HOTĂRÂRE nr. 182 din 23 martie 2016 privind completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil care se află în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
- Anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, domeniu public al statului, care se află în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş, din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului domeniu public al statului, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se află în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş

Nr. MFP

Cod clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Date de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/al dării în folosinţă

Baza legală

Administrare/ Concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Administrator: Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş

Nou

8.26.10

Imobil construcţie "Hotel Cascada şi Restaurant" cu destinaţie "Centru de training Cascada Borşa"

H = S + P + 4E SC = 1.446 mp SD=4.916 mp CF 52103

S - str. Brădet

N - str. Brădet

E - S.C. Iezerul - S.A.

V - str. Brădet

Str. Brădet nr. 4, Borşa, judeţul Maramureş

1999

7.350.268

Protocolul nr. GH/7598/04.11.1999/AC/633/05.11.1999/11821/20.10.1999/2153/20.10.1999/3181/20.10.1999, încheiat între Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Maramureş, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş şi Spitalul de Recuperare Borşa

Sentinţa civilă nr. 1.078/2013, pronunţată de Tribunalul Maramureş, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 7.412/2013, pronunţată de Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Administrare

Nou

8.26.10

Teren aferent "Hotel Cascada şi Restaurant" cu destinaţie "Centru de training Cascada Borşa"

S = 6.132 mp

CF 52103

S - str. Brădet

N - str. Brădet

E - S.C. Iezerul - S.A.

V - str. Brădet

Str. Brădet nr. 4, Borşa, judeţul Maramureş

1999

549.050

Protocolul nr. GH/7598/04.11.1999/AC/633/05.11.1999/11821/20.10.1999/2153/20.10.1999/3181/20.10.1999, încheiat între Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Maramureş, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş şi Spitalul de Recuperare Borşa

Sentinţa civilă nr. 1.078/2013, pronunţată de Tribunalul Maramureş, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 7.412/2013, pronunţată de Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Administrare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 235 din data de 30 martie 2016