HOTĂRÂRE nr. 330 din 23 aprilie 2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VI din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole.
Art. 2
Art. 3
Art. 4
(1)Entităţile publice mandatate pentru propunerea normelor de venit prevăzute la art. 1 sunt direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2)Propunerea normelor de venit prevăzute la art. 1 se face de către entităţile publice mandatate, prin consultarea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură de la nivelul fiecărui judeţ.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 320 din data de 30 aprilie 2014