HOTĂRÂRE nr. 759 din 4 septembrie 2014 privind organizarea de către Ministerul Justiţiei, în perioada 11-12 septembrie 2014, la Bucureşti, a Reuniunii Naţionale a Reţelei Judiciare Europene în materie penală
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă organizarea de către Ministerul Justiţiei a Reuniunii Naţionale a Reţelei Judiciare Europene în materie penală, la Bucureşti, în perioada 11-12 septembrie 2014, cu tema: Eurojust şi Reţeaua Judiciară Europeană: consultare şi complementaritate, precum şi finanţarea cheltuielilor ocazionate de această acţiune.
Art. 2
(1)Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii prevăzute la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Justiţiei pe anul 2014, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul II "Bunuri şi servicii".
(2)Devizul estimativ al acţiunii menţionate la art. 1 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3
În scopul organizării şi desfăşurări activităţii prevăzute la art. 1, se aprobă efectuarea cheltuielilor aferente, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi pct. 5 din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.
Art. 4
Contravaloarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 va fi restituită ulterior desfăşurării acţiunii, de către Eurojust, în limita sumei de 4.000 euro, inclusiv TVA.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: DEVIZ ESTIMATIV privind cheltuielile ocazionate de organizarea Reuniunii Naţionale a Reţelei Judiciare Europene în materie penală, la Bucureşti, în perioada 11-12 septembrie 2014, cu tema: Eurojust şi Reţeaua Judiciară Europeană: consultare şi complementaritate

Nr. crt.

Obiectul

Suma

(lei)

1

Cheltuieli cu cazarea

- 35 de persoane x 350 lei/persoană x 1 noapte = 12.250 lei

12.250

2

Cheltuieli de masă/protocol/trataţii uzuale/dineu oficial/dejun

- 2 dejunuri: 50 persoane x 150 lei/persoană = 15.000 lei

- 3 pauze cafea: 150 persoane (străini şi români) x 18,4 lei/persoană = 2.760 lei

17.760

3

Cheltuieli pentru materiale promoţionale (pix, blocnotes, mapă etc.)

- 50 persoane x 70 lei/persoană = 3.500 lei

- fotografii: 1.000 lei

4.500

4

Închiriere sală conferinţă - 1 sală x 16.000 lei = 16.000 lei

16.000

 

TOTAL

50.510

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 657 din data de 5 septembrie 2014