REGULAMENT din 24 octombrie 2012 privind pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate
În temeiul dispoziţiilor art. 81 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012,
Plenul Curţii Constituţionale aprobă prezentul regulament.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)În baza prevederilor Legii nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale, denumită în continuare lege, şi a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, magistraţii-asistenţi stagiari care nu au absolvit Institutul Naţional al Magistraturii efectuează un stagiu de 2 ani.
(2)Stagiul se desfăşoară în două etape: prima etapă - de 6 luni şi a doua etapă - de 18 luni.
(3)Pentru absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi pentru magistratul-asistent-şef - director al cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale, numit în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (7) teza a doua din lege, stagiul este de un an.
Art. 2
(1)Prim-magistratul-asistent asigură pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu în conformitate cu dispoziţiile art. 9 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012.
(2)În scopul adaptării la specificul activităţii din Curtea Constituţională, la începutul primei etape de stagiu, prim-magistratul-asistent face propuneri de desemnare, prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale, a unor magistraţi-asistenţi, denumiţi în continuare magistraţi-asistenţi îndrumători, care să îndrume formarea profesională a magistraţilor-asistenţi stagiari.
(3)Magistraţii-asistenţi stagiari sunt obligaţi să desfăşoare activităţile şi să efectueze lucrările ce le sunt repartizate, participând, potrivit pregătirii lor profesionale, la realizarea atribuţiilor Curţii Constituţionale.
Art. 3
(1)În primele 6 luni de activitate, magistraţii-asistenţi stagiari efectuează lucrările necesare în vederea completării pregătirii profesionale, care nu implică participarea la activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale.
(2)Prim-magistratul-asistent asigură în mod nemijlocit pregătirea teoretică a magistraţilor-asistenţi stagiari în această perioadă, pe baza unui plan aprobat prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.
(3)Lucrările întocmite de magistraţii-asistenţi stagiari în această etapă vor fi verificate şi semnate de magistraţii-asistenţi îndrumători, care răspund de calitatea lucrărilor, precum şi de operativitatea executării lor.
Art. 4
(1)Activitatea practică a magistratului-asistent stagiar se analizează lunar de către magistratul-asistent îndrumător, printr-un referat care va cuprinde, după caz, măsurile necesare pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a activităţii desfăşurate de magistratul-asistent stagiar. Deficienţele constatate vor fi semnalate prim-magistratului-asistent.
(2)Pregătirea teoretică a magistratului-asistent stagiar se evaluează lunar, printr-un referat întocmit de prim-magistratul-asistent.
(3)Pe baza referatelor prevăzute la alin. (1) şi (2), prim-magistratul-asistent întocmeşte un raport semestrial de control care se înaintează preşedintelui Curţii Constituţionale.
Art. 5
(1)Constatările privind activitatea magistraţilor-asistenţi stagiari făcute potrivit art. 4, precum şi cele ale judecătorilor sau ale preşedintelui Curţii Constituţionale, după caz, se consemnează în "Fişa pentru stagiul de practică a magistratului-asistent stagiar" prevăzută în anexă.
(2)În această fişă vor mai fi înscrise de către prim-magistratul-asistent:
a)perioadele de întrerupere a stagiului, determinate de starea de sănătate;
b)concediile de maternitate sau pentru îngrijirea copilului;
c)concediile fără plată;
d)perioada cursurilor postuniversitare cu scoatere din activitate, cu precizarea domeniului de specializare;
e)perioada burselor de studii în străinătate, cu precizarea domeniului de specializare;
f)alte întreruperi ale activităţii.
Art. 6
Preşedintele Curţii Constituţionale poate dispune verificarea periodică a modului în care magistraţii-asistenţi îndrumători îşi îndeplinesc atribuţiile legate de formarea profesională a magistraţilor-asistenţi stagiari.
CAPITOLUL II: Examenul de verificare a cunoştinţelor
Art. 7
(1)După 6 luni de activitate efectivă, magistraţii-asistenţi stagiari sunt obligaţi să se înscrie la examenul de verificare a cunoştinţelor dobândite, în vederea exercitării dreptului de a participa la activitatea jurisdicţională.
