HOTĂRÂRE nr. 57 din 28 ianuarie 2015 privind compatibilitatea electromagnetică
Având în vedere art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, precum şi art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cerinţelor de compatibilitate electromagnetică a echipamentelor definite la art. 2, precum şi a condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a acestora.
(2)Echipamentele prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1.
(3)Prezenta hotărâre nu se aplică:
a)echipamentelor reglementate de Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora;
b)produselor, pieselor şi echipamentelor aeronautice menţionate de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune din domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1.108/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009;
c)echipamentelor radio utilizate de radioamatori, în sensul utilizat de normele adoptate în temeiul Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva şi ratificate prin Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, cu modificările ulterioare, dacă nu sunt disponibile pentru comercializare. Ansamblurile de componente care urmează să fie asamblate de radioamatori şi echipamentele comerciale modificate de radioamatori pentru uzul propriu al acestora nu sunt considerate echipamente disponibile pentru comercializare;
d)echipamentelor care, prin însăşi natura şi caracteristicile lor fizice, nu pot să genereze sau să contribuie la generarea de emisii electromagnetice care depăşesc un nivel ce permite echipamentelor radio şi altor echipamente să funcţioneze conform destinaţiei şi funcţionează fără degradare inadmisibilă, în prezenţa perturbaţiilor electromagnetice rezultate în mod normal în timpul utilizării lor conform destinaţiei;
e)echipamentelor prevăzute la alin. (1) pentru care cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 sunt stabilite într-o manieră specifică, în totalitate sau parţial, de alte reglementări la nivel european, norme ce se vor aplica de la data intrării în vigoare a actelor normative ce asigură transpunerea acestor reglementări ale Uniunii Europene.
(4)Prezenta hotărâre nu aduce atingere aplicării legislaţiei naţionale sau a Uniunii Europene care reglementează securitatea echipamentelor.
Art. 2
(1)În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)echipament - orice aparat sau instalaţie fixă;
b)aparat - orice dispozitiv finit sau oricare compus de astfel de dispozitive pus la dispoziţie pe piaţă ca unitate funcţională independentă, destinat utilizatorului final şi susceptibil să producă perturbaţii electromagnetice ori a cărui funcţionare poate să fie afectată de astfel de perturbaţii;
c)instalaţie fixă - o combinaţie specifică a mai multor tipuri de aparate şi, după caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate şi destinate a fi utilizate în mod permanent într-un amplasament prestabilit;
d)compatibilitate electromagnetică - capacitatea echipamentelor de a funcţiona satisfăcător în mediul lor electromagnetic fără a produce ele însele perturbaţii electromagnetice inadmisibile pentru alte echipamente din mediul respectiv;
e)perturbaţie electromagnetică - orice fenomen electromagnetic care poate degrada funcţionarea echipamentelor, cum ar fi, dar fără a se limita la, zgomot electromagnetic, semnal nedorit sau o modificare a însuşi mediului de propagare;
f)imunitate - capacitatea echipamentelor de a funcţiona conform destinaţiei, fără degradare în prezenţa perturbaţiilor electromagnetice;
g)obiective de siguranţă - obiective de protecţie a vieţii oamenilor sau a proprietăţii;
h)mediu electromagnetic - toate fenomenele electromagnetice observabile într-un anumit amplasament;
i)standard armonizat - un standard adoptat, pe baza unei cereri din partea Comisiei Europene, de către unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
j)introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie pentru prima dată a unui aparat pe piaţa comună europeană;
k)punere la dispoziţie pe piaţă - furnizarea unui aparat pentru distribuţie, consum sau uz pe piaţa comună europeană în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;
l)punere în funcţiune - prima utilizare, în scopul propus, în Uniunea Europeană, a echipamentului care intră în aria de aplicare a prezentei hotărâri;
m)trasabilitate - identificarea persoanelor responsabile de producerea, importul, achiziţia intracomunitară, introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a unui aparat.
(2)Se consideră aparate în sensul alin. (1) lit. b):
a)componente sau subansambluri destinate încorporării într-un aparat de către utilizatorul final, care sunt susceptibile să genereze perturbaţii electromagnetice sau a căror funcţionare este susceptibilă să fie afectată de astfel de perturbaţii;
b)instalaţii mobile definite ca o combinaţie de aparate şi, după caz, de alte dispozitive, destinate deplasării şi funcţionării în diferite amplasamente.
