ORDIN nr. M.16 din 26 ianuarie 2016 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informaţiilor în Ministerul Apărării Naţionale
Pentru aplicarea prevederilor art. 24 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 464/2015 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Ghidul de clasificare a informaţiilor în Ministerul Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă "I.A.-40, Ghidul de clasificare a informaţiilor secrete de stat în Ministerul Apărării Naţionale", aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S.-40/2009*).
____
*)Ordinul ministrului apărării nr. M.S.-40/2009 pentru aprobarea "I.A.-40, Ghidul de clasificare a informaţiilor secrete de stat în Ministerul Apărării Naţionale" nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

ANEXA nr. 1: GHIDUL de clasificare a informaţiilor în Ministerul Apărării Naţionale
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
În scopul clasificării corecte şi uniforme a informaţiilor, în Ministerul Apărării Naţionale se întocmesc Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, Nomenclatorul cu documentele care conţin informaţii clasificate secret de stat, pe domenii de activitate, specifice Ministerului Apărării Naţionale, şi termenele de clasificare ale acestora, şi listele cuprinzând informaţiile secrete de serviciu specifice unităţii militare.
Art. 2
(1)Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, denumită în continuare şi Lista, se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi include categoriile de informaţii secrete de stat stabilite pe niveluri clasificare, corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate din responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale.
(2)Termenele maxime de clasificare, pentru fiecare categorie de informaţii prevăzută în Listă, sunt cele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Standardele naţionale.
Art. 3
Listele cu informaţiile secrete de serviciu specifice unităţii militare se întocmesc la nivelul fiecărei unităţi militare.
Art. 4
Ghidul de clasificare a informaţiilor în Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare Ghidul, reprezintă un instrument de lucru, util în procesul de elaborare a documentelor clasificate din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, pentru stabilirea termenelor de clasificare, trecerea informaţiilor clasificate secret de stat la un nivel inferior de clasificare şi pentru declasificarea informaţiilor clasificate.
Art. 5
(1)Nomenclatorul cu documentele care conţin informaţii clasificate secret de stat, pe domenii de activitate, specifice Ministerului Apărării Naţionale, şi termenele de clasificare ale acestora, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare Nomenclatorul, detaliază categoriile de informaţii prevăzute în Listă şi termenele de clasificare pentru fiecare document.
(2)Nomenclatorul se actualizează, ori de câte ori este nevoie, prin ordin al ministrului apărării naţionale.
Art. 6
Nomenclatorul cu documentele care conţin informaţii clasificate din domeniul de activitate al Direcţiei generale de informaţii a apărării şi particularităţile acestora se reglementează distinct şi se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale.
Art. 7
Se clasifică "secret de serviciu" informaţiile a căror compromitere poate:
a)prejudicia interesul Ministerului Apărării Naţionale sau al uneia dintre structurile cu personalitate juridică din compunerea acestuia;
b)produce pagube de natură materială sau financiară unei structuri militare;
c)determina tulburarea activităţii zilnice din unitate;
d)afecta respectarea obligaţiilor asumate de Ministerul Apărării Naţionale, în cadrul relaţiilor internaţionale şi interinstituţionale;
e)determina deteriorarea încrederii în valorile istorice şi morale ale instituţiei militare;
f)afecta eficienţa operativă şi logistică la nivel de unitate.
Art. 8
În sensul prezentului ghid, prin emitent se înţelege structura militară care elaborează documentul clasificat.
CAPITOLUL II: Întocmirea, aprobarea, completarea şi modificarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale şi a Listei cu informaţiile secrete de serviciu specifice unităţii militare
SECŢIUNEA 1: Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale
Art. 9
Lista se întocmeşte de către Direcţia contrainformaţii şi securitate militară, pe baza propunerilor structurilor centrale, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 10
Categoriile de informaţii din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale cuprind informaţiile secrete de stat stabilite prin lege, detaliate pe domeniile de activitate din responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale.
Art. 11
Nivelul de clasificare este stabilit în funcţie de importanţa valorilor protejate şi prejudiciile ce s-ar produce apărării ţării şi securităţii naţionale, ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate.
Art. 12
Propunerile de categorii de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale se centralizează de către Direcţia contrainformaţii şi securitate militară, care elaborează şi promovează proiectul de hotărâre a Guvernului, în conformitate cu normele privind activitatea legislativă în Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 13
Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale au obligaţia să analizeze ori de câte ori este necesar Lista şi, după caz, să transmită la Direcţia contrainformaţii şi securitate militară propuneri de actualizare şi completare a acesteia.
Art. 14