(2)Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile magistraţilor-asistenţi stagiari absolvenţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi nici magistratului-asistent-şef - director al cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale numit în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (7) teza a doua din lege.
Art. 8
(1)Examenul de verificare a cunoştinţelor se susţine la data stabilită prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.
(2)Data susţinerii examenului va fi anunţată cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea probei scrise teoretice.
(3)Pentru motive temeinice, la cererea magistratului-asistent stagiar, preşedintele Curţii Constituţionale poate aproba, o singură dată, amânarea examenului.
Art. 9
(1)Examenul va fi susţinut în faţa unei comisii numite prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale, alcătuită din 2 judecători, dintre care unul este desemnat preşedinte al comisiei, şi prim-magistratul-asistent.
(2)Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin acelaşi ordin, este compusă din 3 judecători ai Curţii Constituţionale, dintre care unul este desemnat ca preşedinte al comisiei.
(3)Calitatea de membru în comisia de examen este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(4)Secretar al comisiei de examen, precum şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi desemnat un magistrat-asistent, altul decât cel îndrumător.
(5)Secretarul comisiei de examen poate fi şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 10
Cererile de înscriere la examenul de verificare a cunoştinţelor se depun în termen de 5 zile de la anunţarea datei examenului la Biroul resurse umane şi salarizare, care le înaintează comisiei de examen împreună cu referatele de evaluare a activităţii practice a magistratului-asistent stagiar, întocmite de magistratul-asistent îndrumător, referatele de evaluare a pregătirii teoretice şi raportul de control semestrial, întocmite de prim-magistratul-asistent, precum şi "Fişa pentru stagiul de practică a magistratului-asistent stagiar".
Art. 11
(1)Examenul prevăzut la art. 7 alin. (1) va consta în susţinerea unei probe scrise teoretice şi a unei probe orale, prin care se verifică cunoştinţele candidatului în domeniul dreptului constituţional, al jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi al instituţiilor de bază ale dreptului potrivit art. 28 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată.
(2)Subiectele de examen se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de examen.
Art. 12
Dispoziţiile subsecţiunii a 4-a "Proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate" şi ale subsecţiunii a 5-a "Proba orală" din cadrul secţiunii a 2-a "Etapele concursului", precum şi ale secţiunii a 3-a "Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor" şi ale secţiunii a 4-a "Soluţionarea contestaţiilor" cuprinse în capitolul III - Desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012, se aplică în mod corespunzător.
Art. 13
(1)Rezultatul examenului de verificare a cunoştinţelor este validat de Plenul Curţii Constituţionale, art. 25 şi 26 din prezentul regulament aplicându-se în mod corespunzător.
(2)Rezultatul validat al examenului prevăzut la art. 7 alin. (1) va fi comunicat Biroului resurse umane şi salarizare.
Art. 14
(1)În caz de nepromovare a examenului se va stabili, prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale, o nouă dată pentru reexaminarea magistratului-asistent stagiar.
(2)Respingerea de două ori sau absenţa nejustificată la examenul prevăzut la art. 7 alin. (1) atrage eliberarea din funcţie a magistratului-asistent stagiar.
CAPITOLUL III: Examenul de capacitate
Art. 15
După efectuarea stagiului prevăzut la art. 1 din prezentul regulament, magistraţii-asistenţi stagiari sunt obligaţi să se înscrie la examenul de capacitate.
Art. 16
(1)Examenul de capacitate se susţine la data stabilită prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.
(2)Data susţinerii examenului va fi anunţată cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea probei scrise practice.
Art. 17
(1)Pentru motive temeinice, la cererea magistratului-asistent stagiar, preşedintele Curţii Constituţionale poate aproba, o singură dată, amânarea susţinerii examenului de capacitate.
(2)Cei care au exercitat funcţia de magistrat-asistent stagiar o perioadă de 2 ani fără a susţine examenul de capacitate din motive ce nu le sunt imputabile se pot prezenta la examen dacă de la data încheierii stagiului până la data fixată pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani.
Art. 18
(1)Examenul de capacitate este susţinut de magistraţii-asistenţi stagiari în faţa unei comisii de examen, numită prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale, care va fi compusă din 3 judecători ai Curţii Constituţionale, dintre care unul este desemnat ca preşedinte al comisiei, şi prim-magistratul-asistent.
