DECIZIE nr. 192 din 23 mai 2016 privind înfiinţarea Comisiei interinstituţionale pentru coordonarea activităţilor necesare constituirii unei capabilităţi aeriene destinate executării zborurilor speciale
Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema "Anularea Deciziei prim-ministrului nr. 472/2013 şi înfiinţarea unei comisii interinstituţionale pentru coordonarea activităţilor necesare constituirii unei capabilităţi aeriene destinate zborurilor speciale", aprobat în şedinţa Guvernului din data de 4 mai 2016,
în temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comisia interinstituţională pentru coordonarea activităţilor necesare constituirii unei capabilităţi aeriene destinate executării zborurilor speciale, denumită în continuare Comisia, având componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
(2)Comisia este condusă de către ministrul transporturilor, care are calitatea de preşedinte.
Art. 2
Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)promovarea, în condiţiile legii, a memorandumului prin care se supune aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării formatul pentru constituirea, în mod etapizat, a capabilităţii aeriene destinate zborurilor speciale, cu precizarea etapelor de implementare şi a măsurilor necesare pentru operaţionalizarea primei etape, începând cu 1 ianuarie 2017;
b)coordonarea activităţilor legate de implementarea formatului aprobat pentru constituirea şi operaţionalizarea capabilităţii aeriene destinate zborurilor speciale, constând în:
- elaborarea unui proiect de act normativ pentru asigurarea finanţării necesare achiziţiei unei aeronave în cursul anului 2016, care urmează a fi promovat, în condiţiile legii, de către autoritatea contractantă;
- elaborarea procedurii speciale de achiziţie, pe baza normelor legale în vigoare, astfel încât aeronava să fie achiziţionată de către autoritatea contractantă în cursul anului 2016;
- monitorizarea realizării de către instituţiile implicate a demersurilor necesare pentru operaţionalizarea aeronavei, începând cu data de 1 ianuarie 2017, respectiv stabilirea costurilor de mentenanţă şi operare, precum şi formularea propunerilor de alocări bugetare necesare în proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017.
Art. 3
(1)Şedinţele Comisiei se organizează la sediul Ministerului Transporturilor ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea motivată a unui membru al Comisiei.
(2)Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Ministerul Transporturilor.
(3)Convocarea şedinţelor şi comunicarea agendei se fac prin Secretariatul tehnic al Comisiei.
Art. 4
(1)Şedinţele Comisiei se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din membri. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa se reprogramează pentru o dată ulterioară, care se comunică de către Secretariatul tehnic al Comisiei.
(2)Deciziile în cadrul Comisiei se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.
Art. 5
(1)Membrii sunt desemnaţi de către conducătorii instituţiilor care fac parte din Comisie şi pot fi însoţiţi de experţi nominalizaţi în acest sens.
(2)Membrii desemnaţi pot fi înlocuiţi la şedinţele Comisiei cu alţi reprezentanţi ai instituţiilor din care fac parte, mandataţi să susţină punctele de vedere ale instituţiei şi să semneze documentele adoptate în cadrul şedinţei.
(3)Comisia poate fi sprijinită în activitatea sa de specialişti cu rol consultativ în domeniile tehnic, al investiţiilor, economico-financiar şi juridic.
Art. 6
În termen de maximum 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Comisia îşi aprobă prin hotărâre propriul regulament de organizare şi funcţionare.
Art. 7
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 26 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

ANEXĂ: Componenţa Comisiei interinstituţionale pentru coordonarea activităţilor necesare constituirii unei capabilităţi aeriene destinate executării zborurilor speciale

Nr. crt.

Instituţia

Funcţia în cadrul instituţiei

Funcţia în cadrul Comisiei

1

Ministerul Transporturilor

ministru

preşedinte

2

Cancelaria Primului-Ministru

şeful Cancelariei Primului-Ministru

membru

3

Administraţia Prezidenţială

consilier de stat

membru

4

Ministerul Finanţelor Publice

secretar de stat

membru

5

Ministerul Apărării Naţionale

şeful Statului Major General

membru

6

şeful Statului Major al Forţelor Aeriene

membru

7

şeful Departamentului pentru Armamente

membru

8

Ministerul Afacerilor Externe

secretar de stat

membru

9

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

preşedinte

membru

10

Serviciul Român de Informaţii

specialist

membru

11

Serviciul de Informaţii Externe

specialist

membru

12

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

director

membru

13

Serviciul de Protecţie şi Pază

specialist

membru

14

Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

director general

membru

15

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

director general

membru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 392 din data de 23 mai 2016