Direcţia contrainformaţii şi securitate militară iniţiază, ori de câte ori este necesar, demersurile de consultare a structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale pentru actualizarea şi completarea Listei.
SECŢIUNEA 2: Lita cu informaţiile secrete de serviciu specifice unităţii militare
Art. 15
Informaţiile secrete de serviciu se încadrează de către comandanţii/şefii unităţilor militare, pe baza propunerilor şefilor de module din unitate.
Art. 16
(1)Lista cu informaţiile secrete de serviciu specifice unităţii militare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, se elaborează de structura de securitate, pe domenii de activitate, în exemplar unic, se avizează de şeful structurii de securitate a eşalonului ierarhic superior şi se aprobă de comandantul/şeful unităţii.
(2)După aprobarea Listei cu informaţiile secrete de serviciu specifice unităţii militare, structura emitentă înaintează o copie eşalonului ierarhic superior.
Art. 17
(1)Listele cu informaţiile secrete de serviciu specifice întocmite de structurile centrale se transmit pentru avizare Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară.
(2)După aprobarea Listelor cu informaţiile secrete de serviciu specifice de către şefii structurilor centrale, o copie a acestora se transmite la Direcţia contrainformaţii şi securitate militară.
(3)În situaţia structurilor centrale aflate în coordonarea altor structuri centrale, Listele cu informaţiile secrete de serviciu specifice unităţii militare sunt avizate de şefii structurilor de securitate de la nivelul coordonator care, după aprobare, păstrează câte o copie a acestora.
(4)Lista cu informaţiile secrete de serviciu specifice unităţii militare se anexează la Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi, după înlocuirea acesteia cu altă listă actualizată, originalul se păstrează 5 ani, iar copiile se distrug.
Art. 18
Lista cu informaţiile secrete de serviciu specifice unităţii militare se completează şi se modifică, de regulă, la 2 ani sau când situaţia o impune.
CAPITOLUL III: Stabilirea nivelului de clasificare al documentului care conţine informaţii clasificate la elaborarea acestuia de către emitent
SECŢIUNEA 1: Încadrarea documentului care conţine informaţii clasificate într-un nivel de clasificare şi stabilirea termenului de clasificare
Art. 19
(1)Pentru aplicarea măsurilor de securitate corespunzătoare, emitentul are obligaţia încadrării documentului care conţine informaţii clasificate într-un nivel de clasificare, ce subzistă atât timp cât dezvăluirea sau diseminarea neautorizată a acestuia poate prejudicia apărarea ţării şi securitatea naţională, perioadă dată de termenul de clasificare.
(2)Emitentul este responsabil pentru diseminarea iniţială a documentului.
Art. 20
(1)Clasificarea documentelor care conţin informaţii clasificate se realizează în baza Listei şi a Nomenclatorului, Listei cu informaţiile secrete de serviciu specifice unităţii militare sau actelor normative specifice care prestabilesc un anumit nivel de clasificare a documentelor ce se creează în temeiul prevederilor acestora.
(2)În situaţia în care o structură din Ministerul Apărării Naţionale, responsabilă de un domeniu de activitate, introduce prin acte normative specifice documente noi care nu se regăsesc în Nomenclator, aceasta este obligată să stabilească nivelurile şi termenele de clasificare, diferenţiate pe structuri sau niveluri de aplicare (strategic, operativ, tactic) pentru fiecare document în parte care conţine informaţii clasificate, conform prevederilor din Listă.
(3)Pentru a stabili nivelul de clasificare, emitentul face o evaluare a conţinutului informaţiilor din document pentru a evita subevaluarea sau supraevaluarea acestuia.
Art. 21
(1)Subevaluarea reprezintă încadrarea într-un nivel de clasificare inferior importanţei pe care o are informaţia ce urmează a fi protejată, compromiterea acesteia putând provoca prejudicii apărării ţării sau securităţii naţionale.
(2)Supraevaluarea reprezintă clasificarea unor informaţii în cazuri în care nu se impune protecţia acestora sau încadrarea într-un nivel de clasificare superior, ceea ce poate conduce la limitarea accesului la informaţiile de interes public, la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau lezarea unor interese legitime şi la o sporire artificială a volumului de informaţii şi, implicit, a costurilor pentru aplicarea măsurilor de securitate.
Art. 22
Şeful ierarhic al persoanei care întocmeşte documentul are obligaţia să verifice dacă acesta a fost clasificat corect.
SECŢIUNEA 2: Trecerea la un nivel inferior de clasificare
Art. 23
(1)Trecerea unei categorii de informaţii la un nivel inferior de clasificare se solicită de structura centrală responsabilă de domeniul respectiv de activitate în situaţia în care, în urma unei analize şi evaluări temeinice, nu mai există motive pentru menţinerea acesteia la nivelul de clasificare atribuit iniţial.
(2)Trecerea unei categorii de informaţii la un nivel inferior de clasificare se avizează de Direcţia contrainformaţii şi securitate militară, care elaborează şi promovează proiectul de hotărâre a Guvernului, în vederea modificării Listei.
Art. 24
(1)Trecerea unui document la un nivel inferior de clasificare este rezultatul reevaluării informaţiilor din conţinut şi presupune modificarea nivelului acestuia atunci când:
a)documentul nu a fost clasificat în conformitate cu Lista, Nomenclatorul sau un act normativ specific;
b)nu mai există motive pentru menţinerea nivelului de clasificare atribuit iniţial.