(2)Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin acelaşi ordin, este compusă din 5 judecători ai Curţii Constituţionale.
(3)Calitatea de membru în comisia de examen este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(4)Secretar al comisiei de examen, precum şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi desemnat un magistrat-asistent, altul decât cel îndrumător.
(5)Secretarul comisiei de examen poate fi şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 19
(1)Cererile de înscriere la examenul de capacitate se depun în termen de 5 zile de la anunţarea datei examenului la Biroul resurse umane şi salarizare, care le înaintează comisiei de examen, împreună cu următoarele acte: referatele de evaluare a activităţii practice a magistratului-asistent stagiar, întocmite de magistratul-asistent îndrumător, referatele de evaluare a pregătirii teoretice şi rapoartele de control semestriale, întocmite de prim-magistratul-asistent, precum şi "Fişa pentru stagiul de practică a magistratului-asistent stagiar", din care rezultă că magistratul-asistent stagiar a promovat examenul prevăzut la art. 7 alin. (1).
(2)Magistraţii-asistenţi stagiari absolvenţi ai Institutului Naţional al Magistraturii vor ataşa la cererea de înscriere şi diploma de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii obţinută în urma susţinerii examenului prevăzut de art. 19 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 20
(1)Sunt obligaţi să se înscrie la examen magistraţii-asistenţi stagiari care au efectuat stagiul de 2 ani până la data susţinerii probei scrise practice.
(2)Întreruperile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (2) vor fi excluse din perioada de stagiu.
(3)Nu se admit derogări cu privire la durata stagiului de 2 ani efectivi ca magistraţi-asistenţi stagiari, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (3).
(4)Comisia de examen este îndreptăţită să îi respingă de la examinare pe cei care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a deveni magistraţi-asistenţi.
Art. 21
(1)Examenul de capacitate constă în mod obligatoriu în susţinerea succesivă a următoarelor probe:
a)probă scrisă practică;
b)probă scrisă teoretică;
c)probă orală.
(2)Proba scrisă practică constă în redactarea unei lucrări cu caracter aplicativ tip speţă prin care se verifică cunoştinţele candidatului referitoare la jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa instituţiilor de bază ale dreptului, potrivit art. 28 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Proba scrisă teoretică şi proba orală evaluează cunoştinţele candidatului referitoare la dreptul constituţional, principiile şi instituţiile de bază din dreptul procesual civil şi dreptul procesual penal, compatibile cu procedura în faţa Curţii Constituţionale, precum şi jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
(4)Probele scrise se susţin pe parcursul a două zile consecutive.
(5)Subiectele de examen se stabilesc pe baza bibliografiei şi tematicii de examen.
(6)La probele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), comisia de examen stabileşte dacă este permisă consultarea de către candidaţi a actelor normative incluse în bibliografie.
Art. 22
Dispoziţiile subsecţiunii a 4-a "Proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate" şi ale subsecţiunii a 5-a "Proba orală" din cadrul secţiunii a 2-a "Etapele concursului", precum şi ale secţiunii a 3-a "Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor" şi ale secţiunii a 4-a "Soluţionarea contestaţiilor" din cuprinsul capitolului III - Desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012, se aplică în mod corespunzător.
Art. 23
(1)Vor fi admişi la proba orală candidaţii care au obţinut la fiecare dintre probele scrise cel puţin nota 7,00.
(2)Nota obţinută la proba orală nu poate fi mai mică de 7,00.
Art. 24
(1)Odată cu centralizarea notelor obţinute la proba orală, comisia de examen va proceda la stabilirea mediei generale.
(2)Media generală se determină ca medie aritmetică între notele obţinute la probele prevăzute la art. 21 alin. (1).
(3)Preşedintele comisiei de examen va trece media generală determinată potrivit alin. (2) în borderoul centralizator al examenului, care va fi semnat de membrii şi secretarul comisiei de examen.
(4)Media generală de promovare a examenului de capacitate trebuie să fie de cel puţin 8,00.
CAPITOLUL IV: Validarea examenului de capacitate
Art. 25
