REGULAMENT din 2 august 2013 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale
CAPITOLUL I: Scop
Art. 1
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), denumită în continuare Autoritate competentă, soluţionează disputele pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, legate de derularea contractelor din domeniul energiei.
Art. 2
Prezentul regulament este elaborat în scopul creării unui mecanism de soluţionare a disputelor apărute în derularea contractelor în sectorul energiei electrice şi în sectorul gazelor naturale.
CAPITOLUL II: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Domeniu de aplicare
Art. 3
Prezentul regulament se aplică participanţilor la piaţa de energie electrică şi gaze naturale prevăzuţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, în vederea soluţionării disputelor apărute în derularea relaţiilor contractuale între aceştia.
Art. 4
Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului regulament:
a)plângerile împotriva operatorului de transport şi de sistem şi a operatorilor de distribuţie referitoare la obligaţiile ce le revin potrivit legii, precum şi divergenţele dintre operatorul de transport şi de sistem şi proprietarul reţelei de transport;
b)neînţelegerile precontractuale în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale;
c)disputele asupra unor probleme ce nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare şi din sectorul gazelor naturale;
d)disputele a căror rezolvare nu intră în competenţa autorităţii de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate;
e)disputele privind accesul la reţelele din sectorul energiei electrice şi divergenţele privind accesul la sistemele din sectorul gazelor naturale;
f)plângerile împotriva titularilor de licenţe în domeniul energiei, ale căror obligaţii sunt cuantificate prin indicatori de calitate, stabiliţi prin standarde de performanţă a activităţii acestora.
SECŢIUNEA 2: Definiţii
Art. 5
(1)Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(2)Definiţiile din anexa nr. 1 la prezentul regulament se completează cu definiţiile prevăzute în Legea nr. 123/2012.
CAPITOLUL III: Soluţionarea disputelor apărute în derularea contractelor, între participanţii la piaţa angro şi cu amănuntul de energie electrică şi gaze naturale
SECŢIUNEA 1: Aspecte generale
Art. 6
(1)Soluţionarea disputelor care fac obiectul prezentului regulament presupune parcurgerea următoarelor etape:
a)concilierea la nivelul participanţilor la piaţa de energie electrică şi gaze naturale;
b)soluţionarea la nivelul Autorităţii competente.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), în cazul în care, pe parcursul procedurii de soluţionare a disputelor, apar şi alte subiecte în dispută, în măsura în care Autoritatea competentă hotărăşte că este posibil, acestea se includ în procedura aflată deja în derulare. În caz contrar, acestea vor face obiectul unei soluţionări ulterioare.
(3)Limba oficială utilizată pe parcursul desfăşurării acestei proceduri este limba română, iar documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.
SECŢIUNEA 2: Concilierea la nivelul participanţilor la piaţa de energie electrică şi gaze naturale
Art. 7
(1)Părţile aflate în dispută au obligaţia parcurgerii procedurii concilierii, prealabil declanşării procedurii la nivelul ANRE. În acest sens, una dintre părţi lansează invitaţia la conciliere, în termen de 15 zile de la apariţia disputei. Invitaţia la conciliere se transmite prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax, dacă este posibil.
(2)În termen de cel mult 7 zile de la înregistrarea invitaţiei la conciliere, însoţită de motivaţia aferentă, partea invitată la conciliere are obligaţia de a transmite în scris punctul său de vedere, însoţit de toate documentele pe care îşi întemeiază susţinerea. Modalitatea de transmitere este cea precizată la alin. (1).
(3)Documentele depuse în copie vor fi certificate pe fiecare pagină "conform cu originalul" şi vor conţine data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.
(4)În termen de 15 de zile de la data transmiterii invitaţiei la conciliere, se desfăşoară şedinţa comună, organizată prin grija solicitantului, în vederea soluţionării disputei.
(5)În situaţia în care părţile implicate soluţionează disputa, se va întocmi în termen de 5 zile de la data concilierii o notă de conciliere în acest sens, care să consfinţească înţelegerea între părţi.
(6)În cazul în care partea invitată la conciliere nu se prezintă la şedinţa comună, solicitantul va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt şi se va adresa ANRE în termen de 30 de zile de la data transmiterii invitaţiei la conciliere, cu o cerere formulată conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.