(2)Modificarea nivelului de clasificare al unui document se face de către emitent, din proprie iniţiativă sau la sesizarea motivată a unui alt deţinător.
Art. 25
(1)Trecerea unui document la un nivel inferior de clasificare se face la solicitarea structurii emitente, prin raport, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se avizează de Direcţia contrainformaţii şi securitate militară şi se aprobă de persoana care a fost împuternicită prin lege să atribuie nivelul de clasificare iniţial.
(2)Numărul raportului, data şi noul nivel de clasificare se înscriu pe document, deasupra sau sub vechiul marcaj, care se anulează prin trasarea unei linii oblice.
CAPITOLUL IV: Declasificarea informaţiilor
SECŢIUNEA 1: Declasificarea categoriilor de informaţii
Art. 26
Categoriile de informaţii din Listă se declasifică prin hotărâre a Guvernului.
Art. 27
Propunerile de declasificare a categoriilor de informaţii se înaintează ministrului apărării naţionale pentru aprobare, de către structurile centrale, după obţinerea avizului Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară.
Art. 28
(1)După aprobarea propunerilor de declasificare a categoriilor de informaţii de către ministrul apărării naţionale, Direcţia contrainformaţii şi securitate militară elaborează şi promovează proiectul de hotărâre a Guvernului, în conformitate cu normele privind activitatea legislativă în Ministerul Apărării Naţionale.
(2)După adoptarea hotărârii Guvernului privind declasificarea categoriilor de informaţii, emitenţii documentelor secrete de stat iau măsuri în consecinţă, conform reglementărilor în vigoare referitoare la gestionarea documentelor.
SECŢIUNEA 2: Declasificarea documentelor
Art. 29
(1)Documentele clasificate de nivel SECRET şi superior se declasifică de persoana împuternicită prin lege să atribuie nivelul de secretizare corespunzător, la solicitarea motivată a emitentului.
(2)Declasificarea documentelor menţionate la alin. (1) se face cu avizul prealabil al Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară, pentru toate situaţiile menţionate la art. 20 alin. (1) şi art. 23 din Standardele naţionale, în baza raportului întocmit conform modelului prevăzut la anexa nr. 4.
Art. 30
(1)În situaţia în care emitentul nu mai există, structura succesoare preia responsabilităţile emitentului privind declasificarea documentului.
(2)În situaţia în care emitentul nu poate fi identificat sau nu mai este în compunerea Ministerului Apărării Naţionale, deţinătorul documentului înaintează propunerea de declasificare ministrului apărării naţionale sau şefului Statului Major General, după caz, cu avizul prealabil al Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară.
Art. 31
Declasificarea este comunicată structurilor deţinătoare de către emitentul care a solicitat declasificarea, precizându-se activităţile ce urmează a fi derulate.
Art. 32
Declasificarea se marchează pe document, prin tăierea nivelului şi termenului de clasificare cu o linie oblică de culoare roşie, astfel:
Art. 33
(1)Documentele declasificate care, prin aplicarea marcajelor corespunzătoare, îşi pot diminua sau pierde valoarea istorică, juridică sau practică nu se supun regulii stabilite la art. 32.
(2)Declasificarea documentelor prevăzute la alin. (1) se marchează printr-o etichetă semnată şi ştampilată de conducătorul unităţii, astfel:
(3)Eticheta menţionată la alin. (2) se lipeşte, dacă acest lucru este posibil, pe versoul documentului sau se ataşează la acesta.
(4)Pentru copiile documentelor menţionate la alin. (1), marcajul de declasificare se aplică pe acestea, printr-un procedeu care să nu producă deteriorarea valorică a originalelor.
Art. 34
(1)Declasificarea în totalitate a documentelor conţinute într-o mapă/dosar se marchează în conformitate cu prevederile art. 32, pe coperta mapei/dosarului.
(2)În cazul declasificării documentelor la termene diferite, marcarea se face pe fiecare document în parte.
Art. 35
Emitentul documentelor declasificate ori trecute la un nivel inferior de clasificare informează despre acest lucru la timp, în scris, unităţile cărora le-au fost diseminate.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 36
Pe baza prevederilor prezentului ghid, şefii structurilor de securitate de la toate structurile militare vor lua măsuri de actualizare a documentelor privind organizarea şi administrarea securităţii.
Art. 37
Structurile iniţiatoare de acte normative specifice, proceduri, precizări, potrivit domeniului de competenţă, precum şi cele care solicită raportări, evaluări, dări de seamă şi situaţii centralizatoare, după caz, stabilesc iniţial şi nivelul de clasificare al documentelor care se elaborează.
Art. 38
(1)Nivelul de clasificare al informaţiilor clasificate secret de stat, stabilit anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se modifică corespunzător Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 464/2015, şi Nomenclatorului anexat la prezentul ghid.
(2)Termenul de clasificare al informaţiilor clasificate secret de stat, stabilit anterior intrării în vigoare a prezentului ghid, se menţine până la distrugerea sau arhivarea documentului care conţine aceste informaţii.
Art. 39
(1)Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid.
(2)Anexa nr. 1 nu se publică în Monitorul Oficial al României, fiind clasificată potrivit legii.
ANEXA nr. 11:
(- ANEXA nr. 1 la ghid)
- Anexa nr. 1 nu se publică în Monitorul Oficial al României, fiind clasificată potrivit legii.
ANEXA nr. 12:
(- ANEXA nr. 2 la ghid)
- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