(1)Secretarul comisiei de examen, sub îndrumarea membrilor acesteia, întocmeşte, în termen de cel mult 10 zile de la ultima probă susţinută, raportul cu privire la desfăşurarea examenului, care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele menţiuni:
a)prezentarea pe scurt a cadrului legal şi regulamentar al organizării şi desfăşurării examenului;
b)prezentarea activităţii comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, după caz, cu privire la desfăşurarea examenului;
c)prezentarea pe scurt a proceselor-verbale întocmite;
d)rezultatele obţinute de către candidaţi la fiecare probă a examenului;
e)tabelul cu rezultatele finale ale examenului;
f)propunerea comisiei de examen de validare sau invalidare, după caz, a examenului.
(2)Raportul prevăzut la alin. (1) se semnează de membrii comisiei de examen şi de secretarul acesteia.
Art. 26
(1)Raportul cu privire la desfăşurarea examenului se prezintă Plenului Curţii Constituţionale de către preşedintele comisiei de examen în vederea validării rezultatului examenului.
(2)În termen de 30 de zile de la data susţinerii ultimei probe de examen, Plenul Curţii Constituţionale, analizând respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 124/2000, Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012, şi de prezentul regulament, validează sau invalidează în tot sau în parte, după caz, rezultatele examenului, conform art. 4 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012.
(3)Rezultatele validate se afişează la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.
(4)În termen de 10 zile de la data validării examenului de capacitate, preşedintele Curţii Constituţionale îl definitivează în funcţia de magistrat-asistent pe candidatul care a promovat examenul de capacitate.
(5)În cazul invalidării examenului de capacitate de către plen, preşedintele Curţii Constituţionale va stabili, prin ordin, o nouă dată pentru susţinerea acestuia.
Art. 27
Absenţa nejustificată la examenul de capacitate la prima sesiune după încheierea stagiului sau respingerea candidatului la două sesiuni atrage pierderea calităţii de magistrat-asistent stagiar.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 28
(1)Tematica şi bibliografia pentru disciplinele care fac obiectul examenului de verificare a cunoştinţelor, respectiv a examenului de capacitate vor fi aprobate de Plenul Curţii Constituţionale, la propunerea unei comisii, a cărei componenţă este stabilită prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.
(2)La elaborarea tematicii şi a bibliografiei vor fi avute în vedere actele normative în vigoare, doctrina, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
(3)Tematica şi bibliografia vor fi aprobate cu cel puţin 30 de zile înainte de data emiterii ordinului preşedintelui Curţii Constituţionale de organizare a examenului de verificare a cunoştinţelor sau a examenului de capacitate, după caz.
Art. 29
Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi în privinţa organizării şi desfăşurării examenului de capacitate al personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi.
Art. 30
Membrii şi secretarul comisiei de examen răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor şi baremelor propuse.
Art. 31
Pe tot parcursul desfăşurării examenului, Biroul resurse umane şi salarizare va asigura suportul administrativ şi tehnic necesar.
Art. 32
(1)La dosarul de personal al candidatului care a promovat examenele prevăzute de art. 7 alin. (1) şi art. 15 din prezentul regulament vor fi anexate:
a)cererile de înscriere la examen, în original;
b)actele prevăzute la art. 10 şi 19, în original;
c)cererile de amânare a susţinerii examenului, dacă este cazul, în original;
d)lucrările redactate la probele prevăzute la art. 11 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) lit. a) şi b), în original;
e)biletul extras la proba orală, în copie conform cu originalul;
f)raportul cu privire la desfăşurarea examenului, în copie conform cu originalul;
g)hotărârea Plenului Curţii Constituţionale de validare a rezultatelor examenului, în copie conform cu originalul.
(2)Toate actele întocmite cu ocazia examenului, înregistrările realizate, precum şi lucrările redactate se păstrează în original, cu distincţiile prevăzute la alin. (1), într-un dosar al examenului, creat şi ţinut în acest sens de Biroul resurse umane şi salarizare.
Art. 33
Fişa pentru stagiul de practică a magistratului-asistent stagiar", prevăzută în anexă, face parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXĂ:
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
Fişa pentru stagiul de practică a magistratului-asistent stagiar