(7)În situaţia în care nota de conciliere încheiată cu ocazia şedinţei comune, întocmită conform anexei nr. 3, nu este însuşită sau este însuşită parţial de către una dintre părţile implicate, se consideră că disputa nu a fost soluţionată la acest nivel şi, în termen de 30 de zile de la data transmiterii invitaţiei la conciliere, prin grija solicitantului, documentaţia se transmite la ANRE, însoţită de o cerere formulată conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.
SECŢIUNEA 3: Soluţionarea la nivelul Autorităţii competente
Art. 8
(1)Procedura de soluţionare a disputei se consideră declanşată odată cu înregistrarea, la Autoritatea competentă, a cererii transmise de solicitant, împreună cu documentaţia anexată acesteia, conform art. 7 alin. (7). Solicitantul va înştiinţa partea/părţile despre acest demers, în termen de 3 zile de la data transmiterii cererii de soluţionare a disputelor.
(2)Documentele ce însoţesc cererea de declanşare a procedurii de soluţionare a disputei la nivelul Autorităţii competente trebuie să cuprindă, cel puţin:
a)copia notei de conciliere/procesului-verbal încheiate/încheiat în condiţiile art. 7 alin. (5) şi (6);
b)copia contractului în derularea căruia au apărut disputele;
c)corespondenţa dintre părţi privind contractul în discuţie;
d)decizii ale organelor statului, în măsura în care acestea există;
e)indicarea temeiului legal în baza căruia îşi fundamentează pretenţiile;
f)alte documente cuprinzând informaţii tehnice sau de altă natură, necesare soluţionării disputei.
(3)Certificarea copiilor documentelor prevăzute la alin. (2) se realizează în atâtea exemplare câte părţi sunt, şi unul pentru Autoritatea competentă. Aceasta va conţine precizarea "conform cu originalul", data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.
(4)Cererile de soluţionare a disputelor formulate de participanţii la piaţa de energie electrică vor fi soluţionate de către comisia prevăzută la art. 10 alin. (2), iar cererile de soluţionare a disputelor formulate de participanţii la piaţa de gaze naturale vor fi soluţionate de Comisia prevăzută la art. 10 alin. (3), în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii solicitării la autoritatea competentă, în măsura în care nu fac sau nu au făcut obiectul unor acţiuni în justiţie.
Art. 9
După înregistrarea cererii la Autoritatea competentă, se parcurg următoarele etape:
a)întrunirea Comisiei de soluţionare a disputei;
b)analiza preliminară a documentaţiei transmise şi solicitarea completării acesteia, după caz;
c)pregătirea audierii şi convocarea părţilor; audierea părţilor;
d)pronunţarea hotărârii şi comunicarea acesteia părţilor.
Art. 10
(1)Comisia de soluţionare a disputelor, denumită în continuare Comisia, se numeşte prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente.
(2)Comisia de soluţionare a disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică este alcătuită din 5 membri, care sunt numiţi prin decizie a preşedintelui ANRE pe o perioadă de 3 ani, dintre specialiştii ANRE cu vechime de cel puţin 8 ani în sectorul energiei electrice.
(3)Comisia de soluţionare a disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de gaze naturale este formată din 5 membri, care sunt numiţi prin decizia preşedintelui ANRE pe o perioadă de 3 ani, dintre salariaţii ANRE având o vechime de cel puţin 5 ani în domeniul gazelor naturale.
(4)Comisiile prevăzute la alin. (2) şi (3) îşi desfăşoară activitatea de soluţionare a disputelor după o procedură bazată pe următoarele principii:
a)independenţa activităţii administrativ-jurisdicţionale;
b)imparţialitatea membrilor comisiilor;
c)contradictorialitatea;
d)asigurarea dreptului la apărare al fiecăreia dintre părţile aflate în dispută.
e)legalitatea;
f)egalitatea părţilor aflate în dispută;
g)disponibilitatea.
(5)Pentru soluţionarea disputelor ce fac obiectul prezentei reglementări, Autoritatea competentă poate apela şi la consultanţi, persoane fizice/juridice. Consultanţii nu fac parte din Comisie.
(6)Contravaloarea serviciului prestat de consultanţi va fi suportată conform reglementărilor emise de Autoritatea competentă.
Art. 11
(1)În vederea pregătirii audierii, Comisia poate solicita părţilor în scris, informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii de declanşare a procedurii de soluţionare a disputelor. Părţile au obligaţia depunerii acestora în termen de cel mult 5 zile de la data primirii solicitării. Înscrisurile depuse ca urmare a solicitării Comisiei se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt plus încă unul pentru Autoritatea competentă. Comisia va comunica aceste documente părţilor.