(3)În cuprinsul prezentei hotărâri sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
Art. 3
(1)Se admite punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune doar a echipamentelor care sunt conforme cu cerinţele prezentei hotărâri, atunci când sunt corect instalate, întreţinute şi utilizate conform destinaţiei acestora.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), expunerea şi/sau demonstraţiile, temporare, cu echipamente neconforme cu prevederile prezentei hotărâri sunt permise la târguri, expoziţii şi alte asemenea evenimente, cu condiţia existenţei unei indicaţii vizibile care să menţioneze că astfel de echipamente nu pot fi introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune înainte de aducerea acestora în conformitate. Demonstraţiile pot avea loc numai cu condiţia adoptării măsurilor corespunzătoare pentru evitarea perturbaţiilor electromagnetice.
Art. 4
Nu pot fi interzise, din considerente privind compatibilitatea electromagnetică, introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.
Art. 5
(1)Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, poate aplica, prin decizie, măsuri speciale referitoare la punerea în funcţiune sau utilizarea echipamentelor, respectiv:
a)măsuri destinate soluţionării unei probleme de compatibilitate electromagnetică existente sau previzibile într-un amplasament;
b)măsuri luate din motive de siguranţă, destinate protecţiei reţelelor publice de comunicaţii electronice, a staţiilor de emisie sau de recepţie, atunci când sunt utilizate în scopuri de siguranţă în situaţii definite cu privire la utilizarea frecvenţelor radio.
(2)ANCOM informează Comisia Europeană şi autorităţile similare pentru domeniul relevant din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile speciale prevăzute la alin. (1).
(3)Informarea în conformitate cu prevederile alin. (2) se realizează distinct de schimbul de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice efectuat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL II: Standarde armonizate
Art. 6
(1)Echipamentele conforme cu prevederile standardelor armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în concordanţă cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1. Prezumţia de conformitate se limitează la aria de aplicare a standardelor armonizate utilizate şi la cerinţele esenţiale corespunzătoare acoperite de acesta/acestea.
(2)Standardele armonizate stabilite şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu au caracter obligatoriu, fiind permise şi alte mijloace de demonstrare a conformităţii.
(3)În cazul în care se consideră că un standard armonizat nu satisface integral cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, ANCOM va informa Comitetul permanent prevăzut la art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)În cazul situaţiei prevăzute la alin. (3), ANCOM va preciza în cadrul informării sale, argumentat, şi motivele pe care se bazează.
(5)Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde armonizate din domeniul compatibilităţii electromagnetice se aprobă şi se actualizează prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
CAPITOLUL III: Aparate
Art. 7
(1)Conformitatea aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 se demonstrează folosind procedurile descrise în cuprinsul anexei nr. 2 sau în anexa nr. 3, opţiunea utilizării uneia dintre cele două proceduri rămânând la latitudinea producătorului sau a reprezentantului său autorizat stabilit în Uniunea Europeană.
(2)Persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor are obligaţia să se asigure, înaintea introducerii pe piaţă a aparatelor, că producătorul sau reprezentantul său autorizat au respectat procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii.
Art. 8
(1)Aparatele a căror conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărâri a fost stabilită conform art. 7 alin. (1) poartă marcajul CE care atestă această conformitate şi care se aplică în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.
(2)Responsabilitatea aplicării marcajului CE revine producătorului sau reprezentantului său autorizat stabilit în Uniunea Europeană.
(3)Se interzice aplicarea pe aparat, pe ambalaj sau pe instrucţiunile de utilizare ale acestuia a unor marcaje susceptibile să inducă în eroare terţii cu privire la înţelesul şi/sau forma grafică a marcajului CE.
(4)Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparat, pe ambalaj sau pe instrucţiunile de utilizare ale acestuia, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie afectate.
(5)În cazul în care personalul ANCOM sau al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare ANPC, constată că marcajul CE nu a fost aplicat corespunzător, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să aducă aparatul în conformitate cu dispoziţiile privind marcajul CE din prezenta hotărâre.
(6)Aplicarea dispoziţiilor alin. (5) nu intră în contradicţie cu măsurile dispuse în conformitate cu prevederile cap. VI.
Art. 9
(1)Fiecare aparat este identificat prin tip, lot, număr de serie sau orice alte informaţii care permit identificarea sa.
