HOTĂRÂRE nr. 2 din 17 martie 2014 privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Având în vedere dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
luând în considerare faptul că Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2009 privind procedura de eliberare a adeverinţelor prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 25 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 a fost aplicabilă numai alegerilor din anul 2009,
ţinând cont de notificarea Autorităţii Electorale Permanente, înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal gestionat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 9.289 din 23 aprilie 2013,
În temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea zilei de referinţă, organizaţia neguvernamentală din România care doreşte să participe cu observatori interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 trebuie să transmită Autorităţii Electorale Permanente o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, prin care solicită eliberarea adeverinţei care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.
(2)Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o copie a statutului şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare a organizaţiei neguvernamentale.
(3)Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorităţii Electorale Permanente.
(4)Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referinţă, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează organizaţiilor neguvernamentale din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, o adeverinţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 2
(1)Până cel mai târziu cu cincisprezece zile înaintea zilei de referinţă, instituţia mass-media din România care doreşte să desemneze reprezentanţi interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 trebuie să transmită Autorităţii Electorale Permanente o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, prin care solicită eliberarea adeverinţei care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare.
(2)Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi transmisă prin fax, poştă sau e-mail ori poate fi depusă la registratura Autorităţii Electorale Permanente.
(3)Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referinţă, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează instituţiilor mass-media din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, o adeverinţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.
(4)Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referinţă, Autoritatea Electorală Permanentă transmite Biroului Electoral Central, în copie, adeverinţele care atestă îndeplinirea condicilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, acesta urmând să le transmită, de îndată, birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
Art. 3
(1)La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, făcută până cel mai târziu cu 15 zile înaintea zilei de referinţă, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează observatorii externi şi reprezentanţii externi ai mass-mediei pe lângă toate birourile electorale constituite pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.
(2)Modelul acreditării eliberate observatorilor externi şi reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 este prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 4
Autoritatea Electorală Permanentă afişează pe pagina proprie de internet adeverinţele eliberate potrivit art. 1 şi 2, precum şi acreditările acordate potrivit art. 3.
Art. 5
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

ANEXA nr. 1: CERERE de eliberare a adeverinţei care atestă îndeplinirea de către organizaţiile neguvernamentale a condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare
Modelul Cererii de eliberare a adeverinţei care atestă îndeplinirea de către organizaţiile neguvernamentale a condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare
CERERE de eliberare a adeverinţei care atestă îndeplinirea de către organizaţiile neguvernamentale a condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare
Subsemnatul, ............................................*), ................................. **), în cadrul .......................................... ***), solicit eliberarea adeverinţei care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.
.......................................................................... ****)
.......................................................................... *****)
___
*) Se trec numele şi prenumele persoanei care face cererea din partea organizaţiei neguvernamentale.
**) Se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în organizaţia neguvernamentală.
***) Se trece denumirea organizaţiei neguvernamentale.
****) Se trec numele şi prenumele persoanei care face cererea din partea organizaţiei neguvernamentale. semnătura acesteia şi se aplică ştampila organizaţiei neguvernamentale.
*****) Se trece data.
ANEXA nr. 2: ADEVERINŢĂ
Modelul adeverinţei care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare
............................*)
ADEVERINŢĂ
În temeiul art. 73 alin. (7) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, adeverim prin prezenta că organizaţia neguvernamentală ..................................... **)
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, pentru a participa cu observatori interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.
Preşedinte,
........................***)
___
*) Se trece numărul de înregistrare.
**) Se trece denumirea organizaţiei neguvernamentale.
***) Se trec numele şi prenumele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, se trece semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.
NOTĂ:
Prezenta adeverinţă (în original sau în copie) permite organizaţiei neguvernamentale să obţină de la birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate acreditarea ca observatori interni a persoanelor pe care le propun acestora, sub rezerva depunerii de declaraţii pe propria răspundere de către persoanele propuse privind faptul că nu au apartenenţă politică.
Prezenta adeverinţă se publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.
ANEXA nr. 3: CERERE de eliberare a adeverinţei care atestă îndeplinirea de către instituţiile mass-media a condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare
Modelul cererii de eliberare a adeverinţei care atestă îndeplinirea de către instituţiile mass-media a condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare
CERERE de eliberare a adeverinţei care atestă îndeplinirea de către instituţiile mass-media a condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare
Subsemnatul, ..................................... *), ..............................**), în cadrul ............................***), solicit eliberarea adeverinţei care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.
Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că persoanele prevăzute în tabelul de mai jos se află în relaţii contractuale cu instituţia mass-media pe care o reprezint şi desfăşoară pentru aceasta activităţi în domeniul mass-media.
1.............................................................****);
2......................................................................;
3......................................................................;
............................................................. *****)
............................................................. ******)
____
*) Se trec numele şi prenumele persoanei care face cererea din partea instituţiei mass-media.
**) Se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în instituţia mass-media.
***) Se trece denumirea instituţiei mass-media.
****) Se trec numele şi prenumele persoanelor desemnate ca reprezentanţi interni ai instituţiei mass-media.
*****) Se trec numele şi prenumele persoanei care face cererea din partea instituţiei mass-media, semnătura acesteia şi se aplică ştampila instituţiei mass-media.
******) Se trece data.
NOTĂ:
Pe fiecare pagină se aplică, după înregistrare, ştampila Autorităţii Electorale Permanente.
ANEXA nr. 4: ADEVERINŢĂ
Modelul adeverinţei care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare
..................................*)
ADEVERINŢĂ
În temeiul art. 73 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, adeverim prin prezenta că instituţia mass-media ...............................................**) îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, pentru a participa cu reprezentanţi interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.
Preşedinte,
......................................***)
___
*) Se trece numărul de înregistrare.
**) Se trece denumirea instituţiei mass-media.
***) Se trec numele şi prenumele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.
NOTĂ:
Prezenta adeverinţă (în original sau în copie) permite instituţiei mass-media să obţină de la birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate acreditarea ca reprezentanţi interni a persoanelor pe care le propun acestora, sub rezerva depunerii de declaraţii pe propria răspundere de către persoanele propuse privind faptul că nu au apartenenţă politică.
Prezenta adeverinţă se publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente, împreună cu cererea de eliberare a acesteia.
ANEXA nr. 5: ACREDITARE
Modelul acreditării pentru observatorii externi şi reprezentanţii externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
................................... *)
ACREDITARE
Având în vedere Propunerea Ministerului Afacerilor Externe cu nr. ..............., înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. ......................,
în temeiul prevederilor art. 73 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează ca ........................... **) pe lângă toate birourile electorale constituite pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 următoarele persoane:
1.............................................................***);
2.................................................................;
3................................................................;
4.................................................................
............................................................. *****)
............................................................. ******)
Preşedinte,
....................****)
____
*) Se trece numărul de înregistrare.
**) Se trece "observatori externi" sau "reprezentanţi externi ai mass-mediei", după caz, precum şi denumirea organizaţiei sau a instituţiei mass-media străine.
***) Se trec numele şi prenumele observatorului extern sau ale reprezentantului extern al mass-mediei, după caz.
****) Se trec numele şi prenumele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente
NOTĂ:
Prezenta acreditare (în original sau în copie), însoţită de actul de identitate al persoanei acreditate, permite acesteia din urmă accesul în spaţiile special amenajate în acest sens la Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi la birourile electorale ale secţiilor de votare.
La birourile electorale ale secţiilor de votare, persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie. Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
Prezenta acreditare se publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 199 din data de 21 martie 2014