ORDIN nr. 636 din 15 iulie 2013 privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
Având în vedere prevederile:
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobată prin Legea nr. 2/2012;
- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.302/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe,
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene rectificată,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:
Art. 1
(1)Prin prezentul ordin sunt reglementate regulile generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.
(2)Termenii beneficiar, acord de implementare, măsura, cheltuieli eligibile au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, aprobată prin Legea nr. 2/2012.
Art. 2
(1)Cheltuielile aferente tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, aprobată prin Legea nr. 2/2012, pentru a fi considerate eligibile, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii generale:
b)să fie utilizate doar în scopul realizării obiectivului proiectului sau măsurii şi să se înscrie în categoriile de cheltuieli eligibile, prevăzute în acordul de implementare a proiectului sau acordul privind măsura;
c)să fie efectuate numai după data intrării în vigoare a acordului de implementare a proiectului sau acordului privind măsura, în baza căruia se efectuează, dar nu mai târziu de data-limită pentru eligibilitate prevăzută în acestea;
d)să fie suportate efectiv şi definitiv de beneficiar pentru realizarea activităţilor prevăzute în acordul de implementare a proiectului sau acordul privind măsura;
e)să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, identificabile, verificabile şi dovedite prin documente originale;
f)beneficiarul să nu fi solicitat rambursarea lor din alte surse de finanţare;
g)să respecte prevederile acordului de implementare a proiectului sau acordului privind măsura;
h)să fie rezultatul respectării prevederilor legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniul achiziţiilor.
(2)Cheltuielile sunt considerate a fi efectuate dacă bunurile au fost livrate, lucrările executate sau serviciile prestate, costurile aferente acestora au fost suportate afectiv şi definitiv de beneficiar şi au fost înregistrate corespunzător în contabilitatea beneficiarului.
(3)Orice cheltuială, pentru a fi declarată eligibilă, trebuie fie însoţită de facturi sau de documente cu valoare echivalentă, documente care să certifice primirea bunurilor/prestarea serviciilor şi documente de plată, elaborate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, pe baza cărora să poată fi auditată şi identificată.
(4)Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă privind cheltuielile aferente implementării proiectului sau măsurii, folosind în contabilitatea proprie conturi analitice distincte.
Art. 3
Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
a)cheltuielile angajate înainte de data semnării acordului de implementare a proiectului sau acordului privind măsura;
b)dobânda aferentă creditelor;
c)achiziţionarea de terenuri şi clădiri;
d)taxa pe valoarea adăugată care poate fi recuperată prin orice mijloace, conform legii, chiar dacă nu este recuperată efectiv de beneficiar;
e)alte comisioane, impozite şi taxe aferente cheltuielilor eligibile sau legate de cheltuielile eligibile, în special impozitele directe şi contribuţiile de securitate socială aferente salariilor şi remuneraţiilor eligibile dacă nu sunt suportate efectiv şi definitiv de către beneficiar.
Art. 4
Având în vedere conţinutul specific al proiectului sau măsurii, prin acordul de implementare a proiectului sau prin acordul privind măsura se stabilesc categoriile de cheltuieli eligibile.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 462 din data de 26 iulie 2013