(2)Fiecare aparat este însoţit de numele şi de adresa producătorului şi, în cazul în care acesta nu este stabilit în Uniunea Europeană, de numele şi adresa reprezentantului autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană sau ale persoanei din Uniunea Europeană responsabilă pentru introducerea aparatului pe piaţa comună europeană.
(3)Producătorul are obligaţia furnizării informaţiilor ce privesc orice precauţii specifice ce trebuie luate la asamblarea, instalarea, întreţinerea sau utilizarea aparatului pentru a se asigura, la punerea în funcţiune, conformitatea cu cerinţele de protecţie prevăzute la pct. 1 al anexei nr. 1.
(4)Aparatul pentru care conformitatea cu cerinţele de protecţie nu este asigurată în zone rezidenţiale este însoţit de o indicaţie clară referitoare la această restricţie de utilizare, inclusiv, dacă este cazul, pe ambalaj.
(5)Informaţiile necesare pentru a permite utilizarea aparatului în conformitate cu destinaţia acestuia vor fi conţinute în instrucţiunile care îl însoţesc.
(6)Toate informaţiile privind folosirea aparatului sunt furnizate utilizatorilor sub forma unui manual de utilizare, oferit pe hârtie şi/sau pe suport CD-ROM, redactat în limba română, fără a fi exclusă furnizarea acestuia şi în alte limbi de circulaţie internaţională.
CAPITOLUL IV: Organisme notificate
Art. 10
(1)Ministerul pentru Societatea Informaţională, denumit în continuare MSI, este autoritatea responsabilă cu stabilirea şi punerea în aplicare a procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de supraveghere a organismelor de evaluare a conformităţii notificate din domeniul compatibilităţii electromagnetice.
(2)MSI notifică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate să realizeze sarcinile prevăzute în anexa nr. 3. Pentru desemnarea acestor organisme se aplică criteriile prevăzute în anexa nr. 6.
(3)Notificarea prevăzută la alin. (2) va indica dacă organismele sunt desemnate să îndeplinească sarcinile prevăzute în anexa nr. 3, pentru toate aparatele reglementate de prezenta hotărâre şi/sau pentru toate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 sau dacă domeniul pentru care au fost desemnate se limitează la anumite aspecte specifice şi/sau categorii de aparate.
Art. 11
Organismele care îndeplinesc criteriile prevăzute în standardele naţionale ce transpun standardele armonizate relevante, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 6.
Art. 12
(1)Metodologia de evaluare a organismelor în vederea notificării acestora conform art. 10 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(2)În cazul în care MSI constată că un organism notificat nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 6, informează Comisia Europeană şi celelalte autorităţi similare pentru domeniul relevant din statele membre în consecinţă.
CAPITOLUL V: Instalaţii fixe
Art. 13
(1)Aparatele introduse pe piaţă care pot fi încorporate într-o instalaţie fixă se supun tuturor dispoziţiilor aplicabile pentru aparate, stabilite de prezenta hotărâre.
(2)Prevederile art. 1 alin. (2) şi ale art. 7-9 nu sunt obligatorii în cazul aparatelor destinate încorporării într-o anumită instalaţie fixă şi care altfel nu sunt disponibile pe piaţă.
(3)În cazul prevăzut la alin. (2), documentaţia însoţitoare a aparatelor trebuie:
a)să cuprindă informaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2);
b)să identifice instalaţia fixă şi caracteristicile sale de compatibilitate electromagnetică;
c)să indice precauţiile care trebuie luate pentru încorporarea aparatelor în instalaţia fixă astfel încât să nu compromită conformitatea acesteia.
(4)În cazul în care există elemente care indică nonconformitatea instalaţiei fixe, în special atunci când există reclamaţii privind perturbaţii generate de instalaţie, ANCOM poate solicita persoanei ce are în responsabilitate respectiva instalaţie dovezi ale conformităţii instalaţiei fixe şi, după caz, poate iniţia o evaluare a conformităţii.
(5)În situaţia în care se stabileşte nonconformitatea instalaţiei fixe, ANCOM impune persoanei prevăzute la alin. (4) măsuri pentru aducerea instalaţiei în conformitate cu cerinţele de protecţie stabilite la pct. 1 al anexei nr. 1.
(6)ANCOM dispune măsurile necesare pentru identificarea persoanei sau a persoanelor responsabile pentru stabilirea conformităţii unei instalaţii fixe cu cerinţele esenţiale, pe baza unor scenarii care ţin cont de natura instalaţiilor fixe şi de amplasamentul acestora.
