ORDIN nr. 656 din 28 aprilie 2014 privind aprobarea Planului regional de acţiune pentru managementul speciilor de lilieci "Rhinolophus ferrumequinum", "Rhinolophus hipposideros", "Myotis myotis", "Myotis oxygnathus", "Myotis bechsteinii", "Barbastella barbastellus", "Miniopterus schreibersii"
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.614/FU/2014 al Direcţiei dezvoltare durabilă şi protecţia naturii,
luând în considerare Avizul nr. 3.755/2014 al Academiei Române, Avizul nr. 1/2014 al Muzeului Ţării Crişurilor, avizele nr. 861 şi 862/2014 ale Direcţiei Silvice Bihor, Avizul nr. 163/2014 al Administraţiei Natura 2000 Trascău, Avizul nr. 1.440/2013 al Asociaţiei Pescarilor Sportivi Aqua Crisus Oradea, Avizul nr. 03/2014 al Asociaţiei pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "EXCELSIOR", Avizul nr. 13RA/2014 al Administraţiei Parcului Natural Apuseni şi Avizul nr. SIE 85/2013 al Centrului pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor,
ţinând seama de Adresa nr. 2.929/2014 şi Decizia nr. 434/2013 ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor,
în temeiul prevederilor art. 31 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul regional de acţiune pentru managementul speciilor de lilieci "Rhinolophus ferrumequinum", "Rhinolophus hipposideros", "Myotis myotis", "Myotis oxygnathus", "Myotis bechsteinii", "Barbastella barbastellus", "Miniopterus schreibersii", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 17 iunie 2014