(2)În cazul în care partea invitată la conciliere nu dă curs solicitării de transmitere a documentelor sau transmite parţial documentele solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), Comisia va analiza şi va soluţiona disputa pe baza documentelor deţinute.
(3)Dacă partea care a solicitat soluţionarea disputei nu depune documentele în termen, Comisia suspendă procedura de soluţionare prin încheiere de suspendare, care va cuprinde menţiunea referitoare la obligaţia părţii în cauză de a face demersurile solicitate de Autoritatea competentă.
(4)Dacă în termen de 30 de zile de la data suspendării partea în cauză nu efectuează demersurile prevăzute la alin. (3), Autoritatea competentă respinge solicitarea de soluţionare a disputei.
Art. 12
(1)Convocarea părţilor în vederea audierii are loc cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat.
(2)Comunicarea convocării se realizează prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax, dacă este posibil.
(3)Comunicările se transmit la adresele indicate de părţi în cerere sau la adresele aduse la cunoştinţa Autorităţii competente, pe parcursul derulării procedurii.
Art. 13
(1)Audierea are loc, de regulă, la sediul Autorităţii competente, în termen de cel mult 15 zile calculate de la data înregistrării cererii. În situaţia în care se solicită informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse iniţial, audierea are loc în termen de cel mult 20 zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea competentă.
(2)Părţile vor participa la audiere prin reprezentanţi legali sau prin persoane împuternicite. Persoanele care nu pot proba cu înscrisuri calitatea legală nu vor fi acceptate la audiere. Documentul care atestă calitatea de împuternicit va fi păstrat la dosarul cauzei.
(3)Oricare dintre părţi poate cere ca audierea să se facă în lipsa ei, pe baza cererii şi a actelor depuse. Solicitarea se va face în scris, cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru audiere.
(4)În condiţiile alin. (3) lipsa uneia dintre părţi de la dezbateri nu afectează derularea procedurii sau luarea unei hotărâri.
(5)Dacă ambele părţi, deşi înştiinţate, nu se prezintă la dezbateri şi nici nu au solicitat soluţionarea în lipsă, Comisia suspendă procedura de soluţionare, printr-o încheiere de suspendare.
(6)Prin excepţie de la alin. (4), dacă părţile solicită în prealabil, cu cel puţin 3 zile, reprogramarea audierii, Comisia poate amâna o singură dată audierea, cu respectarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (4).
(7)Audierea reprogramată va avea loc în termen de maximum 5 zile de la data fixată iniţial şi va fi comunicată părţilor, în conformitate cu prevederile art. 12.
Art. 14
(1)În cadrul audierii, părţile îşi exprimă punctele de vedere argumentate cu probe pertinente, concludente şi utile cauzei.
(2)Expunerea părţilor va fi clară şi concisă, cu argumente de drept şi de fapt.
(3)După ce fiecare parte îşi prezintă poziţia, membrii Comisiei pot pune întrebări pentru clarificarea aspectelor supuse soluţionării.
(4)În situaţia în care Comisia consideră necesar, poate stabili o nouă audiere, în termen de 10 zile de la prima audiere. Cu această ocazie, Comisia poate să solicite părţilor şi alte documente relevante pentru soluţionarea cererii, situaţie în care părţile au obligaţia de a transmite documentele în termen de 5 zile de la solicitare.
Art. 15
(1)Şedinţele Comisiei se consideră întrunite legal, respectiv cvorumul este îndeplinit dacă sunt prezenţi cel puţin 3 dintre membrii săi, incluzând preşedintele Comisiei sau, în absenţa acestuia, înlocuitorul său de drept.
(2)Comisia adoptă hotărârea, de regulă, cu majoritate simplă, majoritate care întruneşte un număr de voturi egal cu minimum jumătate plus unu din numărul voturilor celor prezenţi, în caz de egalitate de voturi, este decisiv votul preşedintelui sau, în cazul absenţei acestuia, cel al înlocuitorului său.
Art. 16
(1)Şedinţele Comisiei sunt prezidate de preşedintele acesteia, iar în absenţa preşedintelui, de către înlocuitorului desemnat în acest sens prin decizia de numire a membrilor Comisiei.
(2)Lucrările Comisiei sunt asigurate de un secretar desemnat prin decizia de numire a membrilor Comisiei.
Art. 17
(1)După analizarea situaţiei, în termen de 5 zile de la data ultimei audieri, Comisia se întruneşte în şedinţă, în vederea deliberării şi emiterii unei hotărâri cu caracter obligatoriu şi definitiv pentru părţi.
(2)Hotărârea Comisiei redactată de către secretarul acesteia se motivează în mod obligatoriu, iar motivarea trebuie să conţină următoarele:
a)motive de fapt, şi anume:
(i)precizarea fiecărei pretenţii şi motivaţii formulate de părţile aflate în dispută;
(ii)menţionarea documentelor depuse de părţi în vederea susţinerii afirmaţiilor acestora, cu toate elementele de identificare, precum şi a celorlalte probe administrate;
(iii)motivele pentru care probele depuse au fost acceptate sau, dimpotrivă, nu au fost avute în vedere de către Comisie, întrucât nu erau relevante pentru soluţionarea disputei;
(iv)prezentarea argumentelor şi a raţionamentelor care au determinat Comisia să pronunţe soluţia în cauză;
b)motive de drept - precizarea prevederilor legale pe care Comisia le-a avut în vedere şi pe care se întemeiază soluţia dată;
c)precizarea căii de atac, respectiv sesizarea, printr-o cerere de chemare în judecată, a instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea hotărârii, în tot sau în parte, în condiţiile contenciosului administrativ;
d)termenul de exercitare a căii de atac, respectiv 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărârii transmise prin postă;
e)instanţa competentă - solicitanţii se pot adresa secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de Apel Bucureşti.
Art. 18
(1)Dacă un membru al Comisiei are un alt punct de vedere faţă de ceilalţi membri ai Comisiei, acest lucru va fi menţionat în procesul-verbal încheiat de Comisie ca urmare a şedinţei prevăzute la art. 17 alin. (1), iar opinia separată şi motivarea acesteia se anexează la hotărâre şi se semnează de persoana care a formulat-o.
(2)Hotărârea va fi semnată de preşedintele Comisiei şi va fi redactată în atâtea exemplare originale câte părţi sunt, plus încă unul pentru ANRE.
(3)în termen de maximum 5 zile calendaristice de la emiterii acesteia, hotărârea se comunică părţilor implicate, prin scrisoare cu confirmare de primire sau, după caz, prin fax.
(4)Părţile nu mai pot să se adreseze ulterior Autorităţii competente pentru soluţionarea unei dispute având acelaşi obiect, o asemenea solicitare fiind inadmisibilă,
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 19
Termenele pentru desfăşurarea etapelor şi/sau acţiunilor prevăzute în cadrul cap. III secţiunea a 3-a pot fi depăşite, cu acordul conducerii Autorităţii competente, dacă obiectul disputei are implicaţii deosebite asupra siguranţei funcţionării sistemului energetic sau activităţii consumatorilor/ operatorilor economici respectivi, ori din alte motive justificate, în acest caz, ANRE va înştiinţa despre acest fapt părţile implicate în soluţionarea disputei.
Art. 20
(1)Pe toată durata desfăşurării procedurii, dar nu mai târziu de data la care se emite hotărârea Autorităţii competente cu privire la disputa respectivă, părţile pot soluţiona pe cale amiabilă disputa apărută.
(2)Părţile sunt obligate să comunice Autorităţii competente înţelegerea la care au ajuns, în termen de două zile de la data la care disputa s-a soluţionat, fără a se depăşi termenul menţionat la alin. (1). În acest caz, înţelegerea părţilor trebuie să fie redactată în scris şi însuşită prin semnătură de fiecare parte aflată în disputa respectivă, cu dată certă.
(3)În cazul în care părţile au soluţionat disputa pe cale amiabilă şi au încheiat o înţelegere conform alin. (2), acestea nu mai au dreptul să revină ulterior cu o nouă cerere la Autoritatea competentă, având acelaşi obiect.
Art. 21
Autoritatea competentă poate îndrepta erorile materiale din conţinutul hotărârii, din oficiu ori la solicitarea părţii interesate, situaţie în care aceasta va comunica părţilor hotărârea modificată în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (3).
Art. 22
(1)Dosarul disputei este confidenţial. Nicio altă persoană în afara părţilor, a Comisiei şi a preşedintelui Autorităţii competente nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor şi fără încuviinţarea Comisiei, cu excepţia situaţiei în care aceste date sunt solicitate de către o autoritate a statului, în condiţiile legii.
(2)În vederea apărării intereselor legitime ale părţilor, membrii Comisiei şi consultanţii sunt obligaţi să nu publice şi să nu divulge datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în această calitate, fără a avea acordul scris al părţii implicate.
(3)Dosarul se păstrează la sediul Autorităţii competente timp un an de la data emiterii hotărârii prin care este soluţionată disputa, după care se arhivează.
(4)Evidenţa dosarelor privind soluţionarea disputelor se va ţine în registre speciale, prin grija secretarului comisiei.
Art. 23
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.
-****-
ANEXA nr. 1:

Audiere

Etapă a procedurii de soluţionare a disputei apărute în derularea contractelor în cadrul căreia părţile îşi expun punctele de vedere şi argumentele pe care acestea se întemeiază

Părţi

Participanţii la piaţa de energie electrică şi la piaţa de gaze naturale prevăzuţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

Solicitant

Persoana fizică sau juridică ce iniţiază invitaţia de soluţionare a disputelor

ANEXA nr. 2: Cerere de soluţionare a disputei
Subscrisa, ................... (nume/denumire) ..............., titular al licenţei de ................... nr. ................ din data ........................, prin reprezentant legal ...................., solicităm soluţionarea disputei intervenite cu ocazia derulării contractului ..........................., cu persoana fizică/juridică ............................... (nume/denumire; numele reprezentanţilor legali; domiciliu, sediu; număr de înmatriculare la registrul comerţului; telefon/fax) ............................., prin reprezentant legal ........................, având în vedere că s-a parcurs etapa concilierii, conform notei/procesului-verbal.
(Urmează expunerea, pe scurt, a obiectului disputei, cu datele aferente:
[] indicarea contractului;
[] indicarea clauzelor care fac obiectul disputei;
[] indicarea temeiului juridic).
Solicit soluţionarea prezentei cereri, pe baza documentelor depuse la dosar, prin declanşarea procedurii de soluţionarea disputelor la nivelul Autorităţii competente.
Data .....................
Semnătura .......................
ANEXA nr. 3: Notă de conciliere
pentru punctele divergente după parcurgerea etapei de conciliere .............................,

Nr. crt.

Formularea articolului aflat în divergenţă

Formularea solicitantului

Formularea celorlalte părţi

Justificarea solicitantului

Justificarea celorlalte părţi

1.

2.

3.

Data ..................
Semnătura ....................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 546 din data de 29 august 2013