CAPITOLUL VI: Supravegherea pieţei
Art. 14
(1)Activitatea de supraveghere şi control al pieţei în scopul asigurării îndeplinirii dispoziţiilor prezentei hotărâri şi a obligaţiilor operatorilor economici care decurg din regulamentele Uniunii Europene, precum şi în vederea identificării trasabilităţii echipamentelor în cadrul lanţului de distribuţie se exercită de către ANCOM şi, conform legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorului, în cazul echipamentelor achiziţionate de către persoanele fizice, de către ANPC.
(2)ANCOM şi ANPC, denumite în continuare autorităţi de supraveghere şi control, acţionează prin personalul de specialitate, respectiv personalul specializat, împuternicit în acest scop.
(3)ANCOM şi ANPC organizează şi desfăşoară activitatea de supraveghere şi control în conformitate cu prevederile art. 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
(4)ANCOM şi ANPC pot încheia, în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri, un protocol de colaborare prin care se vizează asigurarea schimbului de informaţii în vederea îmbunătăţirii măsurilor de identificare a produselor neconforme şi întreprinderii acţiunilor necesare în vederea eliminării acestora.
Art. 15
(1)Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană, importatorul ori distribuitorul are obligaţia de a se supune controlului şi de a prezenta spre examinare, la solicitarea motivată a personalului autorităţilor de supraveghere şi control, documentele ce atestă îndeplinirea dispoziţiilor prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2)Distribuitorii şi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a se supune controlului ori de a comunica, la solicitarea motivată a personalului autorităţilor de supraveghere şi control, persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă, respectiv persoana care i-a furnizat echipamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 16
(1)Personalul ANCOM sau al ANPC poate solicita, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri, producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană traducerea în limba română a documentaţiei tehnice a produsului. Declaraţia de conformitate CE va fi prezentată în forma tradusă în limba română.
(2)În cazul în care producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană nu este stabilit pe teritoriul naţional, obligaţia prevăzută la alin. (1) este adusă la îndeplinire de către importator.
(3)În situaţia prevăzută la alin. (1) sau (2), personalul autorităţilor de supraveghere şi control va preciza partea documentaţiei ce se impune a fi tradusă. Traducerea autorizată în limba română şi transmiterea documentelor către autoritatea de supraveghere se realizează într-un timp rezonabil, însă nu mai târziu de 30 de zile de la data solicitării.
Art. 17
(1)ANCOM sau ANPC poate să hotărască motivat, în orice moment, efectuarea încercărilor tehnice pentru verificarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale aplicabile, pe baza standardelor armonizate relevante precizate în declaraţia de conformitate CE.
(2)În vederea efectuării încercărilor în conformitate cu prevederile alin. (1), producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană, importatorul ori distribuitorul, după caz, are obligaţia de a permite personalului de control prelevarea, pe bază de proces-verbal, a unui număr adecvat de eşantioane ale aparatului ce urmează a fi supus la încercări.
(3)Cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate de ANCOM sau ANPC, din bugetul anual aprobat cu această destinaţie.
(4)Dacă în urma încercărilor se constată că aparatul nu îndeplineşte cerinţele esenţiale, toate cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate, integral, de către producător ori de către reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană. În cazul în care producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană nu este stabilit pe teritoriul naţional, cheltuielile sunt suportate, integral, de către importator.
(5)În situaţia în care importatorul nu poate fi identificat ori persoana controlată nu furnizează informaţii de natură a conduce la identificarea acestuia, cheltuielile se suportă de operatorul economic controlat.
(6)În cazul cheltuielilor suportate de către ANCOM, individualizarea acestora în vederea determinării sumei ce urmează a fi recuperate în conformitate cu prevederile alin. (4) sau (5) se realizează prin decizie a preşedintelui ANCOM, fiind aplicabile dispoziţiile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(7)Prin excepţie de la prevederile art. 29 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, în cazul în care încercările prevăzute la alin. (1) sunt realizate în laboratorul propriu al ANCOM, prevederile alin. (4) şi (5) nu se aplică.