...............

(structura militară)

..............

(data înregistrare)

.............

(număr înregistrare)

.............

(localitatea)

SECRET DE SERVICIU

Exemplar unic

APROB
Şeful/Comandantul ............. (structurii militare) .............
...............
(grad)
.................
(nume, prenume)
AVIZAT1)
Şeful structurii de securitate a ......................
(eşalonul superior)
................
(grad)
...............
(nume, prenume)
LISTA INFORMAŢIILOR secrete de serviciu specifice .............. (structura militară) ..............

Nr. crt.

Informaţia2)

Termen de clasificare

Observaţii

1. Personal şi mobilizare

1.

.................

  

2.

   
ÎNTOCMIT,
Şeful structurii de securitate
..............
(grad)
............
(nume, prenume)
____
1)Pentru structurile centrale, lista se avizează de locţiitorul pentru securitate al şefului Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară.
2)Se trece denumirea documentului clasificat secret de serviciu.
ANEXA nr. 13:
(- ANEXA nr. 3 la ghid)
- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

...............

(structura militară)

..............

(data înregistrare)

.............

(număr înregistrare)

.............

(localitatea)

NECLASIFICAT

Exemplar unic

Şefului ................ (funcţia persoanei/persoanelor împuternicite să atribuie niveluri de clasificare)
- Domnul .............. (grad, titlul ştiinţific, nume şi prenume)
RAPORT
Nr. .......... din .............
Raportează: comandantul U.M. .................

Nr. crt.

Cuprinsul

Hotărârea

1.

