ORDIN nr. 866 din 22 iulie 2016 pentru modificarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 111.449 din 20 iulie 2016,
având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/38 al Comisiei din 14 ianuarie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 în ceea ce priveşte plafonul maxim al avansurilor în cazul sprijinului pentru investiţii şi inovare în contextul programelor naţionale de sprijin din sectorul vitivinicol,
în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 21 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Punctul 2.3 va avea următorul cuprins:
"2.3. Termenul de execuţie a programului de investiţii pentru care se acordă sprijin financiar este de maximum 2 ani calendaristici."
2.Punctul 6.5 va avea următorul cuprins:
"6.5. La proiectele privind achiziţia de echipamente şi/sau materiale, beneficiarii:
- cu capital de stat vor respecta prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- cu capital integral privat vor respecta prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 576 din data de 28 iulie 2016