CAPITOLUL VII: Sancţiuni
Art. 18
(1)Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte:
a)introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie pe piaţă sau punerea în funcţiune a echipamentelor fără marcaj de conformitate CE;
b)introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie pe piaţă sau punerea în funcţiune a aparatelor fără asigurarea identificării acestora ori fără furnizarea informaţiilor specifice ce trebuie luate în considerare la asamblarea, instalarea, întreţinerea sau utilizarea acestora;
c)aplicarea pe aparat, pe ambalaj ori pe instrucţiunile de utilizare a unor marcaje susceptibile să inducă în eroare cu privire la înţelesul sau forma grafică a marcajului de conformitate CE;
d)expunerea şi/sau demonstraţiile cu echipamente neconforme la târguri, expoziţii şi alte asemenea fără respectarea prevederilor art. 3 alin. (2);
e)nerespectarea de către persoana ce are în responsabilitate o instalaţie fixă a măsurilor impuse de autorităţile de supraveghere şi control conform art. 13 alin. (5);
f)refuzul operatorilor economici de a se supune activităţii de supraveghere şi control al pieţei ori de a prezenta spre examinare documente ce atestă îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri;
g)refuzul utilizatorilor de a se supune activităţii autorităţii de supraveghere şi control ori de a comunica, la solicitarea acestora, persoana de la care a achiziţionat echipamentul;
h)refuzul prelevării de eşantioane în vederea supunerii la încercări tehnice;
i)nerespectarea de către producător sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană a procedurii de evaluare a conformităţii stabilite conform art. 7;
j)nerespectarea de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2);
k)introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie pe piaţă sau punerea în funcţiune a echipamentelor ce nu respectă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1.
(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
a)în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. a), cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei;
b)în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. b), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
c)în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;
d)în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
e)în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. e), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
f)în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi lit. j), cu amendă de la 2.500 lei la 7.500 lei;
g)în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. g), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
h)în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. h) şi lit. i), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
i)în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. k), cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.
(3)În cazul în care în urma verificărilor administrative ori a încercărilor tehnice se demonstrează că echipamentul ce poartă marcajul CE nu este conform cu cerinţele esenţiale, ANCOM sau ANPC dispune, cu titlu de sancţiune complementară, prin decizie, respectiv prin ordin, şi una dintre măsurile prevăzute de art. 21 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
Art. 19
(1)Contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se constată prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.
(2)Sancţiunile principale pentru contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se aplică:
a)de către personalul autorităţilor de supraveghere şi control, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-j);
b)prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, de către preşedintele ANCOM, în cazul contravenţiei constatate de personalul ANCOM, în situaţia prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. k);
c)prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, în cazul contravenţiei constatate de personalul ANPC, în situaţia prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. k).
Art. 20
(1)Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) trebuie să expună motivele pe care se bazează.
(2)Măsurile ce privesc produse nemarcate sau marcate incorect pot fi dispuse numai după comunicarea către persoana responsabilă a unei solicitări de aducere a aparatului în conformitate cu dispoziţiile privind marcajul CE, într-un termen determinat.
(3)Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) pot fi dispuse numai după ce producătorului, reprezentantului său autorizat sau oricărei altei părţi interesate i s-a acordat posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere în prealabil, cu excepţia cazului în care o astfel de consultare nu este posibilă ţinând seama de caracterul urgent al măsurii care trebuie luată, în special cu privire la cerinţele de interes public.
(4)Ordinul, respectiv decizia prevăzut(ă) la art. 18 alin. (3) poate fi atacat(ă) în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Ordinul, respectiv decizia prevăzut(ă) la art. 18 alin. (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 21
(1)În situaţia în care sancţiunile prevăzute la art. 18 alin. (2) şi (3) sunt dispuse de către oricare dintre autorităţile de supraveghere şi control, acestea se informează reciproc în termen de maximum 10 zile de la data aplicării sancţiunii.
(2)Ulterior primirii informării în condiţiile alin. (1), ANCOM sau ANPC poate decide, în aplicarea prevederilor art. 17, efectuarea încercărilor tehnice pentru verificarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale aplicabile.
Art. 22
(1)În cazul în care ANCOM sau ANPC identifică aparate ce poartă marcajul de conformitate CE şi care nu sunt conforme cu dispoziţiile prezentei hotărâri, informează Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la măsurile dispuse, indicând motivele şi specificând, în special, dacă neconformitatea se datorează:
a)neconcordanţei cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, în cazul în care aparatele nu sunt conforme cu standardele armonizate prevăzute la art. 6;
b)aplicării incorecte a standardelor armonizate prevăzute la art. 6;
c)deficienţelor standardelor armonizate prevăzute la art. 6.