SUBIECT: trecerea la un nivel inferior de secretizare a informaţiilor secrete de stat elaborate de U.M. ............, în perioada ................

 

2.

BAZĂ: art. 9 din Normele privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9/2013

 

3.

APROBĂRI SOLICITATE: scăderea nivelului de secretizare a informaţiilor clasificate de nivel .........., elaborate în perioada .................

 

4.

ARGUMENTE:

- Informaţiile nu mai conţin elementele care să impună menţinerea clasificării iniţiale, ca urmare a ................ .

 

5.

ANEXE:

- Tabel cu documentele propuse a fi trecute la un nivel inferior de secretizare;

- Fişa cu avizul DCiSM.

 
Şeful/Comandantul ............. (structurii militare) .............
...............
(grad)
...............
(nume, prenume)
NECLASIFICAT
FIŞA CU AVIZE
- Parte integrantă la raportul nr. ........ din data de .............

Nr. crt.

Structura responsabilă/implicată

Avizul

1.

DIRECŢIA CONTRAINFORMAŢII ŞI SECURITATE MILITARĂ

 
TABELUL cu documentele propuse pentru trecerea la un nivel inferior de secretizare, emise de U.M. ..............

Nr. crt.

Nr. de înregistrare dat de emitent

Emitent1)

Documentul care conţine informaţii clasificate

Compunerea documentului de bază

Anexe

Nivel de secretizare iniţial

Nivel de secretizare propus

Motiv

Obs.

Nr. ex.

File

Nr. ex.

File

            
            
Şeful/Comandantul ............. (structurii militare) ..............
...........................
(grad)
..........................
(nume, prenume)
____
1)Se trec indicativul numeric şi denumirea în clar a emitentului.
ANEXA nr. 14:
(- ANEXA nr. 4 la ghid)
- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

...............

(structura militară)

..............

(data înregistrare)

.............

(număr înregistrare)

.............

(localitatea)

NECLASIFICAT

Exemplar unic

Şefului .................... (funcţia persoanei împuternicite să atribuie niveluri de clasificare) ...............
- Domnul .............. (grad, titlul ştiinţific, nume şi prenume) ...............
RAPORT
Nr. ..... din ..............
Raportează: Comandantul/Şeful .................

Nr. crt.

Conţinut

Hotărârea

1.

SUBIECT: Declasificarea informaţiilor clasificate de nivel .... din anul ........

 

2.

BAZĂ: Art. 20 alin. (2), art. 231) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare

 

3.

APROBĂRI SOLICITATE: declasificarea informaţiilor clasificate anexate.

 

4.

ARGUMENTE:2)

- a expirat termenul de clasificare şi nu se justifică prelungirea acestuia;

- informaţiile din listă nu mai pot afecta apărarea ţării şi securitatea naţională;

- s-a stabilit cu certitudine, în baza cercetării efectuate, că informaţiile au fost compromise sau iremediabil pierdute;

- au fost clasificate de către ..............., persoană care nu este împuternicită prin lege să acorde niveluri de clasificare.

 

5.

ANEXE:

- Lista cu informaţiile clasificate de nivel ......... propuse pentru declasificare (...);

- Fişa cu avize (...).

 
Şeful/Comandantul ............. (structurii militare) ..............
...............
(grad)
..............
(nume, prenume)
___
1)În cazul compromiterii informaţiilor clasificate.
2)Se alege o variantă, în funcţie de situaţie.
NECLASIFICAT
FIŞA CU AVIZE
- Parte integrantă la raportul nr. ........ din data de .............

Nr. crt.

Structura responsabilă/implicată

Avizul

1.

DIRECŢIA CONTRAINFORMAŢII ŞI SECURITATE MILITARĂ

 
NECLASIFICAT
TABELUL cu informaţiile clasificate propuse pentru declasificare

Nr. crt.

Nr. de înregistrare dat de emitent

Emitenta

Documentul care conţine informaţii clasificate

Compunerea documentului de bază

Anexe

Nivel de secretizare iniţial

Motivul declasificării

Observaţii

Nr. ex.

File

Nr. ex.

File

           
           
Comandantul/Şeful Unităţii Militare ..................
................ (grad) .............. (nume, prenume) ..........
___
1)Se trec indicativul numeric şi denumirea în clar a emitentului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 135 din data de 22 februarie 2016