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 14 septembrie 2011."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 206 din data de 11 aprilie 2013