(2)În cazul în care aparatele neconforme au fost supuse procedurii de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 3, ANCOM sau ANPC, după caz, va informa autorul declaraţiei prevăzute la pct. 3 al anexei nr. 3 cu privire la deficienţele constatate.
(3)Ulterior comunicării informării în condiţiile alin. (2), ANCOM sau ANPC informează Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la deficienţele constatate.
Art. 23
Contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 24
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 25
(1)Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din data de 15 decembrie 2004 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi de abrogare a Directivei 89/336/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 390 din 31 decembrie 2004.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

ANEXA nr. 1: Cerinţe esenţiale
1.Cerinţe de protecţie
Echipamentele sunt proiectate şi fabricate ţinându-se seama de stadiul de dezvoltare tehnică, astfel încât să se asigure că:
a)perturbaţiile electromagnetice generate nu depăşesc nivelul peste care echipamentele radio, echipamentele terminale de comunicaţii electronice sau alte echipamente nu pot să funcţioneze conform destinaţiei;
b)au un nivel de imunitate la perturbaţii electromagnetice previzibil pentru utilizare conform destinaţiei, care le permite să funcţioneze fără o degradare inacceptabilă a utilizării prevăzute.
2.Cerinţe specifice pentru instalaţii fixe - instalarea şi utilizarea conform destinaţiei a componentelor
Pentru a satisface cerinţele de protecţie prevăzute la pct. 1, o instalaţie fixă se montează conform bunelor practici inginereşti şi cu respectarea informaţiilor privind utilizarea conform destinaţiei a componentelor sale. Aceste bune practici inginereşti trebuie să fie documentate şi documentaţia trebuie să fie păstrată de către persoana sau persoanele responsabile, la dispoziţia autorităţilor competente, în scopul inspecţiei, pe toată durata de funcţionare a instalaţiei fixe.
ANEXA nr. 2: Procedura de evaluare a conformităţii prevăzută în art. 7 din hotărâre
(Controlul intern al producţiei)
1.Producătorul efectuează o evaluare a compatibilităţii electromagnetice a aparatelor pe baza fenomenelor relevante, în vederea îndeplinirii cerinţelor de protecţie prevăzute la pct. 1 al anexei nr. 1 la hotărâre. Aplicarea corectă a tuturor standardelor armonizate relevante ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este echivalentă cu realizarea evaluării compatibilităţii electromagnetice.
2.Evaluarea compatibilităţii electromagnetice ţine seama de toate condiţiile normale de funcţionare conform destinaţiei. În cazul în care un aparat poate avea diferite configuraţii, evaluarea compatibilităţii electromagnetice trebuie să confirme dacă acesta corespunde cerinţelor de protecţie prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la hotărâre în toate configuraţiile posibile identificate de către producător ca fiind reprezentative pentru utilizarea conform destinaţiei.
3.În conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la hotărâre, producătorul întocmeşte documentaţia tehnică care face dovada conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri.
4.Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să păstreze documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor competente pentru cel puţin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul astfel de aparat.
5.Conformitatea aparatelor cu toate cerinţele esenţiale relevante trebuie să fie atestată printr-o declaraţie de conformitate CE emisă de producător sau de reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană.
6.Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să păstreze declaraţia de conformitate CE la dispoziţia autorităţilor competente pentru cel puţin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul astfel de aparat.
7.În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană, obligaţia de a păstra declaraţia de conformitate CE şi documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor competente îi revine persoanei care introduce aparatele pe piaţa Uniunii Europene.
8.Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura că produsele sunt fabricate în conformitate cu documentaţia tehnică menţionată la pct. 3 şi cu prevederile prezentei hotărâri care le sunt aplicabile.
9.Documentaţia tehnică şi declaraţia de conformitate CE trebuie să fie în conformitate cu prevederile din anexa nr. 4 la hotărâre.
ANEXA nr. 3: Procedura de evaluare a conformităţii prevăzută în art. 7 din hotărâre
Această procedură constă în aplicarea procedurii din anexa nr. 2 la hotărâre completată după cum urmează:
1.Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să prezinte documentaţia tehnică organismului notificat prevăzut la art. 10 din hotărâre şi să solicite organismului notificat o evaluare. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să specifice organismului notificat care aspecte ale cerinţelor esenţiale trebuie să fie evaluate de acesta.