Rubricile din interiorul chenarului se vor complexa cu:

TEXT - în spaţiile rezervate

|__________|

- CIFRE - în spaţiile deschise

...........

- X - în casete închise

|_|

1. NUME

|__________|

2. PRENUME

|__________|

3. DATA NAŞTERII

ZI ........... LUNĂ ........... AN ...........

4. DATA ÎNCADRĂRII LA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

.........../.........../...........

5. NUMELE ŞI PRENUMELE MAGISTRATULUI-ASISTENT ÎNDRUMĂTOR

|__________|

6. DOMENIUL DE ACTIVITATE DIN CARE PROVINE (facultate, alt domeniu)

|__________|

7. MEDIA DE ABSOLVIRE A FACULTĂŢII

...........

8. MEDIA DE PROMOVARE A EXAMENULUI DE LICENŢĂ

...........

9. VECHIME ÎN MUNCA JURIDICĂ

ANI ........... LUNI ........... ZILE ...........

1. Aprecierea cu privire la volumul şi calitatea lucrărilor efectuate în prima etapă de stagiu (6 luni), nivelul de pregătire profesională, respectarea celorlalte îndatoriri ce revin magistraţilor-asistenţi stagiari:

1.1. Prim-magistratul-asistent

1.2. Magistratul-asistent îndrumător

1.3. Alte observaţii

Faţă de cele constatate, propunem

Prim magistrat-asistent

|__________|

Magistrat-asistent îndrumător

|__________|

2. Rezultatul examenului de verificare a cunoştinţelor susţinut după prima etapă a stagiului pentru acordarea dreptului de a participa la activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale

2.1. Examenul programat la data de ............. a fost amânat la data de .............

2.2. Examenul desfăşurat la data de ...................... a fost:

PROMOVAT

|_|

NEPROMOVAT

|_| şi reprogramat la data de .............

Note obţinute:

 

Proba

Corectura 1

Corectura 2

Corectura 3

Nota obţinută

Proba scrisă teoretică

...........

...........

...........

...........

Contestaţii

Proba scrisă teoretică

...........

...........

...........

...........

Proba orală

...........

...........

...........

...........

Nota finală

...........

|__________|

 

Comisia de examen:

Semnături:

Preşedinte

|1._________|

|__________|

Membri

|2._________|

|__________|

 

|3._________|

|__________|

Secretar al comisiei de examen:

|__________|

|__________|

2.3. Examenul desfăşurat la data de ...................... a fost:

PROMOVAT

|_|

NEPROMOVAT

|_|

Note obţinute:

 

Proba

Corectura 1

Corectura 2

Corectura 3

Nota obţinută

Proba scrisă teoretică

...........

...........

...........

...........

Contestaţii

Proba scrisă teoretică

...........

...........

...........

...........

Proba orală

...........

...........

...........

...........

Nota finală

...........

|__________|

 

Comisia de examen:

Semnături:

Preşedinte

|1._________|

|__________|

Membri

|2._________|

|__________|

 

|3._________|

|__________|

Secretar al comisiei de examen:

|__________|

|__________|

3. Informaţii cu privire la procedura urmată în privinţa susţinerii examenului de verificare a cunoştinţelor

Nr. crt.

Activitatea desfăşurată

Data

Observaţii

1.

