HOTĂRÂRE nr. 197 din 18 martie 2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
La anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vrancea" la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 şi 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 259 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 260, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXĂ: Completare la inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Vrancea

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

260

1.6.4

Teren şi complex clădiri Crâng Petreşti

Comuna Vânători

- suprafaţă teren 161.400 mp, T.78, P 554/2, număr cadastral 3862/1N

- suprafaţă teren 18,285 mp, T 78, P 554/1, număr cadastral 3862

- suprafaţă teren 29.218 mp, T 86, P 605, număr cadastral 3861N

- suprafaţă teren 3.597 mp, 186, P 606/2, număr cadastral 3860/2N

- suprafaţă teren 197.500 mp, T 86, P 605, număr cadastral 3860/2N

- hotel P+4, suprafaţă desfăşurată 1.878,92 mp, restaurant P+1, suprafaţă desfăşurată 1.642,30 mp + terasă 76,50 mp, piscine P+1, suprafaţă construită 761,27 mp, sală multifuncţională, suprafaţă desfăşurată 1.039,75 mp, spaţii laborator - suprafaţă desfăşurată 643,27 mp, centrală termică - suprafaţă desfăşurată 59,34 mp, centrală termică-suprafaţă desfăşurată 145,47 mp, chioşc 84,04 mp, post trafo, reţea de canalizare, decantor de 80 mc, puţ apa forat de 100 ml, racord gaze naturale, canal termic, coloane termice, drum platformă - 492 mp, rezervor apă - 200 mc, împrejmuire - 203 ml, utilaje centrale termice şi apă, amenajare teren tenis şi garaj auto

2010

3.314.300

Domeniul public al judeţului Vrancea, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 43/2013 Nr. carte funciară 2657; 2887; 2888 Vânători

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 219 din data de 1 aprilie 2015