2.Organismul notificat analizează documentaţia tehnică şi evaluează dacă documentaţia tehnică demonstrează în mod adecvat îndeplinirea cerinţelor hotărârii care fac obiectul evaluării sale. În cazul în care se adevereşte conformitatea aparatelor, organismul notificat emite o declaraţie către producător sau către reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană, în care adevereşte conformitatea aparatului. Declaraţia trebuie să se limiteze la acele aspecte ale cerinţelor esenţiale care au fost evaluate de către organismul notificat.
3.Producătorul adaugă declaraţia organismului notificat la documentaţia tehnică.
ANEXA nr. 4: Documentaţia tehnică şi declaraţia de conformitate CE
1.Documentaţia tehnică
Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale. Aceasta trebuie să conţină date despre proiectarea şi fabricarea aparatului, în special:
a)o descriere generală a aparatului;
b)dovada conformităţii cu standardele armonizate, în cazul în care există, aplicate integral sau parţial;
c)în cazul în care producătorul nu a aplicat standardele armonizate sau le-a aplicat numai parţial, o descriere şi o explicaţie referitoare la etapele parcurse pentru îndeplinire cerinţelor esenţiale ale prezentei hotărâri, inclusiv o descriere a evaluării compatibilităţii electromagnetice prevăzute la pct. 1 al anexei nr. 2 la hotărâre, rezultatele calculelor de proiectare efectuate, examinările efectuate, rapoartele de încercări etc.;
d)o declaraţie din partea organismului notificat, atunci când a fost urmată procedura prevăzută în anexa nr. 3 la hotărâre.
2.Declaraţia de conformitate CE
Declaraţia de conformitate CE trebuie să conţină cel puţin următoarele:
a)o trimitere la Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi de abrogare a Directivei 89/336/CEE;
b)identificarea aparatului la care se referă, conform art. 9 alin. (1) din Directiva 2004/108/CE şi din hotărâre;
c)numele şi adresa producătorului şi, după caz, numele şi adresa reprezentantului său autorizat stabilit în Uniunea Europeană;
d)numerele de referinţă ale standardelor armonizate utilizate, inclusiv datele acestora, sau trimiteri la alte specificaţii tehnice, inclusiv datele acestora, în legătură cu care se declară conformitatea;
e)data declaraţiei de conformitate;
f)identitatea şi semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea producătorului sau a reprezentantului său autorizat stabilit în Uniunea Europeană.
ANEXA nr. 5: Marcajul "CE" prevăzut în art. 8 din hotărâre
1.Marcajul CE constă din iniţialele CE cu următoarea formă:
2.Marcajul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, trebuie respectate proporţiile, aşa cum reies ele din desenul pe scară gradată de mai sus.
3.Marcajul CE trebuie aplicat pe aparat sau pe placa sa de identificare. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat dată fiind natura aparatului, marcajul trebuie aplicat pe ambalaj, dacă există, şi pe documentele de însoţire.
4.În cazul în care aparatul face obiectul altor directive transpuse prin reglementări ce acoperă alte aspecte şi care, de asemenea, prevăd marcajul CE, acesta din urmă arată că aparatul este, de asemenea, conform şi cu aceste alte directive.
5.Cu toate acestea, în cazul în care una sau mai multe dintre aceste directive transpuse prin reglementări permit producătorului, într-o perioadă de tranziţie, să aleagă ce regim aplică, marcajul CE indică conformitatea numai cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în documentele, notele explicative sau instrucţiunile prevăzute de directivele aplicabile transpuse prin reglementări, care însoţesc aparatul, se vor indica numerele de referinţă cu care aceste directive au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ANEXA nr. 6: Criterii pentru evaluarea organismelor ce urmează să fie notificate
1.Organismele notificate îndeplinesc minimum următoarele condiţii:
a)disponibilitate de personal, de mijloace şi de echipamente necesare;
b)competenţă tehnică şi integritate profesională a personalului;
c)independenţă în elaborarea rapoartelor şi îndeplinirea funcţiei de verificare prevăzute în prezenta hotărâre;
d)independenţă a personalului de conducere şi a personalului tehnic în raport cu toate grupurile sau persoanele interesate direct ori indirect de echipamentul respectiv;
e)păstrare a secretului profesional de către personal;
f)deţinere a unei asigurări de răspundere civilă, în afara cazului în care această răspundere este acoperită de stat în baza dispoziţiilor legale.
2.Îndeplinirea condiţiilor de la pct. 1 se verifică periodic în cadrul procesului de supraveghere a organismelor desemnate, prevăzut de metodologia elaborată în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din hotărâre.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 119 din data de 16 februarie 2015