Afişarea baremului la proba scrisă teoretică

  

2.

Afişarea rezultatului contestaţiilor formulate la baremul probei scrise teoretice

  

3.

Afişarea notei obţinute la proba scrisă teoretică

  

4.

Afişarea rezultatului contestaţiilor formulate la proba scrisă teoretică

  

5.

Afişarea notei obţinute la proba orală

  

6.

Afişarea notei finale

  

7.

Depunerea raportului cu privire la desfăşurarea examenului în vederea validării acestuia

  

8.

Validarea examenului

  

4. Aprecierea cu privire la volumul şi calitatea lucrărilor efectuate în a doua etapă de stagiu, nivelul de pregătire profesională, respectarea celorlalte îndatoriri ce revin magistraţilor-asistenţi stagiari:

4.1. Prim-magistratul-asistent

4.2. Magistratul-asistent îndrumător

4.3. Alte observaţii

Faţă de cele constatate, propunem

Prim magistrat-asistent

|__________|

Magistrat-asistent îndrumător

|__________|

5. Rezultatul examenului de capacitate susţinut după a doua etapă a stagiului pentru definitivarea în funcţia de magistrat-asistent al Curţii Constituţionale

5.1. Examenul programat la data de ............. a fost amânat la data de .............

5.2. Examenul desfăşurat la data de ...................... a fost:

PROMOVAT

|_|

NEPROMOVAT

|_| şi reprogramat la data de .............

Note obţinute:

 

Proba

Corectura 1

Corectura 2

Corectura 3

Corectura 4

Nota obţinută

Proba scrisă practică

...........

...........

...........

...........

...........

Contestaţii

Proba scrisă practică

...........

...........

...........

...........

...........

Proba scrisă teoretică

...........

...........

...........

...........

...........

Contestaţii

Proba scrisă teoretică

...........

...........

...........

...........

...........

Proba orală

...........

...........

...........

...........

...........

MEDIA GENERALĂ

...........

|__________|

 

Comisia de examen:

Semnături:

Preşedinte

|1._________|

|__________|

Membri

|2._________|

|__________|

 

|3._________|

|__________|

 

|4._________|

|__________|

Secretar al comisiei de examen:

|__________|

|__________|

5.3. Examenul desfăşurat la data de ...................... a fost:

PROMOVAT

|_|

NEPROMOVAT

|_|

Note obţinute:

 

Proba

Corectura 1

Corectura 2

Corectura 3

Corectura 4

Nota obţinută

Proba scrisă practică

...........

...........

...........

...........

...........

Contestaţii

Proba scrisă practică

...........

...........

...........

...........

...........

Proba scrisă teoretică

...........

...........

...........

...........

...........

Contestaţii

Proba scrisă teoretică

...........

...........

...........

...........

...........

Proba orală

...........

...........

...........

...........

...........

MEDIA GENERALĂ

...........

|__________|

 

Comisia de examen:

Semnături:

Preşedinte

|1._________|

|__________|

Membri

|2._________|

|__________|

 

|3._________|

|__________|

 

|4._________|

|__________|

Secretar al comisiei de examen:

|__________|

|__________|

6. Informaţii cu privire la procedura urmată în privinţa susţinerii examenului de capacitate

Nr. crt.

Activitatea desfăşurată

Data

Observaţii

1.

Afişarea baremului la proba scrisă practică şi a celei teoretice

  

2.

Afişarea rezultatului contestaţiilor formulate la baremul probei scrise practice şi a celei teoretice

  

3.

Afişarea notei obţinute la proba scrisă practică şi cea teoretică

  

4.

Afişarea rezultatului contestaţiilor formulate la proba scrisă practică şi cea teoretică

  

5.

Afişarea notei obţinute la proba orală

  

6.

Afişarea notei generale

  

7.

Depunerea raportului cu privire la desfăşurarea examenului în vederea validării acestuia

  

8.

Validarea examenului

  

9.

Definitivarea în funcţie

  
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 731 din data de 29